Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 112. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 112. schůze Rady města Prostějova

konané 26. 9. 2006

Usnesení z 112. schůze Rady města Prostějova, konané 26. 9. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 112. schůze, konané dne 25. 9. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 7344:

Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

1. Hospodářský výsledek společnosti v I. pololetí roku 2006

2. Vyplacení zálohy na roční odměnu řediteli společnosti za hospodaření v roce 2006 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení HV

3. Zřízení kontokorentního provozního úvěru u ČSOB ve výši 2,000.000,- Kč dle nabídky ČSOB.

3. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 7345:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odměny členům komisí Rady města Prostějova za rok 2006 dle důvodové zprávy.

4. Závěrečná zpráva projektu CAF 2006 – 3. kolo sebehodnocení kvality činnosti MěÚ

Usnesení č. 7346:

Rada města Prostějova po projednání

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu projektu CAF 2006 – 3. kolo sebehodnocení kvality činnosti Městského úřadu v Prostějově.

4.1 Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7347:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

4.2 Poskytnutí daru v rámci kampaně „Na kolo jen s přilbou“

Usnesení č. 7348:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí daru (jízdního kola) v rámci kampaně „Na kolo jen s přílbou“ a knižních poukázek do literární soutěže k Evropskému dni bez aut,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

5 890,00

(zvýšení položky dary)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

1013

5 890,00

(snížení položky Zdravé město – nákup služeb)

4.3 Závěrečná zpráva s řešením soutěže o získání resortní ceny MV za kvalitu v územní veřejné správě

Usnesení č. 7349:

Rada města Prostějova po projednání

bere na vědomí

Závěrečnou zprávu s řešením soutěže o získání resortní ceny MV za kvalitu v územní veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2006“ – implementace místní Agendy 21 dle oficiální sady Kritérií MA21.

5. Informace o postupu při poskytování nájemních bytů azylantům v nájemním domě na ul. Jezdecká

Usnesení č. 7350:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o postupu při řešení problematiky ubytování azylantů ve městě Prostějov.

6. Cenová mapa města Prostějova

Usnesení č. 7351:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu OKR o zpracování cenové mapy města.

7. Finanční rozvaha možného postupu v záměru regenerace sídlišť

Usnesení č. 7352:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu odboru koncepce a rozvoje o možném postupu v záměru regenerace sídlišť v Prostějově.

7.1 Informace – aktualizace PD Humanizace sídliště Tylova

Usnesení č. 7353:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o aktualizaci projektové dokumentace Humanizace sídliště Tylova

8. Instalace nazvučení divadelního sálu Městského divadla pro sluchově postižené občany

Usnesení č. 7354:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

7001

50.000,--Kč

budovy, haly a stavby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

50.000,--Kč

rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

9. Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Nařízením města Prostějova

Usnesení č. 7355:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Nařízení města Prostějova o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na Dodávku el. energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci

Usnesení č. 7356:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky ev.č. 50023287 zadané v otevřeném řízení dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách na „Dodávku elektrické energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci“ tak, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kriteria vymezená zadavatelem v otevřeném řízení je nabídka uchazeče:

MORAVIA ENERGO a.s., se sídlem Jeřabinova 365, 739 61 Třinec, IČ: 25851870, DIČ: CZ 25851870,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova,

- oznámit vybranému uchazeči rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky,

- uzavřít Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi s firmou MORAVIA ENERGO a.s., se sídlem Jeřabinova 365, 739 61 Třinec IČ: 25851870.

11. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2007

Usnesení č. 7357:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2007 do konce roku 2006.

12. Návrh programu kulturních akcí ke 100. výročí otevření Národního domu

Usnesení č. 7358:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

návrh programu ke 100. výročí otevření Národního domu v Prostějově skládající se z okruhů:

 1. výstavy
 2. cyklus prostějovští rodáci
 3. místní kultury
 4. komorní pořady
 5. reprezentativní akce včetně městského plesu a finálních oslav.

13. Změna názvu ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

Usnesení č. 7359:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu stávajícího názvu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na školu s čestným názvem – Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79.

14. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a ZŠ

Usnesení č. 7360:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí a žáků ve třídě mateřské a základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kolárova ul. 4, ve výši 28 dětí ve třídě „Žabičky“, pracoviště Husovo nám. 94

- Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, ve výši 34 žáků v 5. ročníku ZŠ pracoviště Skálovo nám. 5.

14.1 Mimořádná odměna řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79

Usnesení č. 7361:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměny PaedDr. Janu Krchňavému, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79 dle přílohy.

14.2 Povolení výjimky z počtu žáků ve třídě 4. A základní školy

Usnesení č. 7362:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro

- Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská 2, ve výši 31 žáků v 5. ročníku ZŠ pracoviště Studentská ul. 2.

15. Veřejná finanční podpora:

15.2 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7363:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

A) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1) ve výši 7.000,-- Kč ADŘE,Klikatá 1238/90C, Praha , místní skupina Prostějov, IČ: 61 38 81 22

- na vystoupení dobrovolných spolupracovníků ADRY v místní skupiny Prostějov v domovech důchodců a ústavech sociální péče (občerstvení obyvatelům DD a ÚSP, drobné dárečky obyvatelům DD a ÚSP )

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2) ve výši 8.000,-- Kč TJ OP PROSTĚJOV, Za Kosteleckou 47, Prostějov, IČ: 547 409

- III. ročník Prostějovského poháru vozíčkářů ve stolním tenise

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) ve výši 20.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, sídlem Karlínské nám. 12, Praha 8, okresní výbor, Kostelecká 17, Prostějov IČ: 62 85 86 02

- na dofinancování nájmu a telefonu za rok 2006

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4) ve výši 10.000,-- Kč Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Prostějov, Komenského 10, Prostějov, IČ: 47 92 13 74

- na částečnou opravu nevyhovujících dětských pískovišť

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5) ve výši 17.000,-- Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, sídlem Krakovská 1695/21,Praha 1, oblastní odbočka ., Svatoplukova 15, Prostějov, IČ: 65 39 94 47

- 11. 000,-- Kč na nákup simulačních brýlí a 6.000,--Kč na úhradu rehabilitačních procedur lázně Skalka

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

B) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5339

2101

10.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

2101

17.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

01

2101

35.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

27.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

01

2101

35.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

15.3 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí

Usnesení č. 7364:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 35 000,- Kč Ivanovi Stříteskému – SKYFILM, IČ 100 766 71

- na projekt: “Prostějovské parky a stromy (scénář)“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 12.12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5212

4003

35 000

(Neinvestiční dotace fyzickým osobám )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

35 000

(Prostředky komise životního prostředí )

15.4 Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 7365:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 49.900,-- Kč Lukáši Andrýskovi, IČ 606 94602

- na 8 ks prezentací, na rozšíření funkcí a služeb webu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5212

49 900,--

(nein. dotace nefinančním podnikat. subjektům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

49 900,--

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

15.5 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 7366:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 15.000,-- Kč Loutkovému divadlu „STAROST“ Prostějov, Wolkerova 4, IČ 479 22 168

- na podporu činnosti divadla (nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 15.000,-- Kč, 

- na uspořádání výstavy fotografií

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5222

2040

15 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3319

5492

2040

15 000

(dary obyvatelstvu )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

30 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

15.6 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7367:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 7.000,-- Kč

- na podporu sportovní činnosti Tomáše Salaje (na pořízení cyklorámu pro dráhovou a silniční cyklistiku)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 33.000,-- Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040

- na amatérskou ligu florbalu a sálové kopané

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5212

2039

33.000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům)

20

3419

5492

2039

7.000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

40.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

15.7 Veřejná finanční podpora - projekt Zdravé město

Usnesení č. 7368:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10 ve výši 10 000,- Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČO: 00599212

- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – nákup kancelářských potřeb a pomůcek pro výuku první pomoci, přípravu testů,

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu


- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3122

5339

10 000,00

(zvýšení položky střední odborné školy – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

1013

10 000,00

(snížení rezervy položky Zdravé město – nákup služeb)

16. Rozpočtová opatření:

16.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7369:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3612

