Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 10. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 10. schůze Rady města Prostějova

konané 3. 4. 2007

Usnesení z 10. schůze Rady města Prostějova, konané 3. 4. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7260:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 10. schůze, konané dne 3. 4. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7261:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 24. 4. 2007 s připomínkami dle diskuse.

3. Delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL, a. s.

Usnesení č. 7262:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL - FIRST TRANSPORT LINES a.s. se sídlem v Prostějově, Letecká 8, identifikační číslo 46 34 58 50, která se koná dne 17. května 2007 v sídle obchodní společnosti.

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova

Usnesení č. 7263:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

pracovní skupinu pro udělení Ceny města Prostějova ve složení:

předseda: Ing. Jan Tesař, starosta

členové: Miroslav Pišťák, místostarosta

Ing. Pavel Drmola, místostarosta

RNDr. Alena Rašková, předsedkyně Komise kulturní.

5. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů

Usnesení č. 7264:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

6. Rozpočtové hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2006

Usnesení č. 7265:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací – závěrečný účet města Prostějova za rok 2006,

2. zápis ústřední inventarizační komise o inventarizaci majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2006,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. vyúčtování rozpočtového hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací - závěrečný účet města Prostějova za rok 2006, které skončilo záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 127.127.046,73 Kč a to bez výhrad. Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2006 kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova a z trvalých peněžních fondů zřízených městem Prostějovem,

2. vyúčtování podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2006 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ziskem ve výši 14.510,34 Kč a to bez výhrad,

3. odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací vytvořených ostatními vlivy na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města

v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.166.995,- Kč (viz strana 5, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v

kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) jednotlivými subjekty v plné navrhované výši,

4. rozpočtové opatření, kterým se:

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2122

1

 

2.166.995,-

Odvod části ZHV příspěvkových organizací zřízených městem.

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

2.166.995,-

Fond rezerv a rozvoje.

5. finanční hospodaření – finanční vypořádání města Prostějova v roce 2006 tak, jak je uvedeno na straně 11 ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2006 v Kč“,

6. rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 1.715.600,- Kč (viz strana 2 a 11 - "Schválené a nerealizované nebo částečně realizované akce roku 2006 – požadavek zařadit do rozpočtu roku 2007") dle předložených požadavků správců kapitol na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2006, ale prostředky nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2007, popř. jejich pokračování v letech následujících, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

20

3319

6112

1

206500

1.290.600,-

Publikace „Národní dům v Prostějově 1907-2007“, která bude vydána v roce 2007 (1.190.600,-Kč) a CD k této publikaci (100.000,- Kč)

20

3319

5909

1

203500

45.000,-

Autorské honoráře k publikaci „Národní dům v Prostějově 1907-2007“

20

3319

5909

1

 

20.000,-

Množení DVD o Národním domě v Prostějově u příležitosti 100. výročí

41

2229

6119

1

 

300.00,-

Studie MHD

41

6171

5166

1

 

60.000,-

Dopravní posouzení ulice Wolkerova v Prostějově

Snižuje stav zdrojů Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

Částka v Kč

Název akce

70

 

8115

1

 

1.715.600,-

Požadavky kapitol 20, 41

7. rozpočtové opatření finančního vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje, kterým se:

Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

5364

1

 

22.596.572,20

Vratky veř. rozpočtům ústřed. úrovně transferů poskyt. v min. rozpočtových obdobích – fin. vypořádání roku 2006 se SR ČR.

Snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

22.596.572,20

Fond rezerv a rozvoje.

Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6402

2222

1

 

116.136,20

Ostat. příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – fin. vypořádání roku 2006 se SR ČR.

Zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Položka

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

116.136,20

Fond rezerv a rozvoje.

