Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 107. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 107. schůze Rady města Prostějova

konané 11. 7. 2006

Usnesení z 107. schůze Rady města Prostějova, konané 11. 7. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 107. schůze, konané dne 11. 7. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 a od 1. 1. 2007

Usnesení č. 7171:

Rada města Prostějova po projednání vydává opravné usnesení takto:

I. s t a n o v í

celkový počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 na 272 zaměstnanců,

II. s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007 na 270 zaměstnanců.

2. Žádost správce obce Držovice

Usnesení č. 7172:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením příkazní smlouvy s obcí Držovice, zastoupené Ing. Vlastimilem Bořutou, správcem obce Držovice s tím, že město Prostějov povede pro obec Držovice účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 31. 12. 2006.

3. Realizace programu prevence kriminality – rozšíření MKDS

Usnesení č. 7173:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

návrh na umístění kamery v rámci MKDS Prostějov na Husově náměstí.

4. Vyřazení majetku a schválení kupní smlouvy

Usnesení č. 7174:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení neupotřebitelného majetku – tiskárny a uzavření kupní smlouvy, kterou se prodává tiskárna za dohodnutou cenu 150 Kč.

5. Veřejná finanční podpora - revitalizace Plumlovské přehrady

Usnesení č. 7175:

Rada města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 6636 z 24.1.2005, které zní:

„Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí VFP na projekt revitalizace Plumlovské přehrady ve výši 250 000 Kč pro Mikroregion Plumlovsko za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,5 mil. Kč ze strany obcí tohoto mikroregionu“,

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí VFP na projekt revitalizace Plumlovské přehrady ve výši 250 000 Kč pro Mikroregion Plumlovsko za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,3 mil. Kč ze strany obcí tohoto mikroregionu.

 

6. Informace z jednání komise pro informační technologie

Usnesení č. 7176:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

projednání doporučení komise pro informační technologie na příští schůzi rady.

7. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 7177:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

8. Dodatek ke smlouvě o VFP

Usnesení č. 7178:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě OŠK/Cás/97 – 06, který se týká změny účelu poskytnuté veřejné finanční podpory Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, 796 01 Prostějov, IČ 155 26 151 (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku), a to na přípravu a provoz dětského bazénu, sprchování, slunění a provoz minigolfu. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

8.1 Příspěvek Olomouckého kraje na akce „Cyklistická stezka Žižkovo nám. – Vodní“ a „Cyklistická stezka v ul. Komenského“

Usnesení č. 7179:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akce„Cyklistická stezka Žižkovo nám. - Vodní“ a „Cyklistická stezka v ul. Komenského“.

9. Rozpočtová opatření:

9.1 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 7180:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

1346

72680

(realizace záložního zdroje pro OS MP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5134

72680

(prádlo, oděv, obuv)

9.2 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (vodní tok Hloučela)

Usnesení č. 7181:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

1. Ing. Janu Tesařovi, starostovi města,

jednat s vedením Povodí Moravy, s. p. o finanční spoluúčasti na odstranění mostu v ulici Pod Kosířem,

2. Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

upřesněnou částku na odstranění mostu v ulici Pod Kosířem zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

 

9.3 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (42 b.j. Jezdecká)

Usnesení č. 7182:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

606103

600 000

42 b.j. Jezdecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

600 000

Rezerva RMP

9.4 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (regenerace parkoviště)

Usnesení č. 7183:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

604403

1 600 000

Regenerace Sídl. svobody parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

1

601804

1 600 000

Parkoviště Anenská

9.5 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (kotelna MS Držovice)

Usnesení č. 7184:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Šichovi, vedoucímu oddělení technické přípravy staveb, v zastoupení Ing. Antonína Zajíčka, vedoucího odboru výstavby,

zrušit výběrové řízení na zakázku „Kotelna MŠ Držovice“,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

- revokovat část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20. 12. 2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akci – MŠ Držovice kotelna

- rozhodnout nerealizovat tuto investiční akci

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

328

350 000

MŠ Držovice kotelna

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

350 000

FRR

9.6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ochranné ostrůvky)

Usnesení č. 7185:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

602306

2 000 000

ochranné ostrůvky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

2 000 000

Rezerva RMP

9.7 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7186:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2219

6119

62156

100 000,-

Studie umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

100 000,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

9.9 Rozpočtové opatření v kapitole 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 7187:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

9102

466 000,-

Správa bytů a nebytových prostor – nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

466 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

9.10 ROZOP v kapitola 60 – výstavba (Sportcentrum)

Usnesení č. 7188:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

6121

399

1 200 000

Sportcentrum

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 200 000

Rezerva RMP

9.12 ROZOP v kapitole 20 a kapitole 62 (posouzení energetické náročnosti Sportcentra)

Usnesení č. 7189:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5166

6.000,-

posouzení energetické náročnosti budovy Sportcentrum DDM Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

