Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

konané 4. 4. 2006

Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova,
konané 4. 4. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 98. schůze, konané dne 4. 4. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města ověřením zápisu.

1.1 Podpis smlouvy o dílo – průmyslová zóna G

Usnesení č. 6839:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

podepsat smlouvu o dílo s firmou GEOSAN DOPRAVNÍ STAVBY, a.s.,

u k l á d á

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města Prostějova,

postupovat při podpisu smlouvy o dílo dle návrhu postupu důvodové zprávy.

2. Kontrola usnesení rady
Usnesení č. 6840:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 4. 4. 2006,

s c h v a l u j e

opravu usnesení Rady města Prostějova č. 6823 ze dne 21.3.2006, kterým vyhlásila záměr prodeje části pozemku p.č. 446 v k.ú. Krasice o výměře 162 m2 (v současnosti označena jako pozemek st. p.č. 626 v k.ú. Krasice) přímému zájemci za cenu min. dle znaleckého posudku tak, že se mění označení předmětu záměru prodeje z části pozemku p.č. 446 v k.ú. Krasice o výměře 162 m2 (v současnosti označena jako pozemek st. p.č. 626 v k.ú. Krasice) na pozemek st. p.č. 626 o výměře 192 m2 v k.ú. Krasice.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 6841:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 35. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 25. 4. 2006.

4. Delegování zástupců města na valnou hromadu FTL, a. s.

Usnesení č. 6842:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 17. května 2006 v sídle obchodní společnosti,

2) pověřit delegované zástupce města, aby na valné hromadě obchodní společnosti navrhli Bc. Aloise Mačáka, místostarostu, jako zástupce města Prostějova do dozorčí rady obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. a hlasovali pro jeho volbu členem dozorčí rady obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s.

5. Darovací smlouva

Usnesení č. 6843:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

darovací smlouvu mezi městem Prostějov a městem Frýdek-Místek, kterou město Frýdek-Místek daruje městu Prostějov audiovizuální nosič s filmem Žít a nechat žít.

6. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 6844:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení komise životního prostředí ze dne 2. 3. 2006.

6.2 Návrh uspořádání marketingového výzkumu

Usnesení č. 6845:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uspořádání marketingového výzkumu dle důvodové zprávy za předpokladu, že nebude znamenat žádné náklady pro město a bude osloven vyšší počet respondentů.

6.3 Zápis z jednání komise prevence kriminality

Usnesení č. 6846:

Rada města Prostějova po projednání

b e r a   n a   v ě d o m í

zápis z jednání komise prevence kriminality, konané dne 23. 3. 2006.

7. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 6847:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

8. Žádost o prominutí smluvní pokuty – K. Veselá

Usnesení č. 6848:

Rada města Prostějova po projednání:

p r o m í j í

Kateřině Veselé smluvní pokutu ve výši 7.950,- Kč, kterou je tato povinna zaplatit dle platebního rozkazu Okresního soudu v Prostějově, č.j. Ro 126/2005-16, ze dne 17. února 2005.

9. Zvýšení podílu města Prostějova v obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 6849:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) schválit peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 12 000 000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a tomu odpovídající rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 51 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., a to nejpozději do 30. 6. 2006,

2) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu, podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu 1,

3) schválit uzavření Smlouvy o ručení s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu,

4) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6202

 

 

 

12 000 000,-

(Nákup majetkových podílů)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

 

1

 

12 000 000,-

FRR

5) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

6) pověřit zástupce města Prostějova hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti

- pro zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

- pro souhlas s převzetím závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova ve výši 12 000 000 Kč.

10. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2005

Usnesení č. 6850:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2005,

2. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2005,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) schválit

1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2005, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 6.576.238,26 Kč a to bez výhrad. Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2005 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2005 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 143.686,20 Kč a to bez výhrad,

3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.426.310,- Kč (viz strana 6, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21

– Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,f4. inanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2005 tak, jak je uvedeno na straně 11 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2005 v Kč“,

5. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 3.309.830,- Kč (viz strana 2 a 11 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2005 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2006") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2005, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2006, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

20

3319

6112

 

2065

1.600.000,-

Publikace „Národní dům v Prostějově 1907-2007“, která bude vydána v roce 2006 (1.500.000 Kč) a CD k této publikaci (100.000 Kč)

40

3714

6113

 

4012

110.000,-

Plán zlepšování kvality ovzduší

62

2140

5169

   

68.429,-

Propagační materiály pořízených ÚPP a ÚPD

62

3635

6119

 

6241

479.990,-

Regulační plán centra města

62

3639

6119

 

6295

183.100,-

Strategický plán rozvoje města PV

62

3635

6119

 

62107

90.000,-

Využití diplom. a seminár. prací VŠ pro město PV

62

3635

5169

 

62128

200.000,-

Regulační plán – propagace, tisky

62

2299

6119

 

62130

204.175,-

Studie bezbariérovosti

62

2229

6119

 

62133

374.136,-

Dopravní průzkum města

             

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

             

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

3.309.830,-

Požadavky kapitol 20, 40, 62

6. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

   

19.813.366,-

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích.

