Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova

konané 28. 3. 2006

Usnesení z 97. schůze Rady města Prostějova, konané 28. 3. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 97. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 28. 3. 2006 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 6836:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a)a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 10 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, IČO: 62860046

- na úhradu nákladů spojených s nákupem výbavy hasičské klubovny (obnova stávajícího nábytku – nové stoly a židle)

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 10. 2006,

2. ve výši 10 tis. Kč Římskokatolické farnosti Povýšení svatého kříže, Filipcovo nám. 4, Prostějov, IČ 44159994;

- VFP bude použita na zajištění a opravu objektu PAX na Brněnské ulici vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje (zasklení objektu, výmalba části objektu a zajištění stavu podlahy);

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2006

3. ve výši 5 000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu ZO Prostějov - Držovice SNP 37, 796 07 Prostějov IČ 65762690

- na projekt: „Nájemné klubovny“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 1.12.2006

4. ve výši 5 000 Kč Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Resslova 2, Prostějov 796 01

- na částečné pokrytí provozních nákladů a obnovu základního materiálně-technického zázemí organizace

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 1.12.2006

5. ve výši 35.000,--Kč Sdružení nájemníků- SON ČR, sídlem Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, místní organizace Kostelecká 17, Prostějov, IČ 48 13 32 81

- na právní poradenství, provozní náklady ( nájemné, telefonní poplatky, kancelářské potřeby a vzdělání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6. ve výši 40.000,--Kč Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, IČ 00 49 92 77

- na pomoc a vyhledávání ohroženým dětem v regionu Prostějov, která zajišťována z pobočky FOD, Lidická 86, Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 8.000,-- Kč Esperanto Klubo Prostějov, Křížkovského 12, IČ 657 63 092

- na nájem, elektřinu, plyn, cestovné na akce, předplatné časopisů, poštovné, kancelářské potřeby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

8. ve výši 22.000,-- Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní rada Prostějov, Studentská 2, IČ 702 86 183

- na zájezdy, vzdělávací a poznávací činnost, divadelní představení, úhradu pronájmu sálu DUHA, přednášky, besedy (sekce důchodců)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

9. ve výši 25.000,-- Kč

- na titulový zápas mezinárodní boxerské organizace IBF (vitamínové přípravky, speciální strava, sauna, masáže, sportovní vybavení, cestovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

10. ve výši 50.000,-- Kč Klubu přátel školy při Základní škole Rejskova tř. 4, Prostějov, IČ 708 93 985

- na doplnění a vybavení hudebního souboru hudebními nástroji a ozvučovaní technikou

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

11. ve výši 25.000,-- Kč Okresnímu sdružení českého svazu tělesné výchovy, okresnímu fotbalovému svazu, Česká 15, Prostějov, IČ 004 35 937

- na pořádání mládežnických turnajů ve fotbale

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

12. ve výši 50.000,-- Kč

- na podporu nevidomého člena paralympijského juniorského týmu ve sjezdovém lyžování (doprava, ubytování, stravné, vleky, lyžařské vybavení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

13. ve výši 15.000,-- Kč

- na koncert vážné hudby (honoráře umělcům)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2006

14. ve výši 30.000,-- Kč

- na projekt „Katastrofa pohár 2006“ (nájemné, reklama, ceny, rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

15. ve výši 25.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na činnost šachového oddílu (materiál, cestovné, rozhodčí, startovné, turnaje a přebory)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

16. ve výši 20.000,-- Kč Českému svazu rekreačního sportu, Okresní komisi malé kopané, Česká 15, Prostějov, IČ 005 40 277

- na pořádání turnajů malé kopané

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

17. ve výši 50.000,-- Kč Martinu Žeravovi, IČ 633 25 314

- na motokrosové závody (náhradní díly, oleje, pneumatiky, výstroj)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

18. ve výši 20.000,-- Kč KIWAJUNIOR Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, IČ 266 20 138

- na činnost v roce 2006 (nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, propagace, telefony, internet, kopírování, poplatky, služby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

19. ve výši 50.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře, Lidická 6, Prostějov, IČ 485 32 517

- na podporu „Informačního a internetového místa při OHK v Prostějově v roce 2006“ (mzdy, nájem, telefony, internet, správa internetové sítě)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2007

20. ve výši 30.000,-- Kč Českému Občanskému Klubu Cyklistů Prostějov, Úprkova 16, IČ 708 79 885

- na všestranný rozvoj cyklistiky (pořadatelská a organizační činnost, cestovné, sportovní potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

21. ve výši 20.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na doplnění materiálu horolezecké stěny (horolezecká lana, karabiny s pojistkou, jistící prostředky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

22. ve výši 20.000,-- Kč FC Žešov, oddílu malé kopané, Žešov 4, Prostějov, IČ 670 09 808

- na nákup motorového vyžínače

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

23. ve výši 15.000,-- Kč Historickým kočárům „MYLORD“, Mostkovice, IČ 266 43 308

- na prezentaci historických dopravních prostředků - kočárů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

