Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 12. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 12. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 5. 2007

Usnesení z 12. schůze Rady města Prostějova, konané 9. 5. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7322:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 12. schůze, konané dne 9. 5. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady:

Usnesení č. 7323:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry a doporučení

1. Komise prevence kriminality ze dne 22. 3. a 18. 4. 2007

2. Komise pro cestovní ruch a podnikání ze dne 20. 2. 2007

3. Komise koncepce a rozvoje města ze dne 12. 4. 2007

4. Komise architektury a výstavby ze dne 18. 4. 2007.

3. Výroční zpráva projektu Zdravé město Prostějov

Usnesení č. 7324:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit výroční zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2006.

4. Nařízení města, kterým se doplňuje a mění Nařízení města č. 3/2007, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel a služby parkovišť

Usnesení č. 7325:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Nařízení města, kterým se doplňuje a mění Nařízení města č. 3/2007, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel a služby parkovišť dle přiloženého návrhu.

5. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů

Usnesení č. 7326:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

6.1 Žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova - Seriál cyklistických vyjížděk za poznáním Olomouckého kraje

Usnesení č. 7327:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech akce 12dílného seriálu cyklistických vyjížděk za poznáním Olomouckého kraje. Souhlas se uděluje Janu Machovskému, Kmochova 21, 779 00 Olomouc v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

6.2 Žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova - Brožura „Město Prostějov“

Usnesení č. 7328:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova pro brožuru „Město Prostějov“. Souhlas se uděluje Robertu Helvichovi, Vydavatelství multimédia, Divišova 882, 500 03 Hradec Králové v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

6.3 Žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova - Propagační materiály společnosti Wisconsin Engineering CZ, s.r.o., Prostějov

Usnesení č. 7329:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech a
www.stránkách společnosti. Souhlas se uděluje společnosti Wisconsin Engineering CZ, s.r.o., Vrahovická 41, 796 02 Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

6.4 Žádost o souhlas s užitím znaku města Prostějova - Pamětní odznak 102. průzkumného praporu

Usnesení č. 7330:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na lícové straně pamětního odznaku 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka na stuze. Souhlas se uděluje VÚ 3771 Prostějov, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

7. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7331:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na dobu určitou do 30. 6. 2011 - mezi městem Prostějov a obcemi Drahany a Držovice.

8. Oprávnění užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství

Usnesení č. 7332:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) , v platném znění, že členka Zastupitelstva města Prostějova, Božena Sekaninová je oprávněna užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

9. Revokace usnesení č. 7125 z 6.3.2007 (zřizovací listina školské rady)

Usnesení č. 7333:

Rada města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

usnesení RMP č. 7125 ze dne 6. 3. 2007, kterým doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu zřizovací listiny školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4, spočívající ve změně složení členů školské rady ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4. Novým zástupcem pedagogických pracovníků školy byl zvolen Mgr. Pavel Řezníček, z důvodu ukončení pracovního poměru PaedDr. Petra Přikryla.

2. s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Rejskova tř. 4, spočívající ve změně složení členů školské rady ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4. Novými zástupci pedagogických pracovníků školy byli zvoleni Mgr. Pavel Řezníček a Mgr. Jaromíra Němcová, z důvodu ukončení pracovního poměru PaedDr. Petra Přikryla a Lenky Gajdošové. 

10. Výpůjčka NP – ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7334:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s výpůjčkou nebytových prostor za účelem ubytování účastníků DISKODROMU 2007 v tělocvičně ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 v termínu od 1. 6. 2007 do 3. 6. 2007.

11. Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách mateřských a základních škol

Usnesení č. 7335:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské, základní a střední školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 pro

 • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60, po 28 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Fanderlíkova ul. 69, po 34 žácích ve třídách 5. B, 6. B a 7. B ZŠ pracoviště Melantrichova ul. 60
 • Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul. 30, po 26 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Moravská ul. 20 a po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Raisova ul. 6
 • Mateřskou školu Prostějov, Rumunská ul. 23, po 25 dětech ve čtyřech třídách MŠ pracoviště Rumunská ul. 23 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Mozartova ul. 43
 • Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 4a, po 27 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Šárka 4a, po 27 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Dvořákova ul. 5, po 25 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště ul. Libušinka 18 a po 25 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Žešov 81
 • Mateřskou školu Prostějov, Partyzánská ul. 34, po 27 dětech ve dvou třídách a po 26 dětech v jedné třídě MŠ pracoviště Partyzánská ul. 34, po 25 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Květná ul. 4 a po 26 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště ul. A. Krále 16
 • Základní školu a mateřská školu Prostějov, Sídliště svobody 24/79, po 26 dětech v sedmi třídách MŠ pracoviště Sídliště svobody 23/78
 • Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul. 24, po 27 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště Smetanova ul. 24.

12. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

Usnesení č. 7336:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 s účinností od 1. 6. 2007 v příloze č. 1 – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

 • objekt č.p. 395 (ul. 5. května 7) umístěný na pozemku parc. č. st. 460,
 • objekt umístěný na pozemku parc.č. st. 461,
 • objekt umístěný na pozemku parc.č. st. 462,

Þ pozemek parc. č. st. 460 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,

Þ pozemek parc. č. st. 461 – zastavěná plocha, občanská vybavenost,

Þ pozemek parc. č. st. 462 – zastavěná plocha, technická vybavenost,

Þ pozemky parc. č. 213/3, 214/1 a 214/2 – ostatní plochy, ostatní veřejná zeleň,

Þ pozemek parc. č. 213/4 – ostatní plocha, jiná plocha,

vše v k.ú. Čechovice.

13. Dohoda o zajištění povinné školní docházky a úhrady příspěvku za žáka s obcí Držovice

Usnesení č. 7337:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o zajištění povinné školní docházky a úhrady příspěvku za žáka ZŠ mezi městem Prostějov a obcí Držovice podle § 178 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

14. Dodatek ke smlouvě o VFP – Okresní hospodářská komora Prostějov

Usnesení č. 7338:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/53 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Okresní hospodářské komoře v Prostějově, Lidická 6, 796 01 Prostějov, IČ 485 32 517, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 1. 2008.

15. Dodatek ke smlouvě o VFP – Střední odborné učiliště obchodní Prostějov

Usnesení č. 7339:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/21 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Střednímu odbornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla, 796 01 Prostějov, IČ 005 44 612, který se týká změny účelu (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) „Gastroden 2007 - pronájem Národního domu v Prostějově“.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

15.1 Stanovení podmínek pro vyhlášení soutěže – pamětní desky generálu Janu Dudovi a Prof. Otto Wichterlemu a akademické sochařce Haně Wichterlové

Usnesení č. 7340:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. podmínky pro vyhlášení soutěže – pamětní desky generálu Janu Dudovi, Prof. Otto Wichterlemu a akademické sochařce Haně Wichterlové, uvedené v příloze a se změnou dle diskuse,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000203500

20 000

(grantový systém)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

20 000

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

16. Analytický materiál k záležitostem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově

Usnesení č. 7341:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený analytický materiál k záležitostem komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově,

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

předložit na příští schůzi rady postup zajištění podkladů pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb ve městě Prostějově.

17. Problematika ubytovny na Kostelecké ul. 17

Usnesení č. 7342:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o problematice ubytovny na Kostelecké ul. 17 v Prostějově,

u k l á d á

Mgr. Jaroslavovi Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

realizovat opatření dle bodu 2. důvodové zprávy.

18. Vnitroblok Tylova – Libušinka – schválení výsadby keřů

Usnesení č. 7343:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výsadbu keřů na víceúčelovou hrací plochu podél chodníku ve vnitrobloku ul. Tylova - Libušinka v období jarních měsíců roku 2008.

19. Plošina pro imobilní občany – Národní dům Prostějov

Usnesení č. 7344:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o realizaci plošiny pro imobilní občany na akci „Národní dům“,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

po konzultaci s JUDr. Olašákovou uzavřít smlouvu v souladu s důvodovou zprávou a s připomínkami v diskusi.

 

19.1 Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky - DDM Sportovní centrum Prostějov IV. a V. etapa

Usnesení č. 7345:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „DDM Sportovní centrum Prostějov IV. a V. etapa“ uvedený v zápise ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise v počtu 6 členů a 6 náhradníků dle seznamu, uvedeného v zápise ze schůze rady.

20. Informace o přípravě projektové dokumentace horolezecké stěny na ZŠ Prostějov, Dr. Horáka

Usnesení č. 7346:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o přípravě projektové dokumentace horolezecké stěny ZŠ Dr. Horáka.

21. Informace o možnosti vybudovat nafukovací halu v areálu ZŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7347:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 21. Informace o možnosti vybudovat nafukovací halu v areálu ZŠ Prostějov, Melantrichova 60 na příští schůzi rady s tím, že Ing. Zajíček doplní o další informace dle diskuse.

