Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 92. schůze Rady něsta Prostějova

Usnesení z 92. schůze Rady něsta Prostějova

konané 24. 1. 2006

Usnesení z 92. schůze Rady města Prostějova, konané 24. 1. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 92. schůze, konané dne 24. 1. 2006 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města ověřením zápisu.

2. Kontrola usnesení Rady města Prostějova k 31. 12. 2005
Usnesení č. 6616:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení Rady města Prostějova k 31. 12. 2005.

2.A Návrh zrušení právních předpisů o užívání znaku a praporu města

Usnesení č. 6617:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města a obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 47/2001, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 18 o užívání znaku a praporu města dle předloženého návrhu.

3. Příprava 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 14. 2. 2006

Usnesení č. 6618:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 33. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 14. 2. 2006.

3.A

Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jejich funkce

Usnesení č. 6619:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit na rok 2006 stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 90 hodin měsíčně. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

4. Zpráva o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2005

Usnesení č. 6620:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o výsledku činnosti Městské policie Prostějov za rok 2005.

5. Poskytnutí prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 6621:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

7. Výkon zadavatelských činností v oblasti veřejných zakázek

Usnesení č. 6622:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

se zadáváním služeb zadavatelských činností v oblasti veřejných zakázek prostřednictvím obchodní společnosti s obchodní firmou:

1. APC Consulting s. r. o., sídlem Přerov I, Město, Příční 861/4, PSČ 750 02,

2. Unitender, s.r.o., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova 16/1812, PSČ 702 00.

Výkon zadavatelských činností bude prováděn na základě mandátní smlouvy v jednotlivých případech podle rozhodnutí rady města.

8. Návrh smlouvy o spolupráci s Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov

Usnesení č. 6623:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Smlouvu o spolupráci s Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov, IČ: 70 91 83 09, sídlem Trávnická 2, 796 01 Prostějov podle předloženého návrhu.

9. Prominutí smluvní pokuty – P. Lusková

Usnesení č. 6624:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova prominout Petře Luskové smluvní pokutu ve výši 38.100,- Kč dle rozsudku Okresního soudu v Prostějově, č.j. 7C 14/2004-35, ze dne 23. 3. 2004.

10. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 6625:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Prostějov a obcí Hrdibořice na dobu určitou do 30. 6. 2007.

12. Zpráva o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za 7-12/2005

Usnesení č. 6626:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za 7-12/2005.

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné soutěže o návrh podané podle § 72 zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách „Návrh rozvoje systému parkování na území města Prostějova“

Usnesení č. 6627:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a ,

a) že nejvhodnější návrh nejlépe splňující kriteria vymezená zadavatelem v soutěži o návrh „Návrh rozvoje systému parkování na území města Prostějova je návrh uchazeče pod číslem 1,

b) s  uchazečem pod číslem 1 dále realizovat jednací řízení bez uveřejnění na „Služby spojené se správou a údržbou parkovišť v Prostějově“,

s c h v a l u j e

a) zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s předkladatelem návrhu č. 1, na zabezpečení služeb spojených se správou a údržbou parkovišť v Prostějově,

b) hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídky na Služby spojené se správou a údržbou parkovišť v Prostějově ve složení:

člen - náhradník

Bc. Mačák - M. Pišťák

Mgr. Uchytil - Ing. Fiala

RNDr. Rašková - B. Sekaninová

Ing. Peichl -  Ing. Tesař

Ing. Nakládal - Ing. Tůma,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, oznámit výběr nejvhodnější nabídky firmě RTS, a.s. Brno, která zabezpečí odtajnění předkladatelů návrhů na rozvoj systému parkování na území města Prostějova a zabezpečí oznámení výsledků soutěže v souladu se zákonem.

14. Projednání závěrů kontroly v ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4

Usnesení č. 6628:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, na základě zjištění odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 3.830 ,-- Kč a smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 1.279,-- Kč.

15. Projednání závěrů kontroly v KK DUHA

Usnesení č. 6629:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele organizace DUHA – Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace na základě zjištění odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 55.639,-- Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 40.116,-- Kč.

15.A Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP – ZŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 6630:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor Základní školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování členů gymnastických oddílů v termínech 4. - 10. 2. 2006, 25. - 26. 3. 2006 a pravděpodobně 21. -28. 8. 2006, kteří se zúčastní gymnastického soustředění žákyň a žáků. Akce se uskuteční ve spolupráci s TJ Pozemstav Prostějov.