 

Snižuje stav rezerv města

 

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

19.813.366,-

Fond rezerv a rozvoje.

7. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2005 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 14332 ze dne 21.12.2004, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2005 a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu roku 2005 o částku 57.436.247,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 7,

8. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2005 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2005, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,

9. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2005 město Prostějov,

10. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2005 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

b) vzít na vědomí

1. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 19.813.366 Kč (viz strana 1 a 11), které vzniklo nedočerpáním účelové dotace na dávky sociální péče s UZ 98072 (19.743.619,- Kč), nedočerpáním účelové dotace „Projekty sociální prevence a prevence kriminality“ s ÚZ 98064 (2.000,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 67.747,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

2. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2005 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2005, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2005 ze dne 28.2.2006“,

c) uložit

1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, realizovat úhradu ztráty z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2005 v oblasti realizace digitálních map ve výši 143.686,20 Kč v roce 2006 z nerozděleného zisku let minulých, který činí k 31.12.2005 891.706,76 Kč,

2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2006 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.426.310,- Kč (viz strana 6, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,

3. vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2005, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2005 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2006,

4. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2006 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,

5. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2006 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,

6. ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

11. Schválení bezúročné, návratné peněžní půjčky na vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci – Vrahovice-Čechůvky

Usnesení č. 6851:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova poskytnout bezúročnou, návratnou peněžní půjčku na financování vybudování kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci ve vymezené části Vrahovice - Čechůvky dle důvodové zprávy.

12. Nabídka odkupu akcií České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 6852:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit nabídku na odprodej akcií České spořitelny, a.s., uvedenou v důvodové zprávě.

13. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova

Usnesení č. 6853:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2005 jako veřejná finanční podpora, stanovený platebním výměrem vydaným finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

Demokratická aliance Rómů ČR, se sídlem Valašské Meziříčí, Pospíšilova 70, IČ: 60042249, pobočka Prostějov, Demokratická aliance Rómů ČR Prostějov, základní organizace, Partyzánská 2983/8, 796 01 Prostějov, ve výši 8 000,-- Kč ( tj. 80% z původní částky 10 000,- Kč).

14. Propojení institucí a budov optickým kabelem

Usnesení č. 6854:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

jednat s jednotlivými správci IS o realizaci kabelových chrániček,

Ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje města, Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města a Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

postupovat dle varianty 1, 2 důvodové zprávy.

15. Informace o nutných opravách chodníků a komunikací

Usnesení č. 6855:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o nutných opravách chodníků a komunikací v Prostějově,

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

realizovat opravy dle diskuse.

16. Informace o možném využití pozemku parc. č. 150/1 v k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 6856:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o možném využití pozemku parc.č. 150/1 k.ú. Čechůvky ke zřízení dětského hřiště.

17. Analytický materiál k záležitostem komunitního plánování sociálních služeb

Usnesení č. 6857:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

přeložený analytický materiál k záležitostem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově.

18. Žádost o navýšení finančních prostředků – Jesle Sídliště Svobody Prostějov

Usnesení č. 6858:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 54.700,--Kč Jeslím sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizaci, sídliště Svobody 23/78, 796 01 Prostějov, IČ: 47 92 03 60

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3539

5331

 

 

 

54.700,--Kč

(neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)

 

 

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

7071

54.700,--Kč

(rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova)

 

 

 

19. Souhlas s výpůjčkou NP – ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Usnesení č. 6859:

Rada města Prostějova po projednání

s  o u h l a s í

s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 poskytla bezúplatně nebytové prostory (jednu učebnu) na základě smlouvy o výpůjčce Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov na dobu určitou jednoho roku tj. od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007.

20. Videodokument „100 let Národního domu v Prostějově“ – grant

Usnesení č. 6860:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Prostějova ve výši 205.000,-- Kč Theodoru Mojžíšovi – VIDEO THEO, Netušilova 15, Prostějov, IČ 440 49 668

- na videodokument „100 let Národního domu v Prostějově“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5212

 

 

2035

205 000

(neinv. dotace nefinančním podnikatelským subjektům )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

 

 

2035

205 000

(ostatní neinvestiční výdaje – grantový systém)

21. Úprava zřizovacích listin Městské knihovny Prostějov a Sportcentra – DDM

Usnesení č. 6861:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) zřízení nového odloučeného pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace v budově Vápenice 9 s účinností od 1. 5. 2006,

b) zrušení stávajícího odloučeného pracoviště Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace v budově Pernštýnského nám. 8 s účinností od 1. 5. 2006,

c) úpravu zřizovacích listin v přílohách č. 1 s účinností od 1. 5. 2006

- Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace

- Sportcentra - domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace.

22. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel–ředitelka MŠ Rumunská ul. 23

Usnesení č. 6862:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

konkurzní komisi ve složení

předseda: PaedDr. František Říha – vedoucí odboru školství a kultury

členové:

Božena Sekaninová – zástupce zřizovatele

PaedDr. Libuše Vrbová - zástupce ČŠI

Mgr. Vladimíra Dočekalová - zástupce KrÚ Olomouckého kraje

Martina Hošťálková - zástupce za státní správu

Vojtěška Chalupská - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení,

p o v ě ř u j e

funkcí tajemnice konkurzní komise Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství a kultury,

u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury.

administrativně zajistit konkurzní řízení včetně jmenování členů konkurzní komise dle bodu 1. usnesení.

23. Souhlas s jednorázovým bezúplatným užíváním NP–ZŠ a MŠ, Melantrichova 60

Usnesení č. 6863:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s jednorázovým bezúplatným užíváním nebytových prostor Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k ubytování 50 – 70 tanečníků ve věku 5 – 17 let v termínu 1. – 3. 6. 2006, kteří se zúčastní Diskodromu 2006.

24.1 VFP - příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

Usnesení č. 6864:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

 

 

4106

50.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

 

 

4106

50.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

24.2 VFP - komise životního prostředí

Usnesení č. 6865:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 5.000,- Kč Českému svazu chovatelů, ZO Prostějov, J.Haška 3 , Prostějov,IČ 47922699

- na uspořádání soutěžní výstavy drobných hospodářských zvířat

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2006.

24.3 Použití finančních prostředků Fondu zeleně

Usnesení č. 6866:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně pro účel dosadby stromů na veřejných prostranstvích majetku města Prostějova ve výši 70 000 Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

 

6

4

70 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav Fondu zeleně

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115


6


70 000

(Fond zeleně)

24.4 VFP z komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 6867:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1) ve výši 6.000,-- Kč Tyfloservisu, o.p.s, sídlem Krakovská 21, Praha 1, sídlo krajského ambulantního střediska I.P. Pavlova 69, Olomouc , IČ: 26 20 04 81

- na cestovné, pohonné hmoty, opravy, služby, pomůcky, materiál, poštovné a kancelářské potřeby

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

2) ve výši 5.000,--Kč Junáku- svazu skautů a skautek ČR, středisko 03 „Pelikáni“, Vápenice 21, Prostějov, IČ 65 76 37 00

- na umožnění dětem v tíživé sociální situaci plnohodnotně se podílet na programu (částka bude použita na zaplacení registračního poplatku, tábora, výpravy a výlety, nákup skautského kroje)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) ve výši 10.000,--Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČ 00 59 92 12

- na nákup zdravotnických potřeb ( obinadla, dez. prostředky, léky…)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

4) ve výši 20.000,--Kč Mateřské škole a základní škole JISTOTA, o.p.s, Tetín 1, Prostějov , IČ 25 34 29 24

- na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek , doprava a rehabilitace do Slatinic

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

5) ve výši 5.000,--Kč DĚTSKÉMU CENTRU 1990, Nedbalova 36, Olomouc , IČ 00 56 06 18

- na mzdové náklady rehabilitačních pracovníků

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

6) ve výši 3.000,--Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, Ústav sociální péče, Hlavní 1, Zborovice, IČ 00 09 20 96

- na postavení podia pro kulturní vystoupení klientů, zapůjčení kostýmů pro klienty

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

7) ve výši 50.000,--Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 44 15 98 54

- na stacionář pro psychotiky

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

   

2101

10.000,--Kč

( neinvestiční dotace občanským sdružením)

21

4339

5339

   

2101

13.000,--Kč

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

21

4339

5221

   

2101

26.000,--Kč

( neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem )

21

4339

5223

   

2101

50.000,--Kč

( neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

   

2101

99.000,--Kč

(ostatní neinvestiční výdaje j.n.)

