Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 3. 2006

Usnesení z 95. schůze Rady města Prostějova, konané 7. 3. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 95. schůze, konané dne 7. 3. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města ověřením zápisu.

2. Příprava mimořádného zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 6691:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. pověřit Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města zastupováním města Prostějova na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ 49 45 17 23, která se bude konat dne 21. 3. 2006 v sídle obchodní společnosti,

2. schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

800.000,-

Stroje přístroje a zařízení – osobní automobil pro JSDH města Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

800.000,-

Fond rezerv a rozvoje

3. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 6692:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. náměty a doporučení komise dopravní ze dne 28. 12. 2005,

2. náměty a doporučení komise sociální a zdravotní ze dne 2. 2. 2006 a 23. 2. 2006,

3. doporučení komise koncepce a rozvoje města ze dne 16. 2. 2006,

4. zápis z jednání grantové komise dne 27. 2. 2006,

5. zápis z jednání komise architektury a výstavy dne 1. 2. 2006,

6. zápis z mimořádného jednání kulturní komise dne 27. 2. 2006.

3.A Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek odboru výstavby

Usnesení č. 6693:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek

- Inženýrské sítě Jezdecká kasárna

- Víceúčelová sportovní hala - strojovna, chlazení

- Sportcentrum - vytápění, obvodový plášť, sedačky

- ZŠ Kolárova - fasáda

uvedený v zápise,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu uvedeného v zápise ze schůze rady.

4. Smlouva o zajištění ostrahy objektu

Usnesení č. 6694:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o zajištění ostrahy objektu Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov – Azylové centrum, Určická 101 na dobu neurčitou, bezúplatně dle podmínek smlouvy.

5. Vyřazení majetku – kupní smlouva

Usnesení č. 6695:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle důvodové zprávy a kupní smlouvu mezi městem Prostějov a Andreou Indrákovou, kterou město Prostějov prodává 1 ks kotce pro služebního psa za dohodnutou smluvní částku 5.000 Kč.

6. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova

Usnesení č. 6696:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

7. Výkon zadavatelské činnosti v oblasti veřejné zakázky

Usnesení č. 6697:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením mandátní smlouvy na dodávku služby zadavatelské činnosti v oblasti veřejné zakázky se společností Unitender, s.r.o. na investiční akci „Vybudování systému varování a vyrozumění občanů města Prostějova“,

u k l á d á

Ing. Jiřímu Hudskému, vedoucímu oddělení obrany odboru kancelář starosty,

zajistit jednání směřující k uzavření mandátní smlouvy.

9. Žádosto prominutí smluvní pokuty

Usnesení č. 6698:

Rada města Prostějova po projednání

p r o m í j í

Bertě Brlicové smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, která byla přiznaná platebním rozkazem Okresního soudu v Prostějově, č.j. Ro 104/2005-11 ze dne 16. 3. 2005.

10. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel-ředitelka MŠ Prostějov, Rumunská 23

Usnesení č. 6699:

Rada města Prostějova po projednání

v y p i s u j e

konkurzní řízení a stanoví požadavky na obsazení funkce ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy,

u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

konkurzní řízení organizačně zajistit.

11. Rozhodnutí o vypsání veřejné soutěže na dodavatele elektrické energie

Usnesení č. 6700:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na „Dodavatele elektrické energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci“ dle předloženého návrhu,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města k podpisu smlouvy a plné moci se společností APC Consulting s.r.o. se sídlem v  Přerově, Příční 4, IČ 268 72 056, zastoupenou Ing. Horstem Goldmannem, jednatelem společnosti, ke všem jednáním a právním úkonům, které souvisí s výkonem zadavatelských činností veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie pro veřejné osvětlení a světelnou signalizaci“ dle předloženého návrhu,

j m e n u j e

hodnotící komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek v rámci vyhlášené veřejné soutěže ve složení

členové:                                        náhradníci:

Mgr. Uchytil Vlastimil                   Mgr. Snášel Jiří

Smetana Pavel                              RNDr. Rašková Alena

Bc. Carda Radim                            Ing. Štrajt Richard

JUDr. Kapplová Olga                    Mgr. Cibulka Milan

Kyllar Ladislav                             Patrik Trmač.

