Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 2. 2006

Usnesení z 93. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 2. 2006

 

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 93. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 3. 2. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora:

2.1 Veřejná finanční podpora - oblast sportu a kultury

Usnesení č. 6681:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků veřejné finanční podpory

1. ve výši 150.000,-- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, IČ 266 40 520

- na podporu mládežnického volejbalu a beach volejbalu (pronájmy, sportovní oděv, preventivní zdravotnické prohlídky, sportovní vybavení, cestovné, ubytování, stravné, letní a zimní soustředění, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 200.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klub 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

- na podporu činnosti (cestovné, startovné, sportovní materiál, ubytování, stravné, rehabilitace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov, Za Leteckou 119, IČ 005 44 051

- na podporu činnosti pro výcvik mládeže od 15 let v bezmotorovém létání (nákup leteckých přístrojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba letadel a areálu, prezentace sportovního létání na veřejnosti, organizování dětských dnů a akcí pro děti a mládež, nákup a oprava letecké techniky, nákup záchranného padáku, modernizace leteckých radiostanic)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 800.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309

- na podporu činnosti (jízdné; stravné; ubytování; startovné; výstroj; podpůrná výživa; rehabilitace; cestovné, stravování a nocležné pro přespolní boxery; výchovné a propagační materiály, soustředění boxerů, posilovací nářadí, provoz tělocvičny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 400.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 400.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 500.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, Prostějov, IČ 479 20 653

- na náklady 1. ligy házené mužů (licenční poplatky, startovné, dopravné, rozhodčí, stravné, cestovní náhrady, soustředění, rehabilitační služby, odměny trenérům, smluvní vztahy, výchovné, hostování resp. přestupy hráčů, energie, materiálně-technické zabezpečení, pronájmy, oprava a údržba sportovišť)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 300.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 7.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 266 37 634

- na činnost klubu (sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, stravné, ubytování, rekondiční a rehabilitační služby, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF a startovné, ceny, propagační materiál, plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pronájmy, náklady na trenéry, náklady na tělovýchovné projekty a služby) a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 30. 4. 2006 částku 3.500.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 3.500.000,-- Kč v případě postoupení do play off,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 70.000,-- Kč Fotbalovému klubu Prostějov 1992, Komenského 2, Prostějov, IČ 702 84 431

- na podporu činnosti (soustředění fotbalového oddílu starších žáků, tréninkové a zápasové vybavení pro žáky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 700.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

- na podporu činnosti odd. košíkové, kanoistiky, lukostřelby, volejbalu, stolního tenisu, lyžování, sportu pro všechny (cestovní náklady, startovné, vklady, soustředění, licence, poplatky, energie, sportovní a režijní materiál, běžná údržba sportovišť, ostatní služby, pronájmy, odměny trenérům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 350.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 350.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9. ve výši 200.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55, IČ 163 67 855

- na podporu činnosti oddílu kopané, stolního tenisu a zápasu (náklady na údržbu fotbalového hřiště, cestovné, startovné, pronájmy, energie, pohonné hmoty, sportovní potřeby, zdravotnický materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

10. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, IČ 708 63 041

- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na závodech, cestovné, startovné, ubytování, nákup materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

11. ve výši 867.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na podporu činnosti oddílu fotbalu (dobudování a údržba tréninkového hřiště a areálu, pronájmy, materiální vybavení, cestovné, rozhodčí) v částce 180.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu gymnastiky (materiální vybavení, pronájmy) v částce 10.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu všestrannosti (materiální vybavení, pronájmy) v částce 15.000,-- Kč

- na podporu činnosti oddílu volejbalu (materiální vybavení, pronájmy, pořádání turnajů, cestovné, rozhodčí) v částce 25.000,-- Kč

- na úpravu a údržbu koupaliště v částce 637.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 567.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

12. ve výši 1.300.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě POZEMSTAV Prostějov, Krasická 6, IČ 441 59 919