 

24.5 Navýšení VFP pro sociální oblast

Usnesení č. 6868:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) schválit navýšení VFP pro sociální oblast o 650 000,-- Kč z FRR takto:

1) navýšení veřejné finanční podpory o částku 265.000,-- Kč ( RMP dne 28.3.2006 schválena částka 200.000,--Kč, celkem tedy 465.000,--Kč ) Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 8. května 5, Olomouc, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov – tato částka bude účelově rozdělena následovně:

a) ve výši 55.000,--Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých  ČR, sídlem Krakovská 1695/21, Praha, obl.odb., Prostějov, Svatoplukova 15,796 01 Prostějov, IČ: 65 39 94 47

- na úhradu provozních nákladů (nájemné, elektrická energie, telefon, vzdělávání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

b) ve výši 100.000,--Kč Svazu tělesně postižených v ČR, sídlem Karlínské nám 12, Praha 8, okresní výbor, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ: 62 85 86 02

- na zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů, nájem kanceláře, úhrada telefonu a kancelářských potřeb

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2006

c) ve výši 100.000,-- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, sídlem Karlínské nám. 12, Praha 8, okresní výbor Prostějov, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČ: 62 85 86 45

- na zajištění rekondičních, rehabilitačních a ozdravných pobytů a na částečnou úhradu nájmu kanceláře

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

d) ve výši 10.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „ Sedmikráska“ , Školní 4, 796 01 Prostějov, IČ:64 43 91 78

- na zajištění provozních nákladů ( nájemné, telefony, poštovné, kancelářské potřeby, cestovné, renovace PC) a ozdravného pobytu Luhačovice

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

e)výši 40.000,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, sídlem Karlínské nám.12, Praha 8, Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov, IČ: 47 92 22 81

- na zajištění ozdravného pobytu rodičů s dětmi ve školícím a rekreačním středisku „Orbita“ u Rožnova p/R.

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

f) ve výši 55.000,-- Kč Organizaci „Prostějovští vozíčkáři“, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČ: 26 67 87 48

- na zajištění rekondičního pobytu, výletů a provozních nákladů

-jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

g) ve výši 15.000,-- Kč Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, sídlem Praha, pracoviště Družstevní 17, 796 01 Prostějov, IČ: 62 85 86 11

- na zajištění poznávacího a naučného zájezdu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

h) ve výši 40.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov, IČ: 44 05 39 24

- na zajištění činnosti organizace (nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, telefony, služby, vzdělávání)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít souladu se sjednaným účelem použít do 31. 12.2006

ch) ve výši 30.000,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, 8. května 5, Olomouc, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 4165/ 17, 796 01 Prostějov, IČ: 26 59 40 64

- na zajištění bezplatného poradenského centra (nájemné, telefony, elektrická energie, poštovné a kancelářské potřeby)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

i) ve výši 20.000,--Kč Klubu stomiků, Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, IČ: 47 92 14 47

- na zajištění rekondičního pobytu

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v  souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2006

2) ve výši 100.000,--Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov

- na nákup monitorovacího systému pro JIP dětského oddělení ( doplnění vybavení)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

3) navýšení veřejné finanční podpory o částku 200.000,--Kč ( RMP dne 28.3.2006 schválena částka 200.000, celkem tedy 400.000,--Kč) Občanskému sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvořákova 5, Prostějov, IČ 68 68 50 17

- na zajištění provozních, materiálových a mzdových nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

- termín čerpání : do 15.5.2006 v částce 200.000,--Kč a do 31.7.2006 v částce 200.000,--Kč

4) navýšení rozpočtu komise sociální a zdravotní o částku 85.000,--Kč z fondu rezerv a rozvoje

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

 

 

2101

85.000,--Kč

( ostatní neinvestiční výdaje j.n.)

21

4339

5222

 

 

 

200.000,--Kč

(neinvestiční dotace občanským sdružením )

21

3522

5339

 

 

 

100.000,--Kč

( neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím )

21

4319

5222

 

 

 

265.000,--Kč

( neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje stav FRR

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

 

 

 

 

650.000,--Kč

(FRR)

25. Rozpočtová opatření:

25.1 Rozpočtové opatření v kapitole 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 6869:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu Kč

11

6171

6122

0

0

1157

170.000,00

( Pol. – 6122 - stroje, přístroje a zařízení )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0


170.000,00

( Pol. 5171 - opravy )

25.2 Rozpočtové opatření v kapitole 11 a 60

Usnesení č. 6870:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

2329
2,166.409,-

(Ostatní příjmy – podpora státu na budování administrativních kapacit)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

 

 

 

776.409,-

(Drobný hmotný dlouhodobý majetek)

11

6171

5169

 

 

 

50.000,-

(Služby-stěhování kartotéky, úklid)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121600606

1,340.000,-

(Budovy, haly a stavby)

25.3 Rozpočtové opatření v kapitole 40 – životní prostředí

Usnesení č. 6871:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5166

 

 

 

25 000

(Péče o vzhled obcí a veř,zeleň-poradenské služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

7071

25 000

(rezerva RM)

25.4 Rozpočtové opatření v kapitole 60 a 70 (rekonstrukce SOS na městském hřbitově)

Usnesení č. 6872:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3632

6121

 

