Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 106. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 106. schůze Rady města Prostějova

konané 27. 6. 2006

Usnesení z 106. schůze Rady města Prostějova, konané 27. 6. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 106. schůze, konané dne 27. 6. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:

2.2.1 Komise architektury a výstavby - informace odboru výstavby

2.2.2 Zápis z komise koncepce a rozvoje města

Usnesení č. 7079:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1) informace dle důvodové zprávy Ing. Zajíčka k závěrům komise architektury a výstavby s tím, že připomínky v diskusi budou projednány na zasedání zastupitelstva,

2) výňatek ze zápisu komise koncepce a rozvoje města ze dne 15. 6. 2006.

2.3.1 Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení č. 7080:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 47 b.j. DPS Polišenského uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle tohoto seznamu v počtu 6 členů a 6 náhradníků.

2.3.2 Kvalifikační kriteria a kriteria pro hodnocení nabídek – 47 b. j. DPS Polišenského

Usnesení č. 7081:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

kvalifikační kriteria a kriteria pro hodnocení nabídek akce 47 b.j. DPS Polišenského.

2.4 Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek (doplnění komise)

Usnesení č. 7082:

Rada města Prostějova po projednání

d o p l ň u j e

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek investiční akce „Kanalizace a komunikace ul. Armádního sboru“ o člena a náhradníka dle zápisu ze schůze rady.

3. Návrh organizační struktury a organizačního řádu MěÚ v Prostějově od 1. 1. 2007

Usnesení č. 7083:

Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í

rozdělení pravomocí v Městském úřadě v Prostějově s účinností od 1. 1. 2007,

II. s c h v a l u j e

- Organizační strukturu Městského úřadu v Prostějově včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 2007 podle předloženého návrhu,

- Organizační řád Městského úřadu v Prostějově na roky 2007 – 2008 podle předloženého návrhu s připomínkami dle diskuse.

4. Směrnice, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu

Usnesení č. 7084:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Směrnici č. 9 /2006, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a práce malého rozsahu s účinností od 1. července 2006 dle písemného materiálu s připomínkami dle diskuse.

5. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7085:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

6. Veřejná zakázka „Výstavba systému varování obyvatelstva města Prostějova“

Usnesení č. 7086:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení - veřejné zakázky „Výstavba systému varování obyvatelstva města Prostějova“, ve kterém byl vybrán uchazeč Vegacom, a. s. se sídlem Praha 8 - Ďáblice, Šenovská 30/434, IČ 2578868,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, uzavřením smlouvy o provedení díla s vybraným uchazečem tj. společností Vegacom, a. s. se sídlem Praha 8 - Ďáblice, Šenovská 30/434, IČ 25788680, podle návrhu v příloze.

7. Dohody o výkonu činností členů JSDH města Prostějova

Usnesení č. 7087:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5173

5000.-

(cestovné)

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

7076

5000.-

Nespecifikované rezervy

s o u h l a s í

- s uzavřením nové dohody o pracovní činnosti s velitelem JSDH ve které bude stanoven způsob proplácení cestovních náhrad členům jednotky a způsob povolování výjezdů motorových vozidel jednotky,

- s uzavřením dohod o pracovní činnosti s vybranými členy jednotky JPO II a dohod o výkonu činností členů JSDH města Prostějova s ostatními členy JSDH města Prostějova,

u k l á d á

JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,

ve spolupráci s velitelem JSDH města Prostějova a ved. odd. krizového řízení odboru KS uzavřít nové dohody o pracovní činnosti s velitelem JSDH a vybranými členy JPO II a dohody o výkonu činností členů JSDH s ostatními členy jednotky.

8. Schválení poskytnutí bezúročné půjčky na splaškovou kanalizaci ve Vrahovicích

Usnesení č. 7088:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky manželům Zdeňkovi a Ivaně Krpcovým.

 

9. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přeesené působnosti

Usnesení č. 7089:

Rada města Prostějova po projednání

n e s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Prostějov a městem Němčice nad Hanou včetně všech obcí, se kterými má město Němčice nad Hanou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků.

