Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 3. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 3. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 12. 2006

Usnesení z 3. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 12. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 3. schůze, konané dne 5. 12. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Kontrola usnesení rady
Usnesení č. 7581:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 5. 12. 2006.

3. Prezentace výsledků studie „Posouzení tepelného hospodářství“ – fa Energotis

Usnesení č. 7582:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

prezentované výsledky zpracované studie „Posouzení tepelného hospodářství města Prostějova“ včetně doplněného Dodatku ke studii.

4. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7583:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19. 12. 2006 dle písemného materiálu se změnou v diskusi.

5. Určení uvolněného člena zastupitelstva s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21

Usnesení č. 7584:

Rada města Prostějova po projednání

u r č u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, jako politika s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21.

6. Změny organizační struktury a Organizačního řádu MěÚ od 1. 1. 2007

Usnesení č. 7585:

Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í

počet zaměstnanců města Prostějova zařazených do Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007 na 255 zaměstnanců,

II. s c h v a l u j e

změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2007- 2008 s účinností od 1. 1. 2007 podle předloženého návrhu.

7. Jmenování vedoucího odboru informačních technologií

Usnesení č. 7586:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci, že ve vyhlášeném výběrovém řízení nebyl vybrán vhodný uchazeč na funkci vedoucího Odboru informačních technologií MěÚ v Prostějově,

p o v ě ř u j e

na návrh Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka MěÚ v Prostějově, s účinností od 1. 1. 2007 řízením Odboru informačních technologií MěÚ v Prostějově Ing. Stanislava Havlíčka, správce operačních systémů a databází, zařazeného do Odboru informačních technologií MěÚ v Prostějově.

8. Jednací řád Rady města Prostějova

Usnesení č. 7587:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Jednací řád Rady města Prostějova s účinností od 1. 1. 2007 podle předloženého návrhu se změnami dle diskuse.

9. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č.7588:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova včetně Přílohy Volební řád Zastupitelstva města Prostějova pro obsazování funkcí volbou s účinností od 1. 1. 2007dle předloženého návrhu s připomínkami v diskusi.

10. Jmenování jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov. s. r. o.

Usnesení č. 7589:

Rada města Prostějova po projednání

v y p i s u j e

výběrové řízení na obsazení funkce jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01.

13. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007

Usnesení č. 7590:

Rada města Prostějova po projednání:

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 schválit:

1. Rozdělení části veřejné finanční podpory v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 a snížení finančních prostředků u kapitoly 70 – Finanční v celkovém objemu 14.650.000,- jmenovitě takto:

6.000.000,- Kč pro BK Prostějov (basketbal) – navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

6.000.000,- Kč pro HK Prostějov (hokej) - navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

1.000.000,- Kč pro DTJ Prostějov (box) - navýšit v kapitole 20 – Školství a kultura,

1.500.000,- Kč pro Azylové centrum – navýšit v kapitole 21 – Sociální věci,

150.000,- Kč pro ČSOP Prostějov (údržba lesoparku Hloučela) – navýšit v kapitole 40 – Životní prostředí.

Výše uvedenou úpravou dojde ke snížení nerozdělené veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční z částky 21.960.000,- Kč na částku 7.310.000,- Kč.

2. Doplnění neinvestičních výdajů v kapitole 90 – Komunálních služeb v ODPA 2219, POL 5169, ORG 900100 o částku 350.000,- Kč na provoz parkovišť v I.Q.2007. K pokrytí těchto výdajů využit finančních prostředků rezerv města Prostějova. O uvedenou částku navýšit užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007.

3. Doplnění neinvestičních výdajů k pokrytí nákladů na provoz Společenského domu Prostějov, s. r. o. (KaSC) v Prostějově v I./IV 2007 v celkové částce 1 251 400,- Kč. O uvedenou částku navýšit užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007.

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

 1. rozpočet města Prostějova pro rok 2007 s těmito závaznými ukazateli:
 1. Objem celkových příjmů rozpočtu: 896.817.390,- Kč
 2. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 779.069.860,- Kč
 3. Investiční výdaje v celkovém objemu: 242.140.000,- Kč

jmenovitě takto:

 1. Rekonstrukce zasedací místnosti ve dvoře - (vstupní prostor, dokončení klimatizace, datové rozvody)

700.000,-

 • Vozidlo pro vedení města
 • 900.000,-

 • Renovace svislé plošiny pro vozíčkáře ve dvoře radnice
 • 50.000,-

 • Vozidlo pro přepravu osob
 • 900.000,-

 • Rekonstrukce kanceláře č. 22 a kanceláře č. 27
 • 115.000,-

 • Skartovací stroj pro OSV a SMM
 • 135.000,-

 • Rekonstrukce interiéru obřadní síně
 • 90.000,-

 • Klimatizace IS
 • 80.000,-

 • Úložiště dokumentů (vestavěné skříně), OSV, Školní 4
 • 50.000,-

 • Rekonstrukce pracovišť odboru dopravy
 • 420.000,-

 • Orientační systém MěÚ
 • 110.000,-

 • Rozšíření počtu bezpečnostních tísňových tlačítek a rozšíření funkčnosti o přenos informace na mobilní telefon ostrahy
 • 480.000,-

 • Klimatizace přístavby II. NP - druhá část
 • 95.000,-

  Celkem Správa a zabezpečení

  4.125.000,-

       
  1. II.etapa výstavby systému varování a vyrozumění občanů.

  2.000.000,-

 • Souprava pro vyprošťování a záchranářská pila pro HZS OL
 • 650.000,-

 • Přívěsný vozík za VW transportér - družstvo Domamyslice
 • 150.000,-

  Celkem Krizové řízení

  2.800.000,-

       
 • Radiostanice pro okrskovou službu a dopravní hlídky
 • 150.000,-

 • Upgrade a rozšíření ústředny - návaznost na propojení MěÚ
 • 175.000,-

 • Rozšíření MKDS - kamery, záznam
 • 800.000,-

 • Nákup nových PC pro výkon služby
 • 120.000,-

  Celkem Městská policie Prostějov

  1.245.000,-

       
  1. GINIS EKO (SW ekonomické agendy) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter)

  320.000,-

 • GINIS SSL (SW spisové služby) - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter)
 • 250.000,-

 • Databáze - licence Oracle pro GINIS EKO a SLL, GIS a WWW, upgrade 2007 (roční aktualizace) - zajištěno smluvně (provozní charakter)
 • 230.000,-

 • GroupWare - Lotus Notes - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter )
 • 350.000,-

 • Páteřní přepínač pro redundantní připojení (konečné uzavření poč. sítě
 • 200.000,-

 • Obnova záložních zdrojů
 • 100.000,-

 • Server - obnova serveru DELL z roku 2001
 • 300.000,-

 • Server - obnova serveru HP z roku 1998
 • 150.000,-

 • Objednávkový systém pro OD a OOZ
 • 300.000,-

 • Čtecí zařízení čárových kódů korespondence.
 • 160.000,-

 • Notebook včetně SW a podpory pro zpracování ZMP a RMP, odbor KS
 • 55.000,-

 • Kopírka A3 pro OŠK - náhrada za Minolta EP1080
 • 85.000,-

 • Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Lanier 7320
 • 85.000,-

 • Kopírka A3 pro OSV - náhrada za Minolta EP1052
 • 85.000,-

 • Datové rozvody odboru dopravy
 • 150.000,-

 • Rozšíření bezplatného připojení k internetu z nám. TGM na DUHU a ND
 • 50.000,-

 • Licence a přístroje pro IP telefonii
 • 300.000,-

  Celkem Informační technologie

  3.170.000,-

       
 • 1.500.000,- Kč na blíže nespecifikovanou publikaci, 100.000,-- na DVD k této publikaci
 • 1.600.000,-

  Celkem Školství a kultura

  1.600.000,-

       
  1. Výkupy pozemků bez jmenovitého určení (Fond strategického rozvoje)

  30.000.000,-

  Celkem Správa majetku města

  30.000.000,-

       
 • Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014)
 • 25.300.000,-

 • Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení (v roce 2006 v kap. 62 - Koncepce a rozvoj)
 • 3.000.000,-

  Celkem Finanční

  28.300.000,-

       
 • Národní dům - rek. restaurace, výv. výčep, zázemí, EZS, spisovna
 • 5.000.000,-

 • RG+ZŠ Studentská - pavilony E, F (dotace 9.000)
 • 6.000.000,-

 • Městský hřbitov obřadní síň,urnové hroby (FMH 1 mil. Kč)
 • 1.000.000,-

 • PD Žešov chodníky, komunikace
 • 2.500.000,-

 • Wolkerova, kominukace a infrastruktura
 • 12.000.000,-

 • Kanalizace Vrahovice - Čechůvky (dotace SFŽP)
 • 500.000,-

 • Dešťová kanalizace a kom. Vrahovice - Čechůvky
 • 500.000,-

 • PD – chodníky, komunikace - Vrahovice
 • 300.000,-

 • Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém)
 • 500.000,-

 • Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků
 • 500.000,-

 • Zámek (statika, fasáda, PD) - MK
 • 200.000,-

 • Humanizace sídl. Hloučela - pokračování v souladu se studií
 • 2.000.000,-

 • Sportcentrum - IV. etapa dle PD
 • 2.500.000,-

 • PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská
 • 500.000,-

 • Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD
 • 4.500.000,-

 • Autobusové zastávky - čekárny
 • 600.000,-

 • Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS
 • 3.000.000,-

 • Osazení term. vent. viz. zák. č. 406/2000 Sb. (zák.požadavek do 31.12.2006)
 • 4.000.000,-