 

4902

350.000,- Kč

rekonstrukce smuteční obřadní síně na městské hřbitově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

7076

350.000,- Kč

rezerva na havarijní situace

25.5 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD křižovatka Brněnská-Okružní)

Usnesení č. 6873:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

600505

400 000

PD okružní křižovatka Brněnská – Okružní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

7071

400 000

Rezerva RMP

25.6 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (FRN)

Usnesení č. 6874:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3123

6121


5

7030

750 000

SPŠ a SOU Lidická - výměna oken západní strana, termoregulační ventil

60

3122

6121


5

7008

540 000

Střední průmyslová škola oděvní -sanace stěny v kabinetu fyziky, rekonstrukce podlahy, termoregulační ventily

60

3122

6121


5

7027

400 000

Střední zdravotnická škola - rekonstrukce soc. zařízení, příprava TUV

60

3123

6121


5

7031

230 000

Střední odborné učiliště obchodní - termoregulační ventily – dokončení

60

3112

6121


5

9034

240 000

Speciální MŠ Mozartova - termoregulační ventily – dokončení, příjezdová brána

60

3123

6121


5

7032

530 000

Střední odborné učiliště stavební výměna dvou kotlů pro ÚT, oplechování říms a parapetů, termoregulační ventily

60

3122

5171


5


148 000

Opravy a údržba

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115


5


2 838 000

Fond reinvestic nájemného

25.7 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD kanalizace Olympijská)

Usnesení č. 6875:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2321

6121

 

1

603305

100 000

Kanalizace Olympijská

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115

 

1


100 000

FRR

25.9 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (průmyslová zóna „G“)

Usnesení č. 6876:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6313


7

600405

2 200 000

Průmyslová zóna sektor „G“ – příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2123

6121


7

600405

2 200 000

Průmyslová zóna sektor „G“

25.10 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (PD dětské hřiště Krasice)

Usnesení č. 6877:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3421

6121


1

602106

30 000

PD dětské hřiště Krasice

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70


8115


1


30 000

FRR

25.11 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (komunikace a IS Jezdecká)

Usnesení č. 6878:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru výstavby,

vypsat výběrové řízení na parkoviště k 42 b. j. v ul. Jezdecká,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121602006

100 000

Komunikace a IS Jezdecká

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

59017071

100 000

Rezerva RMP

25.12 Rozpočtové opatření v kapitole 60 – výstavba (parkoviště Anenská – MOSC)

Usnesení č. 6879:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6313


1

601804

150 000

Parkoviště Anenská – MOSC - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3419

6121


1

601804

150 000

Parkoviště Anenská – MOSC

25.13 Rozpočtové opatření v kapitole 91 – správy bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 6880:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

51529106

3 550 000

Správa bytů a nebytových prostor - dodávka tepla a TUV do bytů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

51699107

2 750 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do bytů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3613

51699109

800 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do nebytových prostor

- snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

21119106

3 550 000

Správa bytů a nebytových prostor - dodávka tepla a TUV do bytů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3612

21119107

2 750 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do bytů

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3613

21119109

800 000

Správa bytů a nebytových prostor - zajištění služeb do nebytových prostor

26. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

26.1 Schválení pronájmu NP – DPS Fanderlíkova ul. 393/38

Usnesení č. 6881:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 16,87m2 v domě s pečovatelskou službou ve Fanderlíkově ulici č. 393/38 v Prostějově

- společnosti Člověk v tísni, společnosti při České televizi, o.p.s. se sídlem Sokolská 18, 120 00 Praha 2, zastoupené koordinátorem pro Olomoucký kraj Pavlem Dubou, IČ 25755277

- za účelem zřízení kanceláře kontaktního centra Terénních programů společnosti

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 24.000,-Kč s inflační doložkou.

26.2 Schválení pronájmu NP – Svatoplukova ul. 1642/3

Usnesení č. 6882:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 16,69m2 ve Svatoplukově ulici č. 1642/3 v Prostějově

- Jaromíru Baronovi, IČO 47923881

- za účelem zachování opravny obuvi

- za nabídnuté nájemné ve výši 1.000,-Kč/m2/rok, tj. 16.690,-Kč/rok s inflační doložkou.

26.3 Schválení pronájmu NP – Svatoplukova ul. 2516/59

Usnesení č. 6883:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově

- Jarmile Tomáškové, IČ 758 30 663

- za účelem zachování prodejny textilu

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 60.000,-Kč s inflační doložkou.