24. ve výši 10.000,-- Kč Ing. Bohdanu Kousalovi, HANÁCI, hádankářskému kroužku, Kostelecká 9, Prostějov,

- na nákup odborné literatury, cestovné, ubytování, semináře, soutěže

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

25. ve výši 50.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, Březinova 9, Prostějov, IČ 479 22 524

- na zajištění pobytu folklorního souboru z Belgie, nájemné, na generální údržbu krojů souboru Mánes

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

26. ve výši 10.000,-- Kč Dušanu Kamzíkovi, IČ 123 09 001

- na zajištění výstav a kulturních akcí

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

27. ve výši 45.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, Šmeralova 9, IČ 266 58 658

- na rozvoj florbalu v Prostějově (mantinely, nájemné, výstroj, výzbroj, doprava, rozhodčí, startovné, soustředění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

28. ve výši 50.000,-- Kč Hokejbalovému Clubu Prostějov DUCKS, Sídl. Svornosti 7/15, IČ 265 40 347

- na činnost (cestovné, rozhodčí, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

29. ve výši 30.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů, Letecká 3, Prostějov, IČ 266 50 355

- na činnost Klubu výsadkových veteránů (pořádání kulturních a sportovních akcí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

a)b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

10

3319

5212

     

15.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

10

3429

5222

     

5.000,-

NI dotace občanským sdružením

10

3749

5222

     

5.000,-

NI dotace občanským sdružením

10

5512

5222

     

10.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

2140

5229

     

50.000,-

Ostatní NI dotace neziskovým a podobným organizacím

20

3113

5222

     

50.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3121

5339

     

20.000,-

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

20

3239

5222

     

8.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3299

5222

     

22.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3319

5212

     

10.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

20

3319

5222

     

50.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3419

5212

     

50.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

20

3419

5222

     

235.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3419

5492

     

105.000,-

Dary obyvatelstvu

20

3429

5222

     

45.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3429

5492

     

10.000,-

Dary obyvatelstvu

21

4339

5222

     

40.000,-

NI dotace občanským sdružením

21

4349

5222

     

35.000,-

NI dotace občanským sdružením

60

3330

5223

     

10.000,-

NI dotace církvím a náboženským společnostem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5909

   

16

775.000,-

Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů

b)a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova – z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 20.000,-- Kč Sdružení Ochrana nenarozeného života, sídlo sdružení Voršilská 5, Praha, míst. organizace Sádky 2, Prostějov, IČ 00 53 76 75

- na činnosti pro rok 2006 a posílení počítače

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b)b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

21

4339

5222

   

2101

20.000,-

Komise sociální a zdravotní - NI dotace občanským sdružením

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

21

4339

5909

   

2101

20.000,-

Komise sociální a zdravotní – ostatní NI výdaje jinde nezařazené

c)a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání ve výši 20.000,-- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612

- na „Hanácký pohár 2006“ (pronájem sálu, aparatura, světla, plakáty, tiskoviny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

c)b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3123

5339

   

2041

20.000,-

Komise pro výchovu a vzdělávání - NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3299

5909

   

2041

20.000,-

Komise pro výchovu a vzdělávání – ostatní NI výdaje jinde nezařazené

d)a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z  prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 50.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395¨

- na podporu činnosti (účast a pořádání soutěží, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při tréninku, speciální kola, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

d)b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5222

   

2039

50.000,-

Komise pro mládež a tělovýchovu - NI dotace občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3419

5909

   

2039

50.000,-

Komise pro mládež a tělovýchovu – ostatní NI výdaje jinde nezařazené

e)a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z  prostředků kulturní komise ve výši 20.000,-- Kč

- na tisk a vazbu publikace „Jak jsme v Prostějově stavěli pomník prezidenta Tomáše G. Masaryka“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

e)b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3316

5492

   

2040

20.000,-

Komise kulturní – dary obyvetelstvu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3319

5909

   

2040

20.000,-

Komise kulturní – ostatní NI výdaje jinde nezařazené

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 100 tis. Kč Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakovského 3, Prostějov, IČ 47922613;

- VFP bude použita na ošetření zvonu kostela sv. Bartoloměje, jeho technické vybavení a nový elektrický pohon; - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu;

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006,

2. ve výši 200.000,--Kč Občanskému sdružení „ Písničkou ke slunci“, Lidická 86, 796 01 Prostějov, IČ: 65 76 24 44

- na úhradu části nákladů spojených s uspořádáním 11. Mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

3. ve výši 200.000,-- Kč Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, 796 01 Prostějov, IČ: 68 68 50 17

- na zajištění provozních, materiálových a mzdových nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 100.000,-- Kč a do 31.7.2006 v částce 100.000,-- Kč

4. ve výši 200.000,--Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olomouc, Územní odbor Prostějov, Wolkerova 8, 796 01 Prostějov, IČ: 00 84 91 03

- na pořízení sanitního vozidla

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 100.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 100.000,--Kč