 • Stavební úpravy vyplývající z energ. auditů dotovaných pro OKR
 • 5.000.000,-

 • Brandlova ul. rekonstrukce komunikace
 • 3.000.000,-

 • Lázně - rekonstrukce kotelny, technologie, střecha (FML 8 mil. Kč)
 • 8.500.000,-

 • PD parkoviště u městského hřbitova
 • 200.000,-

 • KaSC rekonstrukce objektu - PD
 • 500.000,-

 • Okružní křižovatka Brněnská - Okružní - dokončení
 • 1.000.000,-

 • Okružní křižovatka Anglická, protihluková opatření
 • 8.800.000,-

 • Humanizace Tylova - Brněnská (Libušinka)
 • 3.000.000,-

 • VSH (zimní stadion) strojovna chlazení
 • 1.000.000,-

 • DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j vč. PD - dotace celkem 27 965 tis. Kč
 • 10.000.000,-

 • IS a komunikace Vrahovice, Armádního sboru
 • 14.000.000,-

 • Hlaváčkovo nám. rekonstrukce parku - dokončení
 • 400.000,-

 • ZŠ Rejskova výměna oken
 • 1.200.000,-

 • PD a rekonstrukce Husovo náměstí
 • 3.000.000,-

 • ZŠ Sídl. svobody rekonstrukce rozvodů a osvětlení pavilon A
 • 1.600.000,-

 • ZŠ Kollárova - rekonstrukce fasády, dokončení
 • 300.000,-

 • Smetanovy sady - PD + postupná rekonstrukce
 • 200.000,-

 • Velodrom - soc. zařízení
 • 10.000.000,-

 • ZŠ Melantrichova - přístavba tělocvičny
 • 10.200.000,-

 • Komunikace Manharda, vnitrobloky – dokončení
 • 4.000.000,-

 • Vodní č. 26 - posouzení - rekonstrukce nebo demolice
 • 200.000,-

 • Chodník Krasická ulice (jižní strana) k nové bytové výstavbě
 • 900.000,-

 • PD Okružní 89-93 - výměna ZI, rozvody plynu, vytápění DS
 • 200.000,-

 • Komunikace Ječná - Ovesná
 • 13.000.000,-

 • Vrahovická ul. komunikace (VAHAL)
 • 200.000,-

 • Regenerace Sídliště svobody - parkoviště III.etapa - chodník
 • 5.000.000,-

 • CS, chodník, VO a komunikace Dolní (propojení na CS Bedihošť)
 • 900.000,-

 • CS Olomoucká, Šmeralova, Krasice
 • 2.500.000,-

 • PD - Šárka 9-11 rek. a výměna rozvodů, změna na centr. vytápění DS
 • 300.000,-

 • Husserlovo nám. - celková rekonstrukce - PD
 • 300.000,-

 • Dětské hřiště Krasice
 • 600.000,-

 • Úprava krajnice (chodník) - nádraží Vrahovice
 • 600.000,-

 • Rekonstrukce komunikace Mánesova
 • 2.300.000,-

 • ZŠ Majakovského - rekonstrukce dvora a hřiště
 • 3.000.000,-

 • VO Krapkova
 • 250.000,-

 • Biokoridor Hloučela stavební úpravy, zeleň, mostky
 • 500.000,-

 • Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy
 • 500.000,-

 • Kašna nám. Spojenců
 • 500.000,-

 • VSH výstavba šaten včetně PD
 • 3.200.000,-

 • ZŠ Palackého - rekonstrukce soc. zařízení
 • 750.000,-

 • ZŠ Rejskova - rekonstrukce kanalizace
 • 1.000.000,-

 • ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce šaten
 • 1.000.000,-

 • Přeložka vysokotlaku plynu na Plumlovké ul.
 • 1.200.000,-

  Celkem Výstavba

  170.900.000,-

  1. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
  2. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
  3. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
  4. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.414.000,- Kč
  5. Dotace do Fondu strategického rozvoje (převod z Fondu rezerv a rozvoje) 30.000.000,- Kč
  6. Užití Fondu městských lázní: 8.000.000,- Kč
  7. Užití Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
  8. Užití Fondu strategického rozvoje: 30.000.000,- Kč
  9. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.204.600,- Kč
  10. Příděl do Sociálního fondu (zůstatek SF k 31.12.2006): 190.000,- Kč
  11. Užití Sociálního fondu (včetně výdajů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 2.630.000,- Kč
  12. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
  13. Příděl do Fondu rozvoje bydlení, resp. Fondu rezerv a rozvoje (splátky půjček):530.000,- Kč
  14. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investice; dotace FSR: 121.158.470,- Kč
  15. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 72.718.670,- Kč

  jmenovitě takto:

