Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 103. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 103. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 5. 2006

Usnesení z 103. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 5. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 103. schůze, konané dne 23. 5. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města ověřením zápisu.

1.1.1 Záležitosti obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 6992:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

podnájem nemovitého majetku, který má společnost Lesy města Prostějova, s.r.o. pronajatý od města Prostějova na Přidružené dřevařské výrobě v Seči firmě DARIE s.r.o. dle přiložené podnájemní smlouvy.

1.1.2 Valná hromada Lesů města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 6993:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. po projednání

s c h v a l u j e

 1. pronájem movitého majetku obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. na Přidružené dřevařské výrobě v Seči firmě DARIE s.r.o. dle přiložené nájemní smlouvy,
 2. podnájem nemovitého majetku, který má společnost Lesy města Prostějova, s.r.o. pronajatý od města Prostějova na Přidružené dřevařské výrobě v Seči firmě DARIE s.r.o. dle přiložené podnájemní smlouvy.

1.2 Výroční zpráva o.p. s. Národní dům Prostějov

Usnesení č. 6994:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí výroční zprávu o. p. s. Národní dům Prostějov za rok 2005.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 6995:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o přípravě 36. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 25. 3. 2006 od 16:00 hod.,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova pověřit delegované zástupce města na valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., aby navrhli

1. zástupce města Prostějova do představenstva, a to Ing. Miroslava Hanáka do funkce předsedy představenstva, Mgr. Vlastimila Uchytila do funkce místopředsedy představenstva a Ing. Jaroslava Faltýnka do funkce člena představenstva,

2. zástupce města Prostějova do dozorčí rady, a to Ing. Radka Zacpala do funkce předsedy dozorčí rady a JUDr. Jiřího Pudila do funkce člena dozorčí rady, a hlasovali pro tyto návrhy,

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 37. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 13. 6. 2006.

3. Záležitosti komisí rady - komise architektury a výstavby

Usnesení č. 6996:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace z jednání komise architektury a výstavby dne 19. 4. 2006,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

předložit na příští schůzi rady informace o investičních akcích, o jejichž skluzu informuje zápis komise architektury a výstavby ze dne 19. 4. 2005 včetně opatření, která zabezpečí splnění úkolů v daných termínech.

5. Bezúplatný převod materiálu ze zásob AČR

Usnesení č. 6997:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné přijetí materiálu ze zásob AČR VZ 4218 Štěpánov dle důvodové zprávy a darovací smlouvu mezi městem Prostějovem a Armádou ČR.

6. Seznam členů a náhradníků komise – IS a komunikace Vrahovice

Usnesení č. 6998:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky„IS a komunikace Vrahovice Armádního sboru“, uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města jmenováním členů a náhradníků této komise.

7. Návrh udělení Ceny města Prostějova

Usnesení č. 6999:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2005:

Zdeňku Beranovi

Karlu Bezdíčkovi

Janu Přidalovi

Evě Suchánkové

Václavu Ševčíkovi

Jiřímu Pořízkovi.

8. Nabídka společnosti CZECH RADAR a.s. – mobilní radary

Usnesení č. 7000:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vyhodnocení zkušebního provozu zařízení firmy CZECH RADAR a.s.,

s c h v a l u j e

nabídku firmy CZECH RADAR a.s. v trvalém provozu využívat zařízení dokumentující průjezd vozidel křižovatkami na červenou a nepovolenou rychlostí a systém následného zpracování přestupků, a to dle předloženého materiálu,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zajistit realizaci záměru dle předloženého materiálu.

