Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 111. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 111. schůze Rady města Prostějova

konané 19. 9. 2006

Usnesení z 111. schůze Rady města Prostějova, konané 19. 9. 2006

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 111. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19. 9. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

2. Prodloužení platnosti smluv o výpůjčce nemovitostí

Usnesení č. 7342:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení platnosti smluv o výpůjčce nemovitostí uzavřených s Českým Občanským klubem Cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Úprkova 16, Prostějov, IČ 70879885, a to:

- smlouvy o výpůjčce č.2003/16/147 ze dne 19.5.2003 na bezplatné užívání stavby velodromu umístěné na pozemku p.č. 5999/4 v k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky,

- smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 ze dne 21.12.2005 na bezplatné užívání budovy na pozemku p.č. 5997, pozemků p.č. 5997 o výměře 1135 m2, p.č. 5999/3 o výměře 5872 m2 , p.č. 5999/4 o výměře 2112 m2 a p.č. 5999/5 o výměře 2520 m2 vše k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky, na dobu určitou do 31.12.2025.

 3. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7540/16 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7343:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti POZEMSTAV Prostějov – servis, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ: 796 01, IČ: 25546244, za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 5 x 2,5 metru za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemné je stanoveno ve výši 6.250,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                 Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                     místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

Prostějov 19. 9. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:14 | přečteno 206x | Věra Krejčí
load