  1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

  1.124.745,-

 • MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO
 • 1.599.800,-

 • MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO
 • 1.807.000,-

 • MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO
 • 2.055.381,-

 • MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO
 • 1.056.665,-

 • ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
 • 4.738.618,-

 • ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
 • 3.478.676,-

 • ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
 • 3.199.000,-

 • ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79
 • 7.454.000,-

 • ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
 • 4.742.280,-

 • ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
 • 1.870.960,-

 • RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
 • 5.552.569,-

 • ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 • 6.121.700,-

 • ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
 • 4.189.776,-

 • Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4
 • 3.827.800,-

 • ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14
 • 1.100.000,-

 • Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1
 • 4.806.000,-

 • DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4
 • 5.314.000,-

 • Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6
 • 7.305.000,-

 • Jesle, sídliště Svobody, Prostějov
 • 1.374.700,-

  1. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

  s t a n o v i t

  1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 129.774.900,- Kč,
  2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 48.765.890,- Kč,

  s v ě ř i t

  1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),
  2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:
  • investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
  • snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,
  1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
   • k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2007,
   • k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
   • k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,
 • Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,
 • v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.
 • p o v ě ř i t

  1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ v Prostějově, nakládáním s volnými finančními zdroji města Prostějova v průběhu roku 2007 za účelem jejich co nejvýhodnějšího zhodnocení s tím, že Zastupitelstvu města Prostějova budou podány informace při hodnocení výsledků hospodaření města Prostějova za I. pololetí 2007 a po skončení kalendářního roku,
  2. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
  • řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2007 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
  • odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

  u l o ž i t

  1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kterými jsou povinni se řídit,

  2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kterými jsou povinny se řídit,

  3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2007:

  • navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

  Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2007 zapojováním rezervních zdrojů města.

   

  14. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2006

  Usnesení č. 7591:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31. 12. 2006.

  15. Vyhodnocení výtvarné soutěže „100 let Národního domu v Prostějově“

  Usnesení č. 7592:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  výsledky vyhodnocení výtvarné soutěže „100 let Národního domu v Prostějově“ dle důvodové zprávy,

  u k l á d á

  RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kanceláře starosty,

  zajistit vyhodnocení výtvarné soutěže „100 let Národního domu v Prostějově“ dle důvodové zprávy,

  d o p o r u č u j e

  Komisi pro nákup uměleckých děl projednat případný nákup oceněných uměleckých děl výtvarné soutěže „100 let Národní domu v Prostějově“.

  16. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

  Usnesení č. 7593:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

  17. Cenová mapa stavebních pozemků na území města Prostějova č. 5

  Usnesení č. 7594:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějově schválit Cenovou mapu stavebních pozemků města Prostějova č. 5 a Obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5.

  18. Návrh změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

  Usnesení č. 7595:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  I. schválit ve smyslu § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 26 odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“).

  II. vymezit ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“).

  III. vydat obecně závaznou vyhlášku města Prostějova č. ../2006, kterou se mění vyhláška č. 66/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu sídelního útvaru Prostějov ve znění obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 a obecně závazné vyhlášky č. 5/2005.

  IV. K návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov: Zachování stávající funkce výrobního areálu (změna plochy „bydlení a občanské vybavení Bo“ na plochu „občanské vybavení – smíšená funkce Osm“) nebyly podány žádné námitky tudíž ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze o námitkách rozhodovat.

  19. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města

  Usnesení č. 7596:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným zastupitelům města dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění NV č. 50/2006 Sb. v maximální výši takto:

  - člen rady města Kč 2.200,-

  - předseda výboru nebo komise rady Kč 2.020,-

  - člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1.730,-

  - člen zastupitelstva města Kč 740,-

  Měsíční odměny ve výši podle tohoto rozhodnutí se poskytnou poprvé za měsíc prosinec 2006.

