Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 11. 2006

Usnesení z 1. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 11. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 1. schůze, konané dne 7. 11. 2006 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Organizační záležitosti – svěření úkolů v samostatné působnosti, které zabezpečují místostarostové

Usnesení č. 7468:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

6125

0

0

1160

1.750.000,00

( Pol. – 6125 Výpočetní technika - notebooky pro členy ZM)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

1.750.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

Usnesení č. 7469:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova svěřit místostarostům zabezpečování úkolů patřících do samostatné působnosti města Prostějova v rozsahu:

 1. jednání za město a zastupování města navenek v rozsahu konkrétního pověření zastupitelstva města a rady města,
 2. organizování a kontroly přípravy materiálů pro radu města a zastupitelstvo města,
 3. organizování a kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,
 4. koordinace, kontroly a zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení rady města a zastupitelstva města, včetně návrhů opatření potřebných k zabezpečení úkolů a zájmů města,
 5. spolupráce s předsedy výborů zastupitelstva města a komisí rady města,

a to v těchto oblastech:

Miroslav Pišťák

1. rozpočet a hospodaření města, účetnictví města

2. finanční záležitosti, místní poplatky, pojištění města

3. majetková účast města v právnických osobách

4. příprava a realizace stavebních investic, dlouhodobý rozvoj města a dotace, podpora regionálního rozvoje

Mgr. Vlastimil Uchytil

1. ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, jeho jednotlivých složek

2. nakládání s movitým a nemovitým majetkem města, včetně výkonu vlastnických práv

3. péče o kulturní památky ve vlastnictví města

Bc. Alois Mačák

1. sociální zabezpečení, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj

2. vytváření podmínek a uspokojování potřeby bydlení

3. ochrana a rozvoj zdraví

4. doprava a spoje

Ing. Pavel Drmola

1. školství, výchova a vzdělávání

2. kultura a kulturní rozvoj, sport

3. komunální služby, čistota města

4. informační technologie, rozvoj městského informačního systému.

 

2.1 Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 7470:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

2.2 Kontrolu plnění usnesení rady

Usnesení č. 7471:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 7. 11. 2006.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7472:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat dne 14. 11. 2006 od 13:00 hod.

5. Odměny členům JSDH města Prostějova

Usnesení č. 7473:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Poskytnutí peněžité odměny členům JSDH města Prostějova dle přílohy

2. Rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

39 000,00

(ostatní osobní výdaje)

12

5512

5031

10 140,00

(povinné poj. na soc. zab.)

12

5512

5032

3 510,00

(povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění)

12

5512

5492

28 000,00

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

80 650,00

(snížení rezervy RMP)

6. Smlouva o zajištění ostrahy objektu

Usnesení č. 7474:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy objektu dle důvodové zprávy.

7. II. etapa oslav 100 let Národního domu v Prostějově

Usnesení č. 7475:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem Dodatku č. 6 Smlouvy „O poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace“,

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kapitoly 10, částku pro realizaci II. etapy oslav 100 let Národního domu dle důvodové zprávy.

8. Hodnotící komise výtvarné soutěže „100 let Národního domu v Prostějově“

Usnesení č. 7476:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi výtvarné soutěže „100 let Národního domu v Prostějově“ ve složení:

Eva Kamzíková

PhDr. Miroslav Macík

Mgr. Miroslav Chytil

Mgr. Jana Zikmundová

Kamila Husaříková

PhDr. Miroslav Šmíd

PhDr. Václav Kolář

Miroslav Pišťák

Bohuslav Pacholík

JUDr. Josef Augustin

tajemnice Andrea Burdová, zaměstnankyně odboru kanceláře starosty.