- na zabezpečení činnosti oddílů (nákup materiálu, sportovní materiál, materiál na opravy a údržbu, podpůrná výživa, energie, nájmy, cestovné, ubytování, stravné, startovné, soustředění, spoje, pojištění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 1.000.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 300.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

13. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na uspořádání závodů v orientačním běhu: závod Středoevropské zimní ligy 2006, závod Českého poháru štafet a Poháru Elity 2006; třídenní mezinárodní závody „Cena střední Moravy“; na celoroční podporu mladých závodníků při účasti na závodech v orientačním běhu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

14. ve výši 69.000,-- Kč

- na pořádání šesti výstav a prezentaci výtvarných autorů v prostorách kina Metro 70 v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

15. ve výši 7.000.000,-- Kč HK Jestřábi, Ke Stadionu 1, Prostějov, IČ 266 68 947

- na činnost klubu (pronájem ledové plochy, pronájem nebytových prostor, doprava, rozhodčí, výstroj, výzbroj, přestup a hostování hráčů „A“ teamu, zabezpečení chodu sekretariátu, odměny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny poskytnutí: do 30. 4. 2006 částku 3.000.000,-- Kč; do 30. 9. 2006 částku 4.000.000,-- Kč za podmínky účasti v soutěži 1. hokejové ligy v sezóně 2006/2007,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 4. 2007

16. ve výši 400.000,-- Kč Tenis klubu Prostějov, a. s., Za Velodromem 49a, IČ 253 31 108

- na podporu činnosti mládežnického tenisu (pronájem kurtů a haly, tréninkové hodiny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku 200.000,-- Kč; do 31. 5. 2006 částku 200.000,-- Kč

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

19 087 000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3419

5213

 400 000

(neinvestiční dotace nefinančním podnikat. subjektům)

20

3319

5492

69 000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080

8 443 000

(veřejná finanční podpora)

20

6409

5901

7 500 000

(nespecifikované rezervy)

70

6409

5909

16

3 613 000

(odvody části výtěžků z VHP

2.2 Veřejná finanční podpora - oblast sociální

Usnesení č. 6682:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 100.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, 602 00 Brno, IČ: 63 83 11 80

- na zabezpečení mezinárodního turnaje v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 2006 (strava a pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006,

2) ve výši 400.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, 796 01 Prostějov, IČ: 44 05 39 91

- 300.000,-- Kč na zajištění provozu občanského sdružení (mzdové náklady, úhrada elektrické energie, spojů, nákup materiálu, úhrada služeb), 100.000,--Kč na zajištění provozu a mzdové náklady Domovinky pro denní pobyt seniorů,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 30.4.2006 v částce 200.000,-- Kč a do 31.7.2006 v částce 200.000,-- Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

 • zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4319

5222

500.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

7080

500.000,--Kč

nerozdělená finanční podpora

Usnesení č. 6683:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

předložit seznam dalších žádostí o veřejnou finanční podporu předsedům klubů zastupitelů k další diskusi.

3. Poskytnutí daru a prezentačního materiálu města Prostějova (první občánek roku 2006)

Usnesení č. 6684:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

5 000,00

(zvýšení položky dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

5 000,00

(snížení položky věcné dary)

b) poskytnutí peněžitého daru a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

4. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova 601. skupině speciálních sil Generála Moravce

Usnesení č. 6685:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí věcných darů dle důvodové zprávy.

5. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 6686:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit žádnou z nabídek uvedených v bodě I) písemného materiálu na odprodej akcií České spořitelny, a.s..

6. Rozpočtové opatření v kapitole 62 – koncepce a rozvoj

Usnesení č. 6687:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) účast města Prostějova v projektu podpory realizace tzv. nízkonákladových dopravně inženýrských opatření pro zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích vyhlášeném Zastupitelstvem Olomouckého kraje

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

2229

6119

62144

100 000,-

a) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu se světelnou signalizací na silnici II/150 na ul. Plumlovská u křižovatky s ulicí Jungmannova, včetně výměny světelného signalizačního zařízení.