 1. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2006 podléhající, na základě usnesení ZMP č. 15293 ze dne 20.12.2005, dodatečnému schválení ZMP při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku 2006 a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu města roku 2006 o částku 38.950.381,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 7,
 2. upravený rozpočet města Prostějova pro rok 2006 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2006, která jsou evidována na Finančním odboru MěÚ v Prostějově,
 3. výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31.12.2006 město Prostějov,
 4. příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2006 (příděl realizovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

v z í t   n a   v ě d o m í

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Prostějova za rok 2006 vyhotovenou auditorskou společností FIN - PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., Ostrava (přílohy - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M; Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – vedlejší hospodářská činnost; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků – část 1., 2., 3.; - jsou uloženy, společně s originálem zprávy, na Finančním odboru MěÚ v Prostějově a jsou k nahlédnutí orgánům města), včetně uložených opatření,

2. pasivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 22.596.572,20 Kč (viz strana 1 a 11), které vzniklo nedočerpáním účelové dotace na dávky sociální péče s ÚZ 98072 (21.478.390,- Kč), nedočerpáním účelové dotace „Projekty sociální prevence a prevence kriminality“ s ÚZ 98064 (400,- Kč), výdaji při volbách do Parlamentu ČR s ÚZ 98071 (202.942,20 Kč), nedočerpáním účelové dotace na nákup učebních pomůcek s ÚZ 33346 (139,50 Kč), nedočerpáním účelové dotace na soutěže a přehlídky bez ÚZ (15.040,- Kč) a převodem vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek v minulých letech v celkové výši 899.660,50,- Kč. Finance byly, dle pokynů Olomouckého kraje, převedeny v řádných termínech na depozitní účet Olomouckého kraje z krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje),

3. aktivní vypořádání se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kraje ve výši 116.136,20 Kč (viz strana 2 a 11) jako kompenzace účelových prostředků výdajů na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí s ÚZ 98187, které byly dotací vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí s tím, že prostředky budou po obdržení naúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (Fond rezerv a rozvoje). Fin. vypořádání dotace bylo zasláno na Olomoucký kraj,

4. zápis ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2006 a stav majetkových účtů města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací, s vykázanými zůstatky na základě účetních výkazů a řádné inventarizace finančních a hmotných hodnot k 31.12.2006, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na straně 37 v „Majetku města Prostějova a jím zřízených příspěvkových organizací (vybrané rozvažné ukazatele)“ a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace majetku a závazků města Prostějova k 31.12.2006 ze dne 27.2.2007",

u l o ž i t

 1. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově přidělit zisk z podnikatelské činnosti města Prostějova v roce 2006 v oblasti realizace digitálních map ve výši 14.510,34 Kč v roce 2007 ve prospěch nerozděleného zisku let minulých, který činí k 31.12.2006 748.020,56 Kč,
 2. vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově realizovat v roce 2007 převod finančních zdrojů získaných ze zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 2.166.995,- Kč (
viz strana 5, 11 a strany s výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura a 21 – Sociální věci) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje,
 • vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2007, důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok 2006 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2007,
 • vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově, v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru, kontrolovat během roku 2007 oprávněnost prováděných úprav finančních plánů příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití,
 • vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 pro příděl do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce 2007 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova a částek doporučovaných ve zprávě,
 • ředitelům příspěvkových organizací jejichž zřizovatelem je město Prostějov přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006, celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních částek příslušným vedoucím řídícího odboru.
 • 7. Právní rozbor ve věci žádosti DSP, s. r. o. o vydání vyhlášky k územní energetické koncepci

  Usnesení č. 7266:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  právní rozbor a informace v souvislosti se žádostí obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o..

  8. Svolání valné hromady obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

  Usnesení č. 7267:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  1) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem nebo požádat o svolání valné hromady některého z jednatelů společnosti,

  2) delegovat Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

  3) pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 (dále jen „obchodní společnost“)

  1. pro rozhodnutí, že úroky z úvěrů poskytnutých na výstavbu Městského oddechového a sportovního centra v Prostějově a zaplacené do dne kolaudace uvedené stavby, budou součástí ocenění tohoto majetku, v souladu s § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  2. pro schválení účetní závěrky obchodní společnosti za rok 2006,
  3. pro schválení návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podle návrhu jednatelů obchodní společnosti.

