Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 96. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 96. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 3. 2006

Usnesení z 96. schůze Rady města Prostějova, konané 21. 3. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 96. schůze, konané dne 21. 3. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města ověřením zápisu.

1.A Odvolání proti rozhodnutí MěÚ

Usnesení č. 6754:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. a § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. rozhodla o odvolání  ze dne 28. 11. 2003 proti fiktivnímu rozhodnutí Městského úřadu Prostějov o odepření poskytnutí informace ze dne 21. 11. 2003 tak, že odvolání  ze dne 28. 11. 2003 proti fiktivnímu rozhodnutí Městského úřadu Prostějov o odepření poskytnutí informace ze dne 21. 11. 2003 zamítá a potvrzuje jako věcně správné fiktivní rozhodnutí Městského úřadu Prostějov ze dne 21. 11. 2003, kterým bylo rozhodnuto o odepření poskytnutí informace z jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 23. 9. 2003, a to formou zapůjčení či poskytnutí kopie zvukového záznamu, na základě žádosti  ze dne 6. 11. 2003, a to z důvodu, že požadovanou informaci nelze poskytnout, neboť příslušný zvukový záznam z jednání Zastupitelstva města Prostějova byl po zpracování písemného zápisu zničen v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Prostějova.

2. Valná hromada obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 6755:

Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

1. Hospodářský výsledek společnosti v roce 2005 a rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění                        334 tis. Kč

Náklady mimo daňový základ                                                   306 tis. Kč

Navýšení provozního kapitálu                                                    28 tis. Kč

2. Vyplacení odměny řediteli společnosti za hospodaření v roce 2005 dle podmínek, stanovených valnou hromadou společnosti v závislosti na dodržení hospodářského výsledku dle písemného materiálu,

3. Zprávu o vztazích mezi městem Prostějov a Lesy města Prostějova, s.r.o. v roce 2005.

2.1 Schválení dodatku nájemní smlouvy NS/OPK/01/97 ze dne 27. 1. 1997

Usnesení č. 6756:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek nájemní smlouvy NS/OPK/01/97 ze dne 27. 1. 1997 o výši nájemného pro obchodní společnost Lesy města Prostějova, s. r. o. na rok 2006 takto: výše nájemného 1,5 mil. Kč.

2.A Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 6757:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správy Prostějov,s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku,

s c h v a l u j e

- výroční zprávu společnosti za rok 2005,

- zprávu auditora,

- řádnou účetní závěrku,

- hospodářský výsledek společnosti za rok 2005,

- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,

- zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle par. 66a Obchodního zákoníku,

- mimořádnou odměnu Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle návrhu dozorčí rady DSP, s. r. o..

3. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 44/2000

Usnesení č. 6758:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 44/2000 o Městské policii a jejím stejnokroji, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 64/2002.

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Ceny města Prostějova

Usnesení č. 6759:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova ve složení:

předseda: Ing. Jan Tesař

členové: Ing. Pavel Drmola, Miroslav Pišťák, Božena Sekaninová.

5. Jmenování pracovní skupiny pro přípravu pracoviště fakulty VUT

Usnesení č. 6760:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

pracovní skupinu pro přípravu pracoviště fakulty VUT ve složení:

předseda: Ing. Jan Tesař

členové: Ing. Tomáš Blumenstein, Ing. Petr Čížek, Mgr. Ivana Hemerková, Ing. Rudolf Raška, PaedDr. František Říha, Božena Sekaninová, Ing. Michal Šmucr.

6. Záležitosti komisí rady:

Usnesení č. 6761:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. náměty a doporučení komise prevence kriminality ze dne 23. 2. 2006,

2. usnesení komise životního prostředí ze dne 2. 2. 2006,

3. zápis z jednání komise architektury a výstavby dne 8. 3. 2005,

4. informaci o jmenování Soni Popelkové, zaměstnankyně oddělení přestupků odboru občanských záležitostí do funkce tajemnice kontrolního výboru zastupitelstva města.

7. Projekt komunitního plánování

Usnesení č. 6762:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

předložit na schůzi rady dne 4. 4. 2006 k záležitosti komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově analytický materiál.

8. Záležitosti městského oddechového a sportovního centra

Usnesení č. 6763:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o záležitostech provozování a financování městského oddechového a sportovního centra,

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

předložit na schůzi rady dne 4. 4. 2006 materiál ve věci navýšení základního jmění společnosti MI PRO STAV, s. r. o., smlouvy o ručení města za úvěrem společnosti MI PRO STAV, s. r. o. a ROZOP na pořízení mobiliáře (čerpání z FRR).

9. Změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově

Usnesení č. 6764:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2005 a 2006 s účinností od 1. 4. 2006 dle předloženého návrhu včetně doplnění dle Ing. Baláše. Úplné znění organizačního řádu tvoří nedílnou součást zápisu.

10. Informace o problematice zajištění výkonu státní správy

Usnesení č. 6765:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace k problematice zajištění výkonu státní správy v důsledku plnění povinností městským úřadem stanovených novými právními normami,

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

předložit na schůzi rady návrh úpravy organizačního řádu a organizační struktury Městského úřadu v Prostějově ke dne 1. 7. 2006.

11. Návrh úpravy činností oddělení informační služby kanceláře starosty

Usnesení č. 6766:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

navržený postup a úpravu činností oddělení informační služby Kanceláře starosty,

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

informovat členy Zastupitelstva města Prostějova na nejbližším zasedání.

12. Realizace metod moderního řízení v rámci projektu OlK

Usnesení č. 6767:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

realizaci metod moderního řízení v rámci projektu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji“ včetně dodatku č. 2 Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městem Prostějovem a Olomouckým krajem,

z m o c ň u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, k podpisu dodatku č. 2 uvedené Smlouvy.

13. Změna vnitřní úpravy přijímání, evidence a vyřizování stížností, připomínek a podnětů a intervencí veřejného ochránce práv

Usnesení č. 6768:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

změnit s účinností od 1. 4. 2006 Směrnici č. 1/2005, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů osob a intervencí veřejného ochránce práv podle předloženého návrhu. Úplné znění směrnice č. 1/2005 tvoří nedílnou součást zápisu.

14. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 6769:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

 

15. Jmenování hodnotící komise soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu

Usnesení č. 6770:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi 2. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu v Prostějově ve složení:

předsedkyně Božena Sekaninová, místostarostka

členové Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Karin Kuklová, vedoucí odboru koncepce a rozvoje

PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí odboru kanceláře starosty

tajemnice Ing. Petra Mejzlíková, koordinátora projektu PROSTĚJOV-ZDRAVÉ MĚSTO.

16. Návrh OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2005

Usnesení č. 6771:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.

17. Nařízení města Prostějova – TRŽNÍ ŘÁD

Usnesení č. 6772:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Nařízení města Prostějova, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD dle písemného materiálu se změnou dle diskuse.

18. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 6773:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění dle důvodové zprávy.

19.1 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 - Svatolazarská komenda Prostějov (koncert pro seniory)

Usnesení č. 6774:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Svatolazarská komenda Prostějov, Svatoplukova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 26618290 ve výši 24 000,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 30 000,- Kč)

19.2 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 - Svatolazarská komenda Prostějov (pomůcky pro tělesně postižené)

Usnesení č. 6775:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- Svatolazarská komenda Prostějov, Svatoplukova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 26618290 ve výši 24 000,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 30 000,- Kč).

19.3 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 - CIPOS Prostějov

Usnesení č. 6776:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- CIPOS – Centrum informací pro občanskou společnost, Na okraji 16, 796 04 Prostějov, IČ: 70839140 ve výši 6 400,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 8 000,- Kč).

19.4 Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 - CIPOS Prostějov (doporučení zastupitelstvu)

Usnesení č. 6777:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

- CIPOS – Centrum informací pro občanskou společnost, Na okraji 16, 796 04 Prostějov, IČ: 70839140 ve výši 23 200,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 29 000,- Kč)

20. Strategický plán rozvoje města Prostějova – schválení strategické části

Usnesení č. 6778:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit vizi, globální cíl, priority a opatření Strategického plánu rozvoje města Prostějova.

21. Informace o řešení problematiky městské tržnice

Usnesení č. 6779:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci k problematice městské tržnice,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

zpracovat studii příp. využití plochy na Vodní ulici.

22. Návrh úprav parteru na Pernštýnském nám.

Usnesení č. 6780:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

posouzení návrhu úprav parteru Pernštýnského náměstí.

23. Výstavba parkovišť u městského hřbitova na Brněnské ulici

Usnesení č. 6781:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

ve spolupráci s Ing. Miroslavem Greplem, vedoucím odboru správy majetku města a Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím odboru výstavby, zajistit studii parkoviště za městským hřbitovem v lokalitě označené č. 4 a č. 5 a kvalifikovaný odhad nákladů na výkupy pozemků a realizaci parkovišť.

