Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 108. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 108. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 8. 2006

Usnesení z 108. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 8. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 108. schůze, konané dne 1. 8. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Smlouva o zajištění ostrahy objektu – MK

Usnesení č. 7201:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy objektu Knihovna města Prostějova, na dobu neurčitou dle podmínek smlouvy.

3. Smlouva o zajištění ostrahy objektu – ASA TS

Usnesení č. 7202:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy objektu A.S.A. TS Prostějov, na dobu neurčitou dle podmínek smlouvy.

4. Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace

Usnesení č. 7203:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti marketingu a propagace mezi městem Prostějovem a společností TK PLUS, s.r.o.

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5169

1003

600 000,00

(zvýšení položky marketingové služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

600 000,00

(snížení rezervy Rady města pro ROZOP)

5. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7204:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

6. Žádost o příspěvek na pořízení nového vybavení HZS OlK

Usnesení č. 7205:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 15 000.- Kč České asociaci hasičských důstojníků se sídlem Výškovická 40, Ostrava 700 44, IČ 65469062,

- VFP bude použita na zajištění informovanosti občanů města Prostějova o problematice ochrany před působením mimořádných událostí, odbornou přípravu jednotek SDH obcí ve správním obvodu města Prostějova, zvýšení připravenosti záchranných složek na řešení mimořádných událost ve správním obvodu města Prostějova,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2006,

b) rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5222

15000.-

(neinvestiční dotace občanským sdružením)

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

15000,-

(Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

Usnesení č. 7206:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jiřímu Hudskému, vedoucímu odd. krizového řízení odboru kanceláře starosty,

zařadit soupravu na vyprošťování a záchranářskou pilu pro HZS Olomouckého kraje do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

7. Zpráva o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za období 1-6/2006

Usnesení č. 7207:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za 1-6/2006.

8. Poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky – kanalizace Vrahovice-Čechůvky

Usnesení č. 7208:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky Petře Hofmanové, bytem Prostějov 6.

9. Veřejná finanční podpora:

9.1 Veřejná finanční podpora - Cyrilometodějské gymnázium

Usnesení č. 7209:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 000,- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, Komenského 17, Prostějov IČO: 44053916
- na úhradu části nákladů spojených s letním vzdělávacím pobytem pro rodiny s dětmi (nákup odměn do soutěží, sportovních a výtvarných potřeb)
- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 8. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3121

5339

3 000,00

(zvýšení položky neinvestiční příspěvky ostatním přísp. org.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

1013

3 000,00

(snížení položky Zdravé město – nákup materiálu)

 

9.2 Veřejná finanční podpora - Sdružení Podané ruce, kontaktní centrum Želva

Usnesení č. 7210:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 50.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, sídlem Francouzská 36, Brno, Víceúčelové kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ: 60 55 76 21

- na mzdové náklady Víceúčelového kontaktního centra Želva

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

2101

50.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

50.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

9.3 Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 7211:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 25.000,-- Kč,

- na účast na mistrovství světa vozíčkářů ve stolním tenise (startovné, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5492

2101

25.000,--Kč

dary obyvatelstvu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

25.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

10. Stanovisko k žádosti o spolupráci při přípravě a realizaci projektu podpory sociální integrace

Usnesení č. 7212:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o žádosti o spolupráci při přípravě a realizaci projektu na podporu sociální integrace.

11. Vybavení Azylového centra

Usnesení č. 7213:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zapůjčení vybavení Azylového centra v Prostějově, Určická 101/3124 Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov dle návrhu smlouvy o výpůjčce, který je přílohou zápisu ze schůze rady.

12. Povolení výjimky z počtu studentů RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 7214:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z počtu studentů ve třídě střední školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2, ve výši 32 studentů v 1. ročníku čtyřletého studia.

13. Strategický plán rozvoje města Prostějova – výsledky 3. jednání Řídící komise

Usnesení č. 7215:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) Akční plán na rok 2006 uvedený v příloze materiálu,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

3745

6119

62157

200 000,00

Projekt – Rekonstrukce parku na Husově náměstí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

Nespec.

200 000,00

Studie, záměry, plány a dokumentace pro ÚŘ

Usnesení č. 7216:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města,

předložit na schůzi rady dne 29. 8. 2006 návrh příp. rekonstrukce části komunikace na Husově nám.

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě s ASA TS Prostějov ze dne 20. 10. 2005

Usnesení č. 7217:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 20.10.2005,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

4

120 000,-

Komunální služby – navýšení finančních prostředků na údržbu a kontrolu DH

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

120 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě s ASA TS Prostějov ze dne 29. 11. 2005

Usnesení č. 7218:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005 dle předloženého návrhu.