13. Svěření kompetencí při vyměřování odvodů za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. 6701:

Rada města Prostějova po projednání

s v ě ř u j e

Městskému úřadu v Prostějově, odboru Finančnímu, pravomoc ukládat v samostatné působnosti, dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvody do rozpočtu města Prostějova za porušení rozpočtové kázně a ukládat povinnost zaplatit v souvislosti s porušením rozpočtové kázně příslušné penále a dále provádět veškerá s tím související správní či daňová řízení včetně vydávání příslušných rozhodnutí a provádět veškeré právní úkony nutné k realizaci této svěřené působnosti.

14. Fond rozvoje bydlení - vyhlášení 1. kola výběrového řízení na rok 2006

Usnesení č. 6702:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení 1. kola výběrového řízení pro rok 2006 na poskytování půjček z FRB dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.

15. Fond rozvoje bydlení - schválení úrokové sazby

Usnesení č. 6703:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

úrokovou sazbu ve výši 6% na všechny dotační tituly poskytovaných půjček z FRB v roce 2006 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.

17. Vyřazení movitého majetku – správa a zabezpečení

Usnesení č. 6704:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku obhospodařovaného oddělením AIS a prodej techniky dle návrhu uvedeného v příloze za cenu stanovenou znaleckým posudkem znalce Ing. Antonína Fajstla ze dne 19. 1. 2006. zájemci ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Kodaňská 1441/46,100 10 Praha 10, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 13, 796 01 Prostějov.

18. Harmonogram investičních akcí

Usnesení č. 6705:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený harmonogram investičních akcí,

u k l á d á

1. Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

postupovat při realizaci investičních akcí v roce 2006 v souladu s předloženým harmonogramem,

2. komisi architektury a výstavby,

čtvrtletně vyhodnocovat plnění harmonogramu investičních akcí v roce 2006 a toto vyhodnocení předkládat radě města.

19. Veřejná finanční podpora:

19.1 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 6706:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 50.000,-- Kč Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu ADRENALIN, Západní 93, Prostějov, IČ 004 60 001

- na podporu činnosti oddílu (výstroj a výzbroj, cestovné, vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, zabezpečení letní a zimní kondiční přípravy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 30.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, Havlíčkova 9, IČ 479 21 463

- na podporu činnosti box oddílu (jízdné, stravné, sportovní potřeby, registrační poplatky, kancelářské potřeby, odměny trenérům, pronájmy, údržba sportovního zařízení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 50.000,-- Kč Škole sebeobrany Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, IČ 265 83 844

- na semináře a soutěže (cestovné, startovné, školné, ubytování), cvičební pomůcky a potřeby, spotřební materiál, podpůrná výživa, rehabilitace

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801

- na mistrovství republiky v parašutismu (jízdné, stravné, rozhodčí, medaile, trička, ceny, opakovací seskoky, pronájem techniky na seskoky, pronájem letounu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

5. ve výši 20.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů SENIOR 2000, V. Škracha 44, Prostějov, IČ 005 05 609

- na podporu činnosti (cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

6. ve výši 50.000,-- Kč Svazu vodáků ČR – klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274

- účast na světovém poháru v Indii (letenky, startovné, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

250.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

250.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

19.3 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 6707:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise ve výši 20.000,-- Kč JUNÁKU, svazu skautů a SKAUTEK ČR – Okresní radě Prostějov, Šmeralova ul., IČ 163 67 596

- na pronájem divadelního sálu Národního domu (Divadelní šestka - 25. 3. 2006)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5222

2040

20 000

(neinv. dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

20 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

c) schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků kulturní komise ve výši 10.000,-- Kč Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose v Prostějově, Kravařova 14, IČ 004 02 338 na uspořádání soutěže reportážních fotografií „Prostějov – město módy“ a „Obchody a obchodníci“,

d) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3231

5331

400

10 000

(neinvestiční příspěvek ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2040

10 000

(ostatní neinvestiční výdaje )

19.4 Veřejná finanční podpora - granty 2006

Usnesení č. 6708:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Michalu Matouškovi, E. Beneše 52/5, Prostějov, nar. 21. 1. 1987