24. Vyhodnocení lokalit vhodných na výstavbu nové dráhy BMX

Usnesení č. 6782:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál s tím, že Ing. Karin Kuklová, vedoucí odboru koncepce a rozvoje, zajistí dopracování materiálu,tj. doplnění o rozsah díla a předpokládané náklady.

 

24.A Problematika tepelného hospodářství

Usnesení č. 6783:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pořízení nezávislé studie posouzení vhodnosti vybudování teplárny na spalování biomasy na území města Prostějova s tím, že rada rozhodne o výběru zpracovatele studie.

25. Určení nového člena osadního výboru

Usnesení č. 6784:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova určit člena osadního výboru v části města Vrahovice dle důvodové zprávy.

26. Osadní výbor Vrahovice – návrh využití pozemku p. č. 150/1 v k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 6785:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost skupiny občanů z části Čechůvky, kteří se obrátili na Osadní výbor Vrahovice s prosbou iniciovat jednání v Radě města Prostějova týkající se určení využití pozemku p.č. 150/1 v k.ú. Čechůvky,

u k l á d á

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,

předložit na schůzi rady dne 4. 4. 2006 informaci o možném využití předmětného pozemku ke zřízení dětského hřiště.

27. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 6786:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Prostějov a obcí Biskupice na dobu určitou do 30. 6. 2007.

28. Pracovní cesta člena Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č. 6787:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pracovní cestu člena Zastupitelstva města Prostějova Ing. Tomáše Blumensteina dle důvodové zprávy.

29. Žádost o užití znaku města Prostějova

Usnesení č. 6788:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

1. s jednorázovým užitím znaku města Prostějova pro prezentaci formou samolepek na vozidla. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

2. s užitím znaku města Prostějova na plakátech a propagačních materiálech, které budou vydány u příležitosti pořádání šesti výstav a prezentace výtvarných autorů v prostorách kina Metro v Prostějově. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

30. Koncepce rozvoje Sportcentra – DDM

Usnesení č. 6789:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

koncepci příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, Olympijská ul. 4 vytvořenou ředitelem Mgr. Ivanem Nedvědem po zřízení odloučeného pracoviště na Vápenici č. 9.

 

30.A Koncepce budoucího provozovatele NP – Olympijská 4

Usnesení č. 6790:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

koncepci budoucího provozovatele a harmonogram prací nutných na přeměnu prostoru pro využití Sportcentra – DDM Prostějov, Olympijská ul. 4.

31. Pravidla pro výdej věcných darů občanům u příležitosti životních jubileí

Usnesení č. 6791:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pravidla pro výdej věcných darů u příležitosti životních jubileí občanů města Prostějova, který zajišťuje Duha - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

32. Zřízení centra sportu při ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Usnesení č. 6792:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

se zřízením centra sportu při školním sportovním klubu Asociace školních sportovních klubů ČR na Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14.

34. Veřejná finanční podpora:

34.4 Veřejná finanční podpora z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 6793:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 5.000,-- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 53 581

- na Indiánské léto – Cavalo 2006 (odměny soutěžícím a rozhodčím, ozvučení, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 10.000,-- Kč

- na sjezd na divoké vodě – závodní činnost (cestovné, pojištění, výstroj)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 5.000,-- Kč

- na sjezd na divoké vodě – závodní činnost (doprava, ubytování, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 15.000,-- Kč Okresnímu sdružení českého svazu tělesné výchovy, Česká 15, Prostějov, IČ 004 35 937

- na podporu činnosti Okresního fotbalového svazu Prostějov (pořádání mládežnických turnajů ve fotbale)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

5. ve výši 15.000,-- Kč Sportovnímu klubu Elán Prostějov, Kostelecká 366, Prostějov, IČ 708 82 096

- na podporu činnosti (pronájmy, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

6. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na uspořádání Mezinárodního šachového turnaje jednotlivců Wisconsin Cup

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

7. ve výši 5.000,-- Kč TJ Kulečník Prostějov, Palackého 25, IČ 479 18 055

- na podporu činnosti (cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 4.000,-- Kč SK ROŠÁDA Prostějov, Melantrichova 18, IČ 266 28 911

- na podporu šachové činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, výuková tabule, obsluha PC)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

9. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

- na uspořádání akcí odd. kanoistiky „Trojboj Hloučela“ a „Memoriál rodiny Albrechtovy“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

10. ve výši 5.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na krasobruslařské závody „Velká cena města Prostějova“ (nájem ledové plochy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

11. ve výši 20.000,-- Kč Svazu vodáků ČR – klub 109, Kravařova 1, Prostějov, IČ 657 62 274

- na uspořádání akcí „Mistrovství republiky v raftingu – Labe“ a „Mistrovství republiky v raftingu – Lipno“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

12. ve výši 15.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186

- na podporu činnosti (startovné, cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

13. ve výši 15.000,-- Kč Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, t ř. Míru 115, IČ 619 89 592

- na seminář „Aplikace vědeckých poznatků v tenise“ (pronájmy, lektoři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

14. ve výši 50.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801

- na podporu soutěžních týmů ve skupinové akrobacii (startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

2039

144.000

(neinv. dotace občanským sdružením)

20

3419

5212

2039

5.000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům - FO)

20

3419

5492

2039

15.000

(dary obyvatelstvu)

20

3419

5332

2039

15.000

(neinv. dotace vysokým školám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

2039

179.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

34.5 Veřejná finanční podpora z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 6794:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 2.500,-- Kč Občanskému sdružení Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, IČ 701 04 468

- na ceny do soutěží „Dětský den“ a „Mikulášská besídka“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2. ve výši 2.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostějov-Vrahovice, IČ 657 62 096

- na ceny pro soutěžící

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 4.000,-- Kč Klubu papírových modelářů Delfín Prostějov, Štětovice 103, IČ 709 47 724

- na ceny pro soutěžící „Prostějovský papír 2006“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 2.000,-- Kč Mateřské škole a základní škole Jistota, o.p.s., Prostějov, Tetín 1, IČ 253 42 924

- na ceny pro soutěžící děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

5. ve výši 6.000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Prostějov-Držovice, IČ 628 60 054

- na „Dětský den“ (ceny a atrakce)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

6. ve výši 25.000,-- Kč Gaudeamus o.p.s, Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558

- na Studentský majáles (ozvučení, pronájem kočáru, skupina histor. šermu, pořízení kostýmů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

7. ve výši 2.000,- Kč Svazu letců České republiky, odbočce č. 21. Prostějov, Mánesova 8, IČ 163 67 723

- na soutěž modelářů (ceny pro děti)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 10.000,- Kč Moravskému rybářskému svazu, MO, Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218

- na činnost rybářského kroužku a ceny do soutěží pro děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

2041

14 500,-

(neinv. dotace občanským sdružením)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5229

2041

12 000,-

(ostatní neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5221

2041

27 000,-

(neinv. dotace obecně prospěšným společnostem)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

2041

53 500,-

(ostatní neinvestiční výdaje)

34.7 Veřejná finanční podpora z prostředků komise životního prostředí

Usnesení č. 6795:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí

1. ve výši 19 000,- Kč Českému svazu včelařů, ZO Prostějov, Prostějov,IČ 163 67 812

- Boj proti varroáze včel

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

2. ve výši 48 000,- Kč Českému svazu ochránců přírody – Regionální sdružení Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ 00 11 66 70

- na projekt „Péče o prostějovské handicapované živočichy“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 23 000,- Kč ZO Českému svazu ochránců přírody, základní organizace Hořepník, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov,IČ 711 98 652

- na projekt „Ohrožené rostliny střední Moravy-brožura“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

4. ve výši 30 000,- Kč ZO ČSOP Hloučela, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov,IČ: 67 02 72 37

- na projekt „Ptáci biokoridoru Hloučela-brožura“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

5. ve výši 15 000,- Kč MVDr. Miloslavu Zajíčkovi, IČ 423 53 581

- na projekt „Úprava dětského koutku a výsadba živého plotu“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

125 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

40

3799

5212

4003

15 000

(Neinvestiční dotace fyzickým osobám )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

140 000

(Prostředky komise životního prostředí )

35. Rozpočtová opatření:

35.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 6796:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

149.500,-

Mzdové prostředky pracovníků

11

6171

5031

38.900,-

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti

11

6171

5032

13.500,-

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

201.900,-

Rezerva RMP pro rozpočtová opatření

35.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 6797:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

6121

0

0

1154

194.000,00

( Pol. 6121 – Budovy, haly a stavby, informační desky pro KK DUHA)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

