Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 109. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 109. schůze Rady města Prostějova

konané 29. 8. 2006

Usnesení z 109. schůze Rady města Prostějova, konané 29. 8. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 109. schůze, konané dne 29. 8. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7253:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 38. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19. 9. 2006.

3. Odměny členům výborů, komisí a osadních výborů

Usnesení č. 7254:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

předsedům výborů a komisí zastupitelstva a předsedům osadních výborů a

u k l á d á

předsedům komisí rady

- předložit Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, v termínu do 15. 9. 2006 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2006.

4. Delegování zástupců města na valnou hromadu VaK Prostějov, a. s.

Usnesení č. 7255:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města, Miroslava Pišťáka, místostarostu města, Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, Ing. Pavla Drmola, radního města a Mgr. Jiřího Snášela, radního města, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na nejbližší valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23.

5. Rozšíření studie „Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“

Usnesení č. 7256:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření studie „Tepelné hospodářství města Prostějova“ o dodatek ke smlouvě - Nová lokalita,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

předložit na schůzi rady rozpočtové opatření dle zjištěné ceny dodatku.

6. Návrh rozhodnutí o založení nové obchodní společnosti

Usnesení č. 7257:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. rozhodnout o založení obchodní společnosti

Firma: Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Sídlo: Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01

Základní kapitál společnosti: 200.000 Kč

2. jmenovat jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.,

3. jmenovat tříčlennou dozorčí radu obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.,

4. schválit Zakladatelskou listinu a Stanovy obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. v předloženém znění,

5. schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o. ve výši 200.000 Kč,

6. schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

200.000

(Fond rezerv a rozvoje)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

1

200.000

(nákup majetkových podílů)

7. Problematika dalšího postupu řešení dešťové kanalizace v souvislosti s přípravou území pro 50 RD v lokalitě za novou nemocnicí

Usnesení č. 7258:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený materiál k problematice dešťové kanalizace v souvislosti s přípravou území pro 50 RD v lokalitě za novou nemocnicí,

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ Prostějov,

- ustanovit pracovní skupinu pro řešení dešťové kanalizace v Prostějově,

- zajistit konzultace generelu odvodnění z pohledu nových informací v oblasti dešťové kanalizace.

8. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7259:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

8.1 ProGRAM proJEKT proSTEJOV

Usnesení č. 7260:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

180 000,00

(zvýšení položky nákup služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

180 000,00

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

organizačně zajistit distribuci kulturního měsíčníku PRO dle důvodové zprávy s připomínkami dle diskuse.

8.2 Návrh termínu a průběhu předávání Cen města Prostějova

Usnesení č. 7261:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

organizačně zajistit předávání Cen města Prostějova dle důvodové zprávy.

9. Sběr dat z vodoměrných stanic při povodních a v době mimo povodeň

Usnesení č. 7262:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jiřímu Hudskému, vedoucímu oddělení krizového řízení odboru kanceláře starosty,

po dohodě s ČHMÚ, pobočkou Brno, zabezpečit vybavení stanice 3940 Stražisko-Romže přístrojem Fiedler, přenos dat a servis stanice smluvně zajistit s ČHMÚ, pobočkou Brno.

10. Návrh úpravy záležitostí spojených s FRB

Usnesení č. 7263:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál a doporučuje projednání tohoto materiálu v nových orgánech města Prostějova.

11. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2006

Usnesení č. 7264:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

 • zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2006,
 • rozpočtová opatření za I. pololetí 2006 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2006, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.083.212,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6,
 • skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2006 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2006 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ v Prostějově,

u k l á d á

 • všem vedoucím odborů MěÚ v Prostějově, správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací,

 • zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2006 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),
 • všem vedoucím odborů MěÚ v Prostějově, správcům kapitol,
 • v průběhu II. pololetí 2006 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

- k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2006,

- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2005 podléhající na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2006, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19.083.212,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6.

12. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007

Usnesení č. 7265:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,

s t a n o v u j e

pro rok 2007 následující kapitoly rozpočtu města:

Číslo kapitoly

Název kapitoly

Správce

10

Kancelář starosty

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Vykopal Libor

12

Krizové řízení

Ing. Hudský Jiří

13

Městská policie

Bc. Nagy Jan

14

Právní a personální

JUDr. Olašáková Květa

15

Informační technologie

Na základě výběrového řízení

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

17

Interní audit a kontrola

Ing. Gottwald Vlastimil

20

Školství a kultura

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa majetku města

Ing. Grepl Miroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční odbor

Bc. Carda Radim

71

Sociální fond

JUDr. Olašáková Květa

90

Komunální služby

Ing. Štěpaník Jaroslav

91

Správa bytů a nebytových prostor

Ing. Štěpaník Jaroslav

14. Schválení poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky – kanalizace Vrahovice

Usnesení č. 7266:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice – Čechůvky žadatelům, uvedeným v důvodové zprávě.