  9. Dohoda na úhradu nákladů za parkování odtažených vozidel

  Usnesení č. 7268:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. dohodu uzavřenou mezi městem Prostějovem a Dagmar Ondrušovou, Mostkovice, IČ: 48463621 na úhradu nákladů za parkování odtažených vozidel,

  2. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  2219

  5169

  900100

  50 000,-

  Úhrada nákladů za parkování vozidel

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  50 000,-

  Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

  9.1 Nabídka zapůjčení kontejnerů na tříděný odpad

  Usnesení č. 7269:

  Rada města Prostějova po projednání

  p o v ě ř u j e

  Ing. Jana Tesaře, starostu města podpisem Poptávkového formuláře o zájem nákupu a zapůjčení nádoby na separovaný sběr v rámci krajského projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v Olomouckém kraji“ pro rok 2007,

  u k l á d á

  Ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb,

  realizovat postup dle důvodové zprávy.

  10. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků – uzavření dodatku ke smlouvě s obcí Hrubčice

  Usnesení č. 7270:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s uzavřením dodatku dle přílohy o změně  obsahu platné veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené mezi městem Prostějov a obcí Hrubčice.

  11. Dodatek ke smlouvě o VFP – J. Pospíšil

  Usnesení č. 7271:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/73 - 06) o poskytnutí veřejné finanční podpory - grantu Janu Pospíšilovi, IČ 658 34 216, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 30. 4. 2007.

  12. Návrh osobního příplatku ředitelce Městského divadla v Prostějově

  Usnesení č. 7272:

  Rada města Prostějova po projednání

  s t a n o v í

  ředitelce Městského divadla v Prostějově Mgr. Aleně Spurné s účinností od 1. 5. 2007 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu

  13.1 Veřejná finanční podpora – Hasičský záchranný sbor OlK, pracoviště Prostějov

  Usnesení č. 7273:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  a) veřejnou finanční podporu ve výši 650.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje Územnímu odboru Prostějov, Wolkerova 6

  - na vybavení jednotky (souprava pro vyprošťování a záchranářská pila)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  6339

  0002

  650.000

  (investiční příspěvek pro HZS Ol. kraje na vybavení, t.j. souprava pro vyprošťování a záchranářská pila )

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  12

  5512

  6122

  0002

  650.000

  (souprava pro vyprošťování a záchranářská pila pro HZS Ol. kraje)

  13.2 Veřejná finanční podpora v rámci projektu Zdravé město

  Usnesení č. 7274:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 10 ve výši 10 000,- Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČO: 00599212

  - na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – přednášky o první pomoci, materiály pro přípravu testů (kancelářské potřeby), atd.,

  - jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  b)rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  10

  3122

  5339

  10 000,00

  (zvýšení položky střední odborné školy – neinv. přísp. ost. příspěvk. org.)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  10

  6171

  5139

  101300

  10 000,00

  (snížení rezervy položky Zdravé město – nákup materiálu)

  13.3 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu

  Usnesení č. 7275:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

  1. ve výši 40.000,-- Kč Svazu vodáků ČR, Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, IČ 657 62 274

  - na mistrovství republiky v raftingu „O pohár starosty Prostějov“ v částce 20.000,-- Kč

  - na Evropský pohár v raftingu v částce 20.000,-- Kč

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  2. ve výši 5.000,-- Kč Mgr. Ivo Skřek – Basketbalový klub veteránů, Prostějov,

  - na přátelské setkání s basketbalisty z Německa (ubytování)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  3. ve výši 10.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, oddílu kánoistiky, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

  - na „Vodácký trojboj Hloučela“ v částce 5.000,-- Kč

  - na „Veřejné sjezdy Hloučela“ v částce 5.000,-- Kč

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  4. ve výši 30.000,-- Kč Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937

  - na akci „XIII. Světová gymnaestráda“ (cestovné, jednotné ošacení)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  5. ve výši 15.000,-- Kč ČMFS - Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, IČ 004 35 937

  - na pořádání mládežnických turnajů (pronájmy, ceny, rozhodčí)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  6. ve výši 5.000,-- Kč Biatlon klubu Prostějov – Českému svazu biatlonu, Čehovice 23, IČ 440 53 436

  - na činnost klubu (doprava, startovné, ubytování, spotřební materiál)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  7. ve výši 30.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, Veřejné lyžařské škole, Kostelecká 47, IČ 005 47 409