194.000,00

( Pol. 5901 – Rezerva rady pro RO )

35.3 Rozpočtové opatření v kapitole 11 a kapitole 13

Usnesení č. 6798:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

A) odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům města dle NV č. 50/2006 v maximální výši:

- člen zastupitelstva Kč 740,-

- předseda výboru nebo komise Kč 2.020,-

- člen rady Kč 2.200,-

- člen výboru nebo komise Kč 1.730,-

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.
2. Neuvolněným členům zastupitelstva se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006
do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení.
B) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6112

5023

212.000,-

(odměny členům zastupitelstev obcí a krajů)

11

6112

5031

36.400,-

(odvody sociálního pojištění)

11

6112

5032

12.600,-

(odvody zdravotního pojištění)

11

6112

5038

600,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

261.600,-

(FRR)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5011

3.565.000,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

11

6171

5031

927.000,-

(odvody sociálního pojištění)

11

6171

5032

321.000,-

(odvody zdravotního pojištění)

11

6171

5038

15.000,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.828.000,-

(FRR)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5011

815.800,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

13

5311

5031

212.200,-

(odvody sociálního pojištění)

13

5311

5032

73.500,-

(odvody zdravotního pojištění)

13

5311

5038

3.500,-

(ostatní povinné pojištění)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.105.000,-

(FRR)

35.4 Rozpočtové opatření v kapitole 20 – školství a kultura

Usnesení č. 6799:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 546.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

337

546.000,-

(neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

337

546.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

35.5 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a kapitole 60 (ZŠ Sídliště Svobody)

Usnesení č. 6800:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 350.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

337

100.000,-

(budovy, haly a stavby – zasíťování počítačové učebny)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

337

250.000,-

(neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Prostějov, Sídliště svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

337

350.000,-

(odvody příspěvkových organizací)

35.6 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a kapitole 60 (ZŠ E. Valenty)

Usnesení č. 6801:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

řediteli ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 105.000,-- Kč,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

344

105.000,-

(převod z investičního fondu ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 na kapitolu 60 - výstavba)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

344

105.000,-

(odvod z investičního fondu ZŠ PV, ul. E. Valenty 52)

35.7 Rozpočtové opatření v kapitole 50 – správa majetku města (WC na ul. Knihařská)

Usnesení č. 6802:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

5139

5.000,--

dovybavení veřejných WC na Knihařské ul.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

5.000,--

snížení položky oprava a údržby na nákup dovybavení veřejných WC

35.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (VSH)

Usnesení č. 6803:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121

603104

4 500 000

VSH

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

4 500 000

FRR

35.11 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (komunikace a IS Jezdecká ul.)

Usnesení č. 6804:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál.

35.12 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (dětské hřiště na Krasické ul.)

Usnesení č. 6805:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál na příští schůzi rady s tím, že bude dopracován dle diskuse.

 

35.13 Rozpočtové opatření v kapitole 90 – komunální služby

Usnesení č. 6806:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

3

312 000,-

Komunální služby – zabezpečení provozu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

312 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

35.14 Rozpočtové opatření v kapitole 20 a kapitole 10

Usnesení č. 6807:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

2035

250 000,00

(Grantový systém - zvýšení položky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

1025

250 000,00

(snížení položky nákup služeb – Národní dům)

35.15 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – informační kiosek

Usnesení č. 6808:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6122

0

0

1156

110.000,00

( Stroje, přístroje a zařízení – pořízení informačního kiosku )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

110.000,00

( Rezerva pro rozpočtová opatření RMP )

36. Majetkoprávní záležitosti:

36.1 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 8063/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6809:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 8063/1 - trvalý travní porost v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Štěrboholy, Průmyslová 372/1, PSČ: 108 00, IČ: 48590568, za účelem umístění navigační tabule o rozměru 2 x 1 metr za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemné bude stanoveno ve výši 4.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.2 vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6810:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 1790/1 – ost.plocha o výměře 2.000 m2, p.č. 1791 – zahrada o výměře 176 m2 a p.č. 1792 – ost.plocha o výměře 320 m2, vše  k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV, s.r.o., se sídlem

Prostějov, Vápenice 17, IČ: 26965186, za účelem umístění zařízení staveniště pro výstavbu Městského oddechového a sportovního centra Prostějov, za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou se zpětnou  účinností od 1.2.2006 do 31.7.2006,

- nájemné bude stanoveno ve výši 20,-- Kč/m2/rok, tj. celkem 24.960,-- Kč za sjednanou dobu nájmu,

- nájemné bude zaplaceno před podpisem nájemní smlouvy.