  15. Vnitroorganizační účetní směrnice města Prostějova

  Usnesení č. 7267:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  novou Přílohu č. 1 – Postup pro vyřazování majetku města ke Vnitroorganizační účetní směrnici města Prostějova č. 7 – Inventarizace majetku a závazků, kterou se nahrazuje původní Příloha č. 1 ke Směrnici č. 7, schválená usnesením RMP č. 5432 ze dne 1. 2. 2005.

  16. Výstavba parkovišť u městského hřbitova na Brněnské ulici

  Usnesení č. 7268:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  důvodovou zprávu o řešení problematiky parkovišť u městského hřbitova na Brněnské ulici.

  17. Návrh umístění prodejního stánku s občerstvením v prostoru před hlavní nádraží

  Usnesení č. 7269:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  řešení umístění prodejního stánku s občerstvením v prostoru před hlavním nádražím v Prostějově až po pořízení „Studie umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova“.

  18. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zachování stávající funkce výrobního areálu

  Usnesení č. 7270:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu firmy Lachman Interiér Design, v.o.s., Plumlovská č. 44, Prostějov (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“).

  18.1 Návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – zachování stávající funkce výrobního areálu

  Usnesení č. 7271:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit ve smyslu § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu firmy Lachman Interiér Design, v.o.s., Plumlovská č. 44, Prostějov (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“), v souladu s § 31 odst. 2 stavebního zákona.

  19. Zabezpečení správy parkovišť

  Usnesení č. 7272:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o současném stavu zabezpečení správy parkovišť ve městě Prostějově.

  20. Informace o opravách komunikací a chodníků

  Usnesení č. 7273:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o opravách komunikací a chodníků,

  u k l á d á

  Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

  1. nerealizovat opravu komunikace v ul. Mánesova,

  2. zajistit realizaci opravy průjezdné komunikace na ul. E. Valenty.

  21. Informace – černé skládky za Určickou ulicí

  Usnesení č. 7274:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o černých skládkách za Určickou ulicí.

  21.1 Pracovní skupina – MI PRO STAV, s. r. o.

  Usnesení č. 7275:

  Rada města Prostějova po projednání

  j m e n u j e

  pracovní skupinu pro řešení problematiky městského oddechového a sportovního centra ve složení Ing. Václav Šmíd, Ivo Slavotínek a Petr Sedláček.

  22. Zrušení odloučeného pracoviště MŠ Prostějov, Smetanova 24, příspěvková organizace v Držovicích, Pod školou 4a

  Usnesení č. 7276:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1) zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace v Držovicích, ul. Pod školou 4a ke dni 31. 12. 2006,

  2) změnu Zřizovací listiny Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s účinností

  od 1. 1. 2007 v příloze č. 1 – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití dle důvodové zprávy.

  23. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

  Usnesení č. 7277:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s účinností od 1. 10. 2006 v příloze č. 1 – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

  - objekt č.p. 179 (Čechovická 53) umístěný na pozemku st. parc. č. 170, s výjimkou části půdních prostor ve 3. nadzemním podlaží o výměře 10 m2

  - pozemek st. parc. č. 170 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,

  - pozemek parc. č. 130/1 – zahrada,

  - objekt umístěný na pozemku parc. č. 308,

  - pozemek parc. č. 308 – zastavěná plocha,

  vše v k.ú. Čechovice.

  24. Žádost o užití znaku města – EDUKOL, Olomouc

  Usnesení č. 7278:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s  užitím znaku města Prostějova na nově vytvářených webových stránkách projektu „Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém kraji.“ Souhlas se uděluje společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o., 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

  24.1 Žádost o užití znaku města – PV media, s.r.o., Prostějov

  Usnesení č. 7279:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s  užitím znaku města Prostějova na titulní straně kulturního měsíčníku PRO. Souhlas se uděluje společnosti PV media, s.r.o., Olomoucká 2616/10, Prostějov v souladu se  Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

  25. Příspěvek Olomouckého kraje na akci „Okružní křižovatka Brněnská-Okružní“

  Usnesení č. 7280:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostu města, podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Okružní křižovatka Brněnská - Okružní“.