- na vytvoření filmu: „Peníze nebo život“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 30.000,-- Kč Karlu Štulovi, Dolní 28, Prostějov, nar. 25. 6. 1987

- na nahrání CD hudební skupiny Něco Mezi s názvem „Narodil jsem se včera ráno“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3. ve výši 30.000,-- Kč Bohuslavu Pacholíkovi, Šafaříkova 30, Prostějov, nar. 20. 7. 1947

- na tisk publikace „Bob Flora fotografie (Prostějov)“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

2035

90 000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

90 000

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém )

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a)poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 60.000,-- Kč Janu Pospíšilovi, IČ 658 34 216

- na projekt „Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 3. 2007

2. ve výši 100.000,-- Kč Josefu Milarovi, IČ 133 89 858

- na knižní medailonek „Život a dílo Boba Pacholíka“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007

3. ve výši 150.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, IČ 479 22 206

- na studentské divadlo POINT

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4. ve výši 300.000,-- Kč ADNOC EUROPE TRADING s. r. o., E. Beneše 18(69)/30, Prostějov, IČ 262 53 101

- na videodokument „Místopis prostějovských hostinců a spolkových domů“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 28. 2. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5339

2035

150 000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

20

3319

5213

2035

300 000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům)

20

3319

5212

2035

160 000

(neinv.dotace nefinančním podnikatelským subjektům)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

610 000

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

19.5 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 6709:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 10.000,-- Kč Junáku-svazu skautů a skautek ČR, středisku „Děti přírody“ Prostějov, Okružní 119, Prostějov IČ 65762932

- na provoz klubovny (nájem, energie)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 30.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 544612

- na organizaci Dne učitelů (odměny oceněným, pohoštění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

3. ve výši 12.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 544612

- na Gastroden 2006 (pronájem ND)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 1.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 544612

- na Tradiční vánoční výstavku (ceny pro vítěze)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5. ve výši 8.000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, IČ 62859781

- na výchovu dětí v Požární ochraně (ceny dětem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

6. ve výši 4.500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, 798 01 Prostějov, IČ 62860046

- na Dětský den v Domamyslicích na Splávku (ceny dětem, atrakce, hudba)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

7. ve výši 3.000,- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů Prostějov, sídliště Svornosti, IČ 44160119

- na ceny pro vítěze soutěží dětí

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 10.000,-- Kč Kiwajunior Prostějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 26620138

- na projekt Kiwanis Panenka (nákup šicího materiálu) – panenky pro děti v Nemocnici

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

9. ve výši 10.000,-- Kč Kiwajunior Prostějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 26620138

- na pronájem prostor ND

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

32 500,-

(neinv. dotace občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

2041

13 000,-

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5339

2041

43 000,-

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

88 500,-

(ostatní neinvestiční výdaje)

19.6 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 6710:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 25.000,-- Kč Svazu důchodců ČR, sídlo ústředí Wuchterlova 5, Praha 6, míst. organizace Prostějov, Kazín 2, 796 01 Prostějov, IČ: 00 40 81 82

- na nájem přednáškového sálu, na zajištění zájezdů a výletů (doprava a vstupné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

2101

25.000,--Kč

neinvestiční dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

2101

25.000,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje j.n.

20.1 Rozpočtové opatření v kapitole 12 – krizové řízení

Usnesení č. 6711:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

800.000,-

Stroje přístroje a zařízení – osobní automobil pro jednotku SDH

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

800.000,-

(Fond rezerv a rozvoje)

20.3 Rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava

Usnesení č. 6712:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 35.700,- Kč na úhradu zkušebního provozu měřícího zařízení pro monitorování jízdy vozidel na červenou

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5169

35.700,-

Nákup ostatních služeb

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

35.700,-

Konzultační, poradenské a právní služby

20.4 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (chodník Čechovice - Domamyslice)

Usnesení č. 6713:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

602204

1 400 000

Chodník Čechovice - Domamyslice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 400 000

Rezerva RMP

20.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (přesun položek)

