Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 101. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 101. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 5. 2006

Usnesení z 101. schůze Rady města Prostějova, konané 9. 5. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 101. schůze, konané dne 9. 5. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města ověřením zápisu.

2. Problematika prostějovské kopané

2.1 Žádost 1. SK Prostějov o projednání problematiky prostějovské kopané

Usnesení č. 6919:

Rada města Prostějova po projednání

b e r a   n a   v ě d o m í

informace zástupců 1. SK Prostějov ve věci problematiky prostějovské kopané.

3.1 Záležitosti komise koncepce a rozvoje města

Usnesení č. 6920:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výňatek zápisu z jednání komise koncepce a rozvoje města dne 13. 4. 2006.

3.2 Sdružení cestovního ruchu Střední Morava – Haná

Usnesení č. 6921:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit členství města Prostějova jako jednoho ze zakládajících členů Společnosti cestovního ruchu Střední Morava – Haná.

4. Darovací smlouva – ASA TS Prostějov

Usnesení č. 6922:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Darovací smlouvu mezi městem Prostějovem a firmou A.S.A. TS Prostějov s.r.o., kterou A.S.A. TS Prostějov s.r.o. daruje Městské policii Prostějov 2 ks digitálních fotoaparátů.

5. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 6923:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

6. Problematika zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 6924:

Rada města Prostějova po projednání:

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál k problematice zvukových záznamů pořizovaných ze zasedání zastupitelstva města.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o VFP – TJ Sokol Vrahovice

Usnesení č. 6925:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/27 – 06, který se týká doplnění účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, 796 01 Prostějov, IČ 479 20 025 (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o provoz koupaliště. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

8. Vývoj počtu tříd na základních školách

Usnesení č. 6926:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vývoji počtu tříd na základních školách v Prostějově.

9. Zřízení kotelny v budově ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 6927:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

záměr Domovní správy Prostějov s. r. o. vybudovat novou kotelnu v budově Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

10. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Usnesení č. 6928:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro

 • Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizaci ve výši 26 dětí ve třech třídách pracoviště Moravská ul. 30 a ve výši 25 dětí ve dvou třídách pracoviště Raisova ul. 6
 • Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkovou organizaci ve výši 27 dětí ve třech třídách pracoviště Smetanova ul. 24
 • Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkovou organizaci ve výši 25 dětí ve dvou třídách pracoviště Rumunská ul. 23, ve dvou třídách pracoviště Rumunská ul. 23 – křesťanská a v jedné třídě pracoviště Mozartova ul. 43
 • Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 27 dětí ve dvou třídách pracoviště ul. Šárka 4a, ve dvou třídách pracoviště Dvořákova ul. 5, ve výši 25 dětí ve třech třídách pracoviště ul. Libušinka 18 a v jedné třídě pracoviště Žešov 81
 • Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 27 dětí ve dvou třídách pracoviště Partyzánská ul. 34, ve výši 26 dětí v jedné třídě pracoviště Partyzánská ul. 34, v jedné třídě pracoviště Květná ul. 4, ve výši 25 dětí v jedné třídě pracoviště Květná ul. 4 a ve dvou třídách pracoviště ul. A. Krále 16.

11. Žádost školské rady a KPŠ při ZŠ Prostějov, Majakovského 1

Usnesení č. 6929:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. žádost Školské rady při ZŠ Prostějov, Majakovského 1 o řešení technického stavu budovy školy a zřízení výdejny stravy v budově školy a stanovisko PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury k této žádosti,

2. informace v předmětné záležitosti, předložené Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím odboru výstavby.

12. Návrh zařazení ředitelek MŠ do platové třídy

Usnesení č. 6930:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

se zařazením ředitelek Mateřské školy Prostějov, Moravská 30, Mateřské školy Prostějov, Partyzánská 34, Mateřské školy Prostějov, Rumunská 23, Mateřské školy Prostějov, Smetanova 24, Mateřské školy Prostějov, Šárka 4a do 11. platové třídy dle nařízení vlády ČR č. 469/2002 Sb., v platném znění od 1. 1. 2006.

13. Návrh odměny řediteli RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 6931:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny řediteli RG a ZŠ města Prostějova dle návrhu.

14. Návrh vyřazení uchazeče konkurzního řízení na místo ředitele, ředitelky MŠ Prostějov, Rumunská 23

Usnesení č. 6932:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s návrhem konkurzní komise vyřadit z konkurzního řízení uchazečku, která nesplňuje podmínky stanovené dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

15. Vybavení Azylového centra

Usnesení č. 6933:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

zpracovat žádost vůči Olomouckému kraji ve věci bezplatného přenechání vybavení Azylového centra v Prostějově, Určická 101/3124 městu Prostějovu,

s c h v a l u j e

bezplatné převzetí vybavení Azylového centra v Prostějově, Určická 101/3124 městem Prostějov dle soupisu, uvedeného v příloze důvodové zprávy, který tvoří nedílnou součást zápisu ze schůze rady.