  26. Veřejná finanční podpora:

  26.1 Veřejná finanční podpora - příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

  Usnesení č. 7281:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

  - na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006,

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  41

  5311

  5909

  4106

  50.000,-

  Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

  zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  41

  2223

  5222

  4106

  50.000,-

  Neinvestiční dotace občanským sdružením

  26.2 Veřejná finanční podpora

  Usnesení č. 7282:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova a z prostředků odvodů části výtěžků z výherních hracích přístrojů

  1) ve výši 50.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru ORLICE, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 68 491,

  - na Festival mužských pěveckých sborů

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

  2) ve výši 50.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, Prostějov, IČ 266 36 433

  - na činnost

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

  3) ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, Prostějov, IČ 163 67 995

  - na činnost oddílu fotbalu a dálkové plavání

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3319

  5222

  50.000

  (neinv. dotace občanským sdružením)

  20

  3419

  5222

  100.000

  (neinv. dotace občanským sdružením)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  90.000

  (rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5909

  16

  60.000

  (odvody části výtěžků z VHP)

  Usnesení č. 7283:

  Rada města Prostějova po projednání

  n e d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějov ve výši 80 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol II, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 47920653, na opravu parket v tělocvičně TJ Sokol II U Kalicha 2,

  n e s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 tis. Kč TJ Kulečník Prostějov, Palackého 25, Prostějov, IČ 47918055, na opravu střechy TJ, Palackého 25.

  27. Rozpočtová opatření:

  27.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

  Usnesení č. 7284:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  10

  6171

  5161

  1 000,00

  (zvýšení položky – poštovné)

  10

  6171

  5139

  15 000,00

  (zvýšení položky – Zdravé město - materiál)

  10

  3319

  5156

  1024

  4 000,00

  (zvýšení položky – Sochařské sympozium - PHM)

  10

  3319

  5169

  1024

  94 000,00

  (zvýšení položky – Sochařské sympozium – služby)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  10

  6171

  5175

  1013

  15 000,00

  (snížení položky – Zdravé město - občerstvení)

  10

  3319

  5139

  1024

  60 000,00

  (snížení položky – Sochařské sympozium - materiál)

  10

  3319

  5175

  1024

  24 000,00

  (snížení položky - Sochařské sympozium - občerstvení)

  10

  6171

  5192

  1031

  2 600,00

  (snížení položky – členský příspěvek do SHS)

  10

  6171

  5329

  1034

  1 300,00

  (snížení položky - členský příspěvek do SOSM)

  10

  6171

  5192

  1036

  7 600,00

  (snížení položky - členský příspěvek do NSZM)

  10

  6171

  5139

  1003

  3 500,00

  (snížení položky – nákup propagačního materiálu)

  27.2 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

  Usnesení č. 7285:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  6122

  23.000,- Kč

  (stroje, přístroje a zařízení)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5273

  5171

  23.000,- Kč

  (opravy a udržování)

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5171

  260.000,- Kč

  (opravy a udržování)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5273

  5137

  200.000,- Kč

  (drobný hmotný dlouhodobý majetek)

  12

  5273

  5139

  60.000,- Kč

  (nákup materiálu j.n)

  c) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  5139

  50.000,- Kč

  (nákup materiálu j.n.)

  12

  5512

  5134

  30.000,-Kč

  (prádlo oděv a obuv)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  5171

  80.000,- Kč

  (opravy a udržování)

  27.3 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

  Usnesení č. 7286:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3319

  5331

  2030

  300.000,-

  (navýšení neinvestičního příspěvku Duze – KK u hradeb v PV)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  300.000,-

  (rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

  27.4 Rozpočtové opatření v kapitolách 41 – doprava a 11 – správa a zabezpečení

  Usnesení č. 7287:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení RMP č. 7121 ze dne 27. 6. 2006,

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  41

  2229

  2210

  148.000,-

  (přijaté sankční platby)

  41

  1361

  500.000,-

  (správní poplatky)

  41

  2229

  2210

  1

  500.000,-

  (přijaté sankční platby)

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5011

  220.000,-

  (prostředky na platy zaměstnanců)

  11

  6171

  5031

  57.200,-

  (odvody sociálního pojištění)

  11

  6171

  5032

  19.800,-

  (odvody zdravotního pojištění)

  11

  6171

  5038

  1.000,-

  (ostatní povinné pojištění)

  11

  6171

  5137

  350.000,-

  (drobný hmotný dlouhodobý majetek)

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  1

  500.000,-

  (FRR)

  27.5 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

  Usnesení č. 7288:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3639

  3111

  3.596.980,--

  Příjmy z prodeje pozemků

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  7096

  3.596.980,--

  Fond strategického rozvoje

  27.6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (nám. E. Husserla)

  Usnesení č. 7289:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  I. Zastupitelstvu města Prostějova

  1) revokovat část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20. 12. 2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akci „Husserlovo nám. – celková rekonstrukce vč. PD“,