26.4 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Myslbeka ul. 4283/19

Usnesení č. 6884:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.3 v ulici J.V.Myslbeka č. 4283/19 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků městských bytů v ulici J.V.Myslbeka v Prostějově
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.5 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Hacarova ul. 4343/2

Usnesení č. 6885:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor v DPS v Hacarově a Polišenského ulici v Prostějově
 • s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,-Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.6 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Švýcarská ul. 4280/2

Usnesení č. 6886:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.6 ve Švýcarské ulici č. 4280/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

 • s předností parkování vozidla nájemníků bytů ve Švýcarské ulici č. 2 a 4 v Prostějově
 • za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,- Kč, s inflační doložkou
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

26.7 Snížení nájmu z NP – Wolkerova ul. 1684/31

Usnesení č. 6887:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

své usnesení č. 6827 kterým snížila nájemci nebytových prostor ve Wolkerově ulici č. 1684/31 v Prostějově nájemné z 68.095,43 Kč/rok na 47.881,- Kč ročně,

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor ve Wolkerově ulici č. 1684/31 v Prostějově o 15%, tj., z 68.095,43 Kč/rok na 57.881,- Kč ročně, s platností od 1. 4. 2006.

26.8 Snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 196/19

Usnesení č. 6888:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č.196/19 v Prostějově o 15%, tj., z 239.456,73Kč/rok na 203.538,-Kč ročně.

26.9 Snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 121/11

Usnesení č. 6889:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

své usnesení č. 6828 kterým snížila nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č. 121/11 v Prostějově KAJA s.r.o. nájemné z 508.998,41 Kč/rok na 432.649,- Kč ročně

s c h v a l u j e

snížení nájemného nájemci nebytových prostor na nám. T.G.Masaryka č. 121/11 v Prostějově KAJA s.r.o. o 15%, tj., z 418.629,30 Kč/rok na 355.835,- Kč ročně, s platností od 1. 4. 2006.

26.10 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově

Usnesení č. 6890:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 dle návrhu smlouvy v souladu s přiloženým písemným materiálem.

27. Majetkoprávní záležitosti:

27.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 376/1 v k. ú. Domamyslice
Usnesení č. 6891:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 376/1 - lesní pozemek v k.ú. Domamyslice o výměře 8 m2 (dle geometrického plánu označena jako díl „a“) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá aktuální v den uzavření kupní smlouvy),
 • kupní cena bude zaplacena v celé výši před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
 • kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání přístavby rekreační chaty na části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice,
 • do uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku p.č. 376/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 8 m2.

27.2 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6892:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu stavby technického vybavení na pozemku p.č. 1732/13 a stavby technického vybavení na pozemku p.č. 1732/4 obě v k.ú. Prostějov, za nabídnuté nájemné, za následujících podmínek:

- doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- způsob placení nájemného – ročně předem,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

27.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 7416/8 a 7416/4 a částí pozemků p. č. 7416/5 a 7412/13 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6893:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků p. č. 7416/8 – ost. plocha o výměře 11 m2, p.č. 7416/4 – ost. plocha o výměře 205 m2 a částí pozemků p.č. 7416/5 – ost. plocha o výměře cca 750 m2 a p.č. 7412/13 – ost. plocha o výměře cca 1570 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geom. plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 2169/28, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 26224178, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se ve smlouvě zaváže, že do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy zřídí na dotčených částech převáděných pozemků bezúplatně věcné břemeno umístění a užívání vodovodu, vedení VN a vedení VO ve prospěch správců jednotlivých inženýrských sítí; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč v každém jednotlivém případě, a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit,

- v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba parkoviště na převáděných částech pozemků p.č. 7412/13 a p.č. 7416/5, oba v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zavazuje nabídnout převáděné pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu předmětných pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby parkoviště na převáděných částech pozemků p.č. 7412/13 a p.č. 7416/5, oba v k.ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.,

- kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na převod pozemků v rámci stavby okružní křižovatky Kojetínská – Kralická.

27.4 Schválení pronájmu objektu Husovo nám. 91

Usnesení č. 6894:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. pronájem objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov společnosti Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 25348418, za účelem provozování střední odborné školy za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.7.2006 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude stanoveno ve výši 360.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,

- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

- veškeré náklady spojené s užíváním předmětného objektu po dobu nájmu uhradí nájemce,

- nájemce bude oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím souhlasem pronajímatele,

2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2005/16/151 ze dne 30.5.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Soukromá střední podnikatelská škola obchodu a služeb, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Palackého 147/4-6, PSČ: 796 01, IČ: 25348418 (dnes společnost Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, PSČ: 796 01, IČ: 25348418), jako nájemcem na pronájem části nebytových prostor v objektu č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov (levé křídlo objektu) o celkové výměře 1.778,99 m2 dohodou ke dni 30.6.2006.