Usnesení č. 6714:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

7001

991 162,70

Národní dům – zádlažba dvora, oprava světlíků

60

3322

5171

7004

419 256

Radnice – oprava povrchu terasy, restaurování květinových žardiniér

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

7001

991 162,70

Národní dům – zádlažba dvora, oprava světlíků

60

3322

6121

7004

419 256

Radnice – oprava povrchu terasy, restaurování květinových žardiniér

20.8 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (parkoviště Školní ulice)

Usnesení č. 6715:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

601505

1 000 000

Parkoviště Školní ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 000 000

Rezerva RMP

20.10 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (provoz parkovišť)

Usnesení č. 6716:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

1

450 000,-

Komunální služby – provoz parkoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

450 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města k podpisu mandátní smlouvy a plné moci na správu a údržbu parkovišť se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. se sídlem Jihoslovanská 2169/28, 796 01 Prostějov, , IČ 26224178 , zastoupenou Ing. Jiřím Vavrečkou dle předloženého návrhu s podmínkou stanovení měsíční úhrady.

20.11 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby (veřejná soutěž)

Usnesení č. 6717:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3639

5166

0

110 000,-

Komunální služby – zabezpečení veřejné soutěže

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

110 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

21. Majetkoprávní záležitosti:

21.1 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 3008 a 4541/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6718:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 3008 - ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 4541/1 - ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Prostějov, Danielu Pavloňovi – D PRODUCTION, místo podnikání Boskovice, nám. 9. května 10, PSČ: 680 01, IČ: 47881925 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění reklamních hodin za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 6.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.2 Vyhlášení záměru pronájmu a prodeje objektu Husovo nám. 91

Usnesení č. 6719:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 25348418, za účelem provozování střední odborné školy za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude stanoveno ve výši 360.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,

- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

- veškeré náklady spojené s užíváním předmětného objektu po dobu nájmu uhradí nájemce,

- nájemce bude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím souhlasem pronajímatele.

21.3 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7977 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6720:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7977 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 1 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7785 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6721:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7785 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti ABC Techsystem s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 2132/19, PSČ: 796 01, IČ: 26884569, za účelem umístění informačního panelu o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

21.6 Schválení pronájmu půdních prostor v objektu Dukelská brána 1

Usnesení č. 6722:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části půdních prostor o výměře 67 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově č.p. 210 na p.č. 280 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 10 v domě na ul. Dukelská brána 1 v Prostějově za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 12.3.2006 do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2006,

- nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 1 340,- Kč měsíčně,

- nájemné bude placeno měsíčně předem.

21.7 Schválení pronájmu částí pozemku p. č. 7835 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6723:

Rada města Prostějova po projednání materiál

o d k l á d á .

21.8 Vyhlášení záměru prodeje vybraných objektů bydlení

Usnesení č. 6724:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje následujících nemovitostí ve vlastnictví města Prostějova:

  • objektu bydlení č.p. 2048 (Dolní 85 v Prostějově) na pozemku p.č. 3767 a pozemků p.č. 3767 - zastavěná plocha o výměře 317 m2 a p.č. 3768 - zahrada o výměře 422 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • id. 1/4 objektu bydlení č.p. 3054 (Havlíčkova 37 v Prostějově) na pozemku p.č. 5596 a id. 1/4 pozemku p.č. 5596 - zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 2983 (Partyzánská 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5476 a pozemku p.č. 5476 - zastavěná plocha o výměře 508 m2,
  • objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 1010 (Žeranovská 30 v Prostějově) na pozemku p.č. 1625 a pozemku p.č. 1625 - zastavěná plocha o výměře 524 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 2272 (Husovo nám. 49 v Prostějově) na pozemku p.č. 4117 a pozemku p.č. 4117 - zastavěná plocha o výměře 385 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 2066 (Husovo nám. 56 v Prostějově) na pozemku p.č. 3798 a pozemků p.č. 3798 - zastavěná plocha o výměře 232 m2 a p.č. 3799 - zahrada o výměře 226 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 1992 (Ječmínkova 23 v Prostějově) na pozemku p.č. 3648 a pozemků p.č. 3648 - zastavěná plocha o výměře 153 m2 a p.č. 3649 - zahrada o výměře 87 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • id. 3/5 objektu bydlení č.p. 1678 (Sádky 18 v Prostějově) na pozemku p.č. 3020 a id. 3/5 pozemků p.č. 3020 - zastavěná plocha o výměře 170 m2 a p.č. 3021 - zahrada o výměře 88 m2, vše v k.ú. Prostějov,
  • objektu bydlení č.p. 2989 (Rejskova 8 v Prostějově) na pozemku p.č. 5486 a pozemků p.č. 5486 - zastavěná plocha o výměře 279 m2 a p.č. 5487 - zahrada o výměře 271 m2, vše v k.ú. Prostějov,

