Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 104. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 104. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 6. 2006

Usnesení z 104. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 6. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 104. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 5. 6. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2.1 Ustanovení dozorčí rady a schválení změny společenské smlouvy obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 7063:

Rada města Prostějova po projednání

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

I. schválit změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. ze dne 16. 12. 2005 takto:

1. V článku VIII. Orgány společnosti se za dosavadní text v prvním odstavci doplňují slova:

„C. dozorčí rada.“

2. V článku VIII. Orgány společnosti se za dosavadní text na konci článku doplňuje text, který včetně nadpisu zní:

„C. DOZORČÍ RADA

Zřizuje se dozorčí rada společnosti.

Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni (jmenováni) valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

Členy první dozorčí rady jsou:

1. MUDr. Pavel Navrátil, CSc., bytem Prostějov, 

2. Ing. Václav Šmíd, bytem Prostějov,

3. Ivo Slavotínek, bytem Prostějov, “

II. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti

III. delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

IV. pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti

1) pro změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

2) pro volbu (jmenování) členů dozorčí rady společnosti podle schváleného návrhu.

2.2.Smlouva o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků (MOSC)

Usnesení č. 7064:

Rada města Prostějova po projednání při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemků dle předloženého návrhu.

3. Návrh spoluúčasti města Prostějova na realizaci investičního záměru a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem

Usnesení č. 7065:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

4. Rozpočtová opatření:

4.1 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7066:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 71.000,-- Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

341

71.000,-

(budovy, haly a stavby – vybudování PC rozvodů a elektrorozvodů v ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

341

71.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

4.2 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7067:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3122

5137

35.000,- Kč

pořízení zabezpečovacího systému v objektu Vápenice 1 v Prostějově, včetně instalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

35.000,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

4.3 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (průmyslová zóna G)

Usnesení č. 7068:

Rada města Prostějova po projednání

A) r e v o k u j e

své usnesení č. 7039 ze dne 23. 5. 2006,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

1

600405

2 397 519

Průmyslová zóna sektor „G“

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121

7

600405

6 202 481

Průmyslová zóna sektor „G“

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

6 202 481

Fondu strategického rozvoje

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2 397 519

Fondu rezerv a rozvoje

 

4.4 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (křižovatka Brněnská-Okružní)

Usnesení č. 7069:

Rada města Prostějova po projednání

A) r e v o k u j e

své usnesení č. 7032 ze dne 23. 5. 2006,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

1

600505

10 000 000

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

10 000 000

Fond rezerv a rozvoje

4.5 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7070:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

zadat zhotovení odborného posudku okružní křižovatky na ulici Kralická společnosti ČVUT Praha, Fakulta dopravní, katedra dopravních systémů v území, Ing. Josef Kocourek, Konviktská 20, Praha 1,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2229

6119

62153

50 000,-

Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

50 000,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

4.6 Rozpočtové opatření v kapitole 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 7071:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstva města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

9101

2 765 000,-

Správa bytů – opravy a udržování ( oprava v Národním domě )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

0

2 765 000,-

Fond rezerv a rozvoje

4.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (cyklistická stezka a chodník)

Usnesení č. 7072:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstva města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

1

602206

400 000

Propojení cyklostezky Bedihošť a chodníku v Dolní ulici

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

400 000

Fond rezerv a rozvoje

5. Úprava zadávacích podmínek pro veřejnou soutěž na dodavatele elektrické energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci

Usnesení č. 7073:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

schválit úpravu zadávacích podmínek na veřejnou zakázku na dodavatele elektrické energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci dle přílohy.

6. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele-ředitelky MŠ Prostějov, Rumunská 23

Usnesení č. 7074:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

do funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace Mgr. Ludiši Musilovou s nástupem do funkce od 1. 8. 2006,

u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce.

8. Problematika osamostatnění Držovic

Usnesení č. 7075:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, projednat v Radě Olomouckého kraje modifikaci rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci osamostatnění Držovic na Moravě v souvislosti s novelou zákona č. 128/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                   Božena Sekaninová, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                        místostarostka města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 5. 6. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:34 | přečteno 229x | Věra Krejčí
load