16. Návrh V. Stránského na zřízení ubytovny pro bezdomovce

Usnesení č. 6934:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál ke zřízení ubytovny pro bezdomovce v Prostějově, Vodní 15.

17. Realizace projektů prevence kriminality

Usnesení č. 6935:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

realizaci projektů prevence kriminality „Rozšíření MKDS a jeho záznamového zařízení“ a „Poradenská místnost při PČR OŘ Prostějov – 2. etapa“ z rozpočtu města Prostějova.

18. Dráha BMX pro Sportovní klub cyklistů Prostějov – doplnění informací

Usnesení č. 6936:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o lokalitách navržených pro realizaci dráhy BMX,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

předložit na příští schůzi rady materiál směrem k lokalitě č. 1 včetně stanoviska žadatele o investiční akci a finančního krytí.

19. Studie využití plochy na Vodní ulici pro městskou tržnici

Usnesení č. 6937:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

navrhnout jiné řešení umístění městské tržnice.

20. Informace o situaci v ulici Ruská

Usnesení č. 6938:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o situaci v ulici Ruská.

22. Veřejná finanční podpora:

22.1 Veřejná finanční podpora - zajištění dopravních soutěží pro děti

Usnesení č. 6939:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním dopravních soutěží pro děti a mládež

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

4106

10.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

4106

10.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

22.2 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí

Usnesení č. 6940:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že na příští schůzi rady budou vyčísleny náklady celého projektu.

22.3 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 6941:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 3.000,-- Kč Svazu letců České republiky, odbočka č. 21 Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723

- na péči o vybudovaný Památník československých letců padlých 2. světové válce, na publikace, video s leteckou tematikou

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12. 2006

2. ve výši 7.000,-- Kč Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, Solniční ul. 12, IČ 004 62 152

- na tiskové přípravy „Vlastivědného věstníku moravského“ s příspěvkem k 500. výr. úmrtí Matěje Rejska z Prostějova v částce 5.000,-- Kč, na monografii „Středověká vesnice na Moravě“ (náklady na tisk) v částce 2.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3. ve výši 15.000,-- Kč Klubu přátel výtvarného umění v Prostějově, Bezručova 254, Kostelec na Hané, IČ 686 88 229

- na „Historii výtvarníků prostějovského regionu“ (materiál, tisk)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4. ve výši 20.000,-- Kč Ochotnickému spolku Divadlo hanácké obce, Vojáčkovo nám. 1, IČ 479 20 858

- na podporu činnosti (kostýmy, rekvizity, jevištní dekorace, kulisy, pořízení fotodokumentace, propagace, programy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 20.000,-- Kč Hanáckému folklornímu sdružení, Javorová 7, Prostějov, IČ 415 03 457

- na 2. díl publikace „Lidové tance a taneční hry z Hané“, na oblastní a krajské soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu hanáckých lidových písní – postup na celostátní přehlídku ve Velkých Losinách

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 25.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644

- na uspořádání soutěže „Zpívající rodina“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 7.000,-- Kč Prostějovskému klubu pro amatérský film a video, Školní 4, Prostějov, IČ 628 58 998

- na podporu činnosti (nájemné, propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

8. ve výši 20.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 491

- na podporu činnosti (doprava sbormistryně, korepetice, kopírování, služby, archív)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9. ve výši 20.000,-- Kč Vlastimile Prostějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo nám. 1, IČ 652 68 202

- na podporu činnosti (hospodářské a organizační výdaje, noty, obaly, kopírování, propagace, květiny, doprava na vybraná vystoupení, ošacení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

10. ve výši 15.000,-- Kč 

- na podporu činnosti dětského lidového tanečního souboru (nájemné, kostýmy, rekvizity, lektorné, údržba krojů, školení, doprava na soutěže a vystoupení, kopírování, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

11. ve výši 7.500,-- Kč

- na upořádání „Živého Betlému“ (doprava, hudební produkce, pěvecký sbor, nájemné za zvukovou aparaturu, údržba kostýmů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

12. ve výši 20.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652

- na činnost tanečního divadla DOTEKY a taneční skupiny RUT (materiálně -technické podmínky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

13. ve výši 7.500,-- Kč Hanáckému souboru písní a tanců KLAS, dětské sekci KLÁSEK a KLÁSEČEK, U pivovaru 123, Kralice na Hané, IČ 441 60 526

- na podporu činnosti (provozní náklady, obnova a doplnění krojového vybavení, rekvizity, technické zabezpečení vystoupení, doprava na soustředění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

14. ve výši 20.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729

- na podporu činnosti (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, propagace, výroba dekorace, nájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

15. ve výši 20.000,-- Kč Divadelnímu spolku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, IČ 479 19 736