formou neveřejného vícekriteriálního výběrového řízení (forma obálkové soutěže) za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou splněny následující podmínky:

  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
  • náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
  • z důvodu záměru prodeje nebudou na převáděným nemovitostech prováděny opravy z prostředků města Prostějova s výjimkou havarijních oprav.

21.9 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 146 a části p. č. 144/4 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6725:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 144/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování GP) a pozemku p.č. 146 – zastavěná plocha, zbořeniště, o výměře 183 m2, v k.ú Prostějov za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující bude povinen provést výstavbu nového objektu na převáděných pozemcích včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta přiměřeně prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání nového objektu na převáděných pozemcích,

- kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu nového objektu na části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov; do nabytí právní moci stavebního povolení bude uzavřena mezi městem Prostějovem a budoucím kupujícím smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 144/4 a pozemku p.č. 146 oba v k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.11 Vyhlášení záměru prodeje garáže v ulici Šafaříkova

Usnesení č. 6726:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje stavby garáže v ulici Šafaříkova na pozemku p.č. 5362/15 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 5362/15 - zastavěná plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Prostějov, za kupní cenu min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ) s tím, že náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, a

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města

vyzvat přihlášené zájemce o odkoupení stavby garáže v ulici Šafaříkova na pozemku p.č. 5362/15 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 5362/15 v k.ú. Prostějov, k předložení nabídek výše kupní ceny ( forma obálkové metody ) s tím, že kupní cena bude činit minimálně cenu stanovenou dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), a na základě přijatých nabídek připravit materiál pro schůzi Rady města Prostějova.

21.12 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p. č. 210/3 v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 6727:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje šesti částí pozemku p.č. 210/3 – orná půda v k.ú. Domamyslice, každá o výměře cca 965 m2 ( přesné výměry budou známy po vyhotovení GP ), v ulici Na Blatech, za kupní cenu min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. 700,- Kč/m2, za následujících podmínek :

 • kupní ceny budou v plné výši uhrazeny před podpisem kupních smluv,
 • v kupních smlouvách bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemku jako právo věcné na dobu neurčitou tak, že se kupující zavazují nabídnout tyto části pozemku v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu částí pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutích, kterými bude povoleno užívání staveb rodinných domů na převáděných částech pozemku,
 • kupující budou povinni provést výstavbu rodinných domů na převáděných částech pozemku včetně pravomocných kolaudačních rozhodnutích nejpozději do 3 let po uzavření kupních smluv; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupních smlouvách sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupních smluv odstoupit,
 • kupující budou povinni na své náklady zajistit výstavbu příjezdové komunikace na převáděných částech pozemku,
 • správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí kupující rovným dílem, a

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města

vyzvat přihlášené zájemce o odkoupení částí pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Domamyslice k předložení nabídky výše kupní ceny ( forma obálkové metody ) s tím, že kupní cena bude činit minimálně cenu stanovenou dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. 700,- Kč/m2, a na základě přijatých nabídek připravit materiál pro schůzi Rady města Prostějova.