36.3 vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 8075/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6811:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál.

36.4 vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 430 v k. ú. Dětkovice u Prostějova

Usnesení č. 6812:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

jednat o prodeji pozemku p.č. 430 – ovocný sad o výměře 6629 m2 v k.ú. Dětkovice u Prostějova.

36.5 vyhlášení záměru prodeje podílu id. 1/11 na části pozemku p. č. 5985/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6813:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.6 prodej pozemků v lokalitě tzv. židovských uliček

Usnesení č. 6814:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál.

36.7 prodej části pozemku p. č. 5721/44 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6815:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 5721/44 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že z důvodu zachování jednotného charakteru ulice nebude převáděný pozemek oplocen; v případě porušení uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit městu Prostějovu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že do 12 měsíců po uzavření kupní smlouvy zřídí na dotčených částech převáděného pozemku bezúplatně věcná břemena spočívající v právu umístit a užívat inženýrské sítě (vedení plynu, kabel NN, kanalizace, sdělovací kabel, kabel VO), včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních, ve prospěch správců inženýrských sítí s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen ponese Ing. Jiří Peichl; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.8 vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 1790/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6816:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u je

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1790/1 – ost.plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3.050 m2, T.J. Pozemstav Prostějov – Občanskému sdružení, se sídlem Krasická 6, Prostějov, IČ: 44 15 99 19, na dobu určitou do 31.12.2016, za účelem výstavby 5 volejbalových kurtů pro T.J. Pozemstav Prostějov – Občanské sdružení s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavřena okamžitě poté, jakmile z pozemku bude odstraněno zařízení staveniště pro výstavbu Městského oddechového a sportovního centra Prostějov. Vypůjčitel ponese po celou dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz a údržbu předmětu výpůjčky a volejbalových kurtů na předmětu výpůjčky.

36.9 vyhlášení záměru směny pozemků v ul. Hybešova

Usnesení č. 6817:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr směny pozemku p.č. 7564/168 – ostatní plocha o výměře 188 m2, pozemku p.č. 7564/169 – ostatní plocha o výměře 219 m2 a části pozemku p.č. 7564/165 – orná půda o výměře cca 153 m2 ( přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu ), vše v k.ú. Prostějov za část pozemku p.č. 7563/3 – orná půda o výměře cca 77 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ) a část pozemku p.č. 7563/4 – orná půda o výměře cca 600 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

 • směna bude provedena s případným finančním vyrovnáním ve prospěch města Prostějova, a to ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (ceny obvyklé),
 • náklady na zpracování geometrických plánů, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí žadatel.

36.10 výkup pozemků p. č. 6036/1 a 6036/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6818:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků v ulici C. Boudy p.č. 6036/1 - orná půda o výměře 8.963 m2 a p.č. 6036/2 – orná půda o výměře 379 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, tj. celkem 3.269.700,- Kč, za následujících podmínek:

  • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % ( výše daně z převodu nemovitostí ) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.12 výkup části pozemku st. p. č. 40 v k. ú. Vrahovice

Usnesení č. 6819:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v souvislosti s  akcí „Rekonstrukce ul. Čs. armádního sboru“ (investor město Prostějov) výkup části pozemku st. p.č. 40 – zast. plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geom. plánu) od vlastnice tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. celkem cca 25.000,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

 

36.13 bezúplatný převod movitého majetku

Usnesení č. 6820:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze tohoto materiálu z majetku města Prostějova do vlastnictví organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, IČ 00840173.

36.15 zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Prostějov a k. ú. Krasice

Usnesení č. 6821:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat VTL plynovod včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na částech pozemků města Prostějova p.č. 5989/5 v k.ú. Prostějov a p.č. 471/1 v k.ú. Krasice (rozsah zatížení pozemků věcným břemenem je stanoven GP č. 3681-550/2005 ze dne 13.7.2005 a GP č. 380-550/2005 ze dne 13.7.2005), ve prospěch společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ: 49970607, za následujících podmínek:

 • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně,
 • náklady spojené s vypracováním GP a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.16 změna podmínek smlouvy o nájmu pozemku - ARTEMON

