Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 4. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 4. schůze Rady města Prostějova

konané 19. 12. 2006

Usnesení z 4. schůze Rady města Prostějova, konané 19. 12. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 4. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19. 12. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

3. Metropolitní síť – návrh realizace

Usnesení č. 7634:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1) se zadáním veřejné zakázky pro vybrané uchazeče na provedení služby „Poradenství a konzultační činnost při výběrovém řízení na metropolitní síť“,

2) se zasláním výzvy k podání nabídky těmto zájemcům:

LIBERAL CONSULTING

K Červenému dvoru 25a/3269

130 00 Praha 3

IČ: 261 25 498

MERIDIAN ITS, s.r.o.

Šlechtitelů 636/6

779 00 Olomouc

IČ: 258 43 681

INTELEK spol. s r.o.

Vlárská 22

627 00 Brno

IČ: 494 46 118

4. Návrh pojmenování nových ulic

Usnesení č. 7635:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro dvě stávající komunikace takto:

1. Průchozí – (kód UVP 475) pro ulici v k.ú. Prostějov,

2. Atletická – (kód UVP 185) pro ulici v k.ú. Prostějov.

5. Žádost o užití znaku města – Ing. Jan Navrátil – HABRO

Usnesení č. 7636:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na webových stránkách společnosti a vybraných tiskových materiálech. Souhlas se uděluje Ing. Janu Navrátilovi – HABRO, Hliníky 4, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

 

6. Zpracování energetického auditu objektu KaSC, Komenského 6

Usnesení č. 7637:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2115

6119

62162

36 890,00

Zpracování energetického auditu objektu „KaSC“

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

Nespec.

36 890,00

Studie, záměry, plány a dokumentace pro ÚŘ

7. Vyřazení movitého majetku – odbor správy a zabezpečení

Usnesení č. 7638:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného oddělením AIS takto:

1. Prodej techniky zájemcům v konfiguraci dle přílohy za ceny stanovené znaleckým posudkem znalce Ing. Antonína Fajstla ze dne 24. 10. 2006 dle návrhu uvedeného v příloze.

2. Vyřazení techniky v konfiguraci dle přílohy fyzickou likvidací.

8. Veřejná finanční podpora – občanské sdružení LIPKA

Usnesení č. 7639:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z rezervy pro rozpočtová opatření RMP ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín č. 1506/1,796 01 Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- na zajištění mzdových nákladů Občanského sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 01. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222

150.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením – mzdové prostředky

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

150.000,--Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

9. Rozpočtová opatření:

9.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty (mapy)

Usnesení č. 7640:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6129

131 876,00

(zvýšení položky nákup zarámované fotografie leteckého pohledu na město)

  • snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

1003

131 876,00

(snížení položky nákup propagačních služeb)

9.2 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty (mapy – dodatek)

Usnesení č. 7641:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5137

37 648,00

(zvýšení položky nákup DHDM - zarámované historické mapy města)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

1003

37 648,00

(snížení položky nákup propagačních materiálů)

9.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (úprava provozních výdajů)

Usnesení č. 7642:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

195.000,00

( Drobný hmotný dlouhodobý majetek )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5139

0

0

0

40.000,00

( Nákup materiálu j.n. )

11

6171

5151

0

0

0

10.000,00

( Studená voda )

11

6171

5153

0

0

0

50.000,00

( Plyn )

11

6171

5154

0

0

0

40.000,00

( Elektrická energie )

11

6171

5156

0

0

0

45.000,00

( Pohonné hmoty a maziva )

11

6171

5169

0

0

0

10.000,00

( Nákup služeb )

9.4 Rozpočtové opatření v kapitole 21 – sociální věci

Usnesení č. 7643:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5137

15.140,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek – DDHM (nákup digitální videokamery)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5169

13.858,50 Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek – Nákup ostatních služeb

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4323

5169

2103

1.260,50 Kč

Víkendové tábory - Nákup ostatních služeb

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4323

5139

2103

21,- Kč

Víkendové tábory – Nákup materiálu j.n.