- na podporu činnosti (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, výroba kulis, propagace, nájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

16. ve výši 3.000,-- Kč

- na uspořádání výstavy „Co dovede Hloučela“ v prostorech Duhy (instalace fotografií, propagace, vernisáž)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

17. ve výši 20.000,-- Kč The Original Eintopf Jazz Bandu, Moravská 19, Prostějov, IČ 266 41 411

- na technické zajištění kulturních akcí (zvučení, pronájem osvětlení a hudebních nástrojů, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

18. ve výši 20.000,-- Kč

- na „Sborník Jiřího Kuběny“ (tisk, foto, redakční práce, příspěvky autorů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

2040

45 500

(dary obyvatelstvu)

20

3319

5222

2040

176 500

(neinv. dotace občanským sdružením )

20

3319

5212

2040

25 000

(neinv.dotace nefin. podnikatelským subjektům )

20

3319

5339

2040

20 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

20

3319

5229

2040

3 000

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

270 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

22.4 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 6942:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 15.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, Prostějov, IČ 163 67 995

- na podporu činnosti DZP (náklady na bazén, účast na soutěžích, pořadatelská činnost)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, Prostějov, IČ 005 47 409

- na školení lyžařských instruktorů a cvičitelů

veřejné lyžařské školy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 5.000,-- Kč

- na kondiční cvičení a výuku obranných bojových sportů (výstroj, výzbroj, cestovné, pronájem tělocvičny a cvičebních pomůcek)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 35.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov, IČ 155 26 151

- na opravu a zabezpečení provozu sociálního zařízení na tenisových kurtech

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

5. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na mezinárodní horolezecké závody ve sportovním lezení dětí a mládeže Lanex Cup Prostějov (ceny pro závodníky, prostředky pro přípravu a čištění stěny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

30.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3419

5492

2039

5.000

(dary obyvatelstvu)

20

3419

5229

2039

35.000

(neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

70.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

22.5 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 6943:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1) ve výši 50.000,-- Kč Senza družstvu, chráněné dílně, Tylova 44, Prostějov, IČ 26 22 81 81

- na inventář jídelny a jídlonosiče

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2) ve výši 30.000,--Kč Oblastnímu spolku českého červeného kříže Prostějov, Miličova 3, Prostějov, IČ 00 42 63 69

- na zřízení ošacovacího střediska

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) ve výši 50.000,--Kč Občanskému sdružení „Písničkou ke slunci“, Lidická 86, Prostějov, IČ 65 76 24 44

- na úhradu části nákladů spojených s upořádáním 11. Mezinárodního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

2101

80.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5213

2101

50.000,--Kč

neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

130.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

22.7 Veřejná finanční podpora - vybudování kamerového systému

Usnesení č. 6944:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a rozvoje

ve výši 55 000,-- Kč Společenství vlastníků jednotek Martinákova, Martinákova 305/10, Prostějov, IČ 26896095

- na vybudování kamerového systému s digitálním záznamem obrazu pro plášťovou ochranu domu (monitorování společných prostor)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3612

5225

1

55.000,-

(neinv. dotace společenství vlastníků jednotek)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

55.000,-

(fond rezerv a rozvoje)

22.8 Veřejná finanční podpora - Zdravé město Prostějov

Usnesení č. 6945:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10

1. ve výši 3 000,- Kč ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, Prostějov, IČO: 47922486

- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Motýlí křídla“
- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

2. ve výši 3 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, územní radě Prostějov, Daliborka 3, IČO: 433829

- na úhradu nákladů spojených s výtvarnou soutěží „Můj oblíbený strom“ (nákup cen do soutěže)

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

332

3 000,00

(zvýšení položky)

10

3429

5222

3 000,00

(zvýšení položky neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

1013

6 000,00

(snížení rezervy položky Zdravé město – nákup služeb)

22.9 VFP – TJ Sokol I Prostějov

Usnesení č. 6946:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z fondu rezerv a rozvoje ve výši 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na zabezpečení provozu koupaliště

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, který se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5229

 

1

 

200 000,-

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

 

8115

 

1

 

200 000,--

Fond rezerv a rozvoje

22.10 VFP – cyklistická stezka Prostějov – Čelčice

Usnesení č. 6947:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 011 000 Kč na krytí 7,5 % z celkových nákladů akce „Cyklistická stezka Prostějov – Čelčice s propojením Bedihošť - Hrubčice – II. etapa“. Jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15.12.2006.

b) rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6341

1

1.011.000,-

Investiční dotace obcím.

2. Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.011.000,-

Snížení rezerv města – Fondu rezerv a rozvoje.