62

2229

6119

62145

50 000,-

b) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu na silnici II/150 na ulici Palackého u základní školy

62

2229

6119

62146

50 000,-

c) na vybudování ochranného ostrůvku pro pěší na přechodu u základní školy na ulici Vrahovická mezi křižovatkami s ulicemi I. Olbrachta a J. Köhlera

62

2229

6119

62149

20 000,-

f) na vybudování vjezdového ostrůvku na ulici Kojetínská na silnici II/367

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

62

6409

6119

nespec.

220 000,-

Studie, plány, záměry a dokumentace pro ÚR

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

ve spolupráci s Ing. Miroslavem Nakládalem, vedoucím odboru dopravy, zabezpečit přípravu projektů dle důvodové zprávy dle písmene a), b), c), f).

7. Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města

Usnesení č. 6688:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6121

12.000.000,- Kč

výkup objektu KaSC

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

12.000.000,- Kč

Fond strategického rozvoje

8. Rozšíření bytu v objektu Dukelská brána 1 o půdní prostory

Usnesení č. 6689:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby byly provedeny stavební úpravy a technické zhodnocení části půdních prostor o výměře 67 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívající v rozšíření bytové jednotky č. 10 za následujících podmínek:

 • stavební úpravy a technické zhodnocení budou provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • budou dodrženy podmínky Domovní správy Prostějov, s.r.o., uvedené ve vyjádření ze dne 2.2.2006,
 • do 30 dnů po provedení stavebních úprav a technického zhodnocení předmětných půdních prostor předloží žadatel Odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově doklady o nákladech skutečně vynaložených na výše uvedené stavební úpravy a technické zhodnocení,
 • stavební úpravy a technické zhodnocení předmětných půdních prostor v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově budou převedeny městu Prostějovu za úplatu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 500.000,- Kč,
 • po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, budou nově vzniklé bytové prostory zařazeny do I. kategorie a budou pronajaty za shodných podmínek jako bytová jednotka č. 10 v objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově (nájemné bude činit 51,42 Kč/m2 měsíčně),

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části půdních prostor o výměře 67 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2006,
 • nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 1 340,- Kč měsíčně,
 • nájemné bude placeno měsíčně předem,

s c h v a l u j e

1. pronájem části půdních prostor o výměře 67 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 30 dnů,
 • nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 1 340,- Kč za sjednanou dobu nájmu,
 • nájemné bude zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy,

2. uzavření dohody o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova spočívajícího v rozšíření bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1 do vlastnictví města Prostějova, a to za cenu odpovídající výši nákladů skutečně vynaložených na předmětné stavební úpravy a technické zhodnocení, nejvýše však za 500.000,- Kč,

3. započtení pohledávky žadatele za městem Prostějovem ve výši ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova a pohledávky města Prostějova za žadatelem v celkové výši odpovídající výši ceny za úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov žadatelem spočívající v nájemném z nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Prostějovem zastoupeném Domovní správou Prostějov, s.r.o., a žadatelem dne 26.10.2005 dohodou,

4. rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o bytové prostory I. kategorie v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov o výměře cca 67 m2 vzniklých stavebními úpravami a technickým zhodnocením půdních prostor; rozšíření bude provedeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,

5. pronájem bytových prostor I. kategorie o rozloze cca 67 m2 (přesná výměra bude známá až po realizaci půdní vestavby) ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov vzniklých rozšířením bytové jednotky č. 10 žadateli dle důvodové zprávy za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
 • nájemné bude činit 51,42 Kč/m2/měsíc, tj. cca 3.445,- Kč měsíčně,
 • nájemní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,
 • při skončení nájmu bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějově bude žadateli vrácena neumořená část ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor v domě ve vlastnictví města Prostějova na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov spočívající v rozšíření bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                       Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                           místostarosta města Prostějova

 

 

Prostějov 3. 2. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:33 | přečteno 428x | Věra Krejčí
load