Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 114. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 114. schůze Rady města Prostějova

konané 4. 10. 2006

Usnesení z 114. schůze Rady města Prostějova, konané 4. 10. 2006

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 114. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 4. 10. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

3. Návrh plánu oprav bytů a nebytových prostor ve správě DSP, s. r. o. na rok 2007

Usnesení č. 7455:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

plán oprav a údržby bytového fondu a nebytových prostor ve správě Domovní správy Prostějov, s.r.o. pro rok 2007 ve výši 29 255 000,- Kč,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

navýšit finanční prostředky nad koeficient 1 na opravy bytů a nebytových prostor, v kapitole 91 u ODPA 3619, pol. 5171, Orj. 9101 v návrhu rozpočtu na rok 2007

o 5 070 000,-Kč.

 

4. Schválení záměru bezbariérové trasy na rok 2007 – zajištění vlastních zdrojů

Usnesení č. 7456:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

záměr bezbariérové trasy včetně podání žádosti o schválení záměru bezbariérové trasy,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby a Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007 odpovídající finanční prostředky na bezbariérové úpravy komunikací s tím, že pokud nebude městu poskytnuta dotace, nebudou finanční prostředky z rozpočtu města Prostějova v roce 2007 čerpány,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prohlášení o zajištění vlastních zdrojů.

 

7.1 Poskytnutí veřejné finanční podpory Nemocnici Prostějov

Usnesení č. 7457:Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 50 000,- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: 00 38 06 44

- nenávratná veřejná finanční podpora bude použita na úhradu diagnostického přístroje pro dětské oddělení,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5339

01

2101

50.000,--Kč

neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

01

2101

50.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

7.2 Schválení pronájmu částí pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7458:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem dvou částí pozemku p.č. 7835 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 75 m2, a to části o výměře 23 m2 za účelem zřízení vchodu a části o výměře 52 m2 za účelem zřízení vjezdu, společnosti Kirchner, s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 4220/53, PSČ 796 01, IČ 25505220, za následujících podmínek:

- doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, t.j. 1.500,- Kč/rok,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

- nájezdy na komunikaci na ulici Okružní budou provedeny přes sklopený obrubník,

- nájemce provede na vlastní náklady přesunutí autobusové zastávky místní dopravy na část pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, která není předmětem pronájmu,

- nájemní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p. č. 6365/3 v k. ú. Prostějov pro výstavbu křižovatky Okružní - Určická (investor město Prostějov) z vlastnictví Petra Kirchnera, bytem Prostějov, Určická 4220/53, do vlastnictví města Prostějova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                              Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                  místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 4. 10. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:31 | přečteno 197x | Věra Krejčí
load