5. ve výši 200. 000,--Kč Sdružení Podané ruce, sídlem Francouzská 36, Brno, Víceúčelové kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 60 55 76 21

- na provozní a mzdové náklady Víceúčelového kontaktního centra Želva

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání: do 15.5.2006 v částce 100.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 100.000,--Kč

6. ve výši 95.000,--Kč Pavle Štaigrové, IČ 70 59 22 68

- na částečnou úhradu faktury za technologii k bazénu pro plavání kojenců a batolat v areálu FTL, Letecká 8, Prostějov

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7. ve výši 100.000,--Kč Občanskému sdružení „Pomocná ruka“, na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostějov, IČ 69 74 63 38

- na provozní náklady projektu Služby osobní asistence

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

8. ve výši 200.000,--Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 8. května 5, Olomouc, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ 26 59 40 64

- jedná se o zastřešující organizaci (bude provedeno rozdělení na jednotlivé organizace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

9. ve výši 120.000,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějov, Vápenice 9, IČ 269 85 551

- na celoroční rehabilitační, sportovní a volnočasové aktivity pro děti, mládež a osoby se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

10. ve výši 100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na činnost oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, pronájmy, materiálně-technické zabezpečení), na činnost oddílu zápasu (cestovné, startovné, ceny, materiálně-technické zabezpečení), na činnost loutkářského odboru

(nákup a opravy loutek, materiálně-technické zabezpečení, ozvučovací technika), na činnost oddílu všestrannosti (cestovné na slet v Praze, materiálně-technické zabezpečení, zajištění Mikulášské besídky a Dětského dne), Český pohár juniorů v nohejbale (nákup pohárů a věcných cen)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 3l. 12. 2006

11. ve výši 75.000,-- Kč Střední průmyslové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, IČ 479 22 061

- na 6. ročník „Doteky módy“ (pronájmy, kulturní vystoupení, moderátor, výzdoba, občerstvení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2006

12. ve výši 100.000,-- Kč Tomáši Braunerovi, IČ 491 49 750

- na účast na Mezinárodních závodech v paraglidingu (cestovní náklady, startovné, ubytování a stravné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

13. ve výši 100.000,-- Kč Tenisovému klubu NATALI, Podjezd 1, Prostějov IČ 000 60 150

- na činnost klubu (pronájem tenisových kurtů, trenéři, materiální zabezpečení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

14. ve výši 150.000,-- Kč Paraklubu Dukla, Letecká 1, Prostějov, IČ 628 58 246

- na podporu činnosti (náklady na prostory přípravy, pronájem padákového materiálu, úhrada letového provozu, instruktoři, účast na mezinárodních soutěžích, sportovní potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

15. ve výši 100.000,-- Kč Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 15, IČ 155 27 395

- na podporu činnosti (účast a pořádání soutěží, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při tréninku, speciální kola, spotřební materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006

16. ve výši 100.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na nájem ledové plochy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

17. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 20 866

- na účast a pořádání soutěží v atletice (nákup sportovního materiálu, doprava, startovné, pronájmy, ubytování, soustředění, ceny, trenéři)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu¨

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

20

3122

5339

 

1

 

75.000,-

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

20

3419

5212

     

100.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – VFP Tomáši Braunerovi, Ruská 16, Prostějov, IČ 491 49 750

20

3419

5222

 

1

 

600.000,-

NI dotace občanským sdružením

20

3419

5229

 

1

 

100.000,-

Ostatní NI dotace neziskovým a podobným organizacím

20

3429

5222

 

1

 

120.000,-

NI dotace občanským sdružením

21

3513

5339

 

1

 

200.000,-

NI příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

21

4319

5222

 

1

 

500.000,-

NI dotace občanským sdružením

21

4339

5212

 

1

 

95.000,-

NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

21

4339

5222

 

1

 

200.000,-

NI dotace občanským sdružením

21

4345

5222

 

1

 

200.000,-

NI dotace občanským sdružením

60

3330

5223

 

1

 

100.000,-

NI dotace církvím a náboženským společnostem

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

6409

5909

   

16

100.000,-

Výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů – VFP Tomáši Braunerovi, Ruská 16, Prostějov, IČ 491 49 750

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

70

 

8115

 

1

 

2.190.000,-

Fond rezerv a rozvoje

3. Vybudování systému varování a vyrozumění občanů města Prostějova

Usnesení č. 6837:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

členem komise pro výběr nejvhodnější nabídky pro dodávku „Vybudování systému varování a vyrozumění občanů města Prostějova“ Ing. Tesaře a jeho náhradníkem M. Pišťáka.

 

4. Ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2003/16/283 ze dne 3.10.2003

Usnesení č. 6838:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2003/16/283 ze dne 3.10.2003 uzavřené s městem Prostějovem jako pronajímatelem a Josefem Říhou, IČ: 48466522, jako nájemcem dohodou nebo výpovědí.

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                               Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                  místostarosta města Prostějova

 

 

  

Prostějov 28. 3. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:56 | přečteno 497x | Věra Krejčí
load