Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 11. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 11. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 4. 2007

Usnesení z 11. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 4. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7309:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 11. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 23. 4. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky – DDM Sportcentrum, IV. a V. etapa

Usnesení č. 7310:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) soutěžní kritéria a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 80 %,

2. výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla (Kč/den) 15 %,

3. záruka za jakost díla (v měsících) 5 % s tím, že bude omezena maximální délka záruky,

b) zadání výše uvedené zakázky těmto zájemcům:

  1. Realinvest, s.r.o., Kostelecká 16, Prostějov
  2. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov
  3. Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Majakovského 4, Prostějov
  4. Moravastav Kroměříž, spol. s.r.o., Hulínská 1, Kroměříž
  5. R a G ZESTA, spol. s.r.o., Drozdovice 54, Prostějov

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku DDM Sportovní centrum, IV. a V. etapa za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům.

3. Bezúplatný převod investičního majetku projektové dokumentace Krajskému úřadu Olomouckého kraje

Usnesení č. 7311:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Okružní křižovatka Plumlovská – Domamyslická“, Krajskému úřadu Olomouckého kraje v celkové částce 178 500 Kč.

4. Schválení výpůjčky objektu společenského domu na ul. Komenského v Prostějově

Usnesení č. 7312:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku objektu č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově) na pozemku p.č. 93 v k.ú. Prostějov, stavby technického vybavení bez č.p. nebo č.e. na pozemku p.č. 83 v k.ú. Prostějov a movitých věcí umístěných v těchto objektech uvedených v příloze tohoto materiálu společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ: 796 01, IČ: 27716333, za účelem provozování společenského domu za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 29.4.2007 na dobu určitou do 31.12.2009,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem v předmětu výpůjčky.

 

5. Veřejná finanční podpora – Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7313:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 15.000,-- Kč Junáku, Svazu skautů a skautek ČR, Okresní rada 713 Prostějov, Šmeralova ul. IČ 163 67 596

- na celoroční činnost klubu ( sportovní tábory, Okresní kolo zdatnosti, akce „100 let skautingu v ČR“, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 7.000,-- Kč Školnímu sportovnímu klubu při RG a ZŠ Prostějov, Studentská 4, IČ 687 30 233

- na činnost sportovních kroužků aerobiku, basketbalu a korfbalu (cestovné, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

3. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na zabezpečení sportovní činnosti šachového oddílu SK Prostějov (materiál, mezinárodní turnaj Wiskonsin Cup 2007)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

4. ve výši 5.000,-- Kč MUSHER‘S KLUBU PROSTĚJOV, Vranovice 88, Kelčice, IČ 657 62 495

- na akci„ Plumlovský pulling 2007“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

5. ve výši 19.000,-- Kč KRASO-bruslení Prostějov, Za Kosteleckou 1, IČ 266 36 433

- na nájem ledové plochy na Velkou cenu města Prostějova

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

6. ve výši 20.000,-- Kč JUNIOR AEROBIC KLUBU Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, IČ 266 56 981

- na celoroční přípravu na soutěže (zakoupení dresů, obuvi, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

7. ve výši 10.000,-- Kč Základní škole a Dětskému domovu Prostějov, Lidická 86, IČ  479 22 265

- na zájmovou činnost a sportovní hry mentálně postižených dětí (pomůcky, ceny, pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

8. ve výši 25.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444

- na 12. Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

9. ve výši 35.000,-- Kč Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na opravu zatékající střechy sociálního zařízení, nákup tenisových čar, oprava vodovodního rozvodu po areálu tenisových kurtů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

10. ve výši 45.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, oddílu korfbalu, Sportovní 3924/1, IČ 005 44 264

- na činnost oddílu (pronájmy, rozhodčí, cestovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

11. ve výši 15.000,-- Kč Fotbalovému klubu DUKLA Prostějov, Moravská 273/19, IČ 270 02 535

- na fotbalový turnaj „Berzevitz Cup 2007“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

12. ve výši 40.000,-- Kč FbC Playmakers Prostějov, Šmeralova 9, IČ 266 58 658

- na rozvoj florbalu (rozhodčí, pronájmy,výstroj a výzbroj, doprava, mantinely, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

13. ve výši 35.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865

- na uspořádání akce „Sportovní den na kolečkách“ (poháry, diplomy, ozvučení areálu, moderátor, reklamní předměty, občerstvení, časomíra a rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

236.000

(neinv. transfery občanským sdružením)

20

3419

5229

0000203900

35.000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

20

3419

5339

0000203900

10.000

(neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

281.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

6. Jmenování pracovní skupiny pro dotační politiku

Usnesení č. 7314:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

pracovní skupinu pro řešení dotační politiky ve složení Ing. Tesař. M. Pišťák, Ing. Drmola, Bc. Mačák, Mgr. Uchytil, Ing. Baláš, Ing. Zajíček, Ing. Švarc.

7. Změny v orgánech obchodních společností

Usnesení č. 7315:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

odstoupení Ivo Slavotínka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova pověřit Ing. Jana Tesaře, starostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města, jako zástupce města Prostějova, na valné hromadě obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 navrhnout a hlasovat pro volbu (jmenování) PhDr. Václava Koláře členem dozorčí rady obchodní společnosti.

Usnesení č. 7316:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

o d v o l á v á

Ing. Tomáše Blumensteina dnem 30. dubna 2007 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.,

j m e n u j e

Mgr. Jiřího Pospíšila dnem 1. května 2007 členem dozorčí rady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7317:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. po projednání

o d v o l á v á

Ing. Radima Fialu dnem 30. dubna 2007 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.,

j m e n u j e

Ivetu Pudilovou dnem 1. května 2007 členem dozorčí rady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Usnesení č. 7318:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) odvolat Ing. Pavla Sekaninu z funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti národní dům Prostějov o.p.s. dnem 30. 4. 2007,

2) jmenovat dnem 1. 5. 2007 členem dozorčí rady obecně prospěšné společnosti národní dům Prostějov o.p.s.  Františka Liznu.

8.1 Adrenalinsport klub Prostějov, Floriánské nám. 206 – žádost o převzetí záštity nad sportovní akcí

Usnesení č. 7319:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

převzetí záštity Ing. Janem Tesařem, starostou města Prostějova, nad 3. ročníkem sportovní akce s názvem O pohár starosty města Prostějova Kolečkové brusle na Hané, který se bude konat ve dnech 5. 5. 2007 a 29. 9. 2007.

8.2 ČMFS Okresní fotbalový svaz, Česká 15, Prostějov - žádost o schválení použití znaku města Prostějova

Usnesení č. 7320:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na oficiálních dokumentech OFS Prostějov a na webových stránkách OFS zaregistrovaných pod doménou www.ofsprostejov.cz. Souhlas se uděluje Českomoravskému fotbalovému svazu, Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov, Česká 15, Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

8.3 Změna tajemnice Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7321:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o jmenování DiS. Ireny Lenzové, zaměstnankyně odboru sociálních věcí, novou tajemnicí Komise sociální a zdravotní.

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                  Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                         místostarosta města Prostějova

 

 

Prostějov 23. 4. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:32 | přečteno 488x | Věra Krejčí
load