27.5 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 3008 a 4541/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6895:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 3008 - ostatní plocha o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 4541/1 - ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Agentura D-PRODUCTION, s.r.o., se sídlem Boskovice, Růžové náměstí 2238/3, PSČ: 680 01, IČ: 27675629, za účelem umístění reklamních hodin za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 6.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 310/1, 310/14 a 310/17 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 6896:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 310/1 – orná půda v k.ú. Kralice na Hané o výměře 150 m2 za účelem výstavby a užívání základnové stanice T-Mobile Czech Republic a.s. s názvem „62509_Prostejov_Kra-licka“ a pronájmu částí pozemků p.č. 310/1 – orná půda o výměře 15 m2, p.č. 310/14 – ostatní plocha o výměře 33 m2 a p.č. 310/17 – ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, za účelem zřízení a užívání vjezdu k základnové stanici T-Mobile Czech Republic a.s. s názvem „62509_Prostejov_Kra-licka“ společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ: 149 00, IČ: 64949681, za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 35 let,
 • nájemce bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
 • pronajímatel přes písemnou výzvu nájemce k nápravě neplní jakoukoliv z podmínek nájemní smlouvy a porušení nájemní smlouvy je delší než 1 měsíc od obdržení výzvy k nápravě pronajímatelem, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • zařízení základnové stanice nebo jeho část nebude schopno fungování, bude zničena či nebude možno zařízení instalovat, udržovat či provozovat z důvodů na straně nájemce, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu užívat k instalaci, údržbě nebo provozu zařízení základnové stanice, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • pronajímatel bude moci smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
 • nájemce přes písemnou výzvu pronajímatele k nápravě neplní podmínky nájemní smlouvy a porušení nájemní smlouvy je delší než 1 měsíc od obdržení výzvy k nápravě nájemcem, s výpovědní lhůtou 1 měsíc,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 30.000,- Kč ročně a bude placeno pololetně,
 • nájemné bude s účinností od 1.1.2008 každoročně upraveno inflačním koeficientem.

27.8 Prodej garáže v ul. Šafaříkova

Usnesení č. 6897:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej stavby garáže v ulici Šafaříkova na pozemku p.č. 5362/15 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 5362/15

- zastavěná plocha o výměře 61 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek :

 • kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovit následující pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

27.9 Zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Prostějov ve prospěch města Prostějova

Usnesení č. 6898:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v souvislosti s realizací stavby ”Rekonstrukce splaškové kanalizace Olympijská ulice“ zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat stavbu splaškové kanalizace včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení na části pozemku p.č. 8118/17 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ: 70994234, ve prospěch města Prostějova za následujících podmínek:

 1. věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku,

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

27.11 Návrh revokace usnesení zastupitelstva č. 15219 z 20.9.2005 (prodej p. č. 7399/4 v k. ú. Prostějov)

Usnesení č. 6899:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova:

1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15219 ze dne 20.9.2005,

2. schválit prodej částí pozemku p.č. 7399/4 - zahrada v k.ú. Prostějov dle důvodové zprávy.

27.12 Návrh opravy usnesení zastupitelstva č. 15304 z 20.12.2005 (směna pozemků v k. ú. Stichovice)

Usnesení č. 6900:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit opravu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15304 ze dne 20.12.2005, kterým byla schválena mimo jiné směna pozemků v katastrálním území Stichovice ve vlastnictví ČR- s příslušností hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 70885940, za pozemky v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova tak, že celková hodnota směňovaných pozemků v k.ú. Stichovice je 3 885 300,- Kč.

27.13 Zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl v majetku města Prostějova

Usnesení č. 6901:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) ukončení Smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodohospodářských děl č.2002/16/185 uzavřené mezi městem Prostějovem jako vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49451723, jako provozovatelem dne 20.8.2002 dohodou,

2) uzavření smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl města Prostějova a to:

- vodovodní přípojka - kotelna sídliště Svobody,

- kanalizace III. – IV. etapa Žešov ,

- vodovod - Za Nerudovou ulicí- (DPS ul.Polišenského)

- splašková kanalizace - Za Nerudovou ulicí- (DPS ul.Polišenského)

- vodovod Držovský háj,

- kanalizace splašková - Za velodromem pro RD

- vodovod - Za velodromem pro RD

- jednotná kanalizace v ul. U spalovny

- kanalizační sběrač F - Čechovice - prodloužení

se společností Středomoravská vodárenská, a.s., se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČ 61859575, za následujících podmínek:

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok,

- za zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl nebude město Prostějov platit společnosti Středomoravská vodárenská, a.s., žádnou úplatu,

- platby vodného a stočného od odběratelů budou příjmem společnosti Středomoravská vodárenská, a.s.,

s v ě ř u j e

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově působnost rozhodovat o změnách smlouvy o zajištění správy, provozu, údržby a oprav vodních děl města Prostějova uzavřené se společností Středomoravská vodárenská, a.s.,se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČ 61859575, a to zejména o jejím rozšíření o další nově vybudovaná vodní díla města Prostějova.

