Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 1. 2006

Usnesení z 91. schůze Rady města Prostějova, konané 10. 1. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 91. schůze, konané dne 10. 1. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města ověřením zápisu.

3. Závěry komise prevence kriminality ze dne 24. 11. 2005

Usnesení č. 6580:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry komise prevence kriminality ze dne 24. 11. 2005.

4. Jmenování MUDr. Navrátila, CSc. členem pracovní skupiny pro řešení záležitostí prostějovské kopané

Usnesení č. 6581:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

MUDr. Pavla Navrátila, CSc. členem pracovní skupiny pro řešení záležitostí prostějovské kopané.

5. Veřejná finanční podpora:

5.1 Veřejná finanční podpora - Československá obec legionářská

Usnesení č. 6582:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 12 000,- Kč Československé obci legionářské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČO: 45247455

- na akce směřující k uchování předávání a rozvíjení demokratických a humanitních tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu a jeho armády

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

12 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080

12 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

 

5.3 Veřejná finanční podpora – Konfederace politických vězňů

Usnesení č. 6583:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 5 000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO: 417581

- na akce směřující k uchování předávání a rozvíjení demokratických a humanitních tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu – pořádání zájezdu, nákup kyticí

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5222

5 000,00

(VFP – neinvestiční dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080

5 000,00

(VFP dosud nerozdělená)

6. PARTNERSTVÍ 2006

Usnesení č. 6584:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ 2006.

7. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 6585:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

8. Poskytnutí prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 6586:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

8.1 Propagační materiály ke 100. výročí otevření Národního domu

Usnesení č. 6587:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

postup přípravy propagačních materiálů ke 100. výročí otevření Národního domu dle důvodové zprávy.

9. Vysokorychlostní internet pro veřejnost – uzavření mandátní smlouvy a jmenování členů hodnotící komise

Usnesení č. 6588:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku služeb „Vybudování a provozování sítě vysokorychlostního internetu pro veřejnost na území města Prostějova“ s obchodní společností RTS, a.s. sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 255 33 843,

j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

členové: Ing.Tomáš Blumenstein, Ing. Miroslav Hanák, JUDr. Květa Olašáková, Ing. Ladislav Průša, Ing. Roman Švarc, Ing. Květoslav Nejezchleba,

náhradníci: Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. Radim Fiala, Mgr. Milan Cibulka, Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Petr Šomek, Ing. Jitka Vystavělová.

10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – grantu (J. Milar)

Usnesení č. 6589:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/64-05) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Josefu Milarovi, Olomoucká 105, 796 01 Prostějov, IČ 133 89 858, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 28. 2. 2006.

11. Rozpočtová opatření:

11.1 Rozpočtové opatření v kapitole 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 6590:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

22 000,00

(zvýšení položky občerstvení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

22 000,00

(snížení rezervy RMP)

11.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 6591:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že Ing. Baláš zajistí na příští schůzi rady návrh řešení informačních vývěsek KK DUHA včetně kina Metro.

11.3 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba

Usnesení č. 6592:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3314

6121

603705

980 000

Městská knihovna

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

980 000

FRR

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

12.1 schválení pronájmu parkovacího místa – DPS Hacarova 2

Usnesení č. 6593:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově dle důvodové zprávy

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za měsíční nájemné ve výši 500,-Kč, s inflační doložkou.

12.2 schválení pronájmu dvojgaráže – Šafaříkova ul.

Usnesení č. 6594:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

12.3 vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – DPS Polišenského 1

Usnesení č. 6595:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.4 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Polišenského a Hacarově ulici v Prostějově
 • s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.000,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

12.4 schválení pronájmu NP – DPS Polišenského 1

Usnesení č. 6596:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 61,90m2 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově žadatelům v pořadí:

1. Martě Braunerové a Veronice Smítalové

- za účelem zřízení provozovny pedikúry a fyzikálních terapií

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč s inflační doložkou,

2. CHARITĚ PROSTĚJOV se sídlem Sádky 14, Prostějov

- zastoupené ředitelkou Marií Schwarzerovou

- za účelem zřízení denního stacionáře pro psychotiky

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 12.000,-Kč.

12.5 vyhlášení záměru pronájmu NP – Partyzánská ul. 8

Usnesení č. 6597:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor (provizoria ve dvoře domu o celkové rozloze 36,42m2) v Partyzánské ulici č. 2983/8 v Prostějově přímému zájemci dle důvodové zprávy

 • za účelem uskladnění nábytku
 • za nabídnuté měsíční nájemné, s inflační doložkou.

