Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 110. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 110. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 9. 2006

Usnesení z 110. schůze Rady města Prostějova, konané 18. 9. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 110. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18. 9. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Problematika tepelného hospodářství

Usnesení č. 7330:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila a Bc. Aloise Mačáka, místostarosty města, přípravou semináře k problematice tepelného hospodářství pro členy zastupitelstva města v příštím volebním období.

 

4. Informace o otevírání obálek s nabídkami

Usnesení č. 7331:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

důvodovou zprávu o otevírání obálek,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedouc odboru koncepce a rozvoje,

1. zadat zpracování studie „Projekt regenerace sídliště E. Beneše v Prostějově“ společnosti CAD projekt plus s. r. o., sídlem Riegrova 2, Prostějov,

2. zadat zpracování studie „Projekt regenerace sídliště Dolní v Prostějově“ společnosti CAD projekt plus s. r. o., sídlem Riegrova 2, Prostějov,

3. zadat zpracování studie „Studie umístění autobusových zastávek na ulici Janáčkova“ společnosti UDIMO, spol. s. r. o., sídlem Sokolská tř. 8. Ostrava.

 

5. Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (okružní křižovatka Brněnská-Okružní)

Usnesení č. 7332:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

1

600505

7 700 000

Okružní křižovatka Brněnská-Okružní

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

7 700 000

FRR

 

6. Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ND interiér bufet)

Usnesení č. 7333:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5137

548 507

ND interiér bufet

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

7001

548 507

ND

7. Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (okružní křižovatka Kostelecká)

Usnesení č. 7334:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

603403

780 000

Okružní křižovatka Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

780 000

Rezerva RMP

8. Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7335:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2115

6119

62150

171 360,00

Rozšíření studie “Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

Nespec.

171 360,00

Studie, záměry, plány a dokumentace pro ÚŘ

 

10. Pověření delegovaných zástupců města k hlasování na mimořádné valné hromadě VaK Prostějov, a. s.

Usnesení č. 7336:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova pověřit delegované zástupce akcionáře města Prostějova, hlasovat na nejbližší valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, takto:

- Bod pořadu jednání č. 3 – Volba orgánů valné hromady podle vlastního uvážení,

- Bod pořadu jednání č. 4 – Návrh na zrušení usnesení mimořádné valné hromady ze dne 10. 1. 2006 o schválení smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury proti návrhu,

- Bod pořadu jednání č. 5 – Ochrana minoritních akcionářů, právo na dorovnání proti návrhu,

- Bod pořadu jednání č. 6 – Návrh na rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. proti návrhu.

11. Revokace usnesení - doplnění člena první dozorčí rady obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

Usnesení č. 7337:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat část svého usnesení č. 16106 ze dne 13. června 2006 takto:

v posledním odstavci části I., který obsahuje složení první dozorčí rady, se text „1. MUDr. Pavel Navrátil, CSc." nahrazuje textem „1. Petr Sedláček“ .

Ostatní části usnesení zůstávají nezměněny.

12.1 Změna smlouvy o poskytnutí VFP – Sdružení všestranných zájmů České republiky

Usnesení č. 7338:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory Sdružení Všestranných zájmů České republiky, Lidická 35, Prostějov, (OŠK/Cás/104-06), který se týká změny termínu vyúčtování a to do 31. 12. 2006 a rozšíření účelu použití veřejné finanční podpory následovně: dovednostní soutěže v kopané, zajištění občerstvení pro účastníky, vědomostní soutěže z pravidel silničního provozu, zajištění cen pro vítěze a zajištění občerstvení, branné odpoledne pro děti – zajištění cen pro vítěze v branných a sportovních disciplínách, zajištění občerstvení pro účastníky, vědomostní soutěž pro děti s názvem „Jdeme do školy“, zajištění cen pro vítěze, zajištění občerstvení pro účastníky, platba za pronájem místností.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

12.2 Projekt metropolitní sítě v Prostějově

Usnesení č. 7339:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pilotní projekt zavádění internetu pro všechny v Prostějově.

12.3 Nabídka prodeje akcií České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 7340:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova pověřit Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru MěÚ, jednáním o příp. prodeji akcií České spořitelny, a. s. za min. cenu ve výši 650,- Kč za jednu akcii.

12.4 Bezúplatný převod PD a VFP obci Držovice

Usnesení č. 7341:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1/ bezúplatný převod projektové dokumentace (rekonstrukce kotelny MŠ Držovice) ve výši 28.800 Kč obci Držovice, SNP 37, Držovice - 796 07 Prostějov, IČ 75082144,

2/ poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějov ve výši 371 200,-- Kč obci Držovice, SNP 37, Držovice - 796 07 Prostějov, IČ 75082144;

- VFP bude poskytnuta na rekonstrukci kotelny v MŠ Držovice;

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15.12.2006,

3/ rozpočtové opatření, kterým se

- Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6341

1

371 200,-

Investiční dotace obcím

- Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

371 200,--

Fond rezerv a rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                     místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

Prostějov 18. 9. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:08 | přečteno 242x | Věra Krejčí
load