6324

55 000,00

(zvýšení položky – inv. dotace společenstvím vlastníků jednotek)

10

6171

5136

1001

22 000,00

(zvýšení položky – knihy)

10

3319

5156

1024

100,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium - PHM)

10

3319

5169

1024

3 500,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium - služby)

10

3319

5162

1024

1 000,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium – služby telekomunikací)

10

6171

5139

1013

2 000,00

(zvýšení položky – Zdravé město - materiál)

10

6171

5139

1003

100 000,00

(zvýšení položky – propagační materiál)

10

6171

5169

1003

105 400,00

(zvýšení položky – propagační služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3612

5225

55 000,00

(snížení položky – neinv. dotace společenstvím vlastníků jednotek)

10

3636

5192

4 000,00

(snížení položky – příspěvek do regionálního fondu)

10

6171

5192

1004

40 000,00

(snížení položky –Regiontour 2007)

10

6409

5139

1020

100 000,00

(snížení položky – partnerská města – nákup materiálu)

10

6409

5169

1020

90 000,00

(snížení položky - partnerská města – nákup služeb)

16.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (zasedací místnost, bezpečnostní audit)

Usnesení č. 7370:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

590.000,-

(nákup vybavení zasedací místnosti ve dvoře)

11

6171

6122

250.000,-

(instalace dřevěného obložení zasedací místnosti ve dvoře)

11

6171

5166

260.000,-

(zpracování bezpečnostního auditu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5166

7081

260.000,-

(konzultační, poradenské a právní služby – rezerva na studie a analýzy)

70

6310

5163

500.000,-

(služby finančních institucí )

70

6409

5901

7071

340.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

16.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (organizační změny)

Usnesení č. 7371:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5024

610.000,-

(zajištění organizačních změn od 1.1.2007)

11

6171

5021

160.000,-

(ostatní osobní výdaje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

80.000,-

(platy zaměstnanců)

70

6409

5901

7071

690.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

16.4 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 7372:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5361

7000

(nákup kolků)

13

5311

5137

35000

(nákup hmotného dlouhodobého majetku)

13

5311

5139

55000

(nákup materiálu)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5154

51000

(elektrická energie)

13

5311

5362

18000

(platby poplatků)

13

5311

5163

28000

(služby peněžních ústavů)

16.5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (publikace)

Usnesení č. 7373:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

1

102 400

(ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - honoráře autorům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6112

1

2065

102 400

(ocenitelná práva)

16.6 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (RG a ZŠ města Prostějova)

Usnesení č. 7374:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 145.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

340

145.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

2122

340

145.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.7 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (MŠ Smetanova)

Usnesení č. 7375:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 321.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

5331

328

321.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Smetanova ul. 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

328

321.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.8 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Melantrichova)

Usnesení č. 7376:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 300.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

338

300.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

338

300.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.9 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ E. Valenty)

Usnesení č. 7377:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 500.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

344

500.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

344

500.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.10 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ a MŠ Kollárova)

Usnesení č. 7378:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 330.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

336

330.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

336

330.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

16.11 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (ZŠ Majakovského a MŠ Rumunská)

Usnesení č. 7379:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

4121

100.000,-

(neinvestiční přijaté dotace od obcí)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

339

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 )

20

3111

5331

322

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace )

16.12 Rozpočtové opatření v kapitole 20 školství a kultura a 60 - výstavba

Usnesení č. 7380:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvková organizace odvod finančních prostředků,

z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 108.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

108.000,-

(technické zhodnocení budovy Městské knihovny Prostějov, PO - osvětlení skladů, zkvalitnění zabezp. zařízení)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

108.000,-

(odvody příspěvkových organizací )

16.13 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (zakoupení topidel pro obřadní síň hřbitova)

Usnesení č. 7381:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

180.000,--

Opravy, údržba

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3632

5137

180.000,--

Zakoupení topidel pro obřadní síň městského hřbitova

16.14 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (přesun položek – provoz KaSC)

Usnesení č. 7382:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5139

10.000,- Kč

nákup spotřebního materiálu v souvislosti se zajištěním prozatímního provozu objektu KaSC