21.14 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Prostějov a k. ú. Žešov

Usnesení č. 6728:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7848/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 275 m2 a části pozemku p.č. 452/2 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře cca 255 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP), za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.16 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 426 v k. ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 6729:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 426 – zahrada v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP) za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

21.17 Zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Prostějov a k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 6730:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
v souvislosti s investiční akcí města Prostějova „Stavba průmyslové komunikace a inženýrských sítí v sektoru „G“ průmyslové zóny Prostějov“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a užívat inženýrské sítě, příp. jejich přípojky (elektrorozvody VO, elektrorozvody VN, elektrorozvody NN, STL plynovod, vodovod, kanalizace, koridor pro Český telecom), včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, na částech pozemků p.č. 8021/1 a p.č. 8020/1, oba v k.ú. Prostějov, p.č. 310/15 a p.č. 904, oba v k.ú. Kralice na Hané (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu) ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ve správě org. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 120, IČ 70960399, ve prospěch města Prostějova, se sídlem Prostějov, nám. T. G. Masaryka 12 -14, IČ 00288659, za následujících podmínek:

- věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle směrnice přísp. org. Správa silnic Olomouckého kraje č. 1/2006, pro stanovení poplatků k úhradě nájemného, náhrad za ztížené užívání a za zřízení věcných břemen v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací II. a III. tříd, v platném znění (výše jednorázové úplaty bude stanovena na základě zaměření skutečného provedení prací a uhrazena z kapitoly odboru výstavby v rámci předmětné stavby),

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí a náklady spojené s vypracováním geometrických plánů uhradí město Prostějov,

- do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi vlastníkem pozemků p.č. 8021/1 a p.č. 8020/1, oba v k.ú. Prostějov, p.č. 310/15 a p.č. 904, oba v k.ú. Kralice na Hané, a městem Prostějovem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

21.18 Schválení změny v osobě nájemce

Usnesení č. 6731:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2002/16/216 ze dne 30.9.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem  nájemcem, a to v části týkající se osoby dle důvodové zprávy s tím, že ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2002/16/216 ze dne 30.9.2002 zůstanou nezměněny.

Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 1. 1. 2006.

21.19 Výpůjčka NP – Vápenice 9

Usnesení č. 6732:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu Vápenice 9 v Prostějově č.p. 2977 na pozemku p.č. 5465 v k.ú. Prostějov o výměře 181 m2 příspěvkové organizaci města Prostějova Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 6, IČ: 67008976, za účelem zajištění provozu městské knihovny za následujících podmínek:

- doba výpůjčky – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,

- vypůjčitel ponese po celou dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky,

- výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. 2001/16/134 ze dne 2. 7. 2001.

21.21 Prominutí části náhrady škody

Usnesení č. 6733:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí části náhrady škody ve výši 6.594,- Kč způsobené městu Prostějovu dle důvodové zprávy.

21.22 Změna podmínek smlouvy o nájmu – ARTEMON, a. s.

Usnesení č. 6734:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady.

21.23 Prodej movitého majetku

Usnesení č. 6735:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. prodej dlouhodobého hmotného majetku a to :

 • víceúčelového samojízdného zařízení RATH inv.č. 502 212 000 865 ,
 • nakladače UNC – 61 (bez SPZ ) inv.č. 502 212 000 869,
 • přesuvného podkopu inv.č. 502 212 000 871,
 • vrtacího zařízení inv.č. 502 212 000 872,
 • traktorového návěsu fekálního bez SPZ inv.č. 502 212 000 874,
 • traktorového návěsu 6/NS SPZ PV 67-64 inv.č. 502 212 000 886,
 • míchačky stavebních hmot UNC-061/4 inv.č. 502 212 000 887,
 • kopírky inv.č. 501 212 000 888,
 • podřezávače a vyzvedávače sazenic inv.č. 502 212 000 889,
 • zasypávače sazenic inv.č. 502 212 000 890,
 • mobilní buňky inv.č. 502 212 000 891,
 • mobilní buňky inv.č. 502 212 000 892

z  majetku města Prostějova společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. , se sídlem Prostějov, Školní ul.4 , IČ 25321692, za kupní cenu stanovenou dle znaleckých posudků (cena obvyklá) v celkové výši 690 860,- Kč s tím, že celá kupní cena bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy,

2. ukončení nájemní smlouvy č. NS/OPK/ 01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Prostějov, Školní ul. 4 , IČ 25321692, jako nájemcem dne 27.1.1997 v části týkající se pronájmu movitých věcí uvedených v bodě 1 usnesení , a to ke dni nabytí účinnosti kupní smlouvy se společností Lesy města Prostějova, s.r.o., o převodu předmětných movitých věcí.