12.A Návrh uzavření nájemních smluv v domě s pečovatelskou službou

Usnesení č. 6598:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem městského bytu v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

13. Majetkoprávní záležitosti:

13.1 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7977 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6599:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Zdeňku Čechákovi za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13.2 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7785 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6600:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7785 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti ABC Techsystem s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 2132/19, PSČ: 796 01, IČ: 26884569, za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 3 x 1,5 metru za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 4.500,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13.3 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7584 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6601:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7584 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

13.4 vyhlášení záměru pronájmu části štítové zdi objektu Újezd 23

Usnesení č. 6602:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

13.5 vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 5759 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6603:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 5759 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 58 m2 (dle geometrického plánu označena jako díl „a“) dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku,
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.6 vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 6055/17 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6604:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 6055/17 – zastavěná plocha o výměře 360 m² v k.ú. Prostějov, Bytovému družstvu DRUNAS, družstvu, se sídlem Prostějov, Antonína Slavíčka 3935/1, IČ 25568221 , za kupní cenu ve výši 110,- Kč/m², tj. celkem 39 600,- Kč, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Bytové družstvo DRUNAS, družstvo.

13.7 vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 6605:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že bude předložen s doplněním dle diskuse.

13.8 vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7485/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6606:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7485/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 4250 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení GP), za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (tržní ocenění),

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se ve smlouvě zaváže, že do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy zřídí na dotčených částech převáděného pozemku bezúplatně věcné břemeno umístění a užívání vodovodu a vedení VN ve prospěch správců jednotlivých inženýrských sítí; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč v každém jednotlivém případě, a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

- v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována novostavba na převáděné části pozemku vybudovaná kupujícím v souladu s územním plánem (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděnou část pozemku v případě svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu této části pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání novostavby na převáděné části pozemku,

- komunikační napojení bude řešeno z ul. Průmyslové s tím, že podél ul. Průmyslová bude nákladem kupujícího vybudován chodník a příp. provedena úprava napojení místní komunikace ul. Průmyslové na ul. Vrahovickou, a to ve smyslu organizace dopravních proudů na křižovatce a zajištění převedení chodců přes křižovatku (bude dořešeno v rámci územního a stavebního řízení dle požadavků orgánů státní správy a samosprávy); nebudou zřizována stání s přímým výjezdem na místní komunikaci ul. Průmyslovou (veškerá stání musí být uvnitř areálu),

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

13.10 výkup pozemku p. č. 3735/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6607:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 3735/2 – ost. plocha o výměře 122 m 2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena tržní), tj. 400,- Kč/m2, tj. celkem 48.800,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,
- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

13.11 schválení výpůjčky částí pozemků p. č. 3081 a p. č. 7875 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6608:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku částí pozemků v ulici Lidická, Aloisi Pospíšilovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Jednotlivě se jedná o následující pozemky :

 • část pozemku p.č. 3081 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 171 m2, za účelem zřízení a užívání veřejné parkovací plochy,
 • část pozemku p.č. 3081 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 74 m2, za účelem zřízení a užívání pojízdného chodníku,
 • část pozemku p.č. 7875 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 19 m2, za účelem zřízení a užívání vjezdu k veřejné parkovací ploše.

Alois Pospíšil bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy veřejné parkovací plochy, pojízdného chodníku a vjezdu k veřejné parkovací ploše.

13.12 Prominutí části náhrady škody

Usnesení č. 6609:¨

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

13.13 informace o plnění usnesení ve věci svěření pravomoci OSMM

Usnesení č. 6610:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4. 11. 2003 a č. 6340 ze dne 4. 10. 2005.

13.14 Informace – cyklostezka na ul. Kralická

Usnesení č. 6611:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově,

ukončit jednání s vlastníkem pozemků p.č. 7430/1 a p.č. 7429, oba v k.ú. Prostějov, z důvodu nepřiměřených požadavků.

13.15 Revokace a vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov (MPD)

Usnesení č. 6612:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

14.1 vybírání místního poplatku za užívání veřejného prostranství na nám. T. G. Masaryka a Žižkově nám. (informace)

Usnesení č. 6613:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

předložit radě návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

14.3 Žádost o podporu výstavy uměleckých děl

Usnesení č. 6614:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uspořádáním výstavy uměleckých děl zakoupených po dobu činnosti komise pro nákup uměleckých děl,

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kancelář starosty,

ve spolupráci s PhDr. Václavem Kolářem, předsedou komise pro nákup uměleckých děl, Bc. Liborem Vykopalem, vedoucím odboru správy a zabezpečení a Václavem Hruškou, ředitelem Muzea Prostějovska zajistit realizaci výstavy,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

   

1003

3 000,00

(zvýšení položky nákup materiálu)

10

6171

5169

   

1003

4 000,00

(zvýšení položky nákup služeb)

10

6171

5175

     

3 000,00

(zvýšení položky nákup občerstvení)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

7071

10 000,00

(snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova)

14.4 Nabídka odkoupení objektu KaSC a pozemků

Usnesení č. 6615:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

jednat o výkupu nemovitostí a předložit na příští schůzi rady materiál dle diskuse.

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                           Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                               místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

Prostějov 10. 1. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 7.7.2009 10:38:16 | přečteno 402x | Věra Krejčí
load