Usnesení č. 6822:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu smlouvy o nájmu č. 2003/16/369 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností ARTEMON a.s., se sídlem Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 26291517, jako nájemcem dne 26.11.2003

na pronájem části pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Prostějov o výměře 124 m2 za účelem zřízení provizorního vjezdu do areálu společnosti na pozemku p.č. 1661/4 v k.ú. Prostějov v části týkající se doby nájmu a možnosti výpovědi následovně:

 • smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016,
 • pronajímatel bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
    • nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného,
    • nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se smlouvou ,
    • nájemce přenechá předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele,
 • nájemce bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
    • pronajímatel hrubě porušil ujednání smlouvy,

přičemž podmínkou účinnosti výpovědi bude předchozí písemné upozornění druhé smluvní strany na porušení smlouvy a marné uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k nápravě,

- zašle-li nájemce pronajímateli nebo pronajímatel nájemci do 31.12.2016 oznámení, že má zájem, aby nájemní poměr po 31.12.2016 pokračoval, změní se smlouva o nájmu č. 2003/16/369 ze dne 26.11.2003 s účinností ode dne 1.1.2017 na smlouvu na dobu neurčitou, kterou bude moci kterákoliv ze smluvních stran vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta bude 3 měsíce.

Změna smlouvy o nájmu č. 2003/16/369 ze dne 26.11.2003 bude provedena formou dodatku.

36.17 změna smlouvy o nájmu pozemku

Usnesení č. 6823:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 446 v k.ú. Krasice o výměře 162 m2 (v současnosti označena jako pozemek st. p.č. 626 v k.ú. Krasice) přímému zájemci za cenu min. dle znaleckého posudku.

36.18 Bezúplatný převod tobogánu

Usnesení č. 6824:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16037 ze dne 14. 2. 2006 o bezúplatném převodu toboganu obci Vlčnov, se sídlem Vlčnov č.p. 124, PSČ 687 61, IČ: 291561.

37. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

37.2 snížení nájmu z NP – Palackého ul. 145/2

Usnesení č. 6825:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor v Palackého ulici č. 145/2 v Prostějově na 134 987,-Kč ročně.

37.3 snížení nájmu z NP – Pernštýnské nám. 176/8

Usnesení č. 6826:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na Pernštýnském nám. č. 176/8 v Prostějově na 125.289,-Kč ročně.

37.4 snížení nájmu z NP – Wolkerova ul. 1684/31

Usnesení č. 6827:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor ve Wolkerově ulici č. 1684/31 v Prostějově na 47.881,-Kč ročně.

37.5 snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 121/11

Usnesení č. 6828:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č. 121/11 v Prostějově KAJA s.r.o. o 15%, tj., z 508.998,41Kč/rok na 432.649,-Kč ročně.

37.6 změna v osobě nájemce NP - ML

Usnesení č. 6829:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor v objektu Městských lázní na Floriánském nám. v Prostějově dle důvodové zprávy.

37.7 návrh prominutí poplatku z prodlení

Usnesení č. 6830:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit žádost o prominutí poplatku z prodlení dle důvodové zprávy.

37.8 úprava nájemného z NP – inflační koeficient

Usnesení č. 6831:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

 • s platností od 1.7.2006 uplatnit inflační koeficient 1,019 u nájemného za pronájem garáží a parkovacích míst v majetku města Prostějova,
 • pro rok 2006 neuplatňovat inflační koeficient u nájemného z pronájmu nebytových prostor, které slouží k podnikání a činnosti neziskových organizací.

 

38. Bytové záležitosti:

38.1 návrh změny podmínek NS v domě E. Králíka 4

Usnesení č. 6832:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

variantu a) dle důvodové zprávy tj., že stávající nájemníci zůstanou v těchto bytech a bude jim pouze změněna nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení a změnou nájemného z regulovaného na věcně usměrňované.

38.2 návrh uzavření NS

Usnesení č. 6833:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

38.3 návrh uzavření NS

Usnesení č. 6834:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

39. Různé

39.1 Informace o urgenci – požadavek občanské vybavenosti (komunikace na Dolní ulici)

Usnesení č. 6835:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

připravit do návrhu rozpočtu stavebních investic na rok 2007 položku 3. etapa oprav komunikace v ul. Dolní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Pišťák, v. r.                                                                                                                 Bc. Alois Mačák, v. r.

místostarosta v zastoupení                                                                                                      místostarosta města Prostějova

starosty města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 21. 3. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:50 | přečteno 538x | Věra Krejčí
load