  20. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s výkonem jejich funkce

  Usnesení č. 7597:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit na rok 2007 a dále až do odvolání stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,-- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 90 hodin měsíčně. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

  21. Informace o průběhu oprav chodníků k 30. 11. 2006

  Usnesení č. 7598:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  předloženou závěrečnou informaci o průběhu oprav chodníků ve městě Prostějově k 30. 11. 2006,

  u k l á d á

  Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

  předložit na schůzi rady v lednu 2007 jmenovitý návrh oprav chodníků v příštím roce.

  22. Návrh odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody

  Usnesení č. 7599:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  přiznání odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově Marii Bittnerové dle důvodové zprávy.

  23. Informace o změnách poskytovaných služeb odborem sociálních věcí MěÚ

  Usnesení č. 7600:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informace o změnách poskytovaných služeb odborem sociálních věcí MěÚ v Prostějově od 1. ledna 2007.

  24. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova

  Usnesení č. 7601:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 16/2004, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu města Prostějova dle předloženého návrhu.

  25. Jmenování redakční rady k přípravě CD „Národní dům v Prostějově 1907-2007“

  Usnesení č. 7602:

  Rada města Prostějova po projednání

  j m e n u j e

  redakční radu k přípravě CD „Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“ ve složení:

  předsedkyně:                               PhDr. Dagmar Roháčková, ředitelka Státního okresního archivu Prostějov

  členové:                                       Mgr. Alena Spurná, ředitelka Městského divadla v Prostějově

  Alice Komárková, pracovnice Státního okresního archivu Prostějov

  Ing. Jiří Kankovský, pracovník Státního okresního archivu Prostějov

  Mgr. Oldřich Václavík, pracovník Státního okresního archivu Prostějov

  PaedDr. František Říha, vedoucí Odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově.

  26. Veřejná finanční podpora:

  26.2 Veřejná finanční podpora - nedoporučené žádosti

  Usnesení č. 7603:

  Rada města Prostějova po projednání

  n e s c h v a l u j e

  poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

  1. ve výši 22.800,-- Kč

  - na ligovou soutěž v malé kopané (startovné, cestovné, nákup dresů, poštovné, telefonní poplatky)

  2. ve výši 30.000,-- Kč FK DUKLA Prostějov,

  - na letní sportovní pobyt v Deštné (ubytování, strava, cestovné, výlety, soutěže, odměny)

  3. ve výši 8.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, Prostějov IČ 709 02 801

  - na ceny pro vítěze republikové soutěže v parašutismu dne 15. – 16. 9. 2006

  4. ve výši 20.000,-- Kč Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov, Česká 15, Prostějov IČ 004 35 937

  - na „Vyhodnocení sportovců za rok 2006“ (na sportovní trofeje, pronájem zařízení, hudební produkci, květiny, pamětní listy, občerstvení a odměny kolektivům)

  5. ve výši 8.400,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov IČ 750 74 133

  - na sportovní vyžití neslyšících – zmírnění jejich handicapu (na turistický pochod, putovní pohár v šipkách neslyšících, turnaj v bowlingu a na Mikulášský turnaj v šipkách)

  6. ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. č. 206, Prostějov IČ 266 60 865

  - na akci „PO STOPÁCH BERZEVICZICH“

  7. ve výši 21.000,-- Kč Tělocvičné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, Prostějov IČ 155 26 151

  - na poslední žákovskou smeč v nohejbale – mezinárodní turnaj 3. 12. 2006 (na pronájem, nákup medailí a pohárů, na ubytování zahraničních celků, na nákup míčů a technického vybavení)

  8. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu Osada Podskalí Křenůvky, Pod Záhořím 2, Prostějov IČ 270 13 898

  - na rozvoj rekreačního sportu se zaměřením na podporu mládeže, na turnaje ve volejbale smíšených družstev, sportovní den pro děti, nohejbal, fotbal

  9. ve výši 43.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Letecká 1, Prostějov IČ 005 44 051

  - na zajištění 1. ročníku parašutistického víceboje (na pohonné hmoty, nákup letecké dokumentace, finanční zabezpečení instruktorů, údržbu areálu a letecké techniky)

  10. ve výši 30.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, Prostějov IČ 479 20 866

  - na atletické závody na překážkových tratích, Velkou cenu města Prostějova na 110 m překážek (60. ročník), Memoriál E. Rozbořila v hodu oštěpem (17. ročník)

  11. ve výši 8.000,-- Kč Miroslavu Hasovi, IČ 756 74 882

  - na uspořádání koncertu Dana Bárty a Balzar tria (doprava, propagace)

  12. ve výši 9.800,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 003 80 652