10. Navýšení finančních prostředků nad koeficient 1 v kapitole 90 (opravy chodníků)

Usnesení č. 7477:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

navýšení návrhu rozpočtu v kapitole 90 nad koeficient: ODPA 2219, pol. 5171,org.1 o částku 2 500 000,- Kč,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

zařadit uvedené částky do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

11. Navýšení finančních prostředků nad koeficient 1 v kapitole 90 (hřiště)

Usnesení č. 7478:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

navýšení návrhu rozpočtu v kapitole 90, ODPA 3745, pol. 5171, org. 4, o částku 2 200 00,- Kč

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucími finančního odboru,

zařadit uvedenou částku do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

9. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007 – verze II

Usnesení č. 7479:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 - verze II. dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

zařadit do návrhu rozpočtu další výdaje takto:

a) opravy chodníků do kapitoly 90 – komunální služby v částce Kč 2 500 000,- Kč,

b) víceúčelové hrací plochy do kapitoly 90 – komunální služby v částce Kč 2 200 000,- Kč,

u k l á d á

1. správcům kapitol,

zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze II.,

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově,

předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 jako verzi III. k projednání RMP dne 21. 11. 2006.

12. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty

Usnesení č. 7480:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na schůzi rady 21. 11. 2006.

13. Schválení poskytnutí půjčky na vybudování kanalizační přípojky

Usnesení č. 7481:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice – Čechůvky.

14. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad

Usnesení č. 7482:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „ poplatek za komunální odpad“) s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2007 bude stanovena ve výši 480,-- Kč, celkem ( částka dělitelná 12), z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 250,-- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 230,- Kč.

15. Změna zřizovací listiny MŠ Prostějov, Smetanova 24

Usnesení č. 7483:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2007 spočívající v doplnění o písmeno f) v článku 3 odst. 4 o tuto činnost:

- poskytování rozvozu stravy pro děti, žáky a studenty školských subjektů zřízených jinými zřizovateli než městem Prostějov za plnou cenu včetně mzdových nákladů.

16. Změna vnitřního platového předpisu pro ředitele škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem Prostějov

Usnesení č. 7484:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu vnitřního platového předpisu pro ředitele škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem Prostějov v předloženém znění.

17. Návrh odměn ředitelům škol, školských a kulturních zařízení

Usnesení č. 7485:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům škol, školských a kulturních zařízení s právní subjektivitou zřizovaných městem ve výši dle přílohy.

18. Projednání výsledků následné finanční kontroly ve Sportcentru DDM

Usnesení č. 7486:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvková organizace, na základě zjištění odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 138.631,-- Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 neuložit penále ve výši 47.967,--Kč.

19. Žádost o užití znaku města – Česká asociace hasičských důstojníků, Výškovická 40, 700 44 Ostrava

Usnesení č. 7487:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na informačních materiálech pro občany. Informační materiály se budou týkat problematiky předcházení mimořádným událostem. Souhlas se uděluje České asociaci hasičských důstojníků, Výškovická 40, 700 44 Ostrava souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

20. Oprávnění užívat závěsný odznak

Usnesení č. 7488:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že níže uvedení členové Zastupitelstva města Prostějova jsou oprávněni užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství:

RNDr. Alena Rašková

PhDr. Václav Kolář

JUDr. Josef Augustin

Ing. Jaroslav Čížek.

21. Úprava organizace dopravy u vybraných ulic

Usnesení č. 7489:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že bude projednán v nově ustavené komisi dopravy.

22. Dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPZ - 2006

Usnesení č. 7490:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějov ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006:

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

Město Prostějov

oprava povrchu terasy, restaurování květinových žardiniér

200.000,- Kč

Národní dům

Město Prostějov

zádlažba dvora, oprava světlíků

130.000,- Kč

klášter

Milosrdných bratří

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

rekonstrukce části střechy severního křídla kláštera Milosrdných bratří

45.000,- Kč

kostel

Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

I.etapa opravy a konzervace obnovených venkovních omítek kostela

25.000,- Kč

součet

 

 