  - na lyžařskou výuku dětí a mládeže (doprava)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

  8. ve výši 20.000,-- Kč BÓDA, s. r. o., Zeleného 86, Brno, IČ 255 64 650

  - na soutěž v kuželkách „POPA CUP 2007“ (pronájmy, odměny rozhodčí, ceny, nocležné) v částce 10.000,-- Kč

  - na MČR mužů v kuželkách „Velká cena Prostějova“ (pronájmy, odměny rozhodčí, ceny, nocležné) v částce 10.000,-- Kč

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  9. ve výši 10.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, IČ 441 60 186

  - na zajištění účasti na soutěžích (cestovné, ubytování, stravné, startovné)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  10. ve výši 5.000,-- Kč Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, IČ 479 21 641

  - na etapovaný pochod Prostějov - Praděd

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  11. ve výši 5.000,-- Kč Střední zdravotnické škole Prostějov, Vápenice 3, IČ 005 99 212

  - na volnočasové aktivity (pronájem)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

  12. ve výši 20.000,-- Kč SK Hanácké volejbalové lize Prostějov, Česká 15, IČ 270 15 599

  - na soutěž „Hanácká volejbalová liga smíšených družstev“ (pronájmy)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  13. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, IČ 266 66 596

  - na turnaje (pronájmy, ceny)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  14. ve výši 20.000,-- K SK Volejbalu Čunín, J. Kučery 38, Prostějov IČ 479 19 931

  - na činnost klubu (startovné, ceny, sportovní vybavení, pronájmy, turnaje, materiálně – technická podpora)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3419

  5222

  0000203900

  190 000

  (neinv. transfery občanským sdružením)

  20

  3419

  5492

  0000203900

  5.000

  (dary obyvatelstvu)

  20

  3419

  5339

  0000203900

  5.000

  (neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

  20

  3419

  5213

  0000203900

  20.000

  (neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

  20

  3419

  5229

  0000203900

  15.000

  (neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3419

  5909

  0000203900

  235.000

  (ostatní neinvestiční výdaje)

  13.5 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

  Usnesení č. 7276:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova - z prostředků komise sociální a zdravotní

  1) ve výši 10.000,--Kč Domovu důchodců Prostějov, Nerudova 70, Prostějov , IČ: 71 19 76 99

  - meziústavní sportovní hry seniorů

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  2) ve výši 10.000,--Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 3, Prostějov, IČ: 00 59 92 12

  - na nákup zdravotnických potřeb (obinadla, dez.prostředky,léky atd.)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  3) ve výši 20.000,--Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, sídlem Praha, oblastní rada Prostějov, Studenská 4, Prostějov IČ: 70 28 61 83

  - návštěvy divadelních představení, besedy

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  4) ve výši 10.000,--Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ: 270 11 801

  - na zabezpečení vánočních svátků pro klienty AC

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  5) ve výši 20.000,--Kč Svazu důchodců MO Prostějov, sídlo ústředí Wuchterlova 5, Praha 6, míst. organizace Prostějov, Kazín 2, Prostějov, IČ: 00 40 81 82

  - na pronájem přednáškového sálu, jízdné na zájezdy a divadelní představení

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  6) ve výši 3.290,--Kč 

  - pronájem cvičné kuchyně včetně energie

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.2007

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5339

  210100

  20.000,--Kč

  neinvestiční příspěvky ost. příspěvkovým organizacím

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5492

  210100

  3.290,--Kč

  dary obyvatelstvu

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5222

  210100

  50.000,--Kč

  neinvestiční transfery občanským sdružením

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5909

  210100

  73.290--Kč

  komise sociální a zdravotní

  c) rozpočtové opatření, kterým Rada města Prostějova schvaluje úpravu položky

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5221

  210100

  25.000,--Kč

  neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  21

  4339

  5339

  210100

  25.000,--Kč

  neinvestiční příspěvky ost. příspěvkovým organizacím

  13.7 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání

  Usnesení č. 7277:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

  1. ve výši 20.000,-- Kč Kiwajunioru Prostějov, o. s., Vojáčkovo nám. 1, IČ 266 20 138