22.11 VFP – Prostějovská zlatá jehla 2006

Usnesení č. 6948:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 50 000,- Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., Palackého 150, 151/8-10, IČ 255 00 783

- na 5. ročník „Prostějovská zlatá jehla 2006“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

50 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

50 000

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

23. Rozpočtová opatření:

23.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (optický kabel)

Usnesení č. 6949:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5166

0

1158

30.000,- Kč

Pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby (zpracování analýzy a projektu)

11

6171

6125

0

1159

635.000,- Kč

Pol. 6125 – Výpočetní technika (propojení institucí a budov optickým kabelem)

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

7071

665.000,- Kč

Rezerva pro ROZOP RMP

23.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (kopírka)

Usnesení č. 6950:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5164

0

1114

56.000,- Kč

Pronájem barevného kopírovacího stroje pro odbor ŽP a další odbory v budově na ul. Školní 4

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

7071

56.000,- Kč

Rezerva pro ROZOP RMP

23.3 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 6951:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

1346

40000

(realizace záložního zdroje pro OS MP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5173

40000

(cestovné)

23.4 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí

Usnesení č. 6952:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

285 000

(veterinární péče a ozdravování hosp. zvířat)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

285 000

(rezerva RMP)

23.5 Rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava

Usnesení č. 6953:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 17.000,- Kč na zajištění dopravně výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2006,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

41 5311 5909 4106                               17.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč

41 2223 5167 4106                               2.000,-

Služby školení a vzdělávání

41 2223 5175 4106                              3.000,-

Pohoštění

41 2223 5139 4106                             12.000,-

Nákup materiálu jinde nezařazený

23.6 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

Usnesení č. 6954:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2140

5137

29.222,--

nákup škrabky na zeleninu pro restauraci Národního domu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2140

6122

29.222,--

přesun fin.prostředků na nákup škrabky

23.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba

Usnesení č. 6955:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

1

602006

3 500 000

Komunikace a IS Jezdecká

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

3 500 000

FRR

23.8 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (oprava hrobů)

Usnesení č. 6956:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5192

115 000

Oprava poškozených hrobů na hřbitově na ulici Brněnská

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

115 000

Rezerva na havarijní situace

23.9 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (zimní údržba)

Usnesení č. 6957:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

1

4 148 000,-

Komunální služby – komunikace, zimní údržba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

4 148 000,-

Rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova

23.10 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (vánoční výzdoba)

Usnesení č. 6958:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

6

150 000,-

Komunální služby – vánoční výzdoba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

150 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

24. Majetkoprávní záležitosti:

24.1 Schválení pronájmu částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6959:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p.č. 1790/1 – ost.plocha o výměře 2.000 m2, p.č. 1791 – zahrada o výměře 176 m2 a p.č. 1792 – ost.plocha o výměře 320 m2, vše v  k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, IČ: 26965186, za účelem umístění zařízení staveniště pro výstavbu Městského oddechového a sportovního centra Prostějov, za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou se zpětnou  účinností od 1.2.2006 do 31.7.2006,

- nájemné bude stanoveno ve výši 20,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 24.960,-- Kč za sjednanou dobu nájmu,

- nájemné bude zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy.

24.2 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 8063/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6960:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 8063/1 - trvalý travní porost v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Štěrboholy, Průmyslová 372/1, PSČ: 108 00, IČ: 48590568, za účelem umístění navigační tabule o rozměru 2 x 1 metr za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude stanoveno ve výši 4.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,

- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.3 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 310/1, 310/14 a 310/17 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 6961:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 310/1 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané o výměře 150 m2 za účelem výstavby a užívání základnové stanice T-Mobile Czech Republic a.s. s názvem „62509_Prostejov_Kra-licka“ a pronájem částí pozemků p.č. 310/1 – orná půda o výměře 15 m2, p.č. 310/14 – ostatní plocha o výměře 33 m2 a p.č. 310/17 – ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, za účelem zřízení a užívání vjezdu k základnové stanici T-Mobile Czech Republic a.s. s názvem „62509_Prostejov_Kra-licka“ společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 149 00, IČ: 64949681, za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 35 let,
 • nájemce bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:

   1. pronajímatel přes písemnou výzvu nájemce k nápravě neplní jakoukoliv z podmínek nájemní smlouvy a porušení nájemní smlouvy je delší než 1 měsíc od obdržení výzvy k nápravě pronajímatelem, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
   2. zařízení základnové stanice nebo jeho část nebude schopno fungování, bude zničena či nebude možno zařízení instalovat, udržovat či provozovat z důvodů na straně nájemce, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
   3. předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu užívat k instalaci, údržbě nebo provozu zařízení základnové stanice, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,

 • pronajímatel bude moci smlouvu vypovědět z důvodu, že nájemce přes písemnou výzvu pronajímatele k nápravě neplní podmínky nájemní smlouvy a porušení nájemní smlouvy je delší než 1 měsíc od obdržení výzvy k nápravě nájemcem, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 30.000,- Kč ročně a bude placeno pololetně,
 • nájemné bude s účinností od 1.1.2008 každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.4 Schválení pronájmu spoluvlastnického podílu v k. ú. Ptení

Usnesení č. 6962:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 804 – lesní pozemek o výměře 2 050 m2 a p.č. 805 – lesní pozemek o výměře 2 104 m2, oba v k.ú. Ptení, společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Prostějov, Školní 4, IČ: 25321692, za účelem výkonu činnosti, která je předmětem podnikání společnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za následujících podmínek:

- pronájem bude proveden formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.1.1997,

- výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27.1.1997 zůstane nezměněna.