400 000,00 Kč

23. Veřejná finanční podpora:

23.2 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 7491:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 8.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní radě Prostějov, Studentská 2, IČ 702 86 183

- na činnost (zájezdy, dopravu, kulturní vyžití)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 5. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

2 000,--

(neinv.dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

2 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje)

23.3 Veřejná finanční podpora – BK Prostějov

Usnesení č. 7492:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 1.300.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634

- na zabezpečení účasti BK v evropském poháru FIBA CUP challenger, na podporu basketbalové mládeže a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5222

     

1 300 000,-

(neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5901

   

7071

1 300 000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

24. Rozpočtová opatření:

24.1 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7493:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

42.000,- Kč

(stroje, přístroje a zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

42.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

11.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5139

11.000,- Kč

(nákupy materiálu jinde nezařazený)

24.2 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení (telemetrická stanice)

Usnesení č. 7494:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

60000

(stroje, přístroje a zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

40000

(nákup ostatních služeb)

12

5273

5139

20000

(nákup materiálu j. n.)

24.3 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 7495:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

1337

71900

(rozšíření kamerového systému 2006)

13

5311

5156

8000

(nákup pohonných hmot)

13

5311

5168

2000

(služby zpracování dat)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

1338

71900

(realizace mobilní kamery s podporou MVČR)

13

5311

5169

10000

(nákup služeb)

24.4 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie (výstroj)

Usnesení č. 7496:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5134

70000

(prádlo, oděv, obuv)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5101

7071

70000

(rezerva rady pro ROZOP)

24.5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7497:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5177

15.000,-

(nákup uměleckých předmětů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

15.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

24.6 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí (Mlýnský náhon)

Usnesení č. 7498:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

6121

68 386

(Projektová dokumentace na rekonstrukci MN )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2333

5171

68 386

(Opravy a údržba Mlýnského náhonu)

24.7 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí (revitalizace Plumlovské přehrady)

Usnesení č. 7499:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2339

5329

1

250 000

(VFP)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2339

6349

1

250 000

(investiční dotace DSO na projekt revitalizace Plumlovské přehrady)

24.8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ND, ul. Vrchlického, křižovatka Brněnská-Okružní)

Usnesení č. 7500:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

7001

2 500 000

Národní dům

60

2212

6121

1

601606

850 000

Komunikace Vrchlického

60

2212

6121

1

600505

1 450 000

Okružní křižovatka Brněnská-Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

1

601804

4 800 000

Parkoviště Anenská MOSC

24.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ZŠ Melantrichova)

Usnesení č. 7501:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6313

338

96 060

ZŠ Melantrichova - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

338

96 060

ZŠ Melantrichova

24.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba a 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7502:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

267 000

Radnice – přepážkové pracoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

600606

267 000

Radnice – přepážkové pracoviště

24.11 ROZOP v kapitolách 11 a 70

Usnesení č. 7503:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0

0

67.000,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování – oprava dlažby před hasičskou zbrojnicí SDH Krasice)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

67.000,00

( Pol. 5901 – Rezerva rady pro RO )

24.12 ROZOP v kapitole 60 – azylová ubytovna

Usnesení č. 7504:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6313

603905

25 000

Azylová ubytovna - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

603905

25 000

Azylová ubytovna

24.13 ROZOP v kapitole 90 – rekonstrukce smrkové aleje na městském hřbitově

Usnesení č. 7505:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

1 095 000,-

(rekonstrukce smrkové aleje na hřbitově)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5166

55 000,-

(zpracování projektové dokumentace )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5169

7076

1 150 000,-

(rezerva na havarijní situace)

24.15 ROZOP v kapitolách 11 a 70 (vybavení kanceláře)

Usnesení č. 7506:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

35.000,00

( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – inventář kanceláře)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

35.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

25.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7507:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

25.2 Změna v osobě nájemce NP – B. Šmerala 4427/27

Usnesení č. 7508:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu v osobě nájemce nebytových prostor v ulici Bohumíra Šmerala č.4427/27 v Prostějově

z: Martin Kala,  IČ 48463761

na: MG konfekce, s.r.o., se sídlem B.Šmerala 4427/27, 796 01 Prostějov, zastoupená jednatelkou Gabrielou Kalovou, IČ 27698661.

