Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > O Městské policii Prostějov

O Městské policii Prostějov

Novodobá historie Městské policie Prostějov začala před rokem 1992, kdy byla v dubnu obnovena na základě zákona č. 553/191 Sb. městským zastupitelstvem. Rozsah její činnosti prošel značným legislativním vývojem, který stále trvá a je mu přizpůsobována organizační struktura. V současné době by se dal charakterizovat takto:

 • je orgánem obce (zákon 553/1991 Sb.),
 • při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění dle zákona činí opatření k jeho obnovení,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii,
 • zajišťuje odchyt toulavých zvířat na území města,
 • provádí ochranu objektů města,
 • zabezpečuje provoz a vyhodnocování městského kamerového dohlížecího systému,
 • spolupracuje s Policií ČR,
 • městská policie spolupracuje se složkami IZS ( Integrovaného záchranného systému ), Zdravým městem, Besipem, komisí prevence a dalšími subjekty na úseku veřejného pořádku,
 • v rámci krizového řízení spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému.

Uniforma strážníka MP PV

Zákon č.553/1991 Sb. Také stanovuje, že strážník svou příslušnost k městské policii prokazuje (vyjma některých případů) stejnokrojem s odznakem obecní policie na pravé straně prsou. Identifikačním číslem umístěným pod odznakem MP a nášivkou s názvem obce na záloktí rukávu. Z důvodu snadnější identifikace strážníků stanovilo ministerstvo vnitra ve vyhlášce č.418/2008 Sb. další sjednocující prvky uniformy.


sluzebni_odznak.jpgodznak_cepice.jpg

nasivka-svetla.jpgnasivka-tmava.jpg

                 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2021
load