24.5 Vyhlášení záměru pronájmu štítové zdi objektu Újezd 23

Usnesení č. 6963:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části štítové zdi objektu Újezd 23 v Prostějově č.p. 2167 na p.č. 3948 v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 společnosti VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov čp. 250, PSČ: 798 48, IČ: 49448471, za účelem umístění reklamní malby za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 80.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

24.6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 8075/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6964:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 8075/1 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 60 m2 za účelem zřízení dětského koutku u venkovního posezení restauračního zařízení, za těchto podmínek:

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.800,-- Kč ročně,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

24.7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2710/1 v k. ú. Prostějov a prodej částí pozemků p. č. 2710/12 a 2710/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6965:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2710/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 290 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání garážového domu na části pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov o výměře 290 m2 budoucím kupujícím ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude pravomocně zkolaudována stavba garážového domu na části pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany budoucího kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garážového domu na části pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- budoucí kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlastním nákladem provede přeložku kabelu veřejného osvětlení, který prochází přes část pozemku p.č. 2710/1 v k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s  vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej částí pozemků p.č. 2710/12 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 480 m2 a p.č. 2710/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 290 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), za těchto podmínek:

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení budoucího kupujícího s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání částí pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov o celkové výměře 770 m2 budoucím kupujícím ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude pravomocně zkolaudována stavba garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany budoucího kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garážového domu na částech pozemků p.č. 2710/12 a p.č. 2710/1, oba v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- budoucí kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlastním nákladem provede přeložku podzemního kabelu veřejného osvětlení, který prochází přes část pozemku p.č. 2710/1 v  k.ú.Prostějov, a vlastním nákladem přemístí houpačky a kontejnerová místa, která se nachází v místě budoucího garážového domu,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,a pro uzavření kupní smlouvy stanovit následující pořadí zájemců :

1. Lukáš Lamplota, bytem Kostelecká 9, Prostějov, za nabízenou kupní cenu ve výši 1.050,- Kč/m2, tj. celkem cca 808.500,- Kč,

2. D + V investing spol. s r. o., se sídlem Kostelecká 17, Prostějov, IČ 60729694, za nabízenou kupní cenu ve výši 650,- Kč/m2, tj. celkem cca 500.500,- Kč.

24.8 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 105/2, 106/2, 106/1 a 110/44 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 6966:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje částí pozemků p.č. 105/2 – orná půda o výměře cca 650 m2, p.č. 106/2 – orná půda o výměře cca 680 m2, p.č. 106/1 – orná půda o výměře cca 650 m2 a p.č. 110/44 – ost. plocha o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Krasice (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši minimálně 450,- Kč/m2,

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání dvoupodlažního objektu hromadných garáží na částech pozemků p.č. 105/2, p.č. 106/2, p.č. 106/1 a p.č. 110/44, vše v k.ú. Krasice; pro případ prodlení kupujícího s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání částí pozemků p.č. 105/2, p.č. 106/2, p.č. 106/1 a p.č. 110/44, vše v k.ú. Krasice o celkové výměře 2040 m2 kupujícím ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude pravomocně zkolaudována stavba dvoupodlažního objektu hromadných garáží na částech pozemků p.č. 105/2, p.č. 106/2, p.č. 106/1 a p.č. 110/44, vše v k.ú. Krasice (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba objektu hromadných garáží na částech pozemků p.č. 105/2, p.č. 106/2, p.č. 106/1 a p.č. 110/44, vše v k.ú. Krasice nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlastním nákladem provede přeložky inženýrských sítí (sdělovacích kabelů a vodovodu) procházejících přes pozemky, které budou předmětem převodu,

- součástí stavby budou pěší komunikace a sadové úpravy v okolí stavby dle podmínek odboru koncepce a rozvoje, komunikační napojení bude řešeno v rámci územního řízení,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,
vyzvat přihlášené zájemce o odkoupení předmětných částí pozemků v k.ú. Krasice k předložení nabídky výše kupní ceny (forma obálkové metody) s tím, že kupní cena bude činit minimálně cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 450,- Kč/m2, a na základě přijatých nabídek připravit materiál pro schůzi Rady města Prostějova.