10. Změny Organizační struktury a Organizačního řádu MěÚ v Prostějově od 1.7. – 31.12.2006

Usnesení č. 7001:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

1) změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 podle předloženého návrhu,

2) změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2005 a 2006 podle předloženého návrhu,

II. s t a n o v í

celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 na 251 zaměstnanců,

III. p o v ě ř u j e

Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka MěÚ v Prostějově uzavírat ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu starosty města v souladu s § 10 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pracovní poměry na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců, je-li pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka, a to i nad rámec stanoveného celkového počtu zaměstnanců,

IV. u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ v Prostějově

1) zajistit a provést potřebné organizační změny a pracovněprávní úkony v souladu se schválenou změnou organizační struktury Městského úřadu v Prostějově nejpozději do 31. 8. 2006,

2) pravidelně po uplynutí kalendářního pololetí informovat Radu města Prostějova o sjednaných pracovních poměrech na dobu určitou, pokud byl tímto postupem překročen stanovený celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu v Prostějově,

3) předložit na schůzi Rady města Prostějova dne 27. 6. 2006 návrh rozpočtového opatření na úpravu rozpočtu města Prostějova na rok 2006 v souvislosti se zvýšením příjmů spojených s výkonem nových agend a se zajištěním realizace schválených organizačních změn.

11. Změny Organizační struktury MěÚ v Prostějově od 1. 1. 2007

Usnesení č. 7002:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

změny organizační struktury Městského úřadu v Prostějově takto:

1. zrušení Odboru koncepce a rozvoje Městského úřadu v Prostějově dnem 31. 12. 2006,

2. změnu názvu z dosavadního Odbor výstavby Městského úřadu v Prostějově na Odbor rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007,

3. zřízení nového Oddělení rozvoje, dotací a veřejných zakázek v Odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007,

4. zřízení nového Oddělení územního plánování v odboru Stavební úřad Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007,

5. zřízení nového Oddělení památkové péče v Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově dnem 1. 1. 2007,

6. zřízení dvou oddělení v Odboru právním a personálním Městského úřadu v Prostějově, a to Personální oddělení a Právní oddělení

II. s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007 na 249 zaměstnanců

III. u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ v Prostějově,

předložit na schůzi Rady města Prostějova dne 27. 6. 2006 návrh nové organizační struktury ke dni 1. 1. 2007 a Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2007- 2008 včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí a potřebných organizačních změn v souladu se schválenými změnami organizační struktury Městského úřadu v Prostějově.

12. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7003:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

13. Pokyny pro aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu 2007-2009

Usnesení č. 7004:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2007 – 2009.

14. Pokyny pro kontrolu hospodaření k 30. 6. 2006

Usnesení č. 7005:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2006.

15. Veřejná soutěž na parkovací systém

Usnesení č. 7006:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) rozhodnout o přidělení veřejné zakázky zadané na realizaci veřejné zakázky o Návrh rozvoje systému parkování na území města Prostějova uchazeči obchodní společnosti ACTIV s.r.o., sídlem Chodská 614, 272 01 Kladno, IČ: 61675199 za předpokladu souhlasu uchazeče s odkoupením pozemku pod plánovaným parkovacím domem a dořešení součinnosti uchazeče s Městskou policií Prostějov,

b) schválit uzavření těchto smluv:

1. Mandátní smlouvy včetně příloh dle přiloženého návrhu,

2. Smlouvy o uzavření budoucích smluv týkajících se řešení problematiky provozování Městského parkovacího systému v Prostějově dle přiloženého návrhu,

3. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu nebytových prostor dle přiloženého návrhu.

16. Vzhled kruhových křižovatek

Usnesení č. 7007:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

4

304 000,-

Komunální služby – vzhled kruhových křižovatek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

304 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

17. Vytipování vhodných lokalit a budov pro ČSSZ

Usnesení č. 7008:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zahájit jednání s Krajskou správou sociálního zabezpečení pro Olomoucký kraj ve věci převodu nemovitého majetku dle varianty I - objekt A.

18. Regenerace sídliště na Dolní ulici

Usnesení č. 7009:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pořízení projektu „Regenerace sídliště na Dolní ulici v Prostějově“, vypsání výběrového řízení a rozpočtové opatření v kapitole 62 - koncepce a rozvoj, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

3635

6119

62151

150 000-

Projekt regenerace sídliště na Dolní ul. v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nesp.