15.B Publikace „Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“ (doplnění redakční rady a smlouvy o dílo)

Usnesení č. 6631:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) doplnění redakční rady publikace „Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“ o nového člena Mgr. Miroslava Chytila, PhD.,

b) ve smlouvách o dílo počet autorských výtisků pro autory, recenzenty a členy redakční rady připravované publikace „Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“ dle důvodové zprávy.

15.C Zapůjčení počítačových sestav

Usnesení č. 6632:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zapůjčení 2 ks PC sestav – 1 ks Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a a 1 ks Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 dle návrhu smlouvy o výpůjčce, který je přílohou zápisu ze schůze rady.

16. Informace – cyklistická stezka Dolní ulice – II. etapa

Usnesení č. 6633:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   na   v ě d o m í

informaci o investiční akci cyklostezka Dolní ulice – průmyslová zóna.

17. Určení budoucích provozovatelů ukončených stavebních investičních akcí roku 2006

Usnesení č. 6634:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

budoucí provozovatele ukončených stavebních investičních akcí roku 2006 realizovaných odborem výstavby dle rozpisu uvedeného v důvodové zprávě (tabulka stavebních investic roku 2006).

19. Příspěvek na obnovu kulturních památek z rozpočtu města Prostějova v Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2006

Usnesení č. 6635:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2006 (podíl města na obnově kulturních památek v „Programu regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2006“) dle návrhu Komise pro regeneraci městské památkové zóny ze dne 1. 11. 2005

kulturní památka

vlastník kulturní památky

druh prací

částka

Nová radnice

Město Prostějov

oprava povrchu terasy, restaurování květinových žardiniér

v rozpočtu města

klášter Milosrdných bratří

Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří

rekonstrukce části střechy severního křídla kláštera Milosrdných bratří

200 000,00 Kč

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

I.etapa opravy a konzervace obnovených venkovních omítek kostela

80 000,00 Kč

zámek

Město Prostějov

obnova sgrafit jižní a severní fasády

v rozpočtu města

Národní dům

Město Prostějov

zádlažba dvora, oprava světlíků

v rozpočtu města

sokolovna

Tělocvičná jednota Sokol I. Prostějov

oprava vnitřního povrchu parket v sokolovně

60 000,00 Kč

součet

 

 

340 000,00 Kč

20. Revitalizace vodní nádrže Plumlovské přehrady

Usnesení č. 6636:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) na projekt revitalizace Plumlovské přehrady veřejnou finanční podporu z FRR ve výši 250 tis. Kč pro Mikroregion Plumlovsko za předpokladu získání dotace od Olomouckého kraje a kofinancování projektu v celkovém objemu 1,5 mil. Kč ze strany obcí tohoto mikroregionu,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2339

6349

     

250.000,-

(Investiční dotace DSO na projekt revitalizace Plumlovské přehrady)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

     

250.000,-

FRR

21. Veřejná finanční podpora:

21.1 Veřejná finanční podpora - Mužský pěvecký sbor Orlice

Usnesení č. 6637:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

21.2 Veřejná finanční podpora - Esperanto klubo, M. Hasa

Usnesení č. 6638:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

21.3 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 6639:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 30.000,-- Kč

- na výstavní katalog: “Miroslav Wagner – grafika, plastika, kresba“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

2. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, IČ 000 91 405

- na vydání časopisu „Přírodovědné studie Muzea Prostějovska“ – svazek č. 8 za rok 2005

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

3. ve výši 36.000,-- Kč

- na pořádání šesti výstav a prezentaci výtvarných autorů v prostorách kina Metro v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 4.000,-- Kč PhDr. Miloslavu Čermákovi, IČ 136 29 158

- na tisk „Střední Morava, vlastivědná revue“ č. 22 a č. 23

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 20.000,-- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Wolkerova 4, Prostějov, IČ 479 22 168

- na činnost loutkového divadla (energie, odborné práce, materiál, cestovné, režijní náklady)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

2040

66 000

(dary obyvatelstvu)

20

3319

5222

2040

20 000

(neinv. dotace občanským sdružením )

20

3319

5212

2040

4 000

(neinv.dotace nefin. podnikatelským subjektům )

20

3319

5339

2040

20 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

110 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

21.4 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení sociální pomoci

Usnesení č. 6640:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ: 270 11 801

