Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 10/2004

Události řešené MP v týdnu 10/2004

Události MP PV z týdne 10/2004

Krádeže.

27.02.2004

Ve 12.50 hodin na linku 156 oznámilOD drobnou krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, kteráodcizila zboží v hodnotě 137,10 Kč. Zboží si žena odkoupila, přestupekbyl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

V 16.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobnékrádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 33,10 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

28.02.2004

V 10.25 hodin na linku 333 990 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže.Vyslaná hlídka na místě zjistila, že bylo odcizeno zboží v hodnotě 219,80 Kč. Na místě nebylo možné zjistit totožnost pachatele, proto byl mladík předveden ke zjištění totožnosti na OO PČR. Zde hlídka MP zjistila, že se jedná o nezletilého. Z toho důvodu byli vyrozuměni rodiče, kteří si jej převzali na služebně MP Prostějov. O události byl sepsán úřední záznam.

Ve 12.50 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že došlo k odcizení zboží ženou v hodnotě 86,- Kč.Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

29.02.2004

Ve 14.00 hodin byla na lince 156 oznámena drobná krádež v OD. Vyslaná hlídka MP zjistila mladíka,který uvedl, že má 14 let. Z toho důvodu byl strážníky převezen do místa bydliště. Zde jeho matka uvedla, že je syn zbaven svéprávnosti. Toto však nebyla schopna doložit. O zjištěných skutečnostech byl sepsán úř. záznama věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

03.03.2004

Ve 21.20 hodin bylo na lince 402 222 přijato oznámení OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka na místě zjistila, že zaměstnanec,který obsluhoval pokladnu, odcizil z pokladny 2000,- Kč a byl přitom přistižen.Hlídkou byl přestupek vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč.


27.02.2004

Kontrola studentů.V 08.30 - 09.30 hodin byla hlídkou MP provedena kontrola restaurace zaměřenána "záškoláctví" mládeže. V provozovně se nacházel větší počet mládeže. Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o studenty z Ostravy, kde probíhají v současné době prázdniny. V rámci kontroly nebylo zjištěno požívání alkoholu mladistvými.

Opilý majitel psa. V16.00 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že po náměstí se pohybuje pes bez majitele. Byla vyslána hlídka, která volně pobíhajícího psa nalezla a odchytla. Následně byl zjištěn jeho majitel, který v podnapilém stavu ležel na zemi před Čs. spořitelnou. Muž odmítl na místě prokázat svoji totožnost, proto musel být k jejímu zjištění předveden na OO PČR.Při předvádění kladl aktivní odpor, proto mu byla přiložena služ.pouta. Po ověření totožnosti na Policii ČR byl muž seznámen s tím, že přestupky,kterých se dopustil (buzení veřejného pohoršení a volně pobíhající pes) budou oznámeny správnímu orgánu k dořešení. Psa, který byl mezitím umístěn do kotce MP si muž přijde vyzvednout s vodítkem, které neměl u sebe. O věci byl sepsán úř. záznam, záznam o předvedení a záznamo použití donucovacích prostředků.

28.02.2004

Neplatič.Ve 21.40 na linku 156 oznámili z restaurace problém s neplatičem. Na místobyla vyslána hlídka MP, které obsluha označila hosta, který neměl penízena zaplacení útraty 160,- Kč. Muž uvedl, že si zapomněl vzít peníze, aže útratu zaplatí druhý den. Nebyl na místě schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na OO PČR. S obsluhou byla dohodnuta kontrola, zda byla útrata zaplacena. Byl sepsán úř. záznam azáznam o předvedení. Stejných přestupků se muž dopustil ještě 03. a04.03.2004, kdy v prostějovských provozovnách nezaplatil útraty v hodnotách 154,- Kč a 216,- Kč. Ve všech případech byly o události sepsány úřední záznamy, které budou předány správnímu orgánu k dořešení.

Nerad platí útraty. Ve 22.50 hodin bylo na lince přijato oznámení z restaurace, že mají v provozovně zákazníka, který odmítá zaplatit svoji útratu. Vyslaná hlídka MP na místě kontaktovala oznamovatele, který označil muže, jenž nezaplatil útratu ve výši 290,- Kč. Po zjištění totožnosti se muž dohodl s obsluhou,že útratu zaplatí druhý den. Druhý den se však tento muž dopustil stejnéhopřestupku v jiné prostějovské restauraci, kde nezaplatil útratu ve výši 77,- Kč. O událostech byly sepsány úřední záznamy, které budou předánysprávnímu orgánu k dořešení.

29.02.2004

Pomoc lékařům.Ve 14.23 na tísňové lince požádala RZS o asistenci při lékařském zákroku.Psychicky nemocný muž měl v místě bydliště při záchvatu ničit zařízení bytu a napadat rodiče. Lékař na místě rozhodl o převozu do léčebny v Kroměříži.Hlídka MP poskytla pomoc Policii ČR při přepravě muže do sanitky, kdy bylo nutno užít donucovacích prostředků. Byl sepsán úř.záznam.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:12 | přečteno 381x | Richard Sedlák
load