150 000,-

Studie, záměry, plány a dokumentace pro

19. Regenerace sídliště E. Beneše

Usnesení č. 7010:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pořízení projektu „Regenerace sídliště E.Beneše“, vypsání výběrového řízení a rozpočtové opatření v kapitole 62 - koncepce a rozvoj, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

3635

6119

62152

200 000,-

Regenerace sídliště E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

200 000,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

Usnesení č. 7011:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Mgr. Vlastimilovi Uchytilovi, místostarostovi města,

v souvislosti s přípravou návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007 zpracovat dlouhodobou koncepci investičních nákladů na humanizaci prostějovských sídlišť v souladu s dosud zpracovanými studiemi humanizace a předložit tuto koncepci na schůzi rady v měsíci září 2006.

20. Výstavba parkovišť u městského hřbitova na Brněnské ulici

Usnesení č. 7012:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

důvodovou zprávu o řešení problematiky parkovišť u hřbitova,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zajistit výkupy pozemků dle důvodové zprávy (lokalita v důvodové zprávě označena č. 4 a 5),

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

zajistit zhotovení projektové dokumentace na výstavbu parkovišť a komunikací dle důvodové zprávy.

21. Nařízení města Prostějova, kterým se mění Tržní řád

Usnesení č. 7013:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD dle důvodové zprávy.

22. Informace – průmyslová zóna G

Usnesení č. 7014:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o investiční akci - průmyslová zóna, sektor G.

23. Informace – osazení termoregulačních ventilů

Usnesení č. 7015:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

informace o osazení termoregulačních ventilů.

24. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách škol

Usnesení č. 7016:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské, základní a střední školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro

 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, ve výši 28 dětí ve třech třídách MŠ pracoviště Fanderlíkova ul. 69
 • prac. Základní školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, ve výši 34 žáků ve  4., 5. a 6. ročníku
 • Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, ve výši 31 studentů v 1. ročníku čtyřletého a ve výši 31 studentů v 1. ročníku šestiletého studia.

25. Návrh odměn ředitelům škol, školských a kulturních zařízení

Usnesení č. 7017:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům škol, školských a kulturních zařízení s právní subjektivitou zřizovaných městem ve výši dle přílohy a se změnou dle diskuse.

27. Veřejná finanční podpora:

27.1 Veřejná finanční podpora - Sportovní klub Prostějov

Usnesení č. 7018:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 80.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na podporu činnosti odd. korfbalu (cestovné, pronájmy, rozhodčí) ve výši 40.000,-- Kč

- na podporu činnosti horolezeckého odd. (nákup výstroje a výzbroje, cestovné, ceny, diplomy, materiální zabezpečení, horolezecký výcvik mládeže) ve výši 40.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

80.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

80.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

27.2 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7019:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 3.000,-- Kč Taurusu Prostějov, Západní 87, Prostějov, IČ 266 00 081

- na účast minigolfového klubu na turnajích v rámci ČR (cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 3.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov, IČ 266 60 865

- na účast „Sportem proti drogám“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 2.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Kulečník Prostějov, Palackého 25, Prostějov, IČ 479 18 055

- na pořádání mistrovství ČR v karambolu – biliáru dne 22. 4. - 23. 4. 2006, na upomínkové ceny

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 5.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 266 78 748

- na sportovní aktivity

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

5. ve výši 10.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653

- na 11. ročník mezinárodního turnaje ve Francii – v házené mladšího a staršího dorostu (na dálniční poplatky, parkovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

6. ve výši 2.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Za Kosteleckou 47, IČ 005 47 409

- na III. ročník Prostějovského poháru vozíčkářů ve stolním tenise (ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

7. ve výši 4.000,-- Kč Muser’s klubu Prostějov, Vranovice 88, Kelčice, IČ 657 62 495

- na Plumlovský pulling – závod psů v tahu břemen, uspořádání závodu s celorepublikovou účastí (ceny do soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 2.000,-- Kč

- na účast v závodě Akademické mistrovství světa v lukostřelbě (cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

9. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na zabezpečení účasti hráče SK Prostějov Jaroslava Bureše na MS mládeže v šachu na rok 2006 v Turecku (cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