  - na projekt Kiwanis Panenka - nákup materiálu Kč 15 000,--, pronájem prostor v ND Kč 5 000,--

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  2. ve výši 5.000,-- Kč Klubu papírových modelářů DELFÍN Prostějov, o. s., Štětovice 106, 798 12 Kralice na Hané, IČ 709 47 724

  - na ceny do soutěže Prostějovský papír 2007

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  3. ve výši 10.000,-- Kč Klubu přátel školy při SPŠO Prostějov, Vápenice 1, IČ 441 60 101

  - na projekt Modelová tvorba žáků – nákup materiálu

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  4. ve výši 10.000,-- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Prostějov, Wolkerova 6, IČ 628 59 781

  - na projekt Výtvarná a literární soutěž dětí – ceny, tiskopisy, folie, barevný toner

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  5. ve výši 10.000,-- Kč Moravskému rybářskému svazu, MO Prostějov, Mánesova 1, IČ 005 57 218

  - na práci s rybářskou mládeží – kroužek, rybářské závody, letní tábor (ceny dětem, rybářské potřeby)

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  8. ve výši 7.000,- Kč Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, Komenského 17, IČ 441 56 892

  - na Informační centrum pro mládež – odměny do soutěží

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  9. ve výši 3.000,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, územní sdružení Prostějov, Daliborka 3, IČ 004 33 829

  - na kreslířskou soutěž Kytička pro maminku – odměny dětem

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2007

  10. ve výši 10.000,- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Olomoucká 207a, IČ 441 60 119

  - na kroužek Stavba plastikových modelů – nákup materiálu, ceny a soutěž Prostějov 2007 – pronájem sálu a ceny

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  11. ve výši 25.000,- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČ 255 45 558

  - na Studentský majáles – ozvučení nám. TGM, kulturní vystoupení, pronájem kočáru, kostýmy

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

  12. ve výši 2.000,- Kč Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, IČ 005 44 612

  - na Tradiční vánoční výstavku – ceny a dekorace

  - jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

  - příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3299

  5222

  0000204100

  62 000,-

  (neinv. transfery občanským sdružením)

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3299

  5229

  0000204100

  13 000,-

  (ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím)

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3299

  5221

  0000204100

  25 000,-

  (neinv. transfery obecně prospěšným společnostem)

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3299

  5339

  0000204100

  2 000,-

  (neinv. příspěvky ostatním příspěv. organizacím)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3299

  5909

  0000204100

  102 000,-

  (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

  14. Rozpočtová opatření:

  14.1 Rozpočtové opatření kapitoly 13 – městská policie

  Usnesení č. 7278:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  13

  5311

  6122

  0037

  150000

  (nákup radiostanic pro výkon služby)

  13

  5311

  6122

  0040

  120000

  (nákup PC pro výkon služby)

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  13

  5311

  5137

  270000

  (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku)

  14.2 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (nákup vozíku na přepravu kol)

  Usnesení č. 7279:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 7119 ze dne 6.3.2007 v části týkající se schválení rozpočtového opatření

  s c h v a l u j e

  1. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  2221

  6122

  179.000,--

  Nákup vozíku na přepravu kol

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  179.000,--

  Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  2. výpůjčku vozíku na přepravu kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina společnosti FTL, a.s., se sídlem Letecká 8, č.p. 3647, 796 23 Prostějov, IČ: 46345850, na dobu neurčitou s tříměsíční
  výpovědní lhůtou s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky.

  14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (zavlažovací systém)

  Usnesení č. 7280:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6171

  6122

  220.000,- Kč

  realizace zavlažovacího systému na hřišti na ul. E. Valenty v Prostějově

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6171

  5171

  220.000,- Kč

  opravy a udržování

  14.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (47 b. j. DPS příspěvek)

  Usnesení č. 7281:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3612

  6313

  1

  69000000

  520 000

  47 b.j. DPS – příspěvek

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3612

  6121

  1

  69000000

  520 000

  47 b.j. DPS

  14.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (okružní křižovatka Anglická - příspěvek)