- na zajištění provozních a mzdových nákladů Azylového centra

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 25. 2. 2006 v částce 750.000,-- Kč a do 25. 7. 2006 v částce 750.000,--Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222

1.500.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

6409

5909

1.500.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

22. Rozpočtová opatření:

22.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (skartovací stroj)

Usnesení č. 6641:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

6122

0

0

1153

57.000,00

( Pol. – 6122 - stroje, přístroje a zařízení, skartovací stroj pro Odbor kancelář starosty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

57.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

22.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení (zabezpečovací signalizace)

Usnesení č. 6642:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

6122

0

0

1155

325.000,00

( Pol. – 6122 - stroje, přístroje a zařízení, napojení EZS a CCTV na PCO městské policie )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

325.000,00

( Pol. 5901 – Rezerva rady pro RO )

22.4 Rozpočtové opatření v kapitole 13 – městská policie

Usnesení č. 6643:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

10 000

(rezerva rady pro RO)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5139

10 000

(nákup drobného materiálu)

22.5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (DUHA)

Usnesení č. 6644:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5331

2030

50.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Duze – KK u hradeb v PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

50.000,-

FRR

22.6 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (Sportcentrum)

Usnesení č. 6645:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

399

1.490.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku - Sportcentru - DDM, příspěvková organizace)

60

3421

5331

399

180.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku - Sportcentru - DDM, příspěvková organizace)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

1.670.000,-

FRR

22.7 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura (Městská knihovna)

Usnesení č. 6646:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

174.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně PV)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70

174.000,-

FRR

22.8 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí

Usnesení č. 6647:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1019

5169

25 000

(Chovatelské přehlídky - služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

25 000

(Rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

22.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD zástavba u nové nemocnice)

Usnesení č. 6648:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

300 000

PD zástavba u nové nemocnice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

300 000

FRR

22.10 Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 6649:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

22.11 Rozpočtové opatření v kapitole 71 – sociální fond

Usnesení č. 6650:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5660

0000

65 000

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

71

6171

5499

0031

30 000

Organizovaná rekreace

71

6171

5499

0010

12 000

Dětská rekreace

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

8115

107 000

Sociální fond

22.12 Rozpočtové opatření v kapitole 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 6651:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

9101

730 000,-

Správa bytů – opravy a udržování ( oprava bytu po požáru )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

730 000,-

Rezerva na havarijní situace

23. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

23.1 Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 6652:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen v objektech Domovní správy Prostějov, s.r.o. pro umístění trafostanic firmou E-ON.

Usnesení č. 6653:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. po projednání

u k l á d á

Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.,

na základě analýzy růstu cen energií trvale zvyšovat účinnost systému centrálního vytápění a hledat možnosti využívání alternativních zdrojů.

23.2 snížení nájmu z NP – Pernštýnské nám. 183/4

Usnesení č. 6654:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově dle důvodové zprávy.

23.3 snížení nájmu z NP – Pernštýnské nám. 183/4

Usnesení č. 6655:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově dle důvodové zprávy.

23.4 snížení nájmu z NP – Žižkovo nám. 132/21 (VITRUM)

Usnesení č. 6656:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na Žižkově nám. č.132/21 v Prostějově s.r.o. Vitrum o 15%, tj. z 138.787,97 Kč/rok na 117.970,-Kč ročně.

23.5 snížení nájmu z NP – Žižkovo nám. 132/21

Usnesení č. 6657:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přechod nájmu nebytových prostor na Žižkově nám. č.132/21 v Prostějově po zemřelé Anně Faltýnkové na syna Michaela Faltýnka, IČ 60691921

b) snížení nájemného nájemci nebytových prostor na Žižkově nám. č, 132/21 v Prostějově Michaelu Faltýnkovi o 15%, tj. ze 152.925,92 Kč/rok na 129.987,-Kč ročně.

23.6 snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 112/7

Usnesení č. 6658:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č.112/7 v Prostějově Aikuš Tesařové o 15%, tj. ze 205.000,- Kč/rok na 174.250,-Kč ročně.

23.7 snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 121/11

Usnesení č. 6659:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č. 121/11 v Prostějově TRIO HVOZD v.o.s. o 15%, tj. z 279.990,72 Kč/rok na 237.992,-Kč ročně.

23.8 změna v osobě nájemce NP – Brněnská 4208/34

Usnesení č. 6660:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor v Brněnské ulici č. 4208/34 v Prostějově dle důvodové zprávy.