9.5 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (sněžný skútr)

Usnesení č. 7644:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3429

6122

350.000,--

Nákup sněžného skútru

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

350.000,--

Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

9.6 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj a 41 - doprava

Usnesení č. 7645:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

Nespec.

41.650,00

Konzultační, poradenské a právní služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6171

5166

6246

41.650,00

Konzultační, poradenské a právní služby

9.7 ROZOP v kapitole 50 – závěsy do ND

Usnesení č. 7646:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5137

5037

40 000,-

Nákup závěsů do kavárny Národního domu v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5362

5037

40 000,-

Snížení položky daň z převodu nemovitostí

 

11.1 Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele města Prostějova v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov

Usnesení č. 7647:

Rada města Prostějova po projednání

1) b e r e   n a   v ě d o m í

- rozhodnutí č.j. RO74,075/2006/02 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu, podaném městem Prostějovem a obchodní společností MI PRO STAV s.r.o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV ze dne 13. 6. 2006, kterým bylo uvedené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzeno a současně nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dnem doručení, tedy dnem 4. 12. 2006,

- povinnost města Prostějova zaplatit v termínu do 4. 2. 2007 pokutu ve výši 500.000 Kč a uhradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč (rozhodnutí o úhradě nákladů řízení nenabylo dosud právní moci),

2) s o u h l a s í

- s udělením plné moci advokátce JUDr. Lence Peštukové, sídlem Žižkovo nám. 11, 796 01 Prostějov, aby učinila veškeré právní úkony potřebné k přípravě a podání správní žaloby proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně zajištění odborného posudku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pokud je takový posudek možné získat,

- s vyžádáním právního rozboru této záležitosti od advokátní kanceláře Bezucha a Klimeš v.o.s., sídlem Wellnerova 1, 772 00 Olomouc,

3) p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města,

- uzavřít příslušné smlouvy o právní pomoci s advokáty uvedenými v bodě 2) tohoto usnesení,

- předložit před rozhodnutím o podání správní žaloby odborné právní posudky radě města

4) u k l á d á

Bc. Radimovi Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

uhradit předmětnou pokutu ve výši 500 000,- Kč uloženou městu Prostějovu rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV ze dne 13. 6. 2006, které bylo potvrzeno rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu č.j. RO74,075/2006/02 a nabylo právní moci dnem 4. 12. 2006, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-24825621/0710, KS 1148, VS 1400650001,

5) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

5363

500.000,-

Pokuta v souladu s rozhodnutím č.j. RO74,075/2006/02 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu, podaném městem Prostějovem a obchodní společností MI PRO STAV s.r.o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S140/2006/SZ-10659/2006/520-KV ze dne 13. 6. 2006, kterým bylo uvedené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzeno a současně nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dnem doručení, tedy dnem 4. 12. 2006.

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

500.000,-

Rezerva Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření.

11.2 Návrh poskytnutí bezúročné, návratné peněžní půjčky na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části města Prostějova – Čechůvky

Usnesení č. 7648:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku ve výši 10 000,- Kč na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice – Čechůvky žadatelům dle důvodové zprávy.

11.3 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7540/16 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7649:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 společnosti DONA Investment s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Sebastiniho 372/6, PSČ: 796 07, IČ: 26870061, za účelem umístění reklamní tabule o rozměrech 9,6 x 1 metr za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
  • nájemné je stanoveno ve výši 9.600,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem a

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 společnosti DONA Investment s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Sebastiniho 372/6, PSČ: 796 07, IČ: 26870061, za účelem umístění reklamní tabule o rozměrech 9,6 x 1 metr za následujících podmínek:

    • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 dnů,
    • nájemné bude stanoveno ve výši 800,- Kč za sjednanou dobu nájmu a bude zaplaceno před uzavřením nájemní smlouvy.

11.4 Změna v nájemném u NP – restaurace v Městském oddechovém a sportovním centru

Usnesení č. 7650:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu nájemného a právní formy nájemce za restauraci v Městském oddechovém a sportovním centru v Prostějově dle důvodové zprávy.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                     Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                         místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 19. 12. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:41:05 | přečteno 172x | Věra Krejčí
load