Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 113. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 113. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 10. 2006

Usnesení z 113. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 10. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 113. schůze, konané dne 3. 10. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Zrušení komisí Rady města Prostějova

Usnesení č. 7416:

Rada města Prostějova po projednání

r u š í

ke dni 20. října 2006 všechny komise, které zřídila,

o d v o l á v á

ke dni 20. října 2006 předsedy a členy všech komisí, které zřídila,

v y s l o v u j e

všem předsedům a členům komisí poděkování za jejich práci pro město Prostějov v uplynulých čtyřech letech.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7417:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 39. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 10. 10. 2006 s rozšířením dle diskuse.

3. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007 – verze I.

Usnesení č. 7418:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 - verze I. dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:

 1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 400 000,-,
 2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 240 000,-,
 3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 720 000,-,
 4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 700 000,-,
 5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 480 000,-,
 6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 240 000,-,
 7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 200 000,-,
 8. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 50 000 000,-,
 9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro havarijní a krizové situace ve výši Kč 4 300 000,-,
 10. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 50 – Správa majetku města na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 1 000 000,-,
 11. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky VFP v celkové výši Kč 8 960 000,-,
 12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako výtěžek z VHP v celkové výši Kč 4 800 000,-,
 13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 500 000,-,
 14. zařadit do návrhu rozpočtu požadavky správců kapitol nad index 1,0 jmenovitě takto:
 1. sluchátka pro výklad v cizím jazyce, ceny města Prostějova, letecké snímky města, vydávání nového kulturního zpravodaje do kapitoly 10 – kancelář starosty v částce Kč 850 000,-,
 2. výstroj pro okrskáře a dopravní hlídky, úrazové a havarijní pojištění z důvodu navýšení počtu strážníků a pojištění vozidel, opravy MKDS, vozidel a další techniky a budovy do kapitoly 13 – městská policie v částce Kč 150 000,-,
 3. každoročně se opakující kulturní akce ZUŠ – NI příspěvek PO, 150 tis. Kč na městský ples, 325 tis. Kč na zachování hracího profilu městského divadla, 170 tis. Kč na zakoupení nových stolů do spolkové části ND do kapitoly 20 – školství a kultura v částce Kč 750 000,-,

u k l á d á

 1. správcům kapitol,

 2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze I.,
 3. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově,
 4. předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 jako verzi II. k projednání RMP dne 7. 11. 2006.

4. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na období 2007-2009

Usnesení č. 7419:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2007 – 2009.

5. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 7420:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) schválit prodej 77 700 ks prioritních akcií České spořitelny, a.s. ve vlastnictví města Prostějova společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s. , IČ: 47116617 se sídlem v Praze 1, Templová 747, PSČ 110 01 za kupní cenu ve výši 650 Kč za akcii, tedy za celkovou kupní cenu 50.505.000,- Kč,

2) pověřit Bc. Radima Cardu, vedoucího finančního odboru a JUDr. Květu Olašákovou, vedoucí odboru právního a personálního, vyjednat se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. odkup prioritních akcií České spořitelny, a.s., včetně smluvního ujednání, za cenu uvedenou v nabídce.

6. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 7421:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) nepeněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, spočívající v:

- Projektové dokumentaci pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

- Mapovém podkladu pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. – ve výši 52.264,80 Kč

- Dokumentaci inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov – koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

- Urbanisticko-architektonické studii Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

- MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

- Inženýrsko-geologickém průzkumu – MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč, v hodnotě, stanovené podle posudku zpracovaného znalcem, jmenovaným za tím účelem soudem na návrh podaný obchodní společností,

2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

- odbornou technickou pomoc k územnímu řízení – posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč

- měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01.

7. Inventarizace hospodářských prostředků ve správě města Prostějova k 31.12.2006

Usnesení č. 7422:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace hospodářských prostředků ve správě města Prostějova k 31.12.2006 ve složení:

předseda komise:                                                  Miroslav Pišťák, místostarosta města

členové komise:                                                     Bc. Radim Carda, vedoucí finančního odboru

Ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města

Bc. Libor Vykopal, vedoucí odboru správy a zabezpečení

Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí

PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury

Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru výstavby

Ing. Karin Kuklová, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru komunálních služeb

tajemnice komise: Zdena Vodáková, pracovnice finančního odboru

u k l á d á

1. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

zpracovat do 15.10.2006 Harmonogram inventarizace k 31.12.2006 v souladu se Směrnicí č.7-Inventarizace majetku a závazků,

2. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově,

splnit úkoly schváleného Harmonogramu inventarizace k 31.12.2006,

3. přísl. místostarostovi města,

zajistit projednání výsledků inventarizace podložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v ústřední inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnného inventarizačního zápisu o výsledku provedené inventarizace do 28.2.2007,

4. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

předložit zápis ústřední inventarizační komise Radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2006.

8. Návrh plánu oprav bytů a NP ve správě DSP, s. r. o. na rok 2007

Usnesení č. 7423:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na schůzi rady mimo schválený harmonogram dne 4. 10. 2006 s tím, že Bc. Mačák zajistí další písemné podklady.

9. Informace o průběhu oprav chodníků k 15. 9. 2006

Usnesení č. 7424:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o průběhu oprav chodníků ve městě Prostějově k 15. 9. 2006,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

90

2219

5169

   

1

1 000 000,-

 

Komunální služby – oprava chodníku Plumlovská

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5901

   

7071

1 000 000,-

 

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

podat další průběžnou informaci na schůzi rady města 5. 12. 2006.

10. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2006-2007

Usnesení č. 7425:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2006 – 2007.

11. Návrh Nařízení města Prostějova o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Prostějova

Usnesení č. 7426:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

návrh Nařízení města Prostějova o udržování sjízdnosti s schůdnosti místních komunikací na území města Prostějova podle předloženého návrhu.

12. Výpůjčka movité věci – automobilu FORD, SPZ PVI 00-79

Usnesení č. 7427:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku movité věci - služebního automobilu FORD, SPZ PVI 00-79 (majetek města Prostějova) dne 4. 10. 2006 v časovém rozmezí od 15. 00 do 19. 00 k soukromým účelům.

13. Víceúčelová hrací plocha Krasice – informace

Usnesení č. 7428:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o víceúčelové hrací ploše Krasice.

13.1 Veřejná finanční podpora – komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 7429:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 5.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Prostějov - Vrahovice, IČ 657 62 096

- na ceny do Hasičské soutěže

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2006

2. ve výši 6.500,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Sídliště svornosti, IČ 441 60 119

- na 31. ročník „Prostějovská 72“- soutěž plastikových modelářů (pronájem sálu, ceny, tisk diplomů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 5.000,-- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, Komenského 17, IČ 441 56 892

- na soutěž „Dobrodružství s počítačem“ – materiálové náklady, odměny

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 26.000,-- Kč SK Hanácké volejbalové lize Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599

- na pronájem Sportcentra DDM Prostějov, tělocvičny ZŠ a RG města Prostějova a ceny pro soutěžící

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

31 000,-

(neinv. dotace občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

2041

6 500,-

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

2041

5 000,-

(neinv.příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

42 500,-

(ostatní neinvestiční výdaje)

13.2 Žádost o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí Prostějov

Usnesení č. 7430:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

čerpání finančních prostředků z rezervního fondu organizace Jeslí sídliště Svobody 23/78, Prostějov ve výši 59.840 Kč na nákup vybavení dle důvodové zprávy.

13.3 Revokace části usnesení č. 7325 z 29. 8. 2006 (bytový dům na ul. Jezdecká)

Usnesení č. 7431:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7325 ze dne 29. 8. 2006 dle bodu B/ a bodu C/I. týkajících se povinnosti ubytovat azylanty v bytovém domě na ul. Jezdecká.

14. Rozpočtová opatření:

14.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7432:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

150.000,00

(zvýšení položky – občerstvení)

10

6171

5139

1003

40.000,00

(zvýšení položky – nákup propagačních předmětů)

10

6171

5169

1003

80.000,00

(zvýšení položky – nákup propagačních služeb)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

270.000,00

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

14.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – vnitřní správa (digitální hlasové majáčky)

Usnesení č. 7433:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

21.000,00

( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup dig. hlas. majáčku DHM )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

21.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

14.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – vnitřní správa (úprava provozních výdajů)

Usnesení č. 7434:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5038

0

0

0

20.000,00

( Pol. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem )

11

6171

5154

0

0

0

280.000,00

( Pol. 5154 – Elektrická energie )

11

6171

5163

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5163 – Služby peněžních ústavů )

11

6171

5137

0

0

1114

300.000,00

( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5151

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5151 – Studená voda )

11

6171

5162

0

0

0

120.000,00

( Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací )

11

6171

5169

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb )

11

6171

5171

0

0

0

110.000,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování )

11

6171

5173

0

0

0

20.000,00

( Pol. 5173 – Cestovné )

11

6171

5169

0

0

1114

100.000,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb )

11

6171

5172

0

0

1114

200.000,00

( Pol. 5172 – Programové vybavení )

14.4 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7435:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

60.000,- Kč

(stroje, přístroje a zařízení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

50.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

12

5273

5171

10.000,- Kč

(opravy a udržování)

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

2.000,- Kč

(studená voda)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5167

2.000,- Kč

(služby školení a vzdělávání)

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5031

16.000,- Kč

(povinné poj. na soc.zab.)

12

5512

5032

5.000,- Kč

(povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5492

21.000,- Kč

(dary obyvatelstvu)

14.5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura a 60 – výstavba

Usnesení č. 7436:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4,

odvod finanční prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši Kč 400.000,--,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

335

400.000,--

(budovy, haly a stavby – vybudování přístupového a zabezpečovacího systému ZŠ a MŠ PV,Rejskova)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

335

400.000,--

(odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ PV, Rejskova tř. 4)

14.6 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí

Usnesení č. 7437:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

6171

5169

3000

(Nákup služeb – tisk a laminování mapových podkladů z katastru nemovitostí)

40

6171

5136

2000

(Nákup odborné literatury )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2322

5169

5000

(Prevence znečišťování vody)

14.7 Rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava

Usnesení č. 7438:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 25.000,- Kč na nákup didaktických pomůcek pro dopravní výchovu,

2) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5167

4106

2.000,-

Služby

školení

vzděl.

41

5311

5909

4106

23.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

4106

25.000,-

Nákup materiálu j.n.

14.8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ZŠ Kollárova)

Usnesení č. 7439:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

336

200 000

ZŠ Kollárova – fasáda, střecha

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200 000

Rezerva RMP

14.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (ZŠ Melantrichova)

Usnesení č. 7440:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5331

338

200 000

ZŠ Melantrichova (MŠ Fanderlíkova ) – neinvestiční příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200 000

Rezerva RMP

14.10 Rozpočtové opatření v kapitole 70 – fond zeleně

Usnesení č. 7441:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně ve výši 35 000 Kč a finančních prostředků komise životního prostředí ve výši 65 000 Kč pro účel podzimní dosadby stromů na veřejných prostranstvích snižuje stav Fondu zeleně v majetku města Prostějova

b) rozpočtové opatření, kterým se

1.Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

6

4

100 000

(Údržba veřejné zeleně)

2.Snižuje stav rezerv města ( FRR, účelové fondy - Fond zeleně )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

35 000

(Fond zeleně)

3. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

65 000

(

Prostředky komise životního prostředí )

c) u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

vypsat výběrové řízení na dodávku a výsadbu dřevin v lokalitě ulic Kollárova, Dolní a Spitznerova.

15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

15.2 Vyhlášení záměru pronájmu garáže – nám. T. G. Masaryka 111/6

Usnesení č. 7442:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu garáže o rozloze 22,3m2 ve dvoře domu na nám.T.G.Masaryka č.111/6 v Prostějově, za těchto podmínek:

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání zájemce

- za nabídnuté nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

15.3 Ukončení nájmu NP – Vápenice 2950/27

Usnesení č. 7443:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 46,78m2 na ulici Vápenice č.2950/27 v Prostějově AERO CAR CLUBU Prostějov dohodou, k 31. 10. 2006.

16. Majetkoprávní záležitosti:

16.1 Revokace usnesení ZMP č. 15302 z 20. 12. 2005 (prodej pozemků fě INTELCO, s. r. o.)

Usnesení č. 7444:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15302 ze dne 20. 12. 2005 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti INTELCO, spol. s r. o.).

16.2 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7445:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat datovou přípojku, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na částech pozemků města Prostějova p.č. 6560/2, p.č. 7837/2, p.č. 7842, p.č. 7843, p.č. 7862/1, p.č. 6644/6, p.č. 6659/4, p.č. 6644/7, p.č. 6644/2, p.č. 6673/2, p.č. 7862/2 a p.č. 7863/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), a to ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, za následujících podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou soudním znalcem,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

16.3 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7446:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 174/3 - zastavěná plocha o výměře 238 m2 v kat.území Prostějov od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

16.4 Výkup pozemku p. č. 309/2 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7447:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku v průmyslové zóně města Prostějova sektor „G“ p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9.776 m2 v k.ú. Kralice na Hané, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 270,- Kč/m2, tj. celkem 2.639.520,- Kč, za následujících podmínek:

 • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí
) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.
 • 16.5 Revokace části usnesení č. 7308 z 29.8.2006 a schválení pronájmu p.č. 430 v k.ú. Dětkovice u Prostějova

  Usnesení č. 7448:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 7308 ze dne 29. 8. 2006 v části týkající se schválení pronájmu pozemku p.č. 430 v k.ú. Dětkovice u Prostějova, Hospodářskému družstvu Určice, družstvo, se sídlem Určice 463, okres Prostějov, PSČ 798 04, IČ 00139076,

  s c h v a l u j e

  pronájem pozemku p.č. 430 – ovocný sad o výměře 6629 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova, Hospodářskému družstvu Určice, družstvo, se sídlem Určice 463, okres Prostějov, PSČ 798 04, IČ 00139076, na dobu určitou 15 let, za nájemné ve výši 0,21 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.392,- Kč, splatné ročně předem, za účelem provozování zemědělské činnosti. Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

  17. Bytové záležitosti:

  17.1 Návrh uzavření NS v DPS

  Usnesení č. 7449:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu v Domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

  17.2 Návrh uzavření NS

  Usnesení č. 7450:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, na ul. Jezdecká 4433/6a, Prostějov, na dobu určitou 1 rok, s regulovaným nájemným.

  18. Různé

  18.2 Informace o výši ceny za propůjčení obřadní síně na městském hřbitově

  Usnesení č. 7451:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 18.2 Informace o výši ceny za propůjčení obřadní síně na městském hřbitově.

  18.3 Žádost Adrenalinsport klubu o veřejnou finanční podpora na akci „Sportovní den na kolečkách“

  Usnesení č. 7452:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 7 000,- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, sídlem Floriánské nám. 206, Prostějov, IČO 266 60 865,

  - nenávratná veřejná finanční podpora bude použita na zajištění akce s názvem „Sportovní den na kolečkách“,

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  20

  3419

  5222

     

  2039

  7.000

   

  (neinv. dotace občanským sdružením)

  - snižuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  20

  3419

  5909

     

  2039

  7.000

   

  (ostatní neinvestiční výdaje)

  18.4 Veřejná zakázka „Pětiramenná okružní křižovatka Anglická“

  Usnesení č. 7453:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výsledek výběrového řízení - veřejné zakázky „Pětiramenná okružní křižovatka Anglická“,

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostu města, uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem fou Skanska DS, a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno.

  18.5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací Ječná a Ovesná“

  Usnesení č. 7454:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výsledek výběrového řízení - veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Ječná a Ovesná“,

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostu města, uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem fou Silnice Brno, spol. s r. o., Vídeňská 104, 619 00 Brno.

  Miroslav Pišťák, v. r.                                                              Bc. Alois Mačák, v. r.

  místostarosta v zastoupení                                                   místostarosta města Prostějova

  starosty města Prostějova

   

  Prostějov 3. 10. 2006

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:40:25 | přečteno 237x | Věra Krejčí
  load