Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 102. schůze Rady města Prostějov

Usnesení z 102. schůze Rady města Prostějov

konané 15. 5. 2006

Usnesení z 102. schůze Rady města Prostějova, konané 15. 5. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 102. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 15. 5. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti VaK Prostějov, a. s.

Usnesení č. 6989:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města a Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, která se bude konat dne 30. 5. 2006 s tím, že právo hlasovat na valné hromadě má Ing. Jan Tesař, v případě jeho neúčasti Bc. Alois Mačák.

3. Záležitosti prostějovské kopané
Usnesení č. 6990:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení č. 6907 z 4. 4. 2006 (informace o jednání pracovní skupiny pro řešení záležitostí prostějovské kopané),

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 6.000.000,-- Kč 1.SK PROSTĚJOV, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 21 916

- na zajištění provozování činnosti fotbalového oddílu 1. SK PROSTĚJOV v částce 1.500.000,-- Kč, příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2007,

- na úhradu za převod práv a povinností člena Českomoravského fotbalového svazu dle Organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMFS z SK LeRK Prostějov a. s., IČ 634 79 419 na 1. SK PROSTĚJOV, Sportovní

1, Prostějov, IČ 266 21 916 a zároveň převod registrace všech hráčů registrovaných ke dni 10. 4. 2006 u SK LeRK Prostějov na 1. SK PROSTĚJOV v částce 4. 500. 000,-- Kč, příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5222

     

6.000.000,-

Neinv. dotace občanským sdružením

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

 

8115

 

1

 

6.000.000,-

Fond rezerv a rozvoje

4.1 Žádost o snížení nájemného za pronájem galerie v Prostějově, Školní ul.

Usnesení č. 6991:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v galerii ve Školní ulici, or. č. 41, v Prostějově tak, že nájemné činí 1 000,- Kč měsíčně.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                   Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                        místostarosta města Prostějova

Prostějov 15. 5. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:22 | přečteno 242x | Věra Krejčí
load