10. Žádosti o užití znaku města Prostějova

Usnesení č. 7090:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s  užitím znaku města Prostějova na dresech sportovců SKC Prostějov a propagačních materiálech klubu při pořádání sportovních akcí. Souhlas se uděluje Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně,

2. s užitím znaku města Prostějova na regionálních stranách (strany s místní tematikou) Prostějovského deníku. Souhlas se uděluje a. s. VLTAVA-LABE PRESS, sídlem nám. Přemysla Otakara II. 5, České Budějovice na základě žádosti Divize STŘEDNÍ MORAVA, sídlem Aksamitova 2, 771 86 Olomouc a v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, a to bezúplatně.

11. Vyřazení movitého majetku – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7091:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného oddělením AIS takto:

1. prodej techniky zájemcům v konfiguraci dle přílohy za ceny stanovené znaleckým posudkem znalce Ing. Antonína Fajstla ze dne 14.5.2006 dle návrhu uvedeného v příloze,

2. vyřazení techniky v konfiguraci dle přílohy fyzickou likvidací.

12. Informace o průběhu oprav chodníků k 20. 6. 2006

Usnesení č. 7092:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o průběhu oprav chodníků ve městě Prostějově k 20. 6. 2006,

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

podat další průběžnou informaci na schůzi rady 3. 10. 2006.

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě s fou ASA TS Prostějov

Usnesení č. 7093:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

předložit na schůzi rady 1. 8. 2006 návrh dodatku se zapracováním připomínek dle diskuse.

14. Návrh platového zařazení a osobního příplatku ředitelky MŠ Rumunská 23

Usnesení č. 7094:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

Mgr. Ludiši Musilové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace plat s účinností od 1. 8. 2006 dle přiloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást zápisu.

15. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 4

Usnesení č. 7095:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, na základě zjištění odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 28 odst. 4, písm.c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 25.080,-- Kč a neuložit penále ve výši 21.795,--Kč.

16. Povolení výjimky z počtu žáků a dětí ve třídách ZŠ a MŠ

Usnesení č. 7096:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské a základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro

 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, ve výši 32 žáků v 5. ročníku ZŠ pracoviště Skálovo nám. 5,
 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, ve výši 25 dětí ve dvou odděleních odloučeného pracoviště MŠ ul. 5. května 7,
 • Základní školu Prostějov, příspěvkovou organizaci, ul. Dr. Horáka 24, ve výši 34 žáků ve třídách 4.A
  a 5.B ZŠ pracoviště ul. Dr. Horáka 24,
 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Sídliště svobody 24/79, ve výši 26 dětí v 7 třídách MŠ pracoviště sídl. Svobody 23/78 a 23/79.

17. Návrh odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody Prostějov

Usnesení č. 7097:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově Marii Bittnerové dle důvodové zprávy.

18. Možnost čerpání dotace na provozní výdaje při povodni v roce 2006

Usnesení č. 7098:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace na řešení ochrany majetku obcí před povodní,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

po potvrzení získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, připravit materiál do Zastupitelstva města Prostějova.

19. Dráha BMX – doplnění informací

Usnesení č. 7099:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

zařadit investiční akci „Dráha BMX“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

20. Studie možného řešení okružní křižovatky ul. Na hrázi-Žeranovská, Na hrázi-Vodní, studie rozšíření vjezdových křivek ul. Jezdecká-Dolní - ROZOP

Usnesení č. 7100:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

zadat zpracování studií křižovatek dle varianty 1) společnosti Atelier DPK, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů (částka bude doplněna po výběru zpracovatele)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2229

6119

62154

47 600,--

Studie možného řešení okružní křižovatky v ul. Na hrázi – Žeranovská, Na hrázi – Vodní, studie na rozšíření výjezdových křivek v ul. Jezdecká – Dolní

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

47 600,--

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

21. Informace o průběhu pořízení Generelu bezbariérových tras

Usnesení č. 7101:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

průběh pořizování Generelu bezbariérových tras na území města Prostějova.

21.1 Nízkonákladová dopravní opatření

Usnesení č. 7102:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

finanční spoluúčast města v projektu „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích“,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

- jednat se zástupcem SSOK o podmínkách účasti města v projektu,

- předložit na příští schůzi RMP rozpočtové opatření k převodu finančních prostředků potřebných na spoluúčast města Prostějova v projektu „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích“.