27.14 Schválení podmínek bezúplatného převodu pozemku p. č. 2397/15 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6902:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit následující podmínky bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2397/15 v k.ú. Prostějov pro stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. St. Manharda“ (investor město Prostějov) z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ 128 10, IČ 69797111, (převodce) do vlastnictví města Prostějova (nabyvatel):

 1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitost řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům umístění chodníku po dobu 10 let ode dne nabytí a nebude ji využívat ke komerčním účelům.
 2. Stane-li se před uplynutím doby uvedené v odstavci 1. pro nabyvatele předmětná nemovitost nepotřebnou, tj. hodlá ji zejména využívat k jinému účelu, zcizit nebo ji nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu této nemovitosti zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenou nemovitostí podle vlastního uvážení.
 3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v odst. 1. nezřídí k nemovitosti smlouvou zástavní právo ani ji jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob.
 4. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě.
 5. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30ti dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
 6. Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
 7. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov .

27.15 ČSOP – schválení dohody o bezúplatném převodu stavebních úprav objektu na Husově nám. 67

Usnesení č. 6903:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o bezúplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení objektu Husovo nám. 67 v Prostějově č.p. 2299 na p.č. 4157 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova, spočívajících rekonstrukci objektu „kovárny“ a dvorních objektů, vč. vybudování vnitřních přípojek ve dvoře objektu z uličního objektu ke dvorním objektům Českým svazem ochránců přírody – Regionálním sdružením Iris, se sídlem Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČ: 00116670, v celkové hodnotě 3.778.126,-- Kč, do vlastnictví města Prostějova.

27.17 Výpůjčka nemovitostí v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 6904:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku pozemku p.č. 7746/2 – ost. plocha o výměře 878 m2, pozemku p.č. 7746/1 – orná půda o výměře 206 m2 a části pozemku p.č. 6222/1 – orná půda o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, IČ: 26965186, na dobu určitou od 5.4.2006 do 4.5.2006, za účelem uložení zeminy, zajištění přístupu a příjezdu k budovaným hřištím a provedení oplocení areálu MOSC,

v y h l a š u je

záměr výpůjčky pozemku p.č. 7746/2 – ost. plocha o výměře 878 m2, pozemku p.č. 7746/1 – orná půda o výměře 206 m2 a části pozemku p.č. 6222/1 – orná půda o výměře 1.000 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti MI PRO STAV, s.r.o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, IČ: 26965186, na dobu určitou s účinností od 5.5.2006 do 31.10.2006, za účelem uložení zeminy, zajištění přístupu a příjezdu k budovaným hřištím a provedení oplocení areálu MOSC.

27.18 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov – sídl. E: Beneše

Usnesení č. 6905:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup spoluvlastnického podílu id.½ na pozemcích parc.č. 5736/14, parc.č. 5736/15,parc.č. 5736/56, parc.č. 5736/73 – zastavěné plochy o celkové výměře 472 m², parc.č. 5736/7, parc.č. 5736/60, parc.č. 5736/63, parc.č. 5736/66, parc.č. 5736/72, parc.č. 5736/74 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2 950 m², parc.č.5736/38, parc.č. 5736/59, parc.č. 5736/61, parc.č. 5736/62, parc.č. 5736/65, parc.č. 5736/67, parc.č. 5736/69, parc.č. 5736/71, parc.č. 5736/75 – ostatní plochy, zeleň o celkové výměře 18 510 m² vše v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků těchto pozemků za kupní cenu maximálně ve výši uvedené v odůvodnění materiálu s tím, že náklady na zpracování znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

28.1.1 Informace o jednání pracovní skupiny pro řešení záležitostí prostějovské kopané

Usnesení č. 6906:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s užíváním hřiště za Olomouckou ulicí sportovním klubem 1. SK Prostějov.

28.1.2 Informace o jednání pracovní skupiny pro řešení záležitostí prostějovské kopané

Usnesení č. 6907:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit úhradu za převod fotbalových soutěží v rámci ČMFS všech oddílů SK LeRK Prostějov, a. s., Sportovní 1, 796 01 Prostějov, zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1726, IČO 634 79 419 a zároveň registrace všech hráčů registrovaných ke dni 10. 4. 2006 u SK LeRK Prostějov, a. s., Sportovní 1, 796 01 Prostějov za cenu ve výši max. 4,5 mil. Kč.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                  Božena Sekaninová, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                      místostarostka města Prostějova


Prostějov 4. 4. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:02 | přečteno 447x | Věra Krejčí
load