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5169

7071

10.000,- Kč

náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC (ostatní služby)

16.15 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 7383:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozšíření stávající smlouvy na zpracování dopravního průzkumu města Prostějova se společností UDIMO spol. s r.o., Ostrava,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů (cenu doplnit dle schválené varianty)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2229

6119

62161

226 100,-

Návrh optimalizace vnitřního městského okruhu v Prostějově na období pěti let

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

226 100,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

16.16 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (el. energie)

Usnesení č. 7384:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

8

800 000,-

Komunální služby – elektrická energie

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

800 000,-

Rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova

16.18 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (Severní obslužná komunikace – chodníky ul. J. Lady)

Usnesení č. 7385:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

8013

800 000

Severní obslužná komunikace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

800 000

Rezerva RMP

16.19 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (Vrahovická ulice – komunikace VAHAL)

Usnesení č. 7386:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

601406

200 000

Vrahovická ulice – komunikace VAHAL

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200 000

Rezerva RMP

16.20 ROZOP v kapitole 60 – výstavba (VSH)

Usnesení č. 7387:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

603104

350 000

VSH (zimní stadion) strojovna chlazení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

350 000

Rezerva RMP

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

17.1 Sleva na nájemném za užívání bytu

Usnesení č. 7388:

Rada města Prostějova po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

slevu z nájmu ve výši 10 % po dobu 6 měsíců nájemcům městských bytů v domě Dukelská brána 1 v Prostějově dle důvodové zprávy.

17.2 Návrh prominutí poplatku z prodlení

Usnesení č. 7389:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.251,- Kč, za období od 1.10.2005 do 1.6. 2006 dle důvodové zprávy.

17.3 Návrh prominutí poplatku z prodlení

Usnesení č. 7390:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí poplatků z prodlení ve výši 88.830,- Kč za období od 1. 8. 1997 do 27. 6. 2004 pro bývalého nájemce.

17.4 Ukončení nájmu NP – Mlýnská 902/34

Usnesení č. 7391:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 11,58m2 v Mlýnské ulici č. 902/34 v Prostějově k 30. 9. 2006.

17.5 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 4343/2

Usnesení č. 7392:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č. 10 v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za roční nájemné ve výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou.

17.6 Schválení pronájmu parkovacího místa – Norská 4243/2

Usnesení č. 7393:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v Norské ulici č. 4243/2 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za roční nájemné ve výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou.

17.7 Ukončení nájmu a vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 1

Usnesení č. 7394:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově dohodou k 31.8.2006,

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
 • s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

17.8 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve VH

Usnesení č. 7395:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.5.2006 na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 dle přiloženého materiálu.

18. Majetkoprávní záležitosti:

18.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Krasice

Usnesení č. 7396:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 479/2 - ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2,5 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

18.2 Vyhlášení záměru prodeje objektu Svatoplukova 42 v Prostějově

Usnesení č. 7397:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 2445 (Svatoplukova 42 v Prostějově) na pozemku p.č. 4408, pozemku p.č. 4408 - zastavěná plocha o výměře 329 m2 a pozemku p.č. 4409 - zahrada o výměře 231 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

18.4 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 1812/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7398:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 1812/1 v k.ú. Prostějov o výměře 37 m2 ve vlastnictví Dělnické tělocvičné jednoty Prostějov, se sídlem Netušilova 7, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 70918309, městu Prostějov, se sídlem nám. T.G.Masaryka 12-14, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 00288659, za účelem zřízení příchozí a příjezdové plochy pro návštěvníky a uživatele Městského oddechového a sportovního centra Prostějov, za těchto podmínek:

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 300,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 11.100,-- Kč ročně,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- smlouva o nájmu bude uzavřena se zpětnou účinností od 1.6.2006.