22. Průmyslová zóna sektor G – informace

Usnesení č. 7103:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o průmyslové zóně sektor G,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zahájit jednání o převodu nově vzniklého majetku do vlastnictví VaK Prostějov a.s. a do správy budoucího provozovatele Středomoravská vodárenská a.s.

23. Výměna oken v ZŠ Prostějov, Rejskova tř.

Usnesení č. 7104:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

postupovat dle varianty A) důvodové zprávy.

24. Splašková kanalizace Vrahovice – Čechůvky – informace

Usnesení č. 7105:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o investiční akci Splašková kanalizace Vrahovice – Čechůvky.

25. Koordinace prací MOSC (parkoviště v ul. Anenská) – informace

Usnesení č. 7106:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci dle důvodové zprávy.

26. Nedoporučené žádosti o VFP:

26.1 Nedoporučené žádosti o VFP - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7107:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova - z rezervy pro rozpočtová opatření RMP

1) ve výši 27.500,-- Kč KIWAJUNIORU Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 26 62 01 38 na zajištění letního tábora s dětmi z Dětského domova Prostějov (ubytování, doprava, strava),

2) ve výši 20.000,--Kč Oblastnímu spolku ČČK Prostějov, Miličova 3, Prostějov, IČ 00 42 36 39 na zajištění edukačně rekondičního pobytu pro seniory nad 55 let s ortopedickými problémy v Hynčicích nad

Sušinou, okr. Jeseník (ubytování , strava, doprava, mzdy 3 lektorek, kancelářské potřeby, vodné, stočné, plyn, el. energie, telefon, internet).

26.2 Nedoporučené žádosti o VFP - Taneční studio FREE DANCE

Usnesení č. 7108:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 45.000,-- Kč Janě Bálešové – Tanečnímu studiu FREE DANCE, Jezdecká 18, Prostějov, IČ 657 68 850 na VII. Dancemaraton v částce 5.000,-- Kč a provoz Tanečního studia FREE DANCE v částce 40.000,-- Kč.

26.3 Nedoporučené žádosti o VFP - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 7109:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

1. ve výši 9.600,-- Kč Klubu přátel Základní školy Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 479 22 07 na pronájem Městského divadla v Prostějově – Večírek rodičů a přátel školy,

2. ve výši 18.900,-- Kč Aeroklubu Prostějov, Stichovice, o.s., Šafaříkova 5, IČ 628 59 226 na programové vybavení, herní vybavení virtuálního leteckého kroužku.

27. Veřejná finanční podpora:

27.1 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení „Chvála dřeva“

Usnesení č. 7110:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 45 tis. Kč Občanskému sdružení „Chvála dřeva“, Lipová – Seč 34, Suchdol u Prostějova, IČ 266 81 994

- na Mezinárodní řezbářskou dílnu pro handicapované

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3319

5222

     

45.000,-

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5901

   

7071

45.000,--

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

27.2 Veřejná finanční podpora - příspěvek na opravy na dětském dopravním hřišti

Usnesení č. 7111:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

  • na pokrytí části nákladů spojených s provedením oprav na dětském dopravním hřišti
  • jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
  • příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

4106

50.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

4106

50.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

27.3 Veřejná finanční podpora - příspěvek na nákup autobusů MHD

Usnesení č. 7112:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 40.000,- Kč firmě FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ: 46 34 58 50

  • na pokrytí části nákladů spojených s nákupem dvou nízkopodlažních autobusů MHD
  • jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
  • příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

5193

4106

40.000,-

Výdaje na dopravní obslužnost území

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

6313

40.000,-

Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

27.4 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7113:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

A) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1) ve výši 10.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ: 270 11 801

- na zabezpečení vánočních svátků pro klientů AC (zabezpečení štědrovečerní večeře pro klienty AC)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2) ve výši 19.000,-- Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, Balkán 333, Plumlov, IČ: 47 92 23 20

- 40. ročník Celostátního srazu dětských domovů ( nákup služeb – ubytování, strava, doprava, vstupné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) ve výši 20.000,-- Kč Základní škole, Dětskému domovu, Školní družině,Speciálně pedagogickému centrum a Přípravnému stupni základní školy speciální Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ: 47 92 22 65