34.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3419

5492

2039

2.000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

36.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

27.5. VFP – z komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7020:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

ve výši 10.000,-- Kč Domovu důchodců Prostějov, Nerudova 70, 796 01 Prostějov, IČ: 71 19 76 99

- 5.000,--Kč na meziústavní sportovní hry seniorů a 5.000,--Kč na výlety klientů do Zlína, ZOO Lešná (doprava)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5339

2101

10.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

10.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

28. Rozpočtová opatření:

28.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty (převod)

Usnesení č. 7021:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

1032

10 000,00

(zvýšení položky – příspěvek do Svazu měst a obcí)

11

6171

5137

6 000,00

(zvýšení položky - nákup DHIM)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5329

1034

10 000,00

(snížení položky - příspěvek do Svazu obcí střední Moravy)

10

6171

5139

1003

6 000,00

(snížení položky - nákup propagačního materiálu)

28.2 Rozpočtové opatření v kapitolách 10 a 20

Usnesení č. 7022:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

335

12 000,00

(zvýšení položky neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4)

20

3113

5331

336

8 400,00

(zvýšení položky neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova tř. 4)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5909

10 000,00

(snížení položky Zdravé město – OŠK)

10

6171

5169

1013

10 400,00

(snížení položky Zdravé město – nákup služeb)

28.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (kopírka)

Usnesení č. 7023:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

1114

35.000,- Kč

(Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

7071

35.000,- Kč

(Pol. 5901 – Rezerva rady pro ROZOP)

28.4 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení (povodeň)

Usnesení č. 7024:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5139

60.000,- Kč

(nákup materiálu j.n.)

12

5273

5169

40.000,- Kč

(nákup služeb)

12

5512

5021

20.000,- Kč

(ostatní osobní výdaje - mzdy)

12

5512

5019

8.000,- Kč

(ostatní platy -refundace mezd)

12

5512

5171

20.000,- Kč

(opravy a udržování)

12

5512

5162

2.000,- Kč

(služby telekomunikací a radiokomunikací)

12

5512

5134

50.000,- Kč

(prádlo, oděv, a obuv)

12

5512

?

50.500,- Kč

( dary obyvatelstvu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

7076

250.500,- Kč

(rezerva na havarijní situace)

28.5 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení (příspěvky z OlK)

Usnesení č. 7025:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

25.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

12

5512

6122

25.000,- Kč

(stroje, přístroje a zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

50.000,- Kč

(rezerva RMP pro rozpočtová opatření)

p o v ě ř u j e

starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení JSDH města Prostějova.

28.6 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (DUHA)

Usnesení č. 7026:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Alici Gregušové, ředitelce organizace DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějově,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 300.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

300.000,-

(zvýšení stavu FRR)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

2122

2030

300.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

28.7 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a 60 (RG a ZŠ města Prostějova)

Usnesení č. 7027:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 1.040.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

340

920.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

340

120.000,-

(budovy, haly a stavby – vybudování PC rozvodů a elektrorozvodů v budově RG a ZŠ)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

2122

340

1.040.000,-

(odvod z investičního fondu RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2)

28.8 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a 60 (ZŠ Dr. Horáka)

Usnesení č. 7028:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 265.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

341

265.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 na kapitolu 60 - výstavba)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

341

265.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

28.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (humanizace sídliště Hloučela)

Usnesení č. 7029:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

603503

400 000

Humanizace sídl. Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

400 000

Rezerva RMP

28.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (průmyslová zóna G)

Usnesení č. 7030:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6313

7

600405

400 000

Průmyslová zóna sektor „G“ – příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

7

600405

400 000

Průmyslová zóna sektor „G“

28.11 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (chodník Čechovice-Domamyslice)

Usnesení č. 7031:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6313

602204

40 000

Chodník Čechovice – Domamyslice - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

602204

40 000

Chodník Čechovice – Domamyslice - příspěvek

28.12 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (křižovatka Brněnská-Okružní)

Usnesení č. 7032:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

7

600505

10 000 000

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

10 000 000

Fond strategického rozvoje

28.13 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (splašková kanalizace Čechůvky)

Usnesení č. 7033:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

601803

4 800 000

Vrahovice – Čechůvky splašková kanalizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

4 800 000

Rezerva RMP

28.14 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ZŠ Sídliště Svobody)

Usnesení č. 7034:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

337

1 200 000

ZŠ Sídliště svobody – rekonstrukce střechy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

1 200 000

Havarijní fond

28.15 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7035:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2115

6119

62150

291 550,00

Studie “Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

Nespec.