18.5 Schválení pronájmu svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova

Usnesení č. 7399:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem svislých částí sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Prostějova, a to části o výšce 2000 mm nad úrovní terénu, v němž je sloup osazen, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ: 796 01, IČ: 26224178, za účelem umístění a provozování reklamních poutačů jednotného typu „HORIZONT“ za těchto podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemce bude činit 500,- Kč za 1 ks realizovaného reklamního poutače ročně, minimálně však 20.000,- Kč ročně,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

18.6 Ukončení pronájmu a schválení pronájmu části pozemku p.č. 2994/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7400:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

 1. ukončení smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p.č. 2994/1 v k.ú. Prostějov, za účelem realizace cyklistické stezky, uzavřené mezi Bankou Haná, a.s., se sídlem Rooseveltova 10, Brno (v současnosti vlastník Česká republika – s příslušností hospodařit pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ 00007064, jako právní nástupce), jako pronajímatelem a městem Prostějovem, jako nájemcem, dne 16.7.1999 dohodou,
 • pronájem části pozemku p.č. 2994/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 220 m2 ve vlastnictví České republiky – s příslušností hospodařit pro Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ 00007064, městu Prostějovu, za účelem umístění a provozování cyklistické stezky za následujících podmínek:
  • doba nájmu - určitá 5 let,
  • pronajímatel bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
     • pokud nájemce závažným způsobem poruší ujednání smlouvy,
     • pokud předmět nájmu přestane být pro pronajímatele dočasně nepotřebným majetkem státu ve smyslu § 27 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění,
  • výše nájemného - 3,50 Kč/m2 ročně, tj. 770,- Kč/rok,
  • způsob placení nájemného – ročně předem,
  • pronajímatel bude oprávněn zvýšit sjednané nájemné v případě, že dojde ke změně příslušného právního předpisu, tj. Výměru MF ČR č. 01/2005,
  • nezašle-li nejpozději 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu dle nájemní smlouvy nájemce pronajímateli či pronajímatel nájemci oznámení, že nemá po uplynutí sjednané doby nájmu dle nájemní smlouvy zájem, aby nájemní poměr pokračoval, prodlouží se platnost nájemní smlouvy vždy o dalších 5 let.

  18.7 Prodej části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov a změna nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 7485/1 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č.7401:

  Rada města Prostějova po projednání materiál

  o d k l á d á .

  18.8 Prodej spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu Sádky 18 v Prostějově

  Usnesení č. 7402:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej spoluvlastnického podílu id. 3/5 na objektu bydlení č.p. 1678 (Sádky 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 3020 a pozemcích p.č. 3020 - zastavěná plocha o výměře 170 m2 a p.č. 3021 - zahrada o výměře 88 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému spoluvlastnickému podílu na nemovitostech,
  • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

  a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

   

  18.9 Výkup částí pozemků p.č. 319 a p.č. 320 v k.ú. Čechovice u Prostějova

  Usnesení č. 7403:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1) výkup části pozemku p.č. 319 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 300 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

  - kupní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem cca 105.000,- Kč, a bude zaplacena do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  - daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  2) výkup části pozemku p.č. 320 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 1000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), od Evy Seilerové, za následujících podmínek:

  - pní cena bude stanovena ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem cca 350.000,- Kč, a bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,

  - vklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  18.10 Výkup části pozemku p.č. 233 v k.ú. Krasice

  Usnesení č. 7404:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 233 – orná půda v k.ú. Krasice o výměře cca 1600 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku, za následujících podmínek:

  • kupní cena bude stanovena ve výši 600,- Kč/m2, tj. celkem cca 960.000,- Kč, a bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  18.11 Výkup pozemku p.č. 3278/1 v k.ú. Ptení

  Usnesení č. 7405:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 3278/1 – lesní pozemek o výměře 468 m2 v k.ú. Ptení od vlastnice tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
  • náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  18.12 Výkup pozemků p.č. 176/9, p.č. 176/10, p.č. 176/11 a p.č. 176/12, vše v k.ú. Seč u Lipové, včetně staveb na pozemcích umístěných

  Usnesení č. 7406:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál s tím, že bude předložen materiál .A.S.A. TS Prostějov s důvodovou zprávou.