- na částečnou úhradu letních pobytů dětí s ústavní výchovou

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4) ve výši 45.000,--Kč Svatolazarské komendě Prostějov, Svatoplukova 7, Prostějov, IČ 26 61 82 90

- na zajištění koncertu Jožky Černého (honorář, dopravné, nájem div. sálu, pohoštění souboru)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

 

B) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5339

2101

39.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

2101

55.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

94.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

27.7 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 7114:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 5.000,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468

- na pronájem sálu, kulturní program a dárky pro děti - „Mikulášská besídka“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 5.000,-- Kč Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, IČ 479 22 494

- na upomínkové předměty, tiskoviny – Akademie k 25. výročí otevření MŠ Husovo nám.

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 6.000,-- Kč Občanskému sdružení Držovice, Olomoucká 269, IČ 266 51 220

- na úhradu atrakcí, cen, propagaci – Dětský den

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při SPŠO Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101

- na materiál – činnost kroužku Modelová tvorba

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

5. ve výši 7.000,- Kč SOU obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 544 612

- na Garden party školy (hudba, ohňostroj)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

26 000,-

(neinv. dotace občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

2041

7 000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

33 000,-

(ostatní neinvestiční výdaje)

 

27.8 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 7115:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 10.000,-- Kč Esperanto klubu Prostějov, Křížkovského 12, IČ 657 63 092

- na činnost v roce 2006

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední průmyslové škole oděvní, Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60101

- na modelovou tvorbu (odměny žákům, cestovné na soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3239

5222

2040

10 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3299

5222

2040

10 000

(neinv. dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

20 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

 

 

27.9 Veřejná finanční podpora z prostředků za provoz VHP

Usnesení č. 7116:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků odvodů části výtěžků z VHP

1. ve výši 40.000,-- Kč Sdružení Všestranných Zájmů České republiky, Lidická 35, Prostějov, IČ 270 06 531

- na uspořádání vědomostních akcí pro děti a mládež

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

2. ve výši 8.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781

- na pořízení vysokorychlostního internetu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

3. ve výši 40.000,-- Kč Svazu vodáků České republiky, klubu 109, Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

- na účast v závodech v raftingu v KOREI

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 20.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 479 22 150

- na rozvoj sjezdového lyžování dětí, mládeže a dospělých (závody, startovné, cestovné, vleky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 50.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na podporu středoškolské odborné činnosti (administrativní náklady, doprava, služby, technické vybavení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 30.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov, IČ 266 60 865

- na podporu činnosti klubu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2006

7. ve výši 5.000,-- Kč YMCA T. S., Na Řádku 21, Břeclav, středisko Prostějov, Raisova ul., IČ 265 32 859

- na podporu zajištění celoročního provozu klubovny střediska YMCA – SKAUT v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

8. ve výši 50.000,-- Kč Deltaklubu Stichovice, Sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČ 652 68 954

- na podporu činnosti klubu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

145 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3299

5222

 48 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3299

5339

50 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

16

243 000

(odvody části výtěžků z VHP)

28. Rozpočtová opatření:

28.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7117:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

1114

400.000,- Kč

(Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6111

0

1141

300.000,-Kč

11

6171

6111

0

1142

100.000,- Kč

(Pol. 6111 – Programové vybavení)

28.2 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7118:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 106.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

338

106.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

338

106.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

28.3 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (Sportcentrum)

Usnesení č. 7119:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že PaedDr. Říha zajistí posouzení energetické náročnosti prostřednictvím odborného energetika.

28.4 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura a 60 – výstavba

Usnesení č. 7120:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 170.000,-- Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

338

170.000,-

(budovy, haly a stavby – vybudování druhé etapy PC v ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

338

170.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

28.5 Rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava a 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7121:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2229

2210

54.496,-

(přijaté sankční platby)

41

1361

500.000,-

(správní poplatky)

41

2229

2210

1

495.504,-

(přijaté sankční platby)

11

6171

2329

731.404,-

(ostatní příjmy – podpora státu na budování administrativních kapacit)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

690.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

11

6171

5031

180.000,-

(odvody sociálního pojištění)