291 550,00

Studie, záměry, plány a dokumentace pro ÚŘ

28.16 Rozpočtové opatření v kapitole 70 – finanční odbor (VHP)

Usnesení č. 7036:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1351

16

356.741,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

16

356.741,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

28.17 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (vodní dílo)

Usnesení č. 7037:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

3

124 000,-

Komunální služby – zprovoznění vodního díla v Okrskovém parku Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

124 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

28.18 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (osvětlení přechodů)

Usnesení č. 7038:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

6

335 000,-

Komunální služby – Instalace bezpečnostního osvětlení vybraných přechodů pro chodce

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

335 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

28.19 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (průmyslová zóna)

Usnesení č. 7039:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

7

600405

8 600 000

Průmyslová zóna sektor G

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

8 600 000

Fond strategického rozvoje

28.20 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (publikace Národní dům)

Usnesení č. 7040:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

207.000

(ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené (honoráře autorům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6112

1

2065

207.000

(ocenitelná práva)

29. Majetkoprávní záležitosti:

29.1 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 5736/52 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7041:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5736/52 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, včetně přístřešku pro kontejnery umístěného na uvedené části pozemku, družstvu DVB, družstvo, se sídlem Prostějov, E. Beneše 53/7, IČ 25312383, na dobu určitou 15 let, za účelem užívání kontejnerového stanoviště pro komunální odpad s tím, že DVB, družstvo, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy kontejnerové stanoviště pro komunální odpad.

29.2 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2772/24 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7042:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 2772/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2, v ulici Tylova na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.100,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem uložení materiálu. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

29.3 Ukončení smlouvy o nájmu výpovědí – CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY, s. r. o.

Usnesení č. 7043:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu č. 2000/16/089 ze dne 30.6.2000 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností CALYPSO-INFORMAČNÍ SYSTÉMY, s.r.o., jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 742/3 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 výpovědí.

29.5 Prodej pozemku p. č. 146 a části pozemku p. č. 144/4 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7044:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 144/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) a pozemku p.č. 146 – zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře 183 m2, v k.ú Prostějov za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 5.000,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.115 000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující bude povinen provést výstavbu nového objektu na převáděných pozemcích včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta přiměřeně prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání nového objektu na převáděných pozemcích,

- kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu nového objektu na části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov; do nabytí právní moci stavebního povolení bude uzavřena mezi městem Prostějovem a budoucím kupujícím smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.6 Prodej objektu Žeranovská 30 v Prostějově

Usnesení č. 7045:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1010 (Žeranovská 30 v Prostějově) na pozemku p.č. 1625 a pozemku p.č. 1625 - zastavěná plocha o výměře 524 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

29.7 Prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu Havlíčkova 37 v Prostějově

Usnesení č. 7046:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 na objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši 260.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému spoluvlastnickému podílu na nemovitostech,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

29.8 Prodej objektu Rejskova 8 v Prostějově

Usnesení č. 7047:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 2989 (Rejskova 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5486 a pozemků p.č. 5486 - zastavěná plocha o výměře 279 m2 a p.č. 5487 – zahrada o výměře 271 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemcům dle důvodové zprávy.

29.9 Prodej objektu Ječmínkova 23 v Prostějově

Usnesení č. 7048:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1992 (Ječmínkova 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3648 a pozemků p.č. 3648 - zastavěná plocha o výměře 153 m2 a p.č. 3649 - zahrada o výměře 87 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemcům dle důvodové zprávy.