  Usnesení č. 7282:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2212

  6313

  1

  66000000

  578 000

  Okružní křižovatka Anglická - příspěvek

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2212

  6121

  1

  66000000

  578 000

  Okružní křižovatka Anglická

  14.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice - školní zahrada)

  Usnesení č. 7283:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3113

  6121

  600332

  250 000

  MŠ Čechovice (ZŠ Prostějov, Palackého tř.) rekonstrukce školní zahrady

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  250 000

  Rezerva RMP

  14.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova)

  Usnesení č. 7284:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3111

  6121

  1

  600336

  35 000

  ZŠ Kollárova – havárie el. rozvodů

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7076

  35 000

  Havarijní fond

  14.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD sběrný dvůr)

  Usnesení č. 7285:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3723

  6121

  116000000

  200 000

  PD sběrný dvůr

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  6119

  93000000

  200 000

  Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

  14.11 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava

  Usnesení č. 7286:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

  zajistit vypracování projektu „Úprava SSZ na městském silničním okruhu v Prostějově“ společností Udimo, spol. s r.o. dle předloženého návrhu,

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kap.

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  232 050,-

  Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kap.

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  41

  6171

  5166

  232 050,-

  Konzultantské poradenské a právní služby

  „Úprava SSZ na městském silničním okruhu v Prostějově „

  14.12 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

  Usnesení č. 7287:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  20

  3399

  5169

  4.500,--

  ( nákup ostatních služeb – účast zástupce města PV na aukci obrazů v Praze)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  4.500,-

  (rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

  14.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (sídliště E. Beneše)

  Usnesení č. 7288:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  2219

  6121

  117000000

  240 000

  Projektová dokumentace Regenerace sídliště E. Beneše

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  6119

  93000000

  240 000

  Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

  15. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

  15.1 Schválení pronájmu NP – Svatoplukova 42

  Usnesení č. 7289:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem nebytových prostor č. 216 o celkové rozloze 40 m2 ve Svatoplukově ulici č. 2445/42 v Prostějově

  - Jaroslavě Piňosové, IČ 60694718

  - za nabídnuté roční nájemné ve výši 22.000Kč s inflační doložkou

  - za účelem zřízení a provozování prodejny obuvi, textilu a sběrny oprav.

  15.2 Schválení pronájmu parkovacího místa – Norská 4245/6

  Usnesení č. 7290:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem parkovacího místa č. 6 v Norské ulici č. 4245/6 v Prostějově přímému zájemci

  - za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

  - za měsíční nájemné ve výši 576,-Kč, s inflační doložkou.

  15.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 121/11

  Usnesení č. 7291:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze cca 54 m2 ve druhém nadzemním podlaží domu č. 121/11 na nám. T. G. Masaryka v Prostějově, za těchto podmínek:

  - formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

  - za nabídnuté roční (měsíční) nájemné v minimální výši 1800,-Kč/m2/rok, s inflační doložkou

  - účel využití jako kancelář

  - zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

  15.4 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – J. V. Myslbeka 4283/19

  Usnesení č. 7292:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu parkovacího místa č. 1 v ulici J. V. Myslbeka č. 4283/19 v Prostějově, za těchto podmínek:

  - s předností parkování vozidla nájemníků městských bytů v ulici J. V. Myslbeka v Prostějově

  - za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.300,- Kč, s inflační doložkou

  - zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

  15.6 Změna v osobě nájemce NP – DS na Olomoucké ul.

  Usnesení č. 7293:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  změnu v osobě nájemce nebytových prostor o celkové rozloze 139,53m2 v domě služeb na Olomoucké ulici č.4181 v Prostějově

  z: PharmDr. Radek Veselý, IČ 491 44 839

  na: RV-APA1, s.r.o., se sídlem Slovenská 15, 796 01 Prostějov, zastoupená jednatelem PharmDr. Radkem Veselým, IČ 25 58 79 51.