11

6171

5032

63.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

11

6171

5038

2.900,-

(ostatní povinné pojištění)

11

6171

5137

350.000,-

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

 

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

495.504,-

(FRR)

28.6 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (zabezpečovací systém)

Usnesení č. 7122:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

5137

52.000,- Kč

pořízení zabezpečovacího systému v objektu správy hřbitova na ul. Brněnská, včetně instalace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

52.000,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

28.7 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (termoregulační ventily)

Usnesení č. 7123:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zařadit instalaci termoregulačních ventilů v objektu Tylova 44 v Prostějově do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

28.8 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (nákup stojanů pro MOSC)

Usnesení č. 7124:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2219

5137

103.500,--

Nákup stojanů na kola pro MOSC

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5901

7071

103.500,--

Snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova

28.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (přesun položek)

Usnesení č. 7125:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

341

59 982

ZŠ Dr. Horáka – škodní události

60

3121

5171

340

22 163

RG+ZŠ města Pv – škodní událost

60

3111

5171

326

3 326

MŠ Husova – škodní události

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

7076

85 471

Škodní události

28.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (MŠ Držovice – kotelna)

Usnesení č. 7126:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

28.11 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (neinvestiční příspěvek)

Usnesení č. 7127:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

332

60 000

ZŠ Palackého tř.

60

3111

5331

327

50 000

MŠ Partyzánská

60

3113

5331

344

40 000

ZŠ E. Valenty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

150 000

Havarijní fond

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

332

40 000

ZŠ Palackého tř.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

40 000

Rezerva RMP

28.12 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (vnitroblok Družstevní-Okružní)

Usnesení č. 7128:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

602105

500 000

Vnitroblok Družstevní - Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

500 000

Rezerva RMP

28.13 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (městský hřbitov – parkoviště)

Usnesení č. 7129:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

zařadit PD DUR městský hřbitov parkoviště do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

28.14 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ochranné ostrůvky)

Usnesení č. 7130:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

602306

200 000

PD ochranné ostrůvky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200 000

Rezerva RMP

28.15 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (termoregulační ventily)

Usnesení č. 7131:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

zařadit akci „Osazení termoregulačních ventilů„do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

28.16 Rozpočtové opatření v kapitole 71 – sociální fond

Usnesení č. 7132:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

0080

40 000

Penzijní připojištění

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

0010

40 000

Dětská rekreace

28.17 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (zeleň)

Usnesení č. 7133:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

zajistit výběrové řízení na zabezpečení posečení trávy dle důvodové zprávy s cílem snížení výše ceny.

28.18 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (víceúčelová hrací plocha)

Usnesení č. 7134:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

zařadit obnovu víceúčelové hrací plochy v biokoridoru Hloučela – u V. Abrahámka do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

28.19 ROZOP kapitole 50 – správa majetku města (zabezpečovací systém)

Usnesení č. 7135:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3122

5137

19.000,- Kč

pořízení zabezpečovacího systému v objektu Vápenice 1 v Prostějově, včetně instalace (navýšení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

19.000,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

 28.20 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (Sportcentrum)

Usnesení č. 7136:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

6121

399

5 000 000

Sportcentrum

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

5 000 000

Rezerva RMP

29. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.:

29.1 Aktualizace zakladatelské listiny Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7137:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov, s.r.o. ze dne 14.6.2001 takto:

1. vypustit v článku IV. Předmět podnikání (činnosti)

 • bod 7. Silniční motorová doprava nákladní
 • bod 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • bod 9. Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • bod 10. Instalace a opravy elektronických zařízení

2. doplnit v článku IV. Předmět podnikání (činnosti)

 • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
 • Provozování solárií.

29.2 Schválení realizace optimalizace vytápění na sídlišti Hloučela

Usnesení č. 7138:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o optimalizaci vytápění na sídlišti Hloučela s tím, že o příp. schválení bude rozhodnuto na schůzi rady 29. 8. 2006 na základě materiálu doplněného o připomínky v diskusi.

30. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

30.1 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 2

Usnesení č. 7139:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za roční nájemné ve výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou.