23.9 odklad placení nájemného z NP – DS Vrahovická ul.

Usnesení č. 6661:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s odkladem placení nájemného za I. čtvrtletí roku 2006 z nebytových prostor v domě služeb ve Vrahovické ulici v Prostějově neziskové organizace Sdružení podané ruce do 31. 3. 2006.

23.11 sleva z nájemného za užívání bytů v domě na ul. J. Zrzavého 3975

Usnesení č. 6662:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

žádost o slevu z nájemného za užívání bytu pro tyto nájemce v domě na ulici Jana Zrzavého 3975 v Prostějově dle důvodové zprávy.

24. Majetkoprávní záležitosti:

24.2 vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ptení

Usnesení č. 6663:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 13256 ze dne 23.9.2003 v části týkající se schválení výkupu spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcelách původ pozemkový katastr p.č. 804 o výměře 2050 m2 a p.č. 805 o výměře 2104 m2, oba v k.ú. Ptení dle důvodové zprávy,

v y h l a š u j e

záměr směny spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 804 o výměře 2050 m2 a p.č. 805 o výměře 2104 m2, oba v k.ú. Ptení za část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr p.č. 1283/1 v k.ú. Ptení o výměře 1385 m2 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 1116/10 v k.ú. Ptení) ve vlastnictví města Prostějova dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

 • směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

24.4 vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2710/12 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6664:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2710/12 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 770 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení GP) za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku,

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání garážového domu na části pozemku p.č. 2710/12 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy na straně kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

- do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 2710/12 v k.ú. Prostějov o výměře 770 m2 ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude pravomocně zkolaudována stavba garážového domu na části pozemku p.č. 2710/12 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garážového domu na části pozemku p.č. 2710/12 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlastním nákladem provede přeložku podzemního kabelu veřejného osvětlení, který prochází přes část pozemku p.č. 2710/12 v k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.5 vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 5721/44 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6665:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 5721/44 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku,
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděný pozemek, nebo jeho část, v případě svého úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že z důvodu zachování jednotného charakteru ulice nebude převáděný pozemek oplocen; v případě porušení uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že do 12 měsíců po uzavření kupní smlouvy zřídí na dotčených částech převáděného pozemku bezúplatně věcná břemena spočívající v právu umístit a užívat inženýrské sítě (vedení plynu, kabel NN, kanalizace, sdělovací kabel, kabel VO), včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, ve prospěch správců inženýrských sítí s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen ponese Ing. Jiří Peichl; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

24.6 vyhlášení záměru pronájmu štítové zdi objektu Újezd 23

Usnesení č. 6666:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že návrh řešení předloží kulturní komise.

24.7 vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 7835 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6667:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu dvou částí pozemku p.č. 7835 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 75 m2, a to části o výměře 23 m2 za účelem zřízení vchodu a části o výměře 52 m2 za účelem zřízení vjezdu, společnosti Kirchner, s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 4220/53, PSČ 796 01, IČ 25505220, za následujících podmínek:

 1. doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 20,- Kč/m2 ročně, tj. 1.500,- Kč/rok,
 3. způsob placení nájemného – ročně předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem
 5. nájezdy na komunikaci na ulici Okružní budou provedeny přes sklopený obrubník,
 6. nájemce provede na vlastní náklady přesunutí autobusové zastávky místní dopravy na část pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, která není předmětem pronájmu.

24.9 vyhlášení záměru pronájmu NP – Skálovo nám. 2, 2a

Usnesení č. 6668:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v III. nadzemním podlaží objektu č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) o celkové výměře 128,8 m2 za účelem využití jako administrativních prostor, a to formou neveřejného vícekriteriálního výběrového řízení za nabídnuté roční nájemné.

24.10 výkup části pozemku p. č. 2375 a pozemku p. č. 2397/15 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6669:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup části pozemku p.č. 2375 - zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 36 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem cca 21.600,-- Kč, do vlastnictví města Prostějova,

2. bezúplatný nebo úplatný (maximálně za cenu dle znaleckého posudku) převod pozemku p.č. 2397/15 – ost. plocha o výměře 433 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10, IČ: 69797111, do vlastnictví města Prostějova.

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

24.11 zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 6020/168 a p. č. 6020/175 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6670:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/168 – orná půda o výměře 744 m2 a p.č. 6020/175 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Polišenského dle důvodové zprávy.