  - na činnost tanečního divadla DOTEKY a taneční skupiny RUT (pronájem sálu DUHA)

  13. ve výši 10.000,-- Kč, 

  - na činnost hádankářského kroužku HANÁCI (nákup odborné literatury, účast na hádankářských přeborech)

  n e d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

  1. ve výši 147.000,-- Kč Kdo sportuje, nezlobí, Belgická 4163/2, Prostějov, IČ 270 34 143

  - dotace na dopravu a ubytování dětí na mistrovství Evropy a Evropský pohár v disko-dance – Bochum, Německo v termínu 3. 11. – 5. 11. 2006 (startovné, cestovné)

  2. ve výši 80.000,-- Kč Klubu noční hokejové ligy Prostějov, Krásná 4, IČ 270 35 352

  - na okresní přebor noční hokejové ligy klubů a oddílů okresu Prostějov v termínu od 09/2006 do 04/2007.

  26.3 Veřejná finanční podpora – žádost

  Usnesení č. 7604:

  Rada města Prostějova po projednání

  n e s c h v a l u j e

  poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 17.200,-- Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 25 86 22 94

  - na provoz regionálního střediska TyfloCentra Prostějov (poplatky za telekomunikační služby a internet, skříňka do kanceláře, zátěžový koberec, výstavní panel).

  27. Rozpočtová opatření:

  27.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

  Usnesení č. 7605:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5136

  0

  0

  0

  25.000,00

  ( Pol. 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk ) – nedostatek fin. prostředků

  11

  6171

  5139

  0

  0

  0

  50.000,00

  ( Pol. Nákup materiálu j. n. ) – nedostatek fin. prostředků

  11

  6171

  5139

  0

  0

  1114

  30.000,00

  ( Pol. Nákup materiálu j. n. – AIS ) – nedostatek fin. prostředků

  11

  6171

  5171

  0

  0

  0

  70.000,00

  ( Pol. – Opravy a udržování ) -– nedostatek fin. prostředků

  11

  6171

  6122

  0

  0

  0

  53.383,00

  ( Pol. Stroje, přístroje a zařízení ) – nedostatek fin. prostředků

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5161

  0

  0

  0

  100.000,00

  ( Pol. 5161 – Služby pošt ) – úspora fin.prostředků

  11

  6171

  5137

  0

  0

  0

  103.383,00

  ( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ) – úspora fin.prostředků

  11

  6171

  5179

  0

  0

  0

  25.000,00

  ( Pol. Ostatní nákupy j. n. ) – úspora fin.prostředků

  27.2 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

  Usnesení č. 7606:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  5137

  53.650,- Kč

  (JSDH města Prostějova – nákup zásahových přileb)

  12

  5512

  5134

  39.900,- Kč

  (JSDH města Prostějova – nákup zásahových kabátů)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  5139

  26.000,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka nákup materiálu j.n.)

  12

  5512

  5154

  23.000,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka elektrická energie)

  12

  5512

  5167

  31.900,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka služby školení a vzdělávání)

  12

  5512

  5173

  7.000,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka cestovné)

  12

  5512

  5361

  1.000,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka nákup kolků)

  12

  5512

  5169

  4.650,- Kč

  (JSDH města Prostějova - položka nákup ostatních služeb)

  27.3 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

  Usnesení č. 7607:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  13

  5311

  6123

  1302

  30000

  (nákup služebního vozidla-úspora, vyjednání nižší ceny, protiúčet starého vozidla)

  13

  5311

  5137

  1800

  (úspora na nákupu drobného dlouhodobého majetku )

  13

  5311

  5161

  2000

  (snížení nákladů na služby poštovné v rámci kapitoly 13)

  13

  5311

  5172

  10000

  (omezení nákupu programového vybavení )

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  13

  5311

  5136

  6000

  (nutné navýšení na realizaci informačních projektů prevence, úhrada tisku služebních tiskovin,/ oznámení a výzvy/)

  13

  5311

  5169

  17800

  (potřeba zajištění úklidu , nutné navýšení z důvodu zvýšení cen ve II. pololetí 2006)

  13

  5311

  5163

  10000

  ( úhrada zvýšeného havarijního pojištění vozidel a navýšení úrazového pojištění z důvodu vyššího počtu strážníků v II. pol 2006)

  13

  5311

  5171

  10000

  (zvýšené náklady na údržbu vozidel MP)

  27.4 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

  Usnesení č. 7608:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova Domovní správě Prostějov, s. r. o., se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, IČ: 26259893, ve výši 1 655 680,- Kč