16. Rozpočtová opatření:

16.1 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 7219:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5139

75000

(nákup materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5167

50000

(školení a vzdělávání)

13

5311

5173

20000

(cestovné)

13

5311

5362

5000

(platby poplatků)

16.2 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7220:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 70.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

327

70.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

327

70.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.3 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ZS Dr. Horáka)

Usnesení č. 7221:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

341

350 000

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

350 000

(rezerva na havarijní situace)

16.4 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7222:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5169

40.000,--

Provedení pyrotechnického průzkumu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

40.000,--

Snížení položky opravy a údržba

 

16.5 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města a 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7223:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5153

192.000,- Kč

50

3319

5154

80.000,- Kč

50

3319

5151

52.500,- Kč

50

3319

5169

175.000,- Kč

náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC (energie, vodné, ostatní služby)

11

6171

5021

265.000,- Kč

11

6171

5031

68.900,- Kč

11

6171

5032

23.850,- Kč

mzdové náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC včetně zákonných odvodů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

857.250,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

16.6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (křižovatka Kostelecká)

Usnesení č. 7224:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

603403

600 000

Okružní křižovatka Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

1

601804

600 000

Parkoviště Anenská – MOSC

16.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (komunikace Vrahovická)

Usnesení č. 7225:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

zpracovat úspornější variantu.

16.8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD Brandlova)

Usnesení č. 7226:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

602406

100 000

PD ulice Brandlova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

602405

100 000

Máchova komunikace

 

16.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (fasáda ZŠ Kollárova)

Usnesení č. 7227:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

336

1 000 000

PD Kollárova fasáda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 000 000

Rezerva RMP

16.10 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7228:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2229

6119

62155

300 000,-

Aktualizace Cenové mapy stavebních pozemků města Prostějova č. 5

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

300 000,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

16.12 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (údržba zeleně)

Usnesení č. 7229:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

4

166 892,-

Údržba zeleně – Sečení – Domamyslice, Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

166 892,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

16.13 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (oplocení hřiště)

Usnesení č. 7230:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

16.14 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (provoz parkovišť)

Usnesení č. 7231:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

1

450 000,-

Komunální služby – provoz parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

450 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

16.15 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (příspěvky pro E.ON)

Usnesení č. 7232:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

A/ - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6313

600300

60 000

IS a komunikace Vrahovice Armádního sboru

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

600300

60 000

IS a komunikace Vrahovice Armádního sboru

B/- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6313

1

601503

360 000

Wolkerova infrastruktura

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

1

601503

360 000

Wolkerova infrastruktura

C/

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6313

1

600505

260 000

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

1

600505

260 000

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní

D/ - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6313

602404

170 000

Humanizace Tylova – Brněnská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

602404

170 000

Humanizace Tylova – Brněnská

16.16 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (termoregulační ventily)

Usnesení č. 7233:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města a Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

předložit na schůzi rady 26. 9. 2006 informaci o příp. řešení spotřeby tepelné energie v budovách základních škol s přihlédnutím ke zpracovaným energetickým auditům.

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

17.1 Snížení nájmu z NP – VH

Usnesení č. 7234:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

 

17.2 Změna v osobě nájemce NP – Netušilova 3

Usnesení č. 7235:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

17.3 Změna smlouvy o nájmu garáže – Dolní 85

Usnesení č. 7236:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu v ujednání Smlouvy č.902 o nájmu garáže v Dolní ulici č.85 v Prostějově, spočívající ve zrušení ujednání o navyšování nájemného inflačním koeficientem. Stávající nájemné nebude do skončení nájmu inflačním koeficientem navyšováno.

17.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Kostelecká 17

Usnesení č. 7237:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor č. 726 (kanceláře) o celkové rozloze 26,98m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

17.5 Nájemné v bytech města Prostějova

Usnesení č. 7238:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o jednostranném zvýšení regulovaného nájemného k 1.1. 2007 v bytech s regulovaným nájemným dle § 1 Zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14.3. 2006 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v příloze č.4 a č.4a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.333/2006 Sb. ze dne 20.6.2006 publikovaného ve Sbírce zákonů částka č.102 dne 30.6.2006, takto:

 

1. kat.

2. kat.

3. kat.

4. kat.

aktuální nájemné v Kč/m2 měsíčně

17,14

12,83

9,99

7,13

zvýšené nájemné v Kč/m2 měsíčně

20,29

16,33

13,19

10,24

cílová hodnota nájemného v Kč/m2 měsíčně k 1.1.2010

33,73

30,36

30,36

30,36

s c h v a l u j e

1) u nově uzavíraných smluv

- smluvní nájemné v bytech bez snížené kvality ve výši 51,42 Kč/m2 měsíčně,

- smluvní nájemné v bytech se sníženou kvalitou ve výši 38,49 Kč/m2 měsíčně,

v souladu se Zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14.3. 2006,

2) smluvní nájemné v bytech domů s pečovatelskou službou ve stávající výši 17,14 Kč/m2 měsíčně, v souladu s bodem 2 e) § 1 Zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14.3.2006.