  2) rozhodnout nerealizovat tuto investiční akci,

  3) schválit rozpočtové opatření, kterým se

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2212

  6121

  600906

  5 000 000

  Husserlovo nám. – celková rekonstrukce vč. PD

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  5 000 000

  Fond rezerv a rozvoje

  II. Zastupitelstvu města Prostějova, zvolenému v říjnu 2006, řešit úpravy nám. E. Husserla.

  27.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (parkoviště u městského hřbitova)

  Usnesení č. 7290:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2219

  6121

  602506

  250 000

  PD parkoviště u městského hřbitova

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  250 000

  Rezerva RMP

  27.8 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj (PD IS pro 50 RD)

  Usnesení č. 7291:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  62

  2321

  6119

  62158

  100.000,-

   

  Dešťová kanalizace – nemocnice (DUR)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6409

  6119

  nespec.

  100.000,-

  Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

  - zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  62

  2321

  6119

  62159

  150.000,-

   

  Dešťová kanalizace – nemocnice (DSP)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6409

  6119

  nespec.

  150.000,-

  Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

  - zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  62

  2321

  6119

  62160

  50.000,-

   

  Výškopis a polohopis území

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6409

  6119

  nespec.

  50.000,-

  Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

  27.9 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj (dopravní opatření)

  Usnesení č. 7292:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  2229

  6119

  62144

  48163,60

  a) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu se světelnou signalizací na silnici II/150 na ul. Plumlovská u křižovatky s ulicí Jungmannova, včetně výměny světelného signalizačního zařízení.

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  2229

  6119

  62145

  18048,50

  b) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu na silnici II/150 na ulici Palackého u základní školy

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  2229

  6119

  62146

  20309,50

  c) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu u základní školy na ulici Vrahovická mezi křižovatkami s ulicemi I. Olbrachta a J. Kohlera

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  2229

  6119

  62149

  20 000,-

  d) na vybudování vjezdového ostrůvku na ulici Kojetínská na silnici II/367

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6409

  6119

  nespec.

  106521,60

  Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

  27.10 Rozpočtové opatření v kapitole 71 – sociální fond

  Usnesení č. 7293:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  1. Snižuje rozpočet výdajů

  Kap.

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  71

  6171

  5499

  0080

  30 000

  Penzijní připojištění

  2. Zvyšuje rozpočet výdajů

  Kap.

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  71

  6171

  5660

  0000

  30 000

  Půjčky

  27.11 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (oplocení sportovní plochy)

  Usnesení č. 7294:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3745

  5171

  4

  219 000,-

  Částečné oplocení sportovní plochy u domu C. Boudy 25, Prostějov

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  219 000,-

  Rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova

  27.12 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (odstranění herního zařízení)

  Usnesení č. 7295:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3745

  5171

  4

  50 000,-

  Odstranění části nevyhovujícího herního zařízení v lokalitě Hloučela – u V. Abrahámka

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  50 000,-

  Rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova

  27.13 ROZOP v kapitole 20 – školství a kultura a 60 - výstavba

  Usnesení č. 7296:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál s tím, že PaedDr. Říha předloží na příští schůzi rady informace dle diskuse.

  28. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

  28.1. Zpráva o hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. za 1. pololetí 2006

  Usnesení č. 7297:

  Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za 1. pololetí roku 2006 .

  28.2 Schválení realizace optimalizace vytápění na sídlišti Hloučela

  Usnesení č. 7298:

  Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

  s c h v a l u j e

  realizaci optimalizace vytápění na sídlišti Hloučela dle přiloženého návrhu.

  28.3 Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej kotelny K2

  Usnesení č. 7299:

  Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej kotelny K2 na sídlišti Hloučela na pozemku parc. č. 6055/48 v k.ú. Prostějov firmě a za podmínek uvedených v příloze a v zápisu z jednání valné hromady.

  28.3 Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej kotelny K4

  Usnesení č. 7300:

  Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej kotelny K4 na sídlišti Hloučela na pozemku parc. č. 6065/125 v k.ú. Prostějov firmě a za podmínek uvedených v příloze a v zápisu z jednání valné hromady.

  29. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

  29.1 Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 4

  Usnesení č. 7301:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýnském nám. č. 183/4 v Prostějově v pořadí:

  1. Kateřina Menšíková,  Prostějov,

  - za účelem provozování kavárny-cukrárny,

  - roční nájemné činí 300 000,- Kč a bude hrazeno od 1. 1. 2007,

  - v nájemní smlouvě bude uvedena tříměsíční výpovědní lhůta,

  2. HK Jestřábi Prostějov, s. r. o., IČO 63479419

  - za účelem provozování kavárny,

  - za roční nájemné ve výši 280 000,- Kč.

