Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 105. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 105. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 6. 2006

Usnesení z 105. schůze Rady města Prostějova, konané 13. 6. 2006

 

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 105. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 13. 6. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Návrh spoluúčasti města Prostějova na realizaci investičního záměru a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem

Usnesení č. 7076:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit nepřímou účast města Prostějova na realizaci investičního záměru a výstavbě multifunkčního relaxačně-rehabilitačního sportovního areálu s hotelem a kongresovým centrem na území města Prostějova v k. ú. Krasice formou podpory projektu, jehož realizací dojde ke zvýšení cestovního ruchu a zvýšení image města Prostějova.

3. Návrh provozování objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 (KaSC)

Usnesení č. 7077:

Rada města Prostějova po projednání

1. b e r e   n a   v ě d o m í

možnosti provozování objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 na pozemcích p.č. 93 a p.č. 102/1 a objektu technického vybavení bez č.p. na pozemku p.č. 83, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství (dále jen „objekt KaSC“),

2. p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu, předložit na schůzi rady města konané nejpozději v měsíci srpnu 2006 návrh na založení právnické osoby, jejímž předmětem podnikání (činnosti) bude zejména provozování objektu KaSC,

3. r o z h o d l a ,

že do vzniku příslušné právnické osoby, uvedené shora, bude za vlastníka město Prostějov provozovat objekt KaSC odbor správy majetku města Městského úřadu v Prostějově,

4. u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově,

předložit v souvislosti s převzetím objektu KaSC Radě města Prostějova návrh na zajištění prozatímního provozování objektu KaSC včetně personálního zajištění a případného rozpočtového opatření.

4. Žádost Českomoravského billiardového svazu o převzetí záštity nad společensko-sportovní akcí

Usnesení č. 7078:

Rada města Prostějova po projednání

p ř e b í r á

záštitu nad společensko - sportovní akcí „Billiard Czech Cup 2006“, která proběhne v Prostějově v prostorách Muzea Prostějovska.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                              Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 13. 6. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:39 | přečteno 217x | Věra Krejčí
load