 

29.11 Odpis pohledávek

Usnesení č. 7049:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 68.595,- Kč s 26% úrokem z prodlení z částky 12.105,- Kč od 15.1.1998 do zaplacení, 26% úrokem z prodlení z částky 12.105,- Kč od 15.4.1998 do zaplacení, 26% úrokem z prodlení z částky 12.105,- Kč od 15.7.1998 do zaplacení, 23% úrokem z prodlení z částky 12.105,- Kč od 15.10.1998 do zaplacení, 15% úrokem z prodlení z částky 12.105,- Kč od 15.1.1999 do zaplacení a 12% úrokem z prodlení z částky 8.070,- Kč od 15.4.1999 do zaplacení, na nákladech nalézacího řízení 2.744,- Kč a nákladech exekuce 1.370,- Kč, za společností W-OIL spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem Prostějov, Jihoslovanská 1, IČ: 60743654,

2) odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 13.210,- Kč s 6,5% úrokem z prodlení z částky 7.869,- Kč od 1.4.2002 do zaplacení a 3% úrokem z prodlení z částky 5.341,- Kč od 1.4.2002 do zaplacení, na nákladech nalézacího řízení 1.200,- Kč a nákladech exekucí 600,- Kč dle důvodové zprávy.

29.12 Informace o prodeji pozemku v ul. Na Blatech

Usnesení č. 7050:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o prodeji pozemku v ul. Na Blatech.

29.13 Revokace usnesení a vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov, smlouva o spolupráci

Usnesení č. 7051:

Rada města Prostějova po projednání

1) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15091 ze dne 26. 4. 2005,

2) r e v o k u j e
usnesení Rady města Prostějova č. 5644 ze dne 22. 3. 2005 v  části týkající se schválení zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy na části pozemku p.č. 6216 a příp. p.č. 6215/2, oba v k.ú. Prostějov,

3) v y h l a š u j e

záměr směny pozemků, a to části pozemku p.č. 6215/2 v k.ú. Prostějov o výměře cca 1135 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví města Prostějova, za části pozemků p.č. 6215/1, p.č. 6218/4, p.č. 6218/2, p.č. 6219/2 a p.č. 6220/2, vše v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 1235 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) ve vlastnictví spol. Moravia Property Development, a.s., se sídlem Náměstí Míru 2/488, Zlín, PSČ 760 01, IČ 26959976, příp. ve vlastnictví třetího subjektu, který převezme veškerá práva a povinnosti společnosti Moravia Property Development, a.s. v  souvislosti s výstavbou prodejny a parkoviště v lokalitě ul. Anglická a Holandská v Prostějově , (dále jen investor prodejny a parkoviště) (nyní ve vlastnictví jiných osob) za těchto podmínek:
- směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

- město Prostějov poskytne součinnost při vydání a nabytí právní moci územních rozhodnutí, následně stavebních povolení a se samotnou realizací výstavby prodejny a parkoviště, vč. dopravního napojení této prodejny a parkoviště, na ulici Anenskou a kruhovou křižovatku; město Prostějov poskytne součinnost formou vyslovení souhlasu města Prostějova jako vlastníka pozemků p.č. 6169/107, 6215/2, 6083/65, 6083/63, 6083/64, 6083/12, 6083/46, 6216, vše k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním (resp. přepracováním) PD pro územní a stavební řízení na stavbu kruhové křižovatky, s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí investor prodejny a parkoviště,

- do doby uzavření směnné smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné se spol. Moravia Property Development, a.s. s tím, že spol. Moravia Property Development, a.s. je kdykoliv oprávněna převést všechna svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

- současně se smlouvou o smlouvě bud. směnné bude uzavřena smlouva o spolupráci dle bodu 4) tohoto usnesení,