  18.13 Výkup pozemků p.č. 6406/1, p.č. 6406/4, p.č. 6411/2, p.č. 6411/1 a p.č. 6411/3, vše v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 7407:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  1. výkup pozemků p.č. 6406/1 - orná půda o výměře 15 706 m2 a p.č. 6406/4 - orná půda o výměře 6 615 m2 oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši 370,- Kč/m2, tj. celkem 8.258 770,- Kč, za následujících podmínek:

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  2. výkup pozemků p.č. 6411/1 - orná půda o výměře 12 726 m2 a p.č. 6411/3 – ostatní plocha o výměře 97 m2 oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem 3.846 900,- Kč, za následujících podmínek:

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  3. výkup pozemku p.č. 6411/2 - orná půda o výměře 9 614 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 3 364 900,- Kč, za následujících podmínek:

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  18.15 Zřízení věcných břemen na částech pozemků p.č. 242/1 a p.č. 479/1, oba v k.ú. Krasice, a p.č. 7878 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 7408:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  zřízení věcných břemen spočívajících v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na částech pozemků města Prostějova p.č. 479/1 a p.č 242/1 oba v k.ú. Krasice a p.č. 7878 v k.ú. Prostějov(rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrických plánů), ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, za následujících podmínek:

  • věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle znaleckého posudku,
  • veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním staveb komunikačních vedení (včetně jejich údržby a oprav) uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
  • město Prostějov neponese žádné náklady související se zřízením věcných břemen,
  • náklady spojené s vypracováním geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
  • do zaměření věcných břemen geometrickými plány budou mezi městem Prostějovem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen.

  18.16 Odpis pohledávek BPmP a DSP, přísp. org.

  Usnesení č. 7409:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  odpis pohledávek za faktury za Bytový podnik města Prostějova a za Domovní správu Prostějov, přísp. org., v celkové výši 416.937,-- Kč dle přílohy, z toho:

  • Bytový podnik města Prostějova – pohledávky ve výši 10.500,-- Kč (z faktur)
  • Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 171.290,-- Kč (z bytů)
  • Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 200.902,-- Kč (z nebyt.prostor)
  • Domovní správa Prostějov, přísp.org. – pohledávky ve výši 34.245,-- Kč (z faktur).

  18.17 Odpis pohledávky

  Usnesení č. 7410:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3.150,- Kč dle důvodové zprávy.

  19. Návrh uzavření nájemních smluv

  Usnesení č. 7411:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

        Byty na ul. Jezdecká 6a, 6b: 

        Ubytovny:

        Byty na ul. Pražská 2314/1:

        Ostatní byty:

  19.1 Návrh uzavření nájemní smlouvy

  Usnesení č. 7412:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  část usnesení č. 7198 z 11. 7. 2006, a to přidělení bytu č. 6 v Prostějově, Plumlovská ul. 837/43,

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6, o velikosti 2+1 na ul. Plumlovská 837/43 v Prostějově, na dobu neurčitou, s regulovaným nájemným.

  20. Různé:

  20.1 Informace o plnění podmínek účelových půjček

  Usnesení č. 7413:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  předložený materiál.

  20.2 Informace o vybavení in-line hřiště na Kostelecké ulici

  Usnesení č. 7414:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výsledek výběrového řízení na Výzvu k podání nabídky na vybavení in-line hřiště na Kostelecké ul. v Prostějově,

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostovu města, uzavřením smlouvy s vybranou fou Mystic Constructions spol. s r. o., Římská 26, 120 00 Praha 2, IČ: 261 77 35 za nabídkovou cenu ve výši 1.796.900,-- Kč.

  20.3 Stavební úpravy ulice Wolkerovy - I. etapa

  Usnesení č. 7415:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výsledek výběrového řízení - veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice Wolkerovy - I. etapa“,

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostu města, uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem fou INSTA Prostějov, s. r. o., Kojetínská 2, 796 01 Prostějov.

   

  Miroslav Pišťák, v.r.                                                                                   Mgr. Vlastmil Uchytil, v. r.                        

  místostarosta, zastupující

  starostu města Prostějova                                                                         místostarosta města Prostějova

  Prostějov 26. 9. 2006

  Zpracovala: Věra Krejčí

   

  Vytvořeno 7.7.2009 10:40:20 | přečteno 304x | Věra Krejčí
  load