30.2 Schválení pronájmu NP – Svatoplukova 59

Usnesení č. 7140:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově

- Dr. Františku Papouškovi, IČ 623 47 837

- za účelem zřízení prodejny servisu a služeb – renovace tonerů pro tiskárny, opravy, prodej a servis PC, provozování internetu a jeho výuka

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.000,-Kč s inflační doložkou.

30.3 Schválení pronájmu NP – Finská 9 (pedikúra)

Usnesení č. 7141:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 46,07m2 ve Finské ulici č. 4190/9 v Prostějově přímému zájemci

- za účelem provozování pedikúry

- za měsíční nájemné ve výši 1.500,-Kč, s inflační doložkou.

30.4 Schválení pronájmu NP – Finská 9 (ordinace)

Usnesení č. 7142:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 66,07m2 ve Finské ulici č.4190/9 v Prostějově přímému zájemci

- za účelem provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé

- za měsíční nájemné ve výši 1.500,-Kč, s inflační doložkou.

30.6 Výpověď nájmu NP – Pernštýnské nám. 4

Usnesení č. 7143:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

výpověď nájmu nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově SK LeRK Prostějov a.s.

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za účelem provozování kavárny
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

30.7 Snížení nájmu z NP – Dolní 6

Usnesení č. 7144:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor v Dolní ulici č.3660/6 v Prostějově o 15%, tj., ze 100.000,-Kč/rok na 85.000,-Kč ročně.

30.8 Prominutí nájemného za užívání bytu

Usnesení č. 7145:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

žádost o prominutí nájmu pro nájemce domu na ulici U spořitelny 5 v Prostějově, byt č. 8 po dobu od 22.1. 2006 do 30.4. 2006 v celkové výši 3.685,- Kč.

31. Majetkoprávní záležitosti:

31.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8020/3 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7146:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 8020/3 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti INSTA Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 2, IČ: 45477256, za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

 

31.2 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 5987/24 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7147:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu pozemku p.č. 5987/24 – orná půda o výměře 454 m2 v k.ú. Prostějov za účelem provádění údržby za následujících podmínek:

 • doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • výše nájemného 1,- Kč ročně,
 • způsob placení nájemného – ročně předem,
 • nájemné nebude navyšováno inflačním koeficientem.

31.3 Vyhlášení záměru pronájmu půdních prostor v objektu Čechovická 53 v Prostějově

Usnesení č. 7148:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části půdních prostor o výměře 10 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681, za účelem výstavby a užívání základnové stanice GSM, za následujících podmínek :

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
 • nájemné bude stanoveno v min. výši 45.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno o míru inflace.

31.4 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 8075/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7149:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

jednat s DTJ Prostějov ve věci směny pozemků.

31.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5792/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7150:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 5792/2 - zahrada o výměře 314 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7151:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 1701/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m² ( přesná výměra bude známa po vyhotovení GP), družstvu Šmeralova 9, bytové družstvo, se sídlem Šmeralova 9, Prostějov, IČ 64510905, za kupní cenu ve výši 480,- Kč/m², tj. celkem cca 960,- Kč, s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Šmeralova 9, bytové družstvo.

31.7 Vyhlášení záměru směny pozemků v ulici Hybešova

Usnesení č. 7152:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 7564/168 – ostatní plocha o výměře 188 m2, pozemku p.č. 7564/169 – ostatní plocha o výměře 219 m2, části pozemku p.č. 7564/165 – orná půda o výměře 148 m2 ( dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 7564/170 ) a části pozemku p.č. 7564/1 – orná půda o výměře 74 m2 ( dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 7564/171 ), vše v k.ú. Prostějov  za část pozemku p.č. 7563/3 – orná půda o výměře 84 m2 (dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 7563/5 ) a část pozemku p.č. 7563/4 – orná půda o výměře 545 m2 (dle geometrického plánu nově označena jako p.č. 7563/4), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

 • směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí bude uhrazen v souladu s důvodovou zprávou.