  16. Majetkoprávní záležitosti:

  16.3 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí na ul. St. Manharda

  Usnesení č. 7294:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr prodeje pozemku p.č. 2437/15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, pozemku p.č. 2437/16– ostatní plocha o výměře 360 m2 a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití – stavba technického vybavení) na pozemku p.č. 2437/15, vše v k.ú. Prostějov, na ulici Stanislava Manharda, společnosti ALLCONSTRUCTION s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, IČ 27692850, za následujících podmínek :

  • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti ALLCONSTRUCTION s.r.o.; předkupní právo bude zrušeno poté, co bude možné dokončenou stavbu nového sídla společnosti na převáděných nemovitostech užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon),
  • v kupní smlouvě se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže provést výstavbu nového sídla společnosti na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu, případně oznámení záměru o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nejpozději do 4 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba nového sídla společnosti nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,
  • v kupní smlouvě se společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., zaváže, že do 6 měsíců po uzavření kupní smlouvy zřídí na části převáděného pozemku p.č. 2437/16 v k.ú. Prostějov bezúplatně věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy ve prospěch vlastníka budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 2437/21 v k.ú. Prostějov s tím, že veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o.; v případě nesplnění uvedeného závazku bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a město Prostějov bude moci od kupní smlouvy odstoupit; do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude společnost ALLCONSTRUCTION s.r.o., povinna umožnit vlastníkovi uvedené budovy na pozemku p.č. 2437/21 v k.ú. Prostějov bezúplatné užívání části pozemku p.č. 2437/16 v k.ú. Prostějov pro chůzi a jízdu,
  • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  16.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané

  Usnesení č. 7295:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr prodeje pozemků p.č. 309/13 – orná půda o výměře 16 397 m2, p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9 776 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, za účelem výstavby logistického areálu, za následujících podmínek :

  • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost FTL – First Transport Lines, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání logistického areálu na převáděných pozemcích,
  • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost FTL – First Transport Lines, a.s.

  16.5 Prodej pozemků v sektoru A průmyslové zóny

  Usnesení č. 7296:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 310/18 – orná půda o výměře 49 591 m2 a pozemku p.č. 310/6 – orná půda o výměře 20 364 m2, oba v k.ú. Kralice na Hané a pozemku p.č. 8266 – orná půda o výměře 1 652 m2, části pozemku p.č. 8268/2 – orná půda o výměře cca 2 412 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), části pozemku p.č. 8265 – orná půda o výměře cca 294 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ) a části pozemku p.č. 8267/1 – ostatní plocha o výměře cca 502 m2 ( přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu ), vše v k.ú. Prostějov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ : 00546542, za účelem výstavby výrobního areálu, za následujících podmínek :

  • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol s.r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
  • v kupní smlouvě se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se zaváže provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
  • náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

  16.6 Souhlas s užíváním pozemků a schválení smlouvy o bezúplatném převodu

  Usnesení č. 7297:

  Rada města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  s tím, aby Karel Louman, Robert Orálek, Jaroslav Konšel, Tomáš Machal, Marcela Machalová, Martina Sálová (jako investor), provedli výstavbu místní komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 973/1 – orná půda, p.č. 973/2 – orná půda, p.č. 973/3 – orná půda, p.č. 740/13 - orná půda a p.č. 748/11 – orná půda, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

  • práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy,
  • stavba místní komunikace bude vybudována nákladem investora, bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,
  • náklady na vynětí pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice ze ZPF hradí investor,

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova uzavření smlouvy s vlastníky pozemků p.č. 740/22, p.č. 740/21, p.č. 740/20, p.č. 740/23 a p.č. 740/19 a městem Prostějovem o bezúplatném převodu stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

  • smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu,
  • do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby místní komunikace mezi s vlastníky pozemků p.č. 740/22, p.č. 740/21, p.č. 740/20, p.č. 740/23 a p.č. 740/1 a městem Prostějovem bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby místní komunikace do vlastnictví města Prostějova.