  29.2 Schválení pronájmu parkovacího místa - DPS Hacarova ul. 2

  Usnesení č. 7302:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem parkovacího místa č.5 v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č.4343/2 v Prostějově,

  - za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

  - za roční nájemné ve výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou.

  29.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Norská ul. 2

  Usnesení č. 7303:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu parkovacího místa č.1 v Norské ulici č.4243/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

  • s předností parkování vozidla nájemníků bytů v Norské ulici č.2 v Prostějově
  • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou
  • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

  29.4 Změna v osobě nájemce NP – Svatoplukova ul. 15

  Usnesení č. 7304:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  změnu v osobě nájemce nebytových prostor ve Svatoplukově ulici č.2598/15 v Prostějově

  z: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem Karlínské nám.12, 186 03 Praha 8, IČ 00676535

  na: Rehabilitační centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých se sídlem Svatoplukova 2598/15, Prostějov, zastoupené Květoslavou Špičákovou, Prostějov, IČ 75074133.

  29.5 Změna v osobě nájemce NP – Netušilova ul. 3

  Usnesení č. 7305:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  změnu v osobě nájemce nebytových prostor v Netušilově ulici č.1622/3 v Prostějově

  z: Radek Jano, IČ 42696291

  na: Vladimír Losík, IČ 69696462.

  29.7 Snížení nájmu z NP - VH

  Usnesení č. 7306:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  snížení nájemného nájemci nebytových prostor ve Víceúčelové hale v Prostějově o 15%, tj., ze 100.000,-Kč/rok na 85.000,- Kč ročně, s platností od 1. 5. 2006.

  30. Majetkoprávní záležitosti:

  30.1 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7576/1 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7307:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem části pozemku p.č. 7576/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 320 m2, v lokalitě „Močidýlka“ za účelem užívání jako zahrádky, za následujících podmínek:

  • doba nájmu neurčitá s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
  • výše nájemného 1,50 Kč/m2/rok, tj. celkem 480,- Kč ročně,
  • způsob placení nájemného – ročně předem,
  • výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

  30.2 Schválení pronájmu pozemku p. č. 430 v k. ú. Dětkovice u Prostějova

  Usnesení č. 7308:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. pronájem pozemku p.č. 430 – ovocný sad o výměře 6629 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova, Hospodářskému družstvu Určice, družstvo, se sídlem Určice 463, okres Prostějov, PSČ 798 04, IČ 00139076, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři roky, za nájemné ve výši 0,21 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.392,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem provozování zemědělské činnosti. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
  2. ukončení Nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 ze dne 27. 1. 1997 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Prostějov, Školní 4, IČ 25321692, jako nájemcem, v části týkající se pronájmu pozemku p.č. 430 – ovocný sad v k.ú. Dětkovice u Prostějova, dohodou za následujících podmínek :

  • změna bude provedena formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27. 1. 1997,
  • výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27. 1. 1997 zůstane nezměněna.

  30.3 Vyhlášení záměru pronájmu svislých částí SVO

  Usnesení č. 7309:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova, a to části o výšce 2000 mm nad úrovní terénu, v němž je sloup osazen, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 26224178, za účelem umístění a provozování 40 ks reklamních poutačů jednotného typu „HORIZONT“ za těchto podmínek:

    • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2006 do 30.9.2006,
    • nájemné bude stanoveno ve výši 4.000,- Kč za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno před uzavřením nájemní smlouvy,

   v y h l a š u j e

   záměr pronájmu svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova, a to části o výšce 2000 mm nad úrovní terénu, v němž je sloup osazen, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 26224178, za účelem umístění a provozování reklamních poutačů jednotného typu „HORIZONT“ za těchto podmínek:

     • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
     • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

    30.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7540/16 v k. ú. Prostějov

    Usnesení č. 7310:

    Rada města Prostějova po projednání

    v y h l a š u j e

    záměr pronájmu části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ: 796 01, IČ: 25546244, za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 5 x 2,5 metru za následujících podmínek:

     • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
     • nájemné je stanoveno ve výši 6.250,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
     • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

     30.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 822 v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7311:

     Rada města Prostějova po projednání

     v y h l a š u j e

     záměr prodeje části pozemku p.č. 822 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 18 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), v ulici Resslova, za následujících podmínek :

     - kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

     - v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupující,

     - náklady spojené se zpracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

     30.6 Vyhlášení záměru prodeje plynovodů ve vlastnictví města Prostějova

     Usnesení č. 7312:

     Rada města Prostějova po projednání

     v y h l a š u j e

     záměr prodeje plynovodů ve vlastnictví města Prostějova:

     Stavba

     kolaudace

     délka m

     pořizovací hodnota

     STL plynovod - část Žešov I. etapa-zásobování plynem

     19.12.1994

     2281,00

     2 470 331,00

     STL plynovod - Domamyslice-IV. a V. etapa.-středotlaký plynovod

     30.8.1995

     1163,00

     784 326,00

     STL plynovod - ul. Západní, Myslbekova ( Krasice) -I. etapa plynovod

     31.5.1996

     827,00

     668 000,00

     STL plynovod ul.Čechovická I, Čechovická II, Ječná, Ovesná

     14.8.1996

     1162,00

     957 000,00

     NTL plynovod nám.J.V.Sládka

     29.8.1996

     274,00

     186 900,00

     NTL plynovod -ul. Kostelní,Hradební,Koželuhova,Úprkova

     21.8.1996

     373,00

     839 771,00

     NTL plynovod Žešov – III. etapa

     11.10.1996

     716,00

     730 800,00

     STL plynovod ul.Na Splávku, Za Humny

     4.6.1997

     680,00

     425 000,00

     STL plynovod Žešov - III.-VI. etapa

     21.7.1997

     697,00

     536 000,00

     NTL plynovod ul. Čs. Odboje, V.Majakovského

     5.8.1998

     707,00

     748 000,00

     STL plynovod ul. Finská

     25.9.1998

     197,00

     217 906,00

     STL plynovod Domamyslice VII. etapa ul.Žitná

     28.4.1999

     107,00

     242 851,00

     STL plynovod vč. přípojek 72 b.j. Krasice (Myslbekova ul.)

     8.9.2000

     214,40

     550 990,00

     STL plynovod prodloužení ul.Krapkova a Za Velodromem

     25.10.2000

     290,00

     215 250,00

     STL plynovod Kralická ul. ,průmysl.komunikace II

     2.5.2001

     563,90

     1 355 946,00

     STL plynovod - propojená ul. Krapkova - parkoviště u VSH

     10.12.2002

     133,00

     134 645,00

     STL plynovod -ul. Hacarova PV Sever. obslužná komunikace II. et.

     10.9.2002

     132,20

     99 955,00

     STL plynovod -ul.Polišenského

     30.6.2004

     138,00

     197 822,00

     STL přípojka - MŠ Žešov

     8.11.1999

     9,40

     4 419,00

     NTL plynovod - Čechovice, šatny a WC hřiště

     2.10.2000

     10,80

     6 134,00

     STLpřípojka - Žešov 39

     26.9.2000

     3,00

     4 381,00

     NTL plynovodní přípojka Pražská 1

     9.4.2002

     1,60

     5 104,00

     STL plynovod Hacarova ul.

     21.5.2002

     80,30

     129 801,00

     STL plynovodní přípojka E.Králíka

     21.5.2003

     143,80

     156 951,30

     NTL plynovodní přípojka - B.Šmerala, klubovna

     3.2.1999

     123,50

     48 969,00

     STL plynovod Krasická 6

     31.10.2001

     142,00

     124 950,00

     STL přípojka Krasická 5

     31.10.2001

     11,30

     5 019,00

     STL přípojka Krasická 6

     31.10.2001

     33,00

     8 085,00

     společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. , se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, IČ 49970607, za následujících podmínek:

     • kupní cena bude stanovena minimálně dle znaleckých posudků (cena obvyklá),
     • kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
     • náklady na zpracování znaleckých posudků ponese kupující.

      

     30.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 6025/7 v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7313:

     Rada města Prostějova po projednání

     v y h l a š u j e

     záměr prodeje pozemku p.č. 6025/7 – zahrada o výměře 175 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

     • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
     • náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

      

     30.10 Vyhlášení záměru převodu části pozemku p. č. 606/1 v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7314:

     Rada města Prostějova po projednání

     v y h l a š u j e

     záměr prodeje části pozemku p.č. 606/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) do vlastnictví České republiky - České správy sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ: 150 00, IČ: 00006963, za následujících podmínek:

     • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
     • kupní cena bude zaplacena v plné výši před podpisem kupní smlouvy,
     • kupní smlouva bude uzavřena poté, co nabude právní moci kolaudační rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby nového objektu Okresní správy sociálního zabezpečení v Prostějově na převáděném pozemku, a bude geometricky zaměřeno skutečné umístění stavby,
     • do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání předmětného pozemku ošetřeno smlouvou a budoucí kupní smlouvě,
     • náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

     30.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 8075/1 v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7315:

     Rada města Prostějova po projednání

     o d k l á d á

     materiál a pověřuje Ing. Pavla Drmolu jednáním s DTJ Prostějov.