31.8 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 8075/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7153:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

31.9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 2772/24 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7154:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 2772/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2, v ulici Tylova na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.100,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem uložení materiálu. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

31.10 Schválení pronájmu štítové zdi objektu Újezd 23 v Prostějově

Usnesení č. 7155:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části štítové zdi objektu Újezd 23 v Prostějově č.p. 2167 na p.č. 3948 v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 společnosti VPO Protivanov, a.s., se sídlem Protivanov čp. 250, PSČ: 798 48, IČ: 49448471, za účelem umístění reklamní malby za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 80.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

31.11 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5736/52 v k.ú. Prostějov a přístřešku pro kontejnery

Usnesení č. 7156:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 5736/52 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, včetně přístřešku pro kontejnery umístěného na uvedené části pozemku, družstvu DVB, družstvo, se sídlem Prostějov, E. Beneše 53/7, IČ 25312383, na dobu určitou 15 let, za účelem užívání kontejnerového stanoviště pro komunální odpad s tím, že DVB, družstvo, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy kontejnerové stanoviště pro komunální odpad.

31.12 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/049 ze dne 18.3.2004

Usnesení č. 7157:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/049 ze dne 18. 3. 2004 uzavřené mezi městem Prostějovem dohodou ke dni 30. 6. 2006.

31.13 Ukončení výpůjčky dřevěných plastik

Usnesení č. 7158:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

 1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2004/16/373 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Nemocnicí Prostějov, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ 00380644, jako vypůjčitelem dne 18.10.2004 v části týkající předmětu výpůjčky – dřevěné sochy s názvem „Kinetický objekt“ dohodou,
 2. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2006/16/049 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Národní dům Prostějov, se sídlem Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 25576313, jako vypůjčitelem dne 5.4.2006 v části týkající se předmětu výpůjčky – dřevěné sochy s názvem „Kruhy“ dohodou,
 3. umístění dřevěných soch „KRUHY“, ,,Kinetický objekt“ a „Průnik“ do středových ostrůvků na kruhových křižovatkách ve městě Prostějově,
 4. předání dřevěných soch „Kruhy“, ,,Kinetický objekt“ a „Průnik“ do správy společnosti.
  .A.S.A. TS Prostějov , a.s., se sídlem Prostějov, Jihoslovanská 2169/28, PSČ 796 01, IČ 26224178, formou protokolu v souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb uzavřené dne 12.10.2005.

31.14 Schválení dohody o převzetí plnění

Usnesení č. 7159:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o převzetí plnění závazku města Prostějova za Českou republikou odvést finanční prostředky ve výši 9.000,- Kč do státního rozpočtu v souvislosti s převodem části pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 75 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 427/66 v k.ú. Čechovice u Prostějova) do podílového spoluvlastnictví dle důvodové zprávy.

31.15 Prodej pozemku st. p.č. 626 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 7160:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku st. p.č. 626 - zastavěná plocha o výměře 192 m2 v k.ú. Krasice za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 (celkem 96.000,- Kč),

- kupní cena bude zaplacena ve třech splátkách, přičemž první splátka ve výši 36.000,- Kč bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy a zbylá část kupní ceny ve výši 60.000,- Kč bude uhrazena ve dvou pravidelných splátkách po dobu dvou let,

- pro případ prodlení kupujícího se zaplacením některé splátky kupní ceny bude ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a možnost prodávajícího od smlouvy odstoupit,

- v případě prodlení kupujícího se zaplacením některé ze splátek delšího než 30 kalendářních dnů se stane splatným celý nesplacený zůstatek kupní ceny,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu 500,- Kč/m2 pozemku; předkupní právo bude zrušeno po úplném zaplacení kupní ceny, nejdříve však po uplynutí dvou let od podpisu kupní smlouvy,

- pro zajištění nezaplacené části kupní ceny ve výši 60.000,- Kč bude ve smlouvě zřízeno zástavní právo k převáděnému pozemku; zástavní právo zanikne úplným zaplacením kupní ceny,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.16 Prodej spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu Sádky 18 v Prostějově

Usnesení č. 7161:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu bydlení č.p. 1678 (Sádky 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 3020 a pozemcích p.č. 3020 - zastavěná plocha o výměře 170 m2 a p.č. 3021 - zahrada o výměře 88 m2, vše v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši 600.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému spoluvlastnickému podílu na nemovitostech,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.17 Prodej částí pozemků v k.ú. Prostějov a k.ú. Žešov

Usnesení č. 7162:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 7848/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 275 m2 a části pozemku p.č. 452/2 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 255 m2 (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem cca 106.000,- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

