Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Časté dotazy na městskou policii v době nouzového stavu.

Časté dotazy na městskou policii v době nouzového stavu.

Jaká opatření jsou v platnosti uvnitř Městské policie v Prostějově v souvislosti s prevencí proti nákaze koronavirem?

V rámci zabezpečení výkonu služby  strážníků jsou nařízena zvýšená opatření v rámci osobní desinfekce a používání ochranných roušek nebo respirátorů. Bylo nařízeno rozdělení pracovišť -  omezen osobní styk mezi strážníky, služební věci výhradně elektronicky a telefonem /skupina prevence okrsková služba technik PCO a MKDS - vedení městské policie, přestupkové oddělení/

Čím vším jsou strážníci vybaveni při běžné hlídkové činnosti ve městě?

Strážníci mají k dispozici ochranné masky, roušky a osobní desinfekční prostředky, je prováděna desinfekce služebních vozidel.

Probíhají kontroly veřejného pořádku ve stejné míře jako dřív nebo je jejich počet omezen stejně jako u Policie ČR?

Kontroly veř. pořádku probíhají ve zvýšené míře na celém území města, většinou 3 autohlídky + okrsková služba  24 h, dále kontroly monitorovacích míst před nemocnicí, dodržování nařízení vlády, (roušky, uzavření provozoven, prodejní doba pro důchodce, kontroly MHD), kontroly zákazu požívání alkoholu na VP dle nařízení, kontroly srocování osob (Kolářovy sady, Hloučela, Smetanovy sady). Vykazování bezdomovců - bezd. předány ochranné roušky. Prováděny běžné činnosti - odchyty psů, drobné rušení nočního klidu.

Je někdo z prostějovských strážníků v domácí karanténě?

Není

Jak postupuje v aktuálních časech hlídka strážníků, která z nějakého důvodu zastaví občana a kontroluje ho? Jsou splněna přitom všechna ochranná opatření?

Strážníci používají ochranné pomůcky dle nařízení vlády a omezili v maximální míře osobní kontakty. Kontrolují strážníci na ulicích nebo v obchodech povinné nošení roušek? Ano, kontrolují. Bezdomovcům se distribuují roušky a provádí se kontroly dodržování jejich nošení.

Kontrolují strážníci v obchodech, dodržování prodejní doby určené pro seniory? Zda skutečně nakupují pouze senioři. A zjistili jste za tu dobu nějaké porušení těchto nařízení?

Ano, kontrolují v rámci možností a zajišťují dohled na veř. pořádek u obchodů s potravinami.

Jak aktuálně městská policie hodnotí situaci? Dodržují lidé nařízení vlády ohledně roušek?

I když je město na první pohled vylidněné, schází se místy v parcích skupinky mládeže, kde kouří, případně popíjejí alkohol a porušují vládní nařízení. Dále jsou problematické "kuřárny" před firmami, kde se lidé scházejí.

Jak případná porušování strážníci řeší?

Jedná se konkrétně o přestupky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o porušení povinností, které vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, zde je relevantní skutková podstata přestupku podle § 92n zákona č. 258/2000 Sb., kterého se dopustí fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. K projednání tohoto přestupku je příslušná krajská hygienická stanice.
Ve vztahu k těm povinnostem, které vyplývají z rozhodnutí nebo usnesení vlády, je pak relevantní přestupek fyzické osoby podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., kterého se dopustí ten, kdo v době krizového stavu nestrpí omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, K projednání tohoto přestupku je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tyto přestupky strážníci oznamují správním orgánům k projednání.

Pokud však kterákoli osoba i přes upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovou osobu v souladu
s § 7 odst. 4 zákona o obecní policii vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována ani v takovém případě
svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku, byť improvizovaného),
lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Strážníci řeší porušování zejména  nenošení roušek, shlukování, popíjení alkoholu. V jednom případě byla zjištěna i otevřená provozovna. Dále řeší  v nočních hodinách i rušení nočního klidu.

Stává se, že lidé volají a informují policii o nevhodném chování svých sousedů či kolemdjoucích?

Ano informují, poměrně často.

Setkali se strážníci při jednání s lidmi nějakým způsobem porušujícími "korona" vyhlášky s nadávkami nebo arogantním jednáním?

Ano, ale zřídka.

Na některých místech Česka byly zaznamenány případy otevřených restaurací nebo třeba oslav. Zjistila podobné aktivity i městská policie v Prostějově?

V jednom případě oslava v  soukromém bytě a s tím spojené rušení nočního klidu. V jednom případě zjištěna otevřená provozovna.

Je v současnosti problémem i "záškolácká" mládež, která se přes zákazy schází venku, případně u toho popíjí?

Ano, takové případy jsou oznamovány, většinou se skupinka před příjezdem hlídky rozprchne.

Musela už městská policie vyjíždět k případům, kdy lidé povinnost nošení roušek nerespektovali ve veřejné dopravě?

Ne.

Vytvořeno 4.4.2020 10:12:18 | přečteno 1250x | František Adámek
load