24.13 Výkup movitých věcí v objektu KaSC v Prostějově

Usnesení č. 6967:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup movitých věcí umístěných v objektu KaSC v Prostějově uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu ve vlastnictví Závodní organizace odborového svazu TOK, Oděvní podnik, se sídlem Prostějov, Za Drahou 2, PSČ: 797 04, IČ: 16367561, za kupní cenu v celkové výši 667.283,- Kč, splatnou po podpisu kupní smlouvy,

2. výkup movitých věcí umístěných v objektu KaSC v Prostějově uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu ve vlastnictví společnosti Kulturní a společenské centrum s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 6, IČ: 46982001, za kupní cenu v celkové výši 28.167,50 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy,

3. rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5137

695.450,50 Kč

výkup movitých věcí v objektu KaSC

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

695.450,50 Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

24.14 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 1790/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6968:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 1790/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3.050 m2, T.J. Pozemstav Prostějov – Občanskému sdružení, se sídlem Krasická 6, Prostějov, IČ: 44 15 99 19, na dobu určitou do 31.12.2016, za účelem výstavby 5 volejbalových kurtů pro T.J. Pozemstav Prostějov – Občanské sdružení s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena okamžitě poté, jakmile z pozemku bude odstraněno zařízení staveniště pro výstavbu Městského oddechového a sportovního centra Prostějov. Vypůjčitel ponese po celou dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky a volejbalových kurtů na předmětu výpůjčky.

24.15 Schválení výpůjčky pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6969:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku p.č. 7746/2 – ost. plocha o výměře 878 m2, pozemku p.č. 7746/1 – orná půda o výměře 206 m2 a části pozemku p.č. 6222/1 – orná půda o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, IČ: 26965186, na dobu určitou s účinností od 5.5.2006 do 31.10.2006, za účelem uložení zeminy, zajištění přístupu a příjezdu k budovaným hřištím a provedení oplocení areálu MOSC.

24.16 Výpůjčka nemovitostí v areálu velodromu na ul. Kostelecká

Usnesení č. 6970:

Rada města Prostějova po projednání

u d ě l u j e

souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 5997, stavby velodromu na pozemku p.č. 5999/4, pozemku p.č. 5997 – zastavěná plocha o výměře 1135 m2, pozemku 5999/3 – ostatní plocha o výměře 5872 m2, pozemku p.č. 5999/4 – ostatní plocha o výměře 2112 m2 a pozemku p.č. 5999/5 – ostatní plocha o výměře 2520 m2, vše v k.ú. Prostějov, na ulici Kostelecká, mezi Českým Občanským Klubem Cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, Úprkova 16, IČ 70879885, jako půjčitelem a Klubem cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, Rejskova 33, IČ 15527395, jako vypůjčitelem, za účelem provozování sportovní cyklistiky, a to na dobu určitou nejdéle do 19. 5. 2018.

24.17 Zřízení věcného břemene na částech pozemků p. č. 310/14, 906/1 a 907/1 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 6971:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat přípojku splaškové kanalizace, přípojku vodovodu, přípojku plynovodu a přípojku dešťové kanalizace, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, na částech pozemků města Prostějova p.č. 310/14, p.č. 906/1 a p.č. 907/1, vše v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování GP), ve prospěch vlastníka objektu č.p. 358 na pozemku st. p.č. 594 a pozemků st. p.č. 594, p.č. 343/1 a p.č. 343/2, vše v k.ú. Kralice na Hané, za následujících podmínek:

 • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost SPEDITION FEICO, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 1, IČ 60734426.

24.18 Půdní vestavba v objektu na ul. Kollárova 5

Usnesení č. 6972:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s provedením stavební úpravy a technické zhodnocení části půdních prostor o výměře 125 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov spočívající v realizaci půdní vestavby za účelem bydlení za následujících podmínek:

 • stavební úpravy a technické zhodnocení budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • budou dodrženy podmínky Domovní správy Prostějov, s.r.o., uvedené ve vyjádření ze dne 31.3.2006,
 • do 30 dnů po provedení stavebních úprav a technického zhodnocení předmětných půdních prostor předloží Jan Pospíšil ml. Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově doklady o nákladech skutečně vynaložených na výše uvedené stavební úpravy a technické zhodnocení,
 • stavební úpravy a technické zhodnocení předmětných půdních prostor v domě na ul. Kollárova 5 v Prostějově budou převedeny městu Prostějovu za úplatu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 900.000,- Kč,
 • po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově, budou nově vzniklé bytové prostory (předpokládaná výměra 80 m2) zařazeny do I. kategorie a budou pronajaty Janu Pospíšilovi ml. za nájemné ve výši 51,42 Kč/m2 měsíčně,

s c h v a l u j e

1) pronájem části půdních prostor o výměře 125 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov za účelem realizace půdní vestavby pro bydlení, za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2007,

- nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 2 500,- Kč měsíčně,

- nájemné bude placeno měsíčně předem,

- nájemné nebude navyšováno o míru inflace,

2) uzavření dohody o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby za účelem bydlení do vlastnictví města Prostějova, a to za cenu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 900.000,- Kč,

