Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

konané 18. 4. 2006

Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova, konané 18. 4. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 99. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18. 4. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města ověřením zápisu.

3. Majetkoprávní záležitosti:

3.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostor sušárny v objektu na ul. J. V. Myslbeka 17

Usnesení č. 6908:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostor sušárny s lodžií o celkové výměře 25,40 m2 v 5. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově č.p. 4284 na p.č. 6079/34 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 17 v domě na ul. J. V. Myslbeka 17 v Prostějově za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2006,
  • nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 508,- Kč měsíčně,
  • nájemné bude placeno měsíčně předem.

3.2 Vyhlášení záměru pronájmu části půdních prostor v objektu na ul. Kollárova 5

Usnesení č. 6909:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části půdních prostor o výměře 125 m2 ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č.4714 v k.ú. Prostějov za účelem realizace půdní vestavby, za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v předmětu pronájmu, nejdéle však do 31.12.2007,

- nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 2 500,- Kč měsíčně,

- nájemné bude placeno měsíčně předem,

- nájemné nebude navyšováno o míru inflace.

3.3 Prodej pozemků v lokalitě tzv. židovských uliček

Usnesení č. 6910:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 161 – zast. plocha, zbořeniště v k.ú. Prostějov o výměře cca 200 m2 (označeno jako díl „A“; přesná výměra bude známa po zpracování GP) za těchto podmínek:

  • kupní cena bude stanovena ve výši 3.000,-- Kč/m2, tj. celkem cca 600.000,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • v termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy bude pravomocně zkolaudována novostavba polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena), pro případ nesplnění této podmínky bude stanovena smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy; vzhled novostavby bude konzultován a odsouhlasen odborem koncepce a rozvoje MěÚ (záměr musí být v souladu s konceptem Regulačního plánu centra města);
  • novostavba polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích musí v maximální míře respektovat historický charakter sídla, musí tvarem, měřítkem, členěním, materiálem a barvou odpovídat charakteru okolní zástavby; při nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek bude stanovena smluvní pokuta ve výši 100.000,-- Kč v každém jednotlivém případě,
  • bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváží nabídnout převáděné pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby nového polyfunkčního objektu na převáděných pozemcích,
  • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladem práv do katastru nemovitostí uhradí kupující rovným dílem.

3.4 Lesy města Prostějova, s .r. o. – změny nájemní smlouvy z 27. 1. 1997

Usnesení č. 6911:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu spoluvlastnického podílu id. 1/3 na pozemcích p.č. 804 – lesní pozemek o výměře 2 050 m2 a p.č. 805 – lesní pozemek o výměře 2 104 m2, oba v k.ú. Ptení, společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Prostějov, Školní 4, IČ: 25321692, za účelem výkonu činnosti, která je předmětem podnikání společnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za následujících podmínek:

- pronájem bude proveden formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.1.1997,

- výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27.1.1997 zůstane nezměněna,

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy č. NS/OPK/01/97 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., jako nájemcem dne 27.1.1997 v části týkající se pronájmu pozemku p.č. 1116/10 o výměře 1385 m2 v k.ú. Ptení (původně označena jako část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 1283/1 v k.ú. Ptení) dohodou za následujících podmínek:

- ukončení pronájmu bude provedeno formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 27.1.1997,

- výše nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 27.1.1997 zůstane nezměněna.

3.6 Zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 153 v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 6912:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístit a provozovat sloup vzdušného el. vedení, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na tomto zařízení, na části pozemku města Prostějova p.č. 153 v k.ú. Domamyslice (rozsah věcného břemene je stanoven geometrickým plánem č. 337-774/2005 ze dne 2.2.2006), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 26078198, za následujících podmínek:

  • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem,

náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene.

5. Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 6913:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rezervy pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova ve výši 40 000,- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644

- na regionální soutěže „Hanácký skřivan“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5212

40 000

(NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám)

 

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

40 000

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

6. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu

Usnesení č. 6914:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova dle důvodové zprávy.

7. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov za rok 2005

Usnesení č. 6915:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit výroční zprávu projektu Zdravé město Prostějov za rok 2005.

8.1 Žádost o podporu sportovně společenské akce

Usnesení č. 6916:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) převzít záštitu nad „Večerem profesionálního boxu“, který se bude konat 19. května 2006 ve Sportcentru DDM v Prostějově,

b) schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z fondu rezerv a rozvoje ve výši 250 000,- Kč agentuře O.K. – K. O. PROMOTION, a. s., registrace u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 8267, IČO 25104756,

- na zajištění akce „Večer profesionálního boxu“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2006

c) schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

250.000

(NI dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

250.000

(fond rezerv a rozvoje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                       Bc. Alois Mačák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 4. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:39:10 | přečteno 395x | Věra Krejčí
load