     30.12 Výkup pozemku p. č. 3278/1 v k. ú. Ptení

     Usnesení č. 7316:

     Rada města Prostějova po projednání materiál

     o d k l á d á .

     30.14 Revokace usnesení ZM č. 14104 z 20. 4. 2004, výkup pozemků v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7317:

     Rada města Prostějova po projednání

     d o p o r u č u j e

     Zastupitelstvu města Prostějova

     1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.14104 ze dne 20.4.2004 (schválení převodu pozemků v areálu Městského odpočinkového a sportovního centra),

     2) schválit výkup pozemků p.č. 6231/40 – ostatní plocha o výměře 139 m², p.č.6231/61 – ostatní plocha o výměře 304 m², p.č. 6231/64 – ostatní plocha o výměře 161 m² vše v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 , PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova za kupní cenu ve výši odpovídající výši ceny dle tržního ocenění nemovitostí dle znaleckého posudku aktuálního ke dni podpisu kupní smlouvy a nákladů na vyhotovení znaleckého posudku s tím, že kupní cena bude zaokrouhlena na celé desetitisíce nahoru a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí město Prostějov.

     30.15 Revokace části usnesení ZM č. 15103 z 26. 4. 2005, výkup pozemků v k. ú. Prostějov

     Usnesení č. 7318:

     Rada města Prostějova po projednání materiál

     o d k l á d á .

     30.16 Prodloužení platnosti smluv o výpůjčce nemovitostí

     Usnesení č. 7319:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     prodloužení platnosti smluv o výpůjčce nemovitostí uzavřených s Českým Občanským Klubem Cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Úprkova 16, Prostějov, IČ 70879885, a to:

     - smlouvy o výpůjčce č.2003/16/147 ze dne 19.5.2003 na bezplatné užívání stavby velodromu umístěné na pozemku p.č. 5999/4 v k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky,

     - smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 ze dne 21.12.2005 na bezplatné užívání budovy na pozemku p.č. 5997, pozemků p.č. 5997 o výměře 1135 m2, p.č. 5999/3 o výměře 5872 m2 , p.č. 5999/4 o výměře 2112 m2 a p.č. 5999/5 o výměře 2520 m2 vše k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky,

     Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2021 s rozvazovací podmínkou pro případ nezískání dotace od ČSTV na zahájení rekonstrukce cyklistického oválu v termínu do 31. 12. 2008.

     30.17 Schválení zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Kralice na Hané

     Usnesení č. 7320:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     zřízení věcného břemene spočívajícího v právu chůze a jízdy a v právu umístit a užívat stavbu vjezdu, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na vjezdu, a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat přípojku plynu, přípojku vodovodu, přípojku dešťové kanalizace, přípojku splaškové kanalizace, přípojku VN a přípojku telefonu, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, na částech pozemků města Prostějova p.č. 310/14 a p.č. 906/1, oba v k.ú. Kralice na Hané ( rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování geometrických plánů ), ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 340 a p.č. 341/1, oba v k.ú. Kralice na Hané a správců sítí, za následujících podmínek :

     • věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně,
     • náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí uhradí společnost MICOS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, IČ 00533394.

     30.18 Rozšíření bytu v domě na nám. Spojenců 4

     Usnesení č. 7321:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     1) uzavření dohody o bezúplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na nám. Spojenců 4 v Prostějově č.p. 2619 na p.č. 4743 v k.ú. Prostějov spočívajících v rozšíření bytové jednotky č. 3 v objektu na nám. Spojenců 4 v Prostějově dle kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu v Prostějově dne 7.6.2006 pod č.j. PVMU 91867/2006 61 do vlastnictví města Prostějova,

     2) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o bytové prostory I. kategorie v domě na nám. Spojenců 4 v Prostějově č.p. 2619 na p.č. 4743 v k.ú. Prostějov o výměře 29 m2 vzniklé stavebními úpravami a technickým zhodnocením půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží tohoto objektu, 

     3) pronájem bytových prostor I. kategorie o rozloze 29 m2 ve 4. nadzemním podlaží domu na nám. Spojenců 4 v Prostějově č.p. 2619 na p.č. 4743 v k.ú. Prostějov vzniklých zřízením podkrovního pokoje za účelem bydlení za následujících podmínek:

     • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
     • nájemné bude činit 51,42 Kč/m2/měsíc, t.j. 1491,- Kč měsíčně, a bude placeno od 1.1.2013,
     • při skončení nájmu bytové jednotky č. 3 ve 4. nadzemním podlaží objektu na nám. Spojenců 4 v Prostějově č.p. 2619 na p.č. 4743 v k.ú. Prostějov nebude vyplacena žádná kompenzace za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na nám. Spojenců 4 v Prostějově č.p. 2619 na p.č. 4743 v k.ú. Prostějov spočívajících v rozšíření bytové jednotky č. 3 v objektu na nám. Spojenců 4 v Prostějově.