3) započtení pohledávky za městem Prostějovem ve výši ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov a pohledávky města Prostějova za Janem Pospíšilem ml. v celkové výši odpovídající výši ceny za úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov Janem Pospíšilem ml. spočívající v nájemném z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem zastoupeném Domovní správou Prostějov, s.r.o., dle odst. 5 tohoto usnesení dohodou,

4) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o bytové prostory I. kategorie v domě na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m2 (přesná výměra bude známá až po realizaci půdní vestavby) vzniklé stavebními úpravami a technickým zhodnocením půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží tohoto objektu; rozšíření bude provedeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,

5) pronájem bytových prostor I. kategorie o rozloze cca 80 m2 (přesná výměra bude známá až po realizaci půdní vestavby) ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov vzniklých realizací půdní vestavby za účelem bydlení za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
 • nájemné bude činit 51,42 Kč/m2/měsíc, tj. cca 4.114,- Kč měsíčně,
 • nájemní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,
 • při skončení nájmu bytové jednotky ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov bude vrácena neumořená část ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor v domě ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov spočívající v realizaci půdní vestavby za účelem bydlení v domě na ul. Kollárova 5 v Prostějově.

24.19 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitostí v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6973:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6 – zastavěná plocha o výměře 467 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 – zastavěná plocha o výměře 438 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 – zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 – ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následujících podmínek:

 • veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,
 • Olomoucký kraj se ve smlouvě zaváže, že minimálně po dobu 30 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou převáděné nemovitosti využívány jako mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné děti; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit.

24.20 Rozšíření bytu v objektu na ul. J. V. Myslbeka 17

Usnesení č. 6974:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s provedením stavební úpravy prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 25,40 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov spočívající ve vybourání dveřního otvoru, zazdění stávajícího vstupu ze společných prostor a v úpravě rozvodů topení a elektroinstalace za účelem rozšíření bytové jednotky č. 17 v tomto objektu za následujících podmínek:

 • stavební úpravy budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • budou dodrženy podmínky Domovní správy Prostějov, s.r.o., uvedené ve vyjádření ze dne 2.3.2006,
 • do 30 dnů po provedení stavebních úprav předmětných prostor předloží žadatel Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově doklady o nákladech skutečně vynaložených na výše uvedené stavební úpravy,
 • stavební úpravy předmětných prostor v objektu na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově budou bezúplatně převedeny městu Prostějovu,
 • po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v prostorách sušárny s lodžií v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově, budou nově vzniklé bytové prostory zařazeny do I. kategorie a budou pronajaty za shodných podmínek jako bytová jednotka č. 17 v objektu na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově (nájemné bude činit 42,85 Kč/m2 měsíčně),

s c h v a l u j e

 1. pronájem prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 25,40 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 17 v domě na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově za následujících podmínek:
 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2006,
 • nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 508,- Kč měsíčně,
 • nájemné bude placeno měsíčně předem,

 1. uzavření dohody o bezúplatném převodu stavebních úprav sušárny s lodžií o celkové výměře 25,40 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov spočívajících ve vybourání dveřního otvoru, zazdění stávajícího vstupu ze společných prostor a v úpravě rozvodů topení a elektroinstalace za účelem rozšíření bytové jednotky č. 17 v tomto objektu do vlastnictví města Prostějova,
 2. rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o bytové prostory I. kategorie v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov o výměře 25,40 m2 vzniklé stavebními úpravami prostor sušárny s lodžií v 5. nadzemním podlaží tohoto objektu; rozšíření bude provedeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,
 3. pronájem bytových prostor I. kategorie o rozloze 25,40 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov vzniklých stavebními úpravami prostor sušárny s lodžií za následujících podmínek:
 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou shodnou s dobou nájmu dle Nájemní smlouvy ze dne 4.8.2005 (pronájem bytové jednotky č. 17),
 • nájemné bude činit 42,85 Kč/m2/měsíc, tj. 1.088,- Kč měsíčně,
 • nájemní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor.

25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

25.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP - Svatoplukova ul. č.2516/59

Usnesení č. 6975:

Rada města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

své usnesení č. 6883 ze dne 4.4.2006, kterým schválila pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově Jarmile Tomáškové, IČ 75830663

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

25.2 Snížení nájmu z NP - Dolní ul. 3658/2

Usnesení č. 6976:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného z nebytových prostor v Dolní ulici č.3658/2 v Prostějově Beneti, s.r.o., IČ 26307596, o částku 28.500,-Kč, odpovídající ceně úpravy sociálního zařízení, následovně:

 • snížení nájemného bude provedeno formou dodatku ke stávající smlouvě po dokončení prací a doložení dokladů na účelně vynaložené prostředky ve výši 28.500,- Kč
 • bude provedeno v šesti po sobě následujících měsících po částkách 4.750,- Kč.