  - VFP bude použita na pokrytí ztráty z provozu MOSC v Prostějově

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 21. 12. 2006

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3419

  5213

  1.655.680,--

  Kompenzace ztráty z provozu MOSC

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  1.655.680,--

  Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  27.5 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města a kapitole 11 – správa a zabezpečení

  Usnesení č. 7609:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se:

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5021

  7.000,- Kč

  11

  6171

  5031

  1.820,- Kč

  11

  6171

  5032

  630,- Kč

  mzdové náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC včetně zákonných odvodů

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3319

  5169

  9.450,- Kč

  náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC (ostatní služby)

  27.6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (VSH)

  Usnesení č. 7610:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3419

  6121

  603104

  480 000

  VSH (zimní stadion) strojovna chlazení

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2123

  6121

  1

  600405

  480 000

  Průmyslová zóna sektor „G“

  27.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (havarijní a škodní události)

  Usnesení č. 7611:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3113

  5171

  339

  40 000

  ZŠ Majakovského – havarijní událost

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  6409

  5901

  7076

  40 000

  Havarijní a škodní události

  27.8 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj a kapitole 41 – doprava

  Usnesení č. 7612:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  41

  2229

  6119

  300 000,-

  Studie městské hromadné dopravy města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6409

  6119

  nespec.

  300 000,-

  Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

  27.9 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj a kapitole 60 - výstavba

  Usnesení č. 7613:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  a)

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  3635

  6119

  62102

  48.600,00

  Městské oddechové a sportovní centrum

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6171

  5166

  Nespec.

  48.600,00

  Konzultační, poradenské a právní služby

  b)

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  6171

  5166

  Nespec.

  50.000,00

  Konzultační, poradenské a právní služby

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  3635

  6119

  62107

  50.000,00

  Využití diplom.a seminář. prací VŠ

  c)

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3322

  6121

  7001

  139.355,00

  Národní dům

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  62

  3322

  5493

  62142

  139.355,00

  MPZ – obnova

  27.10 ROZOP v kapitole 12 – krizové řízení

  Usnesení č. 7614:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5273

  5137

  25000

  5137- Krizové řízení - drobný hmotný dlouhodobý majetek, nákup odvlhčovačů vzduchu

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  6409

  5901

  7076

  25000

  Rezerva na havarijní situace

  27.11 ROZOP v kapitole 21 (přesun v rámci kapitoly)

  Usnesení č. 7615:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 27.11 ROZOP v kapitole 21 (přesun v rámci kapitoly).

  27.12 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

  Usnesení č. 7616:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se,

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3319

  5162

  4.000,--

  Náklady na zajištění prozatímního provozu objektu KaSC (telekomunikační služby)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3319

  5139

  4.000,--

  Nákup spotřebního materiálu v souvislosti se zajištěním prozatímního provozu objektu KaSC

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3639

  3111

  2.504.693,--

  Příjmy z prodeje pozemků

  50

  3612

  3112

  1.496.540,--

  Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

  50

  3634

  2132

  223.526,--

  Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí – TH DSP, s.r.o.

  50

  6171

  2329

  1.032.373,50

  Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6409

  6130

  3.731.037,--

  Pozemky – výkupy

  - zvyšuje stav rezerv města

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  8115

  7

  7096

  8.807.843,50

  Fond strategického rozvoje

  - snižuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3123

  2132

  7031

  180.326,--

  Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí – SOU E.Husserla

  28. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

  28.1.2 Stanovení zálohových cen za teplo k 1. 1. 2007

  Usnesení č. 7617:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o stanovení zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2007.

  28.1.3 Informace o průběhu příprav realizace akce „Rekonstrukce zásobování teplem na sídlišti Hloučela“

  Usnesení č. 7618:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o průběhu příprav realizace akce „Rekonstrukce zásobování teplem na sídlišti Hloučela“ s doplněním dle diskuse.

  28.2 Schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 2

  Usnesení č. 7619:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č.4343/2 v Prostějově žadatelům dle důvodové zprávy.

  28.3 Jednorázové snížení nájmu z NP – Svatoplukova 3

  Usnesení č. 7620:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  jednorázové snížení měsíčního nájemného nájemci nebytových prostor ve Svatoplukově ulici č.1642/3 v Prostějově z 5.500,- Kč na 1.300,- Kč.

  28.4 Prominutí nájemného za užívání bytu – U spořitelny 5

  Usnesení č. 7621:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  prominutí nájmu za období 2,5 měsíce v celkové výši 2.286,- Kč.

  28.5 Zvýšení cen za pronájem ledové plochy ve VH od 1. 1. 2007

  Usnesení č. 7622:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  navýšení cen za pronájem ledové plochy dle předloženého materiálu.

