Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 11. 2006

Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova, konané 21. 11. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 2. schůze, konané dne 21. 11. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty

Usnesení č. 7526:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007 částku 17,400.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2007 částku 17,400.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

3. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 7527:

Rada města Prostějova ve funkci valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek k nájemní smlouvě NS/OPK/97 č. 15.

3.1 Schválení dodatku k nájemní smlouvě NS/OPK/97 č. 15

Usnesení č. 7528:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 15 k nájemní smlouvě NS/OPK/97 ze dne 27. 1. 1997,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2007 zvýšení příjmu z pronájmu majetku o částku ve výši 500 tis. Kč.

4. Kontrola usnesení rady

Usnesení č. 7529:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 21. 11. 2006,

r e v o k u j e

usnesení č. 7134 z 27. 6. 2006 (víceúčelová hrací plocha v biokoridoru Hloučela).

5. Záležitosti komisí zastupitelstva a rady

Usnesení č. 7530:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. zrušit Fond rozvoje bydlení a převést příslušné finanční částky do Fondu rezerv a rozvoje,

2. zrušit Komisi pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení,

3. schválit pokračování Komise pro regeneraci městské památkové zóny a Komise pro nákup uměleckých děl.

Usnesení č. 7531:

Rada města Prostějova po projednání

z ř i z u j e

dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) komise rady města,

j m e n u j e

předsedy komisí rady takto:

1. Komise pro mládež a tělovýchovu - předseda Mgr. Michal Müller

2. Komise architektury a výstavby - předseda František Lizna

3. Komise pro výchovu a vzdělávání - předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková

4. Komise dopravy - předseda Ing. Zdeněk Peichl

5. Komise pro cestovní ruch a podnikání - předseda Lukáš Andrýsek

6. Komise životního prostředí - předsedkyně Pudilová Iveta

7. Komise koncepce a rozvoje města - předseda Ing. Miroslav Hanák

8. Komise kulturní - předsedkyně RNDr. Alena Rašková

9. Komise sociální a zdravotní - předseda MUDr. Pavel Holík

10. Komise prevence kriminality - předseda JUDr. Jiří Pudil

11. Komise bytová - předseda Ing. Jaroslav Faltýnek.

5.1 Odměny členům komise pro sociálně právní ochranu dětí

Usnesení č. 7532:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odměny členům komise pro sociálně právní ochranu dětí zřízené dle § 38 zák. č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.

6. Zřízení vyvlastňovacího úřadu – informace

Usnesení č. 7533:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vzniku vyvlastňovacího úřadu od 1. 1. 2007.

7. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 7534:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

8. Přijetí peněžitého daru od společnosti VAHAL, s. r. o.

Usnesení č. 7535:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí peněžitého daru ve výši 200.000 Kč od obchodní společnosti VAHAL, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 56c, PSČ 798 11, Identifikační číslo: 499 75 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13999 na financování stavby komunikace na ulici Vrahovická v Prostějově a uzavření darovací smlouvy podle předloženého návrhu.

9. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova

Usnesení č. 7536:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání v souladu s důvodovou zprávou.

10. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007 – verze III.

Usnesení č. 7537:

Rada města Prostějově po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova navýšit výdaje na VFP (nerozdělená částka VFP) o 13 mil. Kč na celkovou částku 8,960 mil. Kč + 13 mil. Kč = 21 960 000,- Kč.

Usnesení č. 7538:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova zařadit do návrhu rozpočtu z prostředků rezerv města částku ve výši 129 455 070,- Kč po rozdělení takto:

- 8 000 000,- Kč z fondu městských lázní

- 30 000 000,- Kč z fondu strategického rozvoje

- 91 455 070,- Kč z fondu rezerv a rozvoje města.

Usnesení č. 7539:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 - verze III dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

a) snížit v návrhu rozpočtu kapitoly 41 – Doprava neinvestiční výdaje v celkové výši 23,00 tis. Kč, a to jmenovitě:

- 23,00 tis. Kč na dopravní obslužnost území – MHD (úhrada prokazatelné ztráty FTL, a.s.),

b) navýšit výdaje na VFP (nerozdělená částka VFP) o 13 mil. Kč na celkovou částku 8,960 mil. Kč + 13 mil. Kč = 21 960 000,- Kč,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

předložit doplněný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 k projednání na pracovním semináři ZMP dne 28. 11. 2006.

11. Dešťová kanalizace v areálu Nemocnice Prostějov – informace o pořízení PD

Usnesení č. 7540:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

pokračovat v pořízení PD pro stavební povolení na stavbu „Dešťová kanalizace v areálu Nemocnice Prostějov“.

12. Poskytnutí věcného daru – PC sestavy

Usnesení č. 7541:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí věcného daru – PC sestavy Brave včetně monitoru ADI, inv. č. MU 028/27, Českému svazu rekreačního sportu – malá kopaná, sídlem Prostějov, Česká 15, IČ: 00435937, zastoupen Pavlem Kočíbem, předsedou OS ČSRS Prostějov.

13. Oprávnění užívat závěsný odznak při příjímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství

Usnesení č. 7542:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) , v platném znění, že níže uvedení členové Zastupitelstva města Prostějova jsou oprávněni užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství:

Mgr. Ivana Hemerková

Mgr. Jiří Pospíšil.

14. Zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Usnesení č. 7543:

Rada města Prostějova po projednání:

1. s c h v a l u j e

 1. Dohodu s firmou Ekolamp s.r.o.
 2. Smlouvu s firmou Elektrowin a.s.
 3. Smlouvu s firmou Asekol s.r.o.
 4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,

2. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova k podpisu:

 1. Dohody s firmou Ekolamp s.r.o.
 2. Smlouvy s firmou Elektrowin a.s.
 3. Smlouvy s firmou Asekol s.r.o.
 4. Dodatku č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajištění dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005 dle předloženého návrhu.

15. Dodatek ke smlouvě o VFP – TJ Pozemstav

Usnesení č. 7544:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/107 - 05) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 30. 6. 2007.

16. Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 7545:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 265 36 706

- na uspořádání akcí „Hasičský pětiboj Prostějov“ a „Přátelské utkání složek IZS ve fotbale – Prostějov“

2. ve výši 21.000,-- Kč Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Palackého 14, Prostějov, IČ 457 73 688

- na letní sportovní pobyt v Deštné (ubytování, strava, cestovné, výlety, soutěže, odměny)

3. ve výši 8.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, Drahany,

- na koncert skupiny ANNA K § Band (27. 1. 2006)

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 130.000,-- Kč Aeroklubu Prostějov – Západ, Západní 95, Prostějov, IČ 265 86 061

- na dětský den, ukázky letecké činnosti, nábor nových členů, vyhlídkové lety pro žáky, besedy, oprava kabiny letounu L13, vybavení radiostanice pro letecký provoz, obnova padáků

2. ve výši 218.500,-- Kč,

- na automobilové závody (startovné, pohonné hmoty, ubytování, pneumatiky, licence závodníka, havarijní připojištění, na výbavu jezdce)

3. ve výši 55.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, Sportovní 1, IČ 163 67 863

- na nákup kompletní nové závodní lodě (plachetnice) lodní třídy Optimist

4. ve výši 140.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 53 581

- na vybudování kryté jízdárny Cavalo

5. ve výši 70.000,-- Kč Jiřímu Hubenému – Taneční škola Hubený Prostějov, IČ 133 84 198

- na Mistrovství ČR disco dance a hip hop (pronájmy, porota, medaile, poháry)

6. ve výši 65.385,-- Kč, 

- na vystoupení hudební skupiny Létající Rabín na mezinárodním festivalu ve Švýcarsku.

17. Rozpočtová opatření:

17.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7546:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5156

0

0

0

40.000,00

( Pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva )

11

6171

5173

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5173 - Cestovné )

11

6171

5171

0

0

0

85.434,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5038

0

0

0

14.000,00

( Pol. 5038 – Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem )

11

6171

5134

0

0

0

8.000,00

( Pol. 5134 – Prádlo, oděv a obuv )

11

6171

5162

0

0

0

80.000,00

( Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací )

11

6171

5166

0

0

0

40.000,00

( Pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby )

11

6171

5192

0

0

0

5.000,00

( Pol. 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady )

11

6171

5361

0

0

0

5.000,00

( Pol. 5361 – Nákup kolků )

11

6171

5167

0

0

1114

23.434,00

( Pol. 5167 – Služby školení a vzdělávání )

17.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení a 70 – finanční odbor

Usnesení č. 7547:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

5169

0

0

0

115.000,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb – zajištění ohňostroje včetně organizačního zabezpečení-Silvestr 2006 )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

115.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

17.3 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7548:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

10.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5139

10.000,- Kč

(nákup materiálu jinde nezařazený)

17.4 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7549:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 556.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

337

556.000,-

(neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

337

556.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

17.6 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (zabezpečovací systémy)

Usnesení č. 7550:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

5137

51.716,--

DHDM – zabezpečovací systém – městský hřbitov

50

3122

5137

53.976,--

DHDM – zabezpečovací systém – objekt SPŠO, Vápenice 1

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

6122

51.716,--

Zabezpečovací systém – městský hřbitov

50

3122

6122

53.976,--

Zabezpečovací systém – objekt SPŠO, Vápenice 1

17.7 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (opravy)

Usnesení č. 7551:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

190.840,00

Opravy, údržba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5901

7076

190.840,00

Rezerva na havarijní situace

17.8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (havarijní a škodní události)

Usnesení č. 7552:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

5171

326

300

MŠ Husova – škodní události

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

7076

300

Škodní události

17.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (vnitroblok Kostelecká)

Usnesení č. 7553:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

602205

12 000

Vnitroblok Kostelecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

601206

12 000

chodník Krasická

17.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (revokace investičních akcí)

Usnesení č. 7554:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. revokovat část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15292 ze dne 20.12.2005, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akce:

„Kolářovy sady – regenerace dřevin, cestní síť, mobiliář“

„Kostelecká ulice – chodník“

„Lávky okolo Hloučely“

2. rozhodnout nerealizovat tyto investiční akce

3. schválit rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

601704

2 987 624

Kolářovy sady – regenerace dřevin, cestní sť, mobiliář

60

2219

6121

601706

960 500

Kostelecká ulice – chodník

60

3745

6121

601306

464 300

Lávky okolo Hloučely

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4 412 424

Fond rezerv a rozvoje

17.11 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (rekonstrukce komunikace St. Manharda)

Usnesení č. 7555:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

602505

740 000

Komunikace St. Manharda

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

1

601804

740 000

Parkoviště Anenská MOSC

17.12 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (komunální odpad)

Usnesení č. 7556:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějov schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

1

2

11 000 000,-

Komunální služby – komunální odpad

- snižuje rezervy města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

11 000 000,-

FRR

17.13 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (úprava položek)

Usnesení č. 7557:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

1

3 000 000

Komunální služby – služby spojené se správou komunikací a parkovišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

1

3 000 000

Komunální služby – opravy komunikací

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5169

6

900 000

Komunální služby – služby spojené se správou veřejného osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5171

6

900 000

Komunální služby – opravy veřejného osvětlení

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5137

4

165 416

Komunální služby – pořízení mobiliáře

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

4

165 416

Komunální služby - služby spojené s údržbou veřejné zeleně

17.14 Rozpočtové opatření v kapitole 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 7558:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5152

9106

1 300 000

Správa bytů a nebytových prostor – dodávka tepla a TUV do bytů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

5169

9107

1 000 000

Správa bytů a nebytových prostor – zajištění služeb do bytů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3613

5169

9109

300 000

Správa bytů a nebytových prostor – zajištění služeb do nebytových prostor

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

9106

1 300 000

Správa bytů a nebytových prostor - dodávka tepla a TUV do bytů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

2111

9107

1 000 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do bytů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3613

2111

9109

300 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do nebytových prostor

17.15 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7559:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

1025

200.000,00

(zvýšení položky – upomínkové předměty ke 100 letům Národního domu ze skla)

 • snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200.000,00

(snížení rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

18.1 Valná hromada DSP, s.r. o. - zpráva o hospodaření za III. čtvrtletí 2006

Usnesení č. 7560:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. za III. čtvrtletí roku 2006 .

18.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Žižkovo nám. 134/19

Usnesení č. 7561:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor č. 795 (kanceláře) o celkové rozloze 24,26m2 na Žižkově nám. č.134/19 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

18.3 Ukončení nájmu NP - U spořitelny č. 157/5

Usnesení č. 7562:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 11,8m2 na ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově dohodou k 30.11.2006,

2. vrácení nájemného v celkové výši 19.480,-Kč za měsíce únor až listopad 2006, tj. za dobu, kdy nájemce nemohl prokazatelně nebytové prostory užívat.

18.4 Snížení nájemného z NP - Jiráskovo nám. č.430/4

Usnesení č. 7563:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného v měsíci říjnu 2006 nájemci nebytových prostor na Jiráskově nám. č.430/4 v Prostějově o 25%, tj. z 16.321,- Kč na 12.241,-Kč.

18.5 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově

Usnesení č. 7564:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 186,74 m2 na Pernštýnském nám. č. 183/4 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov
 • za účelem provozování kavárny.

19. Majetkoprávní záležitosti:

19.1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 325/11, 325/10 a 905/2 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7565:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p.č. 325/11 – ostatní plocha o výměře 10034 m2, p.č. 325/10 – orná půda o výměře 193 m2 a p.č. 905/2 – ostatní plocha o výměře 229 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané za následujících podmínek :

 • kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ) ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem 1.568.400,- Kč, a bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděné pozemky, nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3461/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7566:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 3461/2 – zast.plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Prostějov společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 15.260,-- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku uhradí kupující.

19.3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 2418/11 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7567:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2418/11 – ot.plocha, zeleň v k.ú. Prostějov o výměře 1,4 m2 za účelem umístění zdvižné plošiny pro tělesně postiženou osobu a části o výměře 10 m2 za účelem zřízení příjezdové cesty k této plošině, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

19.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 121 v k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 7568:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 121 – ostatní plocha v k.ú. Čechůvky o výměře 7 m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 140,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem uložení stavebního materiálu.

Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.5 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7569:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 262/3 – ost. plocha o výměře cca 27 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 267 – zast. plocha o výměře cca 9 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Prostějov za těchto podmínek:

- směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch města Prostějova ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

- daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí majitelé p. č. 267 v poměru dle spoluvlastnických podílů,

- stávající oddělující zeď mezi dvorními trakty Školní 4 a T.G. Masaryka 21 umístěná na městském pozemku p.č. 262/3 v k.ú. Prostějov bude nákladem kupujících přemístěna na nové hranice pozemků (tj. o cca 1,5 m severně) v rámci dostavby dvorní části domu T. G. Masaryka 21.

19.7 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku

Usnesení č. 7570:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na schůzi rady 5. 12. 2006.

19.8 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7571:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.č.110/5 – ostatní plocha o výměře 1260 m2 v kat.území Krasice od vlastníka České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Prostějova ve veřejném zájmu s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku uhradí město Prostějov.

19.9 Úprava podmínek prodeje pozemků v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7572:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16167 ze dne 19.9.2006 (schválení prodeje pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s.),

2) schválit prodej pozemků p.č. 101 – orná půda, o výměře 3594 m2, p.č. 102 – orná půda, o výměře 1995 m2 a p.č. 103 – orná půda, o výměře 5273 m2, vše v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 25547534, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 350,- Kč/m2, t.j. celkem 3.801.700,- Kč,

- kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do pěti let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována stavba multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě stanovena smluvní pokuta ve výši 200.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby multifunkčního lázeňského areálu s hotelem a kongresovým centrem na převáděných pozemcích,

- náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zařadit částku ve výši 363.400,- Kč na zaplacení finančního vyrovnání do návrhu rozpočtu kapitoly 50 – správa majetku města na rok 2007.

19.10 Výpůjčka uměleckých děl

Usnesení č. 7573:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

 1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2003/16/278 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Národní dům Prostějov, o.p.s., se sídlem Vojáčkovo nám.1, Prostějov, IČ 25576313, jako vypůjčitelem dne 5.4.2006 v části týkající se předmětu výpůjčky uměleckého díla – triptychu s názvem
 2. „ Pomník všem rybám I., II., III. „ (autor Mgr.Daniel Klose) dohodou,

 3. výpůjčku uměleckého díla - triptychu s názvem „ Pomník všem rybámI., II., III.“ (autor Mgr.Daniel Klose) Domovu důchodců Prostějov, příspěvkové organizaci, se sídlem Nerudova 70 , Prostějov, IČ 71197699, za účelem vystavení uměleckého díla v areálu Domova důchodců, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese veškeré náklady na údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
 4. výpůjčku uměleckého díla s názvem „Spásné ostrovy“ ( autor Ivan Šmilauer) Střednímu odbornému učilišti Prostějov, příspěvkové organizaci, se sídlem nám.E.Husserla 1 , Prostějov, IČ 00544612, za účelem vystavení uměleckého díla ve vstupní hale budovy školy, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese veškeré náklady na údržbu a opravy předmětu výpůjčky.

19.11 Revokace části usnesení č. 7158 z 27. 6. 2006

Usnesení č. 7574:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7158 ze dne 27.6.2006 v bodě 2., 3. a 4. usnesení,

s c h v a l u j e

1. umístění dřevěných soch „PLAMEN“, ,, Kinetický objekt“ a „VZLET“ do středových ostrůvků na kruhových křižovatkách ve městě Prostějově ,

2. předání dřevěných soch „PLAMEN“, ,,Kinetický objekt“ a „ VZLET“ do správy společnosti .A.S.A. TS Prostějov , a.s., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ 26224178, formou protokolu v souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb uzavřené dne 12. 10. 2005.

19.12 Revokace usnesení č. 7319 z 29. 8. 2006

Usnesení č. 7575:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7319 ze dne 29. 8. 2006 (schválení prodloužení smluv o výpůjčce nemovitostí v areálu velodromu).

19.13 Výstavba parkoviště u městského hřbitova – informace

Usnesení č. 7576:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ, zajistí projednání připomínek v diskusi.

19.14 Zpráva o stavu sítě dešťové kanalizace na území města Prostějova

Usnesení č. 7577:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o stavu sítě dešťové kanalizace na území města Prostějova,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

další postup konzultovat s vedením fy VaK Prostějov, a. s. a předložit radě dne 5. 12. 2006 harmonogram potřebných úkonů, včetně odhadu nákladů.

20. Bytové záležitosti

Usnesení č. 7578:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

21. Různé

21.1 Veřejná zakázka „Pořízení notebooků pro členy zastupitelstva města“

Usnesení č. 7579:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zadání veřejné zakázky „Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva města Prostějova“ vybranému uchazeči Computer System cz s.r.o., Řepčínská 138/23, Olomouc, IČO: 26834979,

p o v ě ř u j e

Bc. Libora Vykopala, vedoucího odboru správy a zabezpečení, uzavřením smlouvy na dodávku 34 ks notebooků s vybraným uchazečem Computer System cz s.r.o., Řepčínská 138/23, Olomouc, IČO: 26834979.

21.2 Zrušení pracovní skupiny

Usnesení č. 7580:

Rada města Prostějova po projednání

z r u š u j e

pracovní skupinu pro řešení záležitostí prostějovské kopané.

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                 Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                     místostarosta města Prostějova

 

  

 

 

 

Prostějov 21. 11. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:41:00 | přečteno 313x | Věra Krejčí
load