  16.7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7485/1 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7298:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem části pozemku p.č. 7485/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, č.p. 2529, PSČ: 796 02, IČ: 26273993, za účelem umístění navigačního panelu o rozměrech 3 x 1,5 metru za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemné je stanoveno ve výši 4.500,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

  16.8 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov

  Usneseníč. 7299:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků parc. č. 3700/31 – zeleň o výměře 282 m2, parc. č.3700/32 – ostatní komunikace o výměře 11 m2, parc. č. 3710/26 – zeleň o výměře 25 m2 vše v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků těchto pozemků, za následujících podmínek:

  - kupní cena za pozemky bude stanovena ve výši 100,- m2 pozemku, tj. celkem 31 800,- Kč a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí,

  - náklady spojené s převodem pozemků do majetku města, a to zpracování znaleckých posudků, poplatek spojený s podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

  16.9 Odkup pozemků a vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Domamyslice a k. ú. Mostkovice

  Usnesení č. 7300:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějov schválit

  1) výkup části pozemku p.č. 203 – orná půda v k.ú. Domamyslice o výměře cca 350 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 1.200,- Kč/m2, tj. celkem cca 420.000,- Kč, za následujících podmínek :

  - část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

  - náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  2) výkup části pozemku p.č. 1282 – orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem cca 18.000,- Kč, za následujících podmínek:

  - část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,

  - náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

  v y h l a š u j e

  záměr směny části pozemku p.č. 1252 – orná půda v k.ú. Mostkovice o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví manželů Josefa a Jarmily Rozsypalových, oba bytem Prostějov, Domamyslická 67, č.p. 11, za pozemek p.č. 473/4 – orná půda o výměře 113 m2 v k.ú. Domamyslice ve vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

  - směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,

  - náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  16.10 Odkup pozemku p.č. 309/7 v k.ú. Kralice na Hané

  Usnesení č. 7301:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál 16.10 Odkup pozemku p.č. 309/7 v k.ú. Kralice na Hané.

  16.11 Odkup pozemků v sektoru G průmyslové zóny

  Usnesení č. 7302:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál 16.11 Odkup pozemků v sektoru G průmyslové zóny.

  16.13 Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 57/2002 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova

  Usnesení č. 7303:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 57/2002, o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí umístěných v jednotlivých částech města Prostějova dle předloženého materiálu.

  16.14 Schválení prodloužení doby nájmu – INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o.

  Usnesení č. 7304:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

   1. prodloužení doby nájmu u Smlouvy o nájmu č. 2004/16/343 ze dne 27.9.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ: 772 11, IČ: 47153041, jako nájemcem, o 1rok do 30.9.2008 s tím, že ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2004/16/343 ze dne 27.9.2004 zůstanou nezměněny,
   2. prodloužení doby nájmu u Smlouvy o nájmu č. 2005/16/254 ze dne 14.9.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ: 772 11, IČ: 47153041, jako nájemcem, o 1rok do 30.9.2008 s tím, že ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2005/16/254 ze dne 14.9.2005 zůstanou nezměněny,
   3. prodloužení doby nájmu u Smlouvy o podnájmu č. 2005/16/253 ze dne 14.9.2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako nájemcem a společností INZERTNÍ AGENTURA PROFIT s.r.o., se sídlem Olomouc, tř. 17. listopadu 1126/43, PSČ: 772 11, IČ: 47153041, jako podnájemcem, o 1rok do 30.9.2008 s tím, že ostatní podmínky Smlouvy o podnájmu č. 2005/16/253 ze dne 14.9.2005 zůstanou nezměněny.

  17. Bytové záležitosti

  Usnesení č. 7305:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

  18. Různé

  18.1 Záměr využití prostoru radnice k organizaci části programu k oslavám Dne Země

  Usnesení č. 7306:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  využití prostoru radnice – místnosti ve dvoře radnice a dvorního traktu k organizaci oslav Dne Země.

  18.2 Hasičských záchranný sbor Olomouckého kraje – vymezení nástupní plochy pro požární techniku

  Usnesení č. 7307:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města a Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

  jednat s HZS OlK v záležitosti nástupních ploch a komunikací na Sídlišti Svobody.

  18.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD doplnění Aquaparku)

  Usnesení č. 7308:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3412

  6121

  118000000

  300 000

  Projektová dokumentace doplnění areálu Aquaparku

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  6119

  93000000

  300 000

  Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

   

  Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                            Miroslav Pišťák, v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                místostarosta města Prostějova

  Prostějov 3. 4. 2007

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:36:26 | přečteno 574x | Věra Krejčí
  load