22.1 Veřejná finanční podpora - VENDI s. r. o.

Usnesení č. 7348:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 49.992,-- Kč VENDI s. r. o., Určická 31, Prostějov, IČ 253 17 423

- na „Dětský den v Aquaparku“ (výroba plakátů, distribuce, inzerce, moderátor, aparatura, odměny, pořadatelé, soutěže)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 6. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

49 992,--

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

49 992,--

(ostatní neinvestiční výdeje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

22.3 Veřejná finanční podpora - komise pro výchovu a vzdělávání

Usnesení č. 7349:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 5.500,-- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku 05 „Járy Kaštyla“ Prostějov, Sokolská 30, IČ 657 62 959

- na výtvarný materiál Kč 3 500,- a ceny a odměny pro děti Kč 2 000,-

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 15.000,-- Kč Písničkou ke slunci, o. s. , Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444

- na drobný materiál a služby – Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5222

0000204100

20 500,--

(neinv. transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3299

5909

0000204100

20 500,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

22.4 Veřejná finanční podpora - kulturní komise

Usnesení č. 7350:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 20.000,-- Kč Moravsko – slezské akademii Brno, Regionální pobočce Prostějov, Tovačovského 19, IČ 005 45 767

- na podporu vydání knihy „Drobné sakrální stavby na Prostějovsku“ (přípravné práce, tisk a vazba)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 20.000,-- Kč Divadelní společnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 652 67 729

- na realizaci divadelního představení (výroba kostýmů, doplňky, rekvizity, propagace, dekorace, nájemné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 6.000,-- Kč

- na činnost kapely ZionSquad (nájemné zkušebny, zvukové techniky a hudebních nástrojů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 8.000,-- Kč JUNÁK – svazu skautů a skautek ČR, Okres Prostějov ev. č. 713, IČ 163 67 596

- na volnočasové aktivity pro děti (výtvarný materiál, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

5. ve výši 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu Prostějov, Komenského 17, IČ 440 53 916

- na vánoční koncert (ozvučení, nahrávka na CD, pořízení DVD)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

6. ve výši 5.000,-- Kč Hanáckému souboru KLAS, dětské sekci Klásek a Kláseček, U Pivovaru 123, Kralice na Hané, IČ 441 60 526

- na taneční soustředění (doprava, ubytování), na provozní náklady, obnovu a doplnění krojů, rekvizity, technické zabezpečení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

7. ve výši 9.000,-- Kč Divadlu Konvikt o. s., Foersterova 49, 779 00 Olomouc, IČ 270 25 624

- na videodokumentaci 50. ročníku Wolkrova Prostějova (materiál, cestovné, strava)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

8. ve výši 10.000,-- Kč Základní umělecké škole Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27, IČ 003 80 652

- na podporu taneční skupiny RUT (nájemné, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

9. ve výši 8.000,-- Kč Místní organizaci tělesně postižených o. s., Kostelecká 17, Prostějov, IČ 657 62 801

- na poznávací zájezdy; na setkání zdravotně postižených a seniorů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

10. ve výši 30.000,-- Kč Písničkou ke slunci, Lidická 86, Prostějov, IČ 657 62 444

- na 12. Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravot. postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

0000204000

6 000

(dary obyvatelstvu)

20

3319

5222

0000204000

100 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

20

3319

5339

0000204000

18 000

(neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000204000

124 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

22.6 Veřejná finanční podpora - komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7351:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní

1) ve výši 5.000,--Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Středisko 03 „Pelikáni“,Vápenice 21, Prostějov, IČ: 65 76 37 00

- na pomoc sociálně slabším dětem (úhrada poplatků za tábor, úhrada poplatků za výpravy a výlety, registrační poplatek, nákup krojů)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2) ve výši 10.000,--Kč TJ OP Prostějov, Za Kosteleckou ul. 47, Prostějov, IČ: 00 54 74 09

- na IV. ročník Prostějovského poháru vozíčkářů ve stolním tenise

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3) ve výši 5.000,--Kč Kiwanis clubu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1 Prostějov IČ: 47 98 17 14

- na divadelní představení pro postižené děti a opuštěné děti z dětských domovů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4) ve výši 20.000,--Kč YMCA T.S. skautská sekce, středisko Prostějov, Na Řádku 21, Břeclav, IČ: 26 53 28 59

- na skautskou výchovu – zájmovou činnost a vyplnění volného času mládeže a seniorů /příspěvek na provoz klubovny v Raisově ulici/

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

5) ve výši 2.000,--Kč Střední škole, základní škole a mateřská škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1, Prostějov, IČ: 25 34 29 24

- na kulturní, vzdělávací a sportovní akce školy, zajištění práce zájmových kroužků

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

6) ve výši 10.000,--Kč Středisku rané péče SPRP Olomouc, Dolní nám. 38, Olomouc, IČ: 75 09 50 09

- na provozní náklady

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

7) ve výši 40.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, Prostějov, IČ: 69 74 63 38

- na provozní náklady služby osobní asistence

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

8) ve výši 25.000,-- Kč Občanskému sdružení „Písničkou ke slunci“, Lidická 86, Prostějov, IČ: 65 76 24 44

- na 12. Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5221

210100

2.000,--Kč

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4351

5222

210100

40.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

3429

5222

210100

20.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

55.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

117.000--Kč

komise sociální a zdravotní

22.8 Veřejná finanční podpora - příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště

Usnