Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 115. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 115. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 10. 2006

Usnesení z 115. schůze Rady města Prostějova, konané 10. 10. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 115. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 10. 10. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Vyhodnocení Programového prohlášení Rady města Prostějova za volební období 2002 - 2006

Usnesení č. 7459:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Vyhodnocení Programového prohlášení Rady města Prostějova za volební období 2002 – 2006.

3. Změna Dohody o veřejno privátním partnerství a ručení za závazky obchodní společnosti

MI PRO STAV s. r. o.

Usnesení č. 7460:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit:

1) uzavření Dodatku č. 1 Dohody o veřejno privátním partnerství, uzavřené dne 9. 12. 2005 s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 a obchodní společností MICOS spol. s r.o., IČ 00533394 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu

2) uzavření Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, k zajištění pohledávek banky za obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu.

4. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7461:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

5. Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7462:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

20.000,00

(zvýšení položky – občerstvení)

10

6171

5139

1003

40.000,00

(zvýšení položky – nákup propagačních předmětů)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

60.000,00

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

6. Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 183/4

Usnesení č. 7463:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýnském nám.č.183/4 v Prostějově HK Jestřábi Prostějov, s. r. o., Ke Stadionu 1, Prostějov, IČO 26937778, za účelem provozování kavárny, za roční nájemné ve výši 280 000,- Kč.

7. Žádost o užití znaku města Prostějova – MAIER CZ s. r. o., Prostějov

Usnesení č. 7464:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s užitím znaku města Prostějova na pozvánkách k inauguraci firmy MAIER CZ s. r. o.. Souhlas se uděluje společnosti MAIER CZ s r. o., Průmyslová 14a, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

8. Veřejná finanční podpora - TJ OP Prostějov
Usnesení č. 7465:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 8.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, Prostějov, IČ 005 47 409

- na vznik nového oddílu turistiky (cestovné, startovné, účastnické poplatky, nájem tělocvičny v zimním období)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

8.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

8.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                          Miroslav Pišťák, v. r. 

starosta města Prostějova                                                             místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 10. 10. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:37 | přečteno 251x | Věra Krejčí
load