- směnná smlouva bude uzavřena po kumulativním splnění následujících podmínek, nejpozději však do 30. 6. 2007 (v případě, že nedojde ke splnění podmínek v uvedeném termínu, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy o smlouvě budoucí směnné odstoupit):

a) nabytí vlastnického práva investora prodejny a parkoviště k pozemkům p.č. 6215/1, p.č. 6218/4, p.č. 6218/2, p.č. 6219/2 a p.č. 6220/2, vše v k.ú. Prostějov,

b) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění prodejny na pozemcích p.č. 6220/4, p.č. 6220/2, p.č. 6219/2, p.č. 6218/2, p.č. 6218/4, p.č. 6215/1, p.č. 6215/2, p.č. 6083/65, p.č. 6083/63, p.č. 6083/62, p.č. 6083/27, p.č. 6083/46, p.č. 6083/12, p.č. 6083/29, vše v k.ú. Prostějov,

c) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu parkoviště na pozemcích p.č. 6215/1 a p.č. 6215/2, oba v k.ú. Prostějov,

d) vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu kruhové křižovatky, jež bude umožňovat napojení parkoviště a prodejny,

e) vypracování geom. plánů na oddělení směňovaných nemovitostí a znaleckých posudků na stanovení obvyklé ceny směňovaných nemovitostí,

- pro případ, že budou splněny všechny podmínky uvedené pod písm. a) až e) a některá ze smluvních stran odmítne uzavřít směnnou smlouvu, bude ve smlouvě o smlouvě budoucí směnné sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,

4) s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Prostějovem a spol. Moravia Property Development, a.s. ve znění dle přílohy č. 3 s tím, že smlouva o spolupráci bude uzavřena zároveň se smlouvou o smlouvě bud. směnné dle bodu 3) tohoto usnesení.

30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

30.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7052:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za 1. čtvrtletí roku 2006.

30.1.2 Záležitosti městského oddechového a sportovního centra

Usnesení č. 7053:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

celodenní vstupné pro zkušební provoz městského oddechového a sportovního centra ve výši max. 50,- Kč pro dospělé, 35,- Kč pro dítě, osobu se ZTP a důchodce.

30.2 Ukončení nájmu NP – Finská ul. 4190/9

Usnesení č. 7054:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 146,09m2 ve Finské ulici č.4190/9 v Prostějově dohodou k 30.6.2006,

v y h l a š u j e

1. záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 66,07m2 ve Finské ulici č.4190/9 v Prostějově přímému zájemci,

 • za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé
 • za nabídnuté měsíční nájemné, s inflační doložkou

2. záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 46,07m2 ve Finské ulici č.4190/9 v Prostějově přímému zájemci,

 • za účelem provozování pedikúry
 • za nabídnuté měsíční nájemné, s inflační doložkou.

30.3 Ukončení nájmu NP – Norská 4224/3

Usnesení č. 7055:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 40,01m2 v Norské ulici č.4224/3 v Prostějově dohodou k 30.6.2006,

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 40,01m2 v Norské ulici č.4224/3 v Prostějově za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • za účelem provozování služeb pro nájemníky domu s pečovatelskou službou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.4 Snížení nájmu z NP – Netušilova ul. 1622/3

Usnesení č. 7056:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor v Netušilově ulici č.1622/3 v Prostějově o 15%, tj., z 379.305,92Kč/rok na 322.409,92Kč ročně.

30.5 Snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 200/22

Usnesení č. 7057:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově o 15%, tj. z 317.615,40 Kč/rok na 269.971,57 Kč ročně.

30.6 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Hacarova 4343/2

Usnesení č. 7058:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Hacarově
  a Polišenského ulici v Prostějově
 • s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.7 Žádost o užití znaku města Prostějova

Usnesení č. 7059:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s užitím znaku města Prostějova na poutačích, vstupenkách do Městského oddechového a sportovního centra v Prostějově a propagačních materiálech, které budou vydány v souvislosti s otevřením MOSC. Souhlas se uděluje Domovní správě Prostějov s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

30.8 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7060:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě dle přiloženého seznamu.

31. Bytové záležitosti

Usnesení č. 7061:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

32.1 Informace o průběhu oprav komunikací – vozovek

Usnesení č. 7062:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o průběhu oprav komunikací – vozovek ve městě Prostějově k 30. 4. 2006.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                           Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 23. 5. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:28 | přečteno 273x | Věra Krejčí
load