24.12 zrušení předkupního práva k pozemkům st. p. č. 675, p. č. 478/1 a p. č. 478/2 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 6671:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům st. p.č. 675, p.č. 478/1 a p.č. 478/2, vše v k.ú. Krasice, ve vlastnictví společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 73, PSČ: 796 01, IČ: 25527380, s tím, že smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby „Novostavba bytového domu“ na pozemku st. p.č. 675 v k.ú. Krasice.

24.13 revokace usnesení č. 14218 z 21.9.2004 a schválení bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Prostějov s OlK

Usnesení č. 6672:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14218 ze dne 21. 9. 2004,

2. schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 7583 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 130 m2 (dle GOP nově díl „d“ jako součást pozemku p.č. 7582 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7584 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 88 m2 (dle GOP nově díl „e“ jako součást pozemku p.č. 7582 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7666 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1900 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7666/3 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7666 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 17 m2 včetně tělesa dopravního ostrůvku (dle GOP nově pozemek p.č. 7666/6 v k.ú. Prostějov včetně tělesa dopravního ostrůvku), z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7582 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 79 m2 (dle GOP nově díl „b“ jako součást pozemku p.č.  7583 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 57 m2 (dle GOP nově díl „e“ jako součást pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 (dle GOP nově díl „c“ jako součást pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle GOP nově díl „d“ jako součást pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova za účelem majetkoprávního dořešení staveb “Stavební úpravy křižovatek na Přikrylově náměstí” a „Prostějov CENTRO, zastávky MHD (Olomoucká ul.)“, investor město Prostějov. Olomoucký kraj uhradí správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí,

3. schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7582 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 79 m2 (dle GOP nově díl „b“ jako součást pozemku p.č.  7583 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7659/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 57 m2 (dle GOP nově díl „e“ jako součást pozemku p.č. 7659/2 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 33 m2 (dle GOP nově díl „c“ jako součást pozemku p.č. 7652/1 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 (dle GOP nově díl „d“ jako součást pozemku p.č. 7654 v k.ú. Prostějov) z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova za účelem majetkoprávního dořešení staveb “Stavební úpravy křižovatek na Přikrylově náměstí” a „Prostějov CENTRO, zastávky MHD (Olomoucká ul.)“, investor město Prostějov. Olomoucký kraj uhradí správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí.

24.14 výpůjčka nemovitostí v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 6673:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. výpůjčku pozemků p.č. 1791 – zahrada o výměře 715 m2, p.č. 1807/2 – ost.plocha o výměře 613 m2, p.č. 1808/1 – ost.plocha o výměře 2.040 m2, p.č. 1809/1 – ost.plocha o výměře 1.070 m2, p.č. 1809/2 – ost. plocha o výměře 114 m2, p.č. 1810 – ost.plocha o výměře 3.588 m2, p.č. 1811 – ost.plocha o výměře 192 m2, p.č. 1812/12 – ost.plocha o výměře 2.029 m2, p.č. 8075/5 – ost.plocha o výměře 61 m2, p.č. 8075/7 – vodní plocha o výměře 632 m2, p.č. 1812/2 – zast.plocha o výměře 493 m2, p.č. 1792 – ost.plocha o výměře 1.242 m2, p.č. 6229/1 – ost.plocha o výměře 11.449 m2, p.č. 6229/2 – ost.plocha o výměře 27 m2, p.č. 6231/65 – ost.plocha o výměře16 m2, p.č. 8075/3 – ost.plocha o výměře 470 m2, p.č. 8075/6 – ost.plocha o výměře 52 m2, části pozemku p.č. 7760 – ost.plocha o výměře 50 m2, stavby bazénu na pozemku p.č. 1810, vše v k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ: 796 01, IČ: 26965186, na dobu určitou s účinností od 11.1.2006 do 31.12.2014, za účelem vybudování zařízení Městského oddechového a sportovního centra  Prostějov,

2. výpůjčku pozemků p.č. 6228 – orná půda o výměře 4.914 m2 v k.ú. Prostějov (nyní ve vlastnictví ČR – Pozemkový fond), p.č. 6231/40 – ost.plocha o výměře 139 m2, p.č. 6231/64 – ost.plocha o výměře 161 m2, p.č. 6231/61 – ost.plocha o výměře 304 m2, vše v k.ú. Prostějov (nyní ve vlastnictví ČR – ÚZSVM), společnosti MI PRO STAV s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ: 796 01, IČ: 26965186, na dobu určitou do 31.12.2014, za účelem vybudování zařízení Městského oddechového a sportovního centra Prostějov s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena okamžitě poté, co se město Prostějov stane vlastníkem předmětných pozemků,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

před uzavřením smlouvy o výpůjčce:

1. vyžádat od společnosti MI PRO STAV s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ: 796 01, IČ: 26965186 písemný přehled veškerých podpor de minimis čerpaných v uplynulých třech letech,

2. ověřit u společnosti MI PRO STAV s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ: 796 01, IČ: 26965186,

že poskytnutím podpory ze strany města Prostějova nebude překročen limit 100.000 EUR za dobu tří let,

3. informovat příjemce - společnost MI PRO STAV s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ: 796 01, IČ: 26965186, že výpůjčka pozemků je veřejnou podporou a má charakter podpory de minimis,

4. evidovat záznamy o podpoře de minimis po dobu 10 let.

24.15 vyřazení toboganu z majetku města Prostějova

Usnesení č. 6674:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vyřazení toboganu z majetku města Prostějova,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

nadále postupovat v souladu s přílohou č. 1 ke Směrnici č. 7 (Postup pro vyřazování hmotného a nehmotného majetku z používání a z účetní evidence města Prostějova).

24.16 změna smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku s DSP, s. r. o.

Usnesení č. 6675:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s. r. o., dne 2. 9. 2004 o objekt Vápenice 9 v Prostějově č. p. 2977 na pozemku p. č. 5465 v k.ú. Prostějov.

24.17 Změna podmínek prodeje pozemku p. č. 7586/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6676:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov dle kupní smlouvy č. 2001/16/239 uzavřené dne 5. 11. 2001, a to následovně:

 • kupující bude povinna provést výstavbu jednoho rodinného domu na předmětném pozemku a jeho kolaudaci nejpozději do 6 let po podpisu kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč,
 • předkupní právo města Prostějova k pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov bude možno zrušit nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby jednoho rodinného domu na předmětném pozemku,
 • změna podmínek prodeje pozemku p.č. 7586/2 v k.ú. Prostějov bude provedena formou dodatku
  ke kupní smlouvě č. 2001/16/239 ze dne 5. 11. 2001.

24.18 Výkup nemovitostí v k. ú. Prostějov – KaSC

Usnesení č. 6677:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup objektu občanské vybavenosti č.p. 4142 (KaSC) na pozemcích p.č. 93 a p.č. 102/1 a objektu technického vybavení bez č.p. na pozemku p.č. 83, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Závodní organizace odborového svazu TOK, Oděvní podnik a.s., se sídlem Prostějov, Za drahou 2, PSČ: 797 04, IČ: 16367561, pozemků p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.936 m2, p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2 a p.č. 7907/2 – ostatní plocha o výměře 405 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti Kulturní a společenské centrum s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 6, IČ: 46982001, a pozemků p.č. 120/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m2, p.č. 102/2 – ostatní plocha o výměře 67 m2, p.č. 102/3 – ostatní plocha o výměře 696 m2 a p.č. 102/4 – ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti Oděvní podnik, a.s., se sídlem Prostějov, Za Drahou 4329/2, PSČ: 797 04, IČ: 25532774, za kupní cenu uvedenou v důvodové zprávě,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

požádat vlastníky předmětných nemovitostí o jejich prodej.

25.1 Bytové záležitosti

Usnesení č. 6678:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1, byt č. 4, v domě na ul. Svatoplukova 43, Prostějov na dobu neurčitou, s regulovaným nájemným dle důvodové zprávy.

25.2 Bytové záležitosti

Usnesení č. 6679:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt 2+1, byt č. 9, v domě na ul. Rozhonova 12, Prostějov na dobu určitou, 1 rok, s věcně usměrňovaným nájemným dle důvodové zprávy.

26. Různé:

26.1 schválení zahraniční pracovní cesty B. Sekaninové

Usnesení č. 6680:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

účast a úhradu nákladů spojených s pracovní cestou včetně výplaty kapesného v maximální výši pro Boženu Sekaninovou, místostarostku města, při návštěvě polského města Sroda ve dnech 26. 1. 2006 – 28. 1. 2006.

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                         Mgr. Vlastimil Uchytil, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                             místostarosta města Prostějova

 

 

Prostějov 24. 1. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:21 | přečteno 489x | Věra Krejčí
load