19. Majetkoprávní záležitosti:

19.1 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p. č. 6055/145 v k. ú. Prostějov

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6055/145 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 140 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), v ulici E. Králíka, za následujících podmínek :

 • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ),
 • kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání staveb garáží na převáděném pozemku,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v ulici Wolkerova

Usnesení č. 7239:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

19.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 430 v k. ú. Dětkovice u Prostějova

Usnesení č. 7240:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu pozemku p.č. 430 – ovocný sad o výměře 6629 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova, Hospodářskému družstvu Určice, družstvu, se sídlem Určice 463, okres Prostějov, PSČ 798 04, IČ 00139076, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři roky, za nájemné ve výši 0,21 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.392,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem provozování zemědělské činnosti. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7636/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7241:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7636/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměna bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7242:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje částí pozemků p.č. 7357/1 – orná půda o výměře cca 2.200 m2, p.č. 7358 – orná půda o výměře cca 15.900 m2 a p.č. 7356 – orná půda o výměře cca 12.750 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, spol. DULWICH TRADE a.s., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, IČ 27682439, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba areálu společnosti DULWICH TRADE a.s., na převáděných částech pozemků p.č. 7357/1, p.č. 7358 a p.č. 7356, vše v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání areálu spol. DULWICH TRADE a.s., na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.6 Vyhlášení záměru prodeje objektu Svatoplukova 59

Usnesení č. 7243:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 2516 (Svatoplukova 59 v Prostějově) na pozemku p.č. 4526 a pozemků p.č. 4526 - zastavěná plocha o výměře 501 m2 a p.č. 4527 – zahrada o výměře 649 m2, vše v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.7 Vyhlášení záměru prodeje objektu Sádky 3

Nebyl schválen návrh:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7576/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7244:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7576/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 320 m2, v lokalitě „Močidýlka“, za účelem užívání jako zahrádky, za následujících podmínek :

 • doba nájmu neurčitá s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
 • výše nájemného 1,50 Kč/m2/rok, tj. celkem 480,- Kč ročně,
 • způsob placení nájemného – ročně předem,
 • výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.10 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 8020/3 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7245:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 8020/3 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti INSTA Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 2, IČ: 45477256, za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.11 Schválení pronájmu půdních prostor v objektu Čechovická 53

Usnesení č. 7246:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) pronájem části půdních prostor o výměře 10 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681, za účelem výstavby a užívání základnové stanice GSM, za následujících podmínek :

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 50.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno o míru inflace,

b) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2001/16/123 ze dne 27. 7. 2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř., příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, jako vypůjčitelem, v části týkající se výpůjčky části půdních prostor o výměře 10 m2 ve 3.nadzemním podlaží objektu na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, dohodou k 31. 8. 2006.

19.12 Schválení pronájmu pozemku p. č. 5987/24 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7247:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 5987/24 – orná půda o výměře 454 m2 v k.ú. Prostějov za účelem provádění údržby za následujících podmínek:

 • doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • výše nájemného 1,- Kč ročně,
 • způsob placení nájemného – ročně předem,
 • nájemné nebude navyšováno inflačním koeficientem.

19.13 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 5736/49 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7248:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 5736/49 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2, Družstvu Štír, družstvo, se sídlem Prostějov, E. Beneše 64/25, IČ 26912511, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem zřízení a užívání přístřešku pro kontejnery na komunální odpad s tím, že Družstvo Štír, družstvo, bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a přístřešku pro kontejnery na komunální odpad umístěného na předmětu výpůjčky.

19.14 Schválení změny NS

Usnesení č. 7249:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Nájemní smlouvy ze dne 20.1.1992 na pronájem části pozemku p.č. 416/10 v k.ú. Prostějov o výměře 42 m2, a to v částech týkajících se účelu nájmu a výše nájemného následovně:

- část pronajatého pozemku p.č. 416/10 v k.ú. Prostějov o výměře 4 m2 bude nově pronajata za účelem vybudování odvětrání restaurace „U Chmelů“ v objektu Kostelecká 48 v Prostějově,

- nájemné bude nově činit 314,- Kč ročně,

- nájemné bude nově každoročně upraveno inflačním koeficientem,

- ostatní podmínky Nájemní smlouvy ze dne 20.1.1992 zůstanou nezměněny.

Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

19.15 Informace o plnění usnesení rady – svěření části pravomocí odboru správy majetku města

Usnesení č. 7250:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005.

19.16 Informace o stavu prodeje vybraných objektů bydlení ve vlastnictví města Prostějova
Usnesení č. 7251:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o stavu prodeje vybraných objektů bydlení ve vlastnictví města Prostějova.

 

20. Různé

20.2 Schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 7252:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

účast Boženy Sekaninové, místostarostky města Prostějova, na zahraniční pracovní cestě do Polska ve dnech 4. – 6. 8. 2006, včetně výplaty kapesného v max. výši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                        Božena Sekaninová, v. r.

starosta města Prostějova                                                            místostarostka města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 1. 8. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:57 | přečteno 290x | Věra Krejčí
load