  28.6 Změna v osobě nájemce NP – Žižkovo nám. 132/21

  Usnesení č. 7623:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  změnu v osobě nájemce nebytových prostor na Žižkově nám. č.132/21 v Prostějově

  z: Michael Faltýnek,  IČ 60691921

  na: JARO, pojišťovací a finanční společnost, se sídlem nám. T.G.Masaryka 30, 79601 Prostějov, IČO 6802586, DIČ CZ 7404304490, zastoupená jednatelkou Janou Neporovou,

  s c h v a l u j e

  změnu užívání výše uvedených nebytových prostor z prodejny ovoce a zeleniny na kancelář s pojišťovací činností.

  29. Majetkoprávní záležitosti:

  29.3 Prodej objektu Svatoplukova 42

  Usnesení č. 7624:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 2445 (Svatoplukova 42 v Prostějově) na pozemku p.č. 4408, pozemku p.č. 4408 - zastavěná plocha o výměře 329 m2 a pozemku p.č. 4409 - zahrada o výměře 231 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

  • kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.750.000,- Kč,
  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  29.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7928/1 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7625:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu části pozemku p.č. 7928/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Janě Vymyslické Ftačníkové, místo podnikání Prostějov, Újezd 1502/3A, PSČ: 796 01, IČ: 45439559 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

  29.5 Výkup pozemků p. č. 6409, 6407/2 a 6410/4, staveb na p. č. 6409 a p. č. 6407/2 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7626:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 29.5 Výkup pozemků p. č. 6409, 6407/2 a 6410/4, staveb na p. č. 6409 a p. č. 6407/2 v k. ú. Prostějov s tím, že Ing. Grepl projedná připomínky v diskusi.

  29.6 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 5722/2 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7627:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku části pozemku p.č. 5722/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1.000 m2  za účelem údržby zeleně za následujících podmínek:

  - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

  - vypůjčitelé ponesou po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky.

  29.7 Zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl

  Usnesení č. 7628:

  Rada města Prostějova

  s c h v a l u j e

  1. doplnění podmínek smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl města Prostějova se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 61859575, schválených v bodě 2 usnesení Rady města Prostějova č. 6901 ze dne 4.4.2006, a to o následující:

  - podmínkou platnosti smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl města Prostějova bude existence smluvního vztahu mezi společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 61859575, a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 49451723,

  2. uzavření dohody o postupu při předávání a přejímání nově vybudované vodárenské infrastruktury mezi městem Prostějovem, společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11, IČ: 61859575, a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ: 796 01, IČ: 49451723, ve znění dle přílohy materiálu.

  29.8 Zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 5984/7, 5985/1, 5985/17 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7629:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření smlouvy o zániku předkupního práva k pozemku p.č. 5984/7 – orná půda o výměře 952 m2, spoluvlastnickému podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 – orná půda o výměře 1428 m2 a spoluvlastnickému podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/17 – zastavěná plocha o výměře 2 m2 , vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova.

  29.10 Výkup části pozemku p.č. 6676/1 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 7630:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku na ulici Brněnská p.č. 6676/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 130 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 39.000,- Kč, za následujících podmínek :

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
  • náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  29.11 Vyhlášení záměru výpůjčky objektu noclehárny pro muže bez přístřeší a částí pozemků p.č. 6468/1 a p.č. 6474, oba v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 7631:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr výpůjčky objektu noclehárny pro muže bez přístřeší umístěného na části pozemku p.č. 6468/1 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 6468/4), části pozemku p.č. 6468/1 o výměře 1074 m2 a části pozemku p.č. 6474 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Prostějov, Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 27011801, za účelem poskytování azylového ubytování osob za následujících podmínek:

  • výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou,
  • vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,
  • výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005.

  31. Různé

  31.1 Lávky okolo Hloučely – informace

  Usnesení č. 7632:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o náhradní variantě řešení akce „Lávky okolo Hloučely“.

  31.2 Korespondence:

  Celostátní přehlídka 29. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost

  Usnesení č. 7633:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  převzetí záštity nad Celostátní přehlídkou 29. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost, která se bude konat ve dnech 13. - 17. 6. 2007,

  s o u h l a s í

  s  užitím znaku města Prostějova na materiálech pro účastníky Celostátní přehlídky 29. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost, která se bude konat ve dnech 13. - 17. 6. 2007. Souhlas se uděluje Národnímu institutu dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

  Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                   Miroslav Pišťák, v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                       místostarosta města Prostějova

  Prostějov 5. 12. 2006

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:40:54 | přečteno 229x | Věra Krejčí
  load