5166

6246

6.000,-

konzultační, poradenské a právní služby

9.13 ROZOP v kapitole 90 – komunální služby (MIS)

Usnesení č. 7190:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

1

21 000,-

Komunální služby – dopravní značení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

21 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

9.14 ROZOP v kapitole 70 – finanční odbor – pokladní správa

Usnesení č. 7191:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5321

500.000,-

(neinvestiční dotace obcím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

500.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

10. Majetkoprávní záležitosti:

10.1 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 5736/49 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7192:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 5736/49 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2, Družstvu Štír, družstvo, se sídlem Prostějov, E. Beneše 64/25, IČ 26912511, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení a užívání přístřešku pro kontejnery na komunální odpad s tím, že Družstvo Štír, družstvo, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a přístřešku pro kontejnery na komunální odpad umístěného na předmětu výpůjčky.

10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7193:

Rada města Prostějova

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 101 – orná půda, o výměře 3594 m2, p.č. 102 – orná půda, o výměře 1995 m2 a p.č. 103 – orná půda, o výměře 5273 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do pěti let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována stavba multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 200.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že převezme plnění závazku města Prostějova zaplatit původním vlastníkům pozemků p.č. 102 a p.č. 103, oba v k.ú. Krasice, finanční vyrovnání dle ujednání uvedeného v kupní smlouvě č. 2004/16/363 ze dne 25.10.2004,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

10.4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7194:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 517 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, části pozemku p.č. 3 – zahrada o výměře cca 108 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ) a části pozemku st. p.č. 110 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 14 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), vše v k.ú. Krasice, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy příspěvkové organizace SCHOLA SERVIS – centrum vzdělávání a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Palackého 8 – 10, IČ : 71177451, s tím, že na náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj.

10.5 Schválení bezúplatného nabytí movitého majetku

Usnesení č. 7195:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí movitého majetku, a to technologie kotelen v objektech na ul. Belická č. 2 a č. 4 v Prostějově v účetní hodnotě 2.410.295,- Kč, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Správu vojenského bytového fondu Praha, se sídlem Praha 6, U Prioru 8, č.p. 1047, PSČ: 16100, IČ: 60460580, do vlastnictví města Prostějova.

10.7 Zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 338/3 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7196:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy a v právu umístit a užívat stavbu parkovací plochy, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na parkovací ploše, na části pozemku p.č. 338/3 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané ( rozsah zatížení pozemku bude znám po zpracování geometrického plánu ), ve prospěch vlastníka objektu občanské vybavenosti na pozemku st. p.č. 595 a pozemků st. p.č. 595, p.č. 338/2 a p.č. 337, vše v k.ú. Kralice na Hané, za následujících podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znalcem,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o., se sídlem Kralice na Hané, Háj 357, PSČ 798 12, IČ 26966441,

- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Windmöller & Hölscher Czech, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

10.8 Návrh zajištění prozatímního provozu KaSC

Usnesení č. 7197:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

řešení dle důvodové zprávy,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zajistit stavebně technickou revizi objektu.

11. Bytové záležitosti:

Usnesení č. 7198:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy

1. Byty na opravu vlastním nákladem :

         Stanovené pořadí na byt Plumlovská 837/43, Pv

         Stanovené pořadí na byt M. Pujmanové 669/10, b.č.203

         Stanovené pořadí na byt M. Pujmanové 669/10, b.č.412

         Stanovené pořadí na byt Šárka 1900/9

         Stanovené pořadí na byt Šárka 1900/11

2. Byty „Světlo naděje“

3. Byty ostatní

4. Ubytovny

b) návrh DSP, s.r.o. a bytové komise snížit nájemné v městských bytech, které jsou stavebně určeny pro hendikepované osoby (byty zvláštního určení), a to z věcně usměrňovaného na regulované nájemné.

12.2 Problematika poskytnuté VFP 1. SK Prostějov

Usnesení č. 7199:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Janu Tesařovi, starostovu města,

zaslat orgánům činným v trestním řízení oznámení o způsobu úhrady za převod práv člena ČMFS SK LeRK.

Usnesení č. 7200:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP č. OŠK/Cás/98-06 ze dne 13. 6. 2006, a to nové znění čl. IV, odst. 2 takto:

„Příspěvek bude poskytnut jednorázově bez zbytečného prodlení po prokázání převodu práv člena ČMFS z SK LeRK na 1. SK Prostějov a prokázání zařazení mládežnických družstev 1. SK Prostějov do soutěží ČMFS pro soutěžní ročník 2006/2007.“

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                     místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 11. 7. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:51 | přečteno 200x | Věra Krejčí
load