25.3 Schválení pronájmu parkovacího místa – DSP Polišenského 4380/1

Usnesení č. 7509:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově žadatelům v pořadí dle důvodové zprávy.

 

25.4 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DSP Hacarova 4343/2

Usnesení č. 7510:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Hacarově a Polišenského ulici v Prostějově

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)

- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

25.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Kostelecká 4165/17

Usnesení č. 7511:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor č. 724 (kanceláře) o celkové rozloze 22,25m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26. Majetkoprávní záležitosti:

26.2 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 5722/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7512:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5722/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za účelem údržby zeleně za následujících podmínek:

- smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- vypůjčitelé ponesou po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky.

26.3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 7513:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 479/2 - ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2,5 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

26.4 Prodej části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov a změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.7485/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7514:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy č. 99/16/057 ze dne 26. 4. 1999 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Paramo Trysk a.s., se sídlem Přerovská 560, Pardubice, IČ: 64259790, jako nájemcem, a to v části týkající se výměry pronajatého pozemku a výše nájemného následovně:

- předmět nájmu bude upraven z původní části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov o výměře 2.700 m2 následovně: celý pozemek p.č. 7485/23 o výměře 1.873 m2, celý pozemek p.č. 7485/22 o výměře 188 m2 a část pozemku p.č. 7485/1 o výměře 9 m2 (dle skutečného zaměření stavby čerpací stanice činí nová výměra pronajatého pozemku 2.070 m2),

- výše nájemného se mění z původních 575.848,- Kč/rok, na novou výši 441.484,- Kč/rok,

- ostatní podmínky nájemní smlouvy č. 99/16/057 ze dne 26. 4. 1999 zůstanou nezměněny.

Změna bude provedena formou dodatku k nájemní smlouvě č. 99/16/057 ze dne 26. 4. 1999.

26.6 Výkup pozemků p.č. 8036/11 a p.č. 8036/12, oba v k.ú. Prostějov, a zřízení věcného břemene na pozemcích (příp. na jejich částech) p.č. 8036/13, p.č. 8036/3, p.č. 8036/4, p.č. 8036/6, p.č. 8036/10, p.č. 8036/14, p.č. 8036/16 a p.č. 8036/8, vše k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7515:

Rada města Prostějova po projednání

1) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 8036/11– ost. plocha o výměře 303 m 2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 240,- Kč/m2, tj. celkem 72.720,- Kč, a pozemku p.č. 8036/12– ost. plocha o výměře 136 m 2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 240,- Kč/m2, tj. celkem 32.640,- Kč, za následujících podmínek:

- celé kupní ceny budou zaplaceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí,

- náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy jízdních kol a v nezbytně nutném případě pojezdu dopravních mechanismů a v právu umístit a užívat stavbu cyklostezky, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na cyklostezce, na pozemcích (příp. na jejich částech) p.č. 8036/13, p.č. 8036/3, p.č. 8036/4, p.č. 8036/6, p.č. 8036/10, p.č. 8036/14, p.č. 8036/16 a p.č. 8036/8, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrických plánů), ve prospěch města Prostějova, se sídlem nám. T. G. Masaryka 12 –14, Prostějov, IČ 00288659, za následujících podmínek:

- věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu max. ve výši stanovené soudním znalcem,

- správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí a náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a znaleckých posudků uhradí město Prostějov.

26.7 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p.č. 7760 a p.č. 1812/12 oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7516:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na částech pozemků města Prostějova p.č. 7760 a p.č. 1812/12 oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336,za následujících podmínek:

 • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle znaleckého posudku,
 • veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

26.8 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7517:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na částech pozemků města Prostějova p.č. 8063/1, p.č. 8062/1, p.č. 8061/1, p.č. 8022, p.č. 7360/4 a p.č. 8024/1 vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336,za následujících podmínek:

 • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle znaleckého posudku,
 • veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

26.9 Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7518:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6 – zastavěná plocha o výměře 467 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 – zastavěná plocha o výměře 438 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 – zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 – ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následující podmínky:

veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

26.11 Revokace usnesení ZMP č. 16163 ze dne 19.9.2006

Usnesení č. 7519:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že Ing. Grepl projedná s kupujícím připomínky v diskusi.

26.12 Prodej pozemku p.č. 210/3 v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 7520:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 210/3 – orná půda o výměře 5789 m2 v k.ú. Domamyslice, v ulici Na Blatech, společnosti DONA Investment s.r.o., se sídlem Prostějov, Sebastiniho 372/6, IČ 26870061, za následujících podmínek :

- kupní cena bude stanovena ve výši 700,- Kč za m2 a bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku jako právo věcné na dobu neurčitou tak, že se kupující zaváže nabídnout tento pozemek v případě svého úmyslu tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutích, kterými bude povoleno užívání šesti staveb rodinných domů na převáděném pozemku,

- kupující se zaváže provést výstavbu minimálně šesti rodinných domů na převáděném pozemku včetně pravomocných kolaudačních rozhodnutí nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 60.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- kupující bude povinen na své náklady zajistit na převáděném pozemku výstavbu příjezdové komunikace a inženýrských sítí k nově postaveným rodinným domům,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku uhradí kupující.

26.13 Prodej movitého majetku

Usnesení č. 7521:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej původní opony městského divadla z majetku města Prostějova Tělocvičné jednotě SOKOL SMRŽICE, se sídlem Smržice, PSČ 798 17, IČ 44053843, za kupní cenu ve výši 3 000,00 Kč za následujících podmínek:

- celá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- Tělocvičná jednota SOKOL Smržice si zajistí na vlastní náklady odvoz opony.

27. Různé

27.1 Žádost TJ Sokol I Prostějov o změnu podmínek poskytnutí VFP

Usnesení č. 7522:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/65 – 06, který se týká změny účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) a to: na činnost oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, pronájmy, materiálně-technické zabezpečení), na činnost oddílu zápasu (cestovné, startovné, ceny, materiálně-technické zabezpečení), na činnost loutkářského odboru (nákup a opravy loutek, materiálně-technické zabezpečení, ozvučovací technika), na činnost oddílu všestrannosti (úhrada nákladů na ubytování cvičenců na sletových vystoupeních v Praze, materiálně-technické zabezpečení, zajištění Mikulášské besídky a Dětského dne), Český pohár juniorů v nohejbale (nákup pohárů a věcných cen).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

27.2 Smlouva o výpůjčce NP v objektu na Husově nám. 91

Usnesení č. 7523:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce mezi městem Prostějovem jako budoucím půjčitelem a Vysokým učením technickým v Brně jako budoucím vypůjčitelem ve znění dle přílohy,

z m o c ň u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o výpůjčce.

27.3 Žádost bydlících v domě na ul. Šárka 9 – stanovisko DSP, s. r. o.

Usnesení č. 7524:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výše uvedenou žádost a stanovisko Domovní správy Prostějov, s. r. o. ze dne 16. 10. 2006.

27.5 Žádost o přidělení povolenek (emise)

Usnesení č. 7525:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

fu ENERGOTIS, s. r. o., Žižkova 5, Šumperk k zastupování města Prostějova v záležitosti dodatečného přidělení povolenek na vypouštění emisí CO2.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                          Ing. Pavel Drmola, v. r.

starosta města Prostějova                                                                               místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 7. 11. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:48 | přečteno 435x | Věra Krejčí
load