     30.19 Udělení souhlasu s poskytnutím předmětu výpůjčky do výpůjčky

     Usnesení č. 7322:

     Rada města Prostějova po projednání

     s o u h l a s í

     s poskytnutím předmětu výpůjčky dle smluv o výpůjčce č. 2006/16/038 ze dne 16.3.2006 a č. 2006/16/096 ze dne 31.3.2006 do výpůjčky společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, IČ: 26259893.

     30.21 Prodej pozemků v lokalitě „židovských uliček“

     Usnesení č. 7323:

     Rada města Prostějova po projednání

     d o p o r u č u j e

     Zastupitelstvu města Prostějova schválit

     1. prodej části pozemku p.č. 158/1 - zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 153 – zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 152/1 – zast.plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 240 m2 (označeno jako díl „C“, přesná výměra bude známa po zpracování GP) za těchto podmínek:

     • kupní cena bude stanovena ve výši 3.000,-- Kč/m2, tj. celkem cca 720.000,-- Kč, a bude
      zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
     • termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována novostavba objektu Domu Knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděných pozemcích (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); vzhled bude konzultován a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); pro případ nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
     • nově navrhovaná stavba na převáděných pozemcích musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek se stanovuje smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč v každém jednotlivém případě,
     • bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby nového objektu na převáděných pozemcích,
     • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

     2. prodej části pozemku p.č. 154 v k.ú. Prostějov o výměře cca 280 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP) za těchto podmínek:

     • kupní cena bude stanovena ve výši 500,-- Kč/m2. tj. celkem cca 140.000,-- Kč, a bude
      zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
     • v termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována novostavba objektu Domu knihy LIBREX se zahradní galerií na převáděném pozemku (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); vzhled bude konzultován a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města); pro případ nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
     • nově navrhovaná stavba na převáděném pozemku musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek se stanovuje smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč v každém jednotlivém případě,
     • bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděný pozemek v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby nového objektu na převáděném pozemku,
     • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

     30.22 Prodej částí pozemku p. č. 210/3 v k. ú. Domamyslice

     Usnesení č. 7324:

     Rada města Prostějova po projednání

     u k l á d á

     Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

     vyzvat přihlášené zájemce o odkoupení částí pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice k předložení nabídky výše kupní ceny (forma obálkové metody) s tím, že kupní cena bude činit minimálně cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 700,- Kč/m2, a na základě přijatých nabídek připravit materiál pro schůzi Rady města Prostějova.

     31. Bytové záležitosti:

     31.1 Stanovení podmínek nájemních smluv, žádost o dotaci a uzavření nájemních smluv s azylanty na byty v ul. Jezdecká dle dotačních podmínek

     Usnesení č. 7325:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     řešení nájemních vztahů v domě na ul. Jezdecká dle var. A), B) a C)I. dle důvodové zprávy,

     u k l á d á

     Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

     ve spolupráci s Domovní správou Prostějov, s. r. o. jednat prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje o poskytnutí dotace.

     31.2 Návrh uzavření nájemních smluv

     Usnesení č. 7326:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

     32. Různé

     32.1 Žádost Svazku obcí Prostějov-venkov o navýšení příspěvku na cyklostezku – II. etapa 2006

     Usnesení č. 7327:

     Rada města Prostějova po projednání

     n e d o p o r u č u j e

     Zastupitelstvu města Prostějova schválit navýšení příspěvku o 100 000,- Kč na cyklostezku Prostějov-Čehovice a Prostějov-Hrubčice.

     32.2 Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

     Usnesení č. 7328:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     Nařízení města Prostějova, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy.

     32.3 Bezúplatný převod obrazů z majetku města Prostějova obci Smržice

     Usnesení č. 7329:

     Rada města Prostějova po projednání

     s c h v a l u j e

     bezúplatný převod dvou obrazů s názvy „Kosíř“ a „Smržice“ (akvarely, signatura: Zárecká) umístěných v objektu KaSC v Prostějově obci Smržice, se sídlem Smržice, J. Krézy 40, PSČ: 798 17, IČ: 00288772.

     Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                        Bc. Alois Mačák, v. r.

     starosta města Prostějova                                                                            místostarosta města Prostějova

     Prostějov 29. 8. 2006

     Zpracovala: Věra Krejčí

      

     Vytvořeno 7.7.2009 10:40:02 | přečteno 219x | Věra Krejčí
     load