21.24 Národní dům Prostějov, o. p. s. – užívání movitých věcí

Usnesení č. 6736:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2004/16/170 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Národní dům Prostějov, o.p.s., se sídlem Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 25576313, jako vypůjčitelem dne 30.6.2004 v části týkající se movitých věcí města Prostějova uvedených v příloze č. 1 písemného materiálu dohodou,

2. výpůjčku movitých věcí města Prostějova tvořících vybavení kavárny Národního domu uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu Národnímu domu Prostějov, o.p.s. , se sídlem Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ: 25576313, za účelem užívání při činnosti obecně prospěšné společnosti za následujících podmínek:

 • doba výpůjčky – neurčitá s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • vypůjčitel bude platit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami vypůjčených movitých věcí.

22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

22.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – U spořitelny 157/5

Usnesení č. 6737:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 38,25m2 v ulici U spořitelny č. 157/5 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Svatoplukova 2516/59

Usnesení č. 6738:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Svatoplukova 1642/3

Usnesení č. 6739:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 16,69m2 ve Svatoplukově ulici č. 1642/3 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.5 Vyhlášení záměru pronájmu NP – J. Zrzavého 3975

Usnesení č. 6740:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 26,71m2 v ulici J.Zrzavého 3975 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.6 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa v DPS na ulici Hacarova

Usnesení č. 6741:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Hacarově a Polišenského ulici v Prostějově
 • s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.000,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.7 Schválení pronájmu NP – Partyzánská 2983/8

Usnesení č. 6742:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 36,42m2 v Partyzánské ulici č. 2983/8 v Prostějově přímému zájemci dle důvodové zprávy

- za účelem uskladnění nábytku

- za měsíční nájemné ve výši 200,-Kč, s inflační doložkou.

22.8 Schválení pronájmu parkovacího místa v DPS na ulici Polišenského

Usnesení č. 6743:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějově žadatelům dle důvodové zprávy.

22.9 Ukončení nájmu a vyhlášení záměru pronájmu NP – Fanderlíkova 393/38

Usnesení č. 6744:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 16,87m2 ve Fanderlíkově ulici č. 393/38 v Prostějově k 31.3.2006

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 16,87m2 ve Fanderlíkově ulici č. 393/38 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.10 Ukončení nájmu a vyhlášení záměru pronájmu NP – Kostelecká 4165/17

Usnesení č. 6745:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 28,7m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 v Prostějově s.r.o. D+V Investing dohodou, k 15.3.2006

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 28,7m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.11 Změna v osobě nájemce NP – Dolní 3658/2

Usnesení č. 6746:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor v Dolní ulici č. 3658/2 v Prostějově dle důvodové zprávy.

23. Bytové záležitosti:

23.1 Návrh uzavření NS - DPS (seznam)

Usnesení č. 6747:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na pronájem městských bytů v domě s pečovatelskou službou dle seznamu, uvedeného v písemném materiále.

23.2 Návrh uzavření NS – DPS

Usnesení č. 6748:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem městského bytu v domě s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

23.3.1 Návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 6749:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.

24.2 Informace o cyklostezce Žižkovo nám. – Kolářovy sady

Usnesení č. 6750:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Karin Kuklová, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

ve spolupráci s Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím odboru výstavby učinit kroky pro získání dotace z krajského dotačního projektu cyklostezek.

24.3 Předvolební setkání politických stran a politických hnutí

Usnesení č. 6751:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, svolat předvolební setkání zástupců politických stran a politických hnutí.

24.4 Žádost o zrušení jednosměrky v ulicích Krokova a Mozartova

Usnesení č. 6752:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

odložit zjednosměrnění ulic Krokova a Mozartova.

24.5 Plán oprav chodníků a komunikací v roce 2006

Usnesení č. 6753:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

předložit radě města aktualizovaný plán oprav chodníků a komunikací na rok 2006.

 

 

Miroslav Pišťák, v. r.                                                                                                 Božena Sekaninová, v. r.

místostarosta v zastoupení starosty                                                                       místostarostka města Prostějova

města Prostějova

 

Prostějov 7. 3. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:44 | přečteno 504x | Věra Krejčí
load