31.19 Bezúplatný převod pozemků s Olomouckým krajem

Usnesení č. 7163:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 470/18 – ostatní plocha o výměře 832 m2 a p.č. 470/19 – ostatní plocha o výměře 836 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7427/23 – ostatní plocha o výměře 149 m2 a p.č. 7427/24 – ostatní plocha o výměře 161 m2, vše v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 310/15 – ostatní plocha o výměře 403 m2 v k.ú. Kralice na Hané ( dle geometrického plánu označeno jako díl „c“ ) a stavby provizorní komunikace na částech pozemků p.č. 7427/5, p.č. 7427/9, p.č. 7427/16, p.č. 7427/15, p.č. 7427/11, p.č. 7427/23 a p.č. 7427/24, vše v k.ú. Prostějov a na částech pozemků p.č. 310/1, p.č. 310/15 a p.č. 310/14, vše v k.ú. Kralice na Hané, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova s tím, že náklady na zpracování geometrických plánů a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.20 Bezúplatné nabytí objektu bývalé telefonní ústředny na ul. Brněnská v Prostějově

Usnesení č.7164:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

jednat s Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno o převodu pouze pozemků a dále jednat s vlastníkem pozemku p. č. 6430/3 v k.ú. Prostějov.

31.21 Revokace usnesení ZMP č. 13311 z 18.11.2003 a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostějov s OlK

Usnesení č. 7165:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13311 ze dne 18. 11. 2003 ( schválení prodeje pozemku v ulici Kralická p.č. 7416/11 v k.ú. Prostějov ),

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu dvou částí pozemku p.č. 7416/11 – ostatní plocha o celkové výměře 144 m2, části pozemku p.č. 7416/6 – ostatní plocha o výměře 116 m2, části pozemku p.č. 7416/7 – ostatní plocha o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 7418/9 – ostatní plocha o výměře 64 m2, části pozemku p.č. 8015/3 – ostatní plocha o výměře 706 m2 a části pozemku p.č. 8020/3 – ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609640, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 – ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 – ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 – ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 – ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 – ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, a pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7412/9 – ostatní plocha o celkové výměře 107 m2, čtyř částí pozemku p.č. 7415/1 – ostatní plocha o celkové výměře 664 m2, části pozemku p.č. 7415/4 – ostatní plocha o výměře 1 m2, části pozemku p.č. 7415/5 – ostatní plocha o výměře 2 m2, pěti částí pozemku p.č. 8021/1 – ostatní plocha o celkové výměře 405 m2, části pozemku p.č. 8021/2 – ostatní plocha o výměře 193 m2 a části pozemku p.č. 8021/3 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Prostějov, a pěti těles dopravních ostrůvků na částech pozemků p.č. 7416/11, p.č. 8021/1, p.č. 7416/6, p.č. 7415/4, p.č. 7415/1, p.č. 7412/9, p.č. 8021/3, p.č. 8015/3, p.č. 8063/1 a p.č. 8062/1, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

31.22 Revokace usnesení RMP č. 6424 z 8.11.2005

Usnesení č. 7166:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 6424 ze dne 8.11.2005 (schválení pronájmu části štítové zdi objektu Dolní 2-6 v Prostějově č.p. 3660 na p.č. 3443/9 v k.ú. Prostějov o výměře 12 m2 společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, PSČ: 796 01, IČ: 25317423, za účelem umístění reklamní plachty o rozměru 12 m2).

32. Bytové záležitosti:

32.1 Návrh uzavření NS v DPS

Usnesení č. 7167:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu v Domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

32.2 Návrh uzavření NS

Usnesení č. 7168:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

33.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory OŠK/Cás/5-06

Usnesení č. 7169:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory (OŠK/Cás/5-06), který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 9. 2006.

 

33.3 Výběrové řízení – DDM sportovní centrum Prostějov III. etapa

Usnesení č. 7170:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení - veřejné zakázky „DDM sportovní centrum, Prostějov III. etapa“,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, uzavřením smlouvy o provedení díla s vybraným uchazečem.

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                             Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                 místostarosta města Prostějova

 

 

 

Prostějov 27. 6. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:45 | přečteno 196x | Věra Krejčí
load