Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 100. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 100. schůze Rady města Prostějova

konané 25. 4. 2006

Usnesení z 100. schůze Rady města Prostějova, konané 25. 4. 2006

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 100. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 25. 4. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Prodloužení zkušebního provozu měřicího zařízení pro monitorování jízdy na červenou

Usnesení č. 6917:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. prodloužení zkušebního období pro provoz zařízení pro monitorování jízdy na červenou do 31. 5. 2006,

2. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 11.900,- Kč na úhradu zkušebního provozu měřícího zařízení pro monitorování jízdy vozidel na červenou v měsíci květnu 2006,

3. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5169

11.900,-

Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

11.900,-

Konzultační, poradenské a právní služby

3. Poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení č. 6918:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků odvodů části výtěžků z výherních hracích přístrojů ve výši 50.000,-- Kč Sokolské župě Prostějovské, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 005 30 964

- na přípravu a účast na „Župním sokolském sletu v Prostějově“ a na „Krajském sokolském sletu v Olomouci“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

16

50 000

(odvody části výtěžků z VHP)

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                    Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 25. 4. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:16 | přečteno 475x | Věra Krejčí
load