25.3 Snížení nájmu z NP - Dukelská brána 210/1

Usnesení č. 6977:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor v ulici Dukelská brána č. 210/1 v Prostějově Jiřímu Novákovi, IČ 60021004 o 15%, tj. z 600.000,- Kč/rok na 510.000,- Kč ročně.

25.4 Snížení nájmu z NP - Kravařova ul. 123/1

Usnesení č. 6978:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor v Kravařově ulici č.123/1 v Prostějově H&D PRODEJNY, spol. s r.o. o 15%, tj. z 532.224,42 Kč/rok na 452.391,- Kč ročně.

25.5 Záležitosti NP v objektu dvora domu na nám. T. G. Masaryka 200/22

Usnesení č. 6979:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) pronájem skladu o rozloze 54,2m2 v objektu dvora domu na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově za účelem zřízení skladu za měsíční nájemné ve výši 200,-Kč, s inflační doložkou,

2) změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor ev.č.564 ze dne 31.5.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem na pronájem skladu o rozloze 36,6m2 v objektu dvora domu na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově v části týkající se osoby nájemce následovně:

- novým nájemcem bude Jiří Špringer, místo podnikání nám. T.G.Masaryka č.205/27, Prostějov, IČ:49145452

- ostatní podmínky smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstanou nezměněny,

- změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

3) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 534 ze dne 21.6.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Jiřím Špringerem, místo podnikání nám. T.G.Masaryka č.205/27, Prostějov, IČ:49145452, jako nájemcem, v části týkající se pronájmu části nebytových prostor v domě na nám. T.G.Masaryka č.200/22 (skladu) o rozloze 69.29m2 dohodou.

25.6 Schválení pronájmu parkovacího místa - Švýcarská ul. č.4280/2

Usnesení č. 6980:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa ve Švýcarské ulici č. 4280/2 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za roční nájemné ve výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou.

25.7 Schválení pronájmu parkovacího místa - J.V.Myslbeka č.4283/19

Usnesení č. 6981:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v ulici J.V.Myslbeka č. 4283/19 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za měsíční nájemné ve výši 550,-Kč, tj. 6.600/rok, s inflační doložkou.

25.8 Schválení uzavření smluv na práce v Národním domě

Usnesení č. 6982:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smluv mimo plán oprav

- s firmou Josef Vašek – Vapo, IČO 10072403, Kraličky 35 na dodávku a montáž podlahových krytin a tapet v Národním domě za cenu 1.757.889,70 Kč vč. DPH,

- s firmou Pavel Petřík, Pod Kosířem 21, Prostějov na provedení malířských prací v divadelní části Národního domu za cenu 329.378,- Kč vč DPH,

- s dodavatelem prostorového lešení za předpokládanou cenu 222 411,- Kč.

26. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 6983:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

27.3 informace o průběhu oprav chodníků – květen 2006

Usnesení č. 6984:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o průběhu oprav chodníků ve městě Prostějově ke květnu 2006,

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

podat další průběžnou informaci na schůzi rady 27. 6. 2006.

27.4 Zrušení otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Vybudování a provozování sítě vysokorychlostního internetu pro veřejnost na území města Prostějova“

Usnesení č. 6985:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

jménem zadavatele města Prostějova zrušit v souladu s § 68 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Vybudování a provozování sítě vysokorychlostního internetu pro veřejnost na území města Prostějova“ před posouzením a hodnocením nabídky, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

27.5 Záznam otevírání obálek s nabídkami zakázky „Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“

Usnesení č. 6986:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat zakázku „Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“ fě ENERGOTIS, s. r. o., sídlem Šumperk, Žižkova 5, IČO 64 61 1728.

27.6 Sportcentrum DDM – navýšení neinvestičního příspěvku

Usnesení č. 6987:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) navýšení neinvestičního příspěvku z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 132.000,-- Kč Sportcentru - domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizaci, Olympijská 4, IČ 008 40 173

- na pořízení zátěžového koberce v množství cca 1.200 m2 v ceně 110,-- Kč/ m2 (10 ks)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

399

132.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku - Sportcentru - DDM, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

132.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

27.7 Železniční přejezd – ul. Pod Kosířem

Usnesení č. 6988:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat zakázku na akci „Rekonstrukce PZZ v žkm 2,087 trati Prostějov hl. n. – Kostelec na Hané“ – železniční přejezd v ul. Pod Kosířem fě TOMI - REMONT, a. s., Přemyslovka 2514/4, Prostějov, IČO 255 08571.

 

 Ing. Jan Tesař, v.r.                                                                                                      Božena Sekaninová, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                          místostarostka města Prostějova

Prostějov 9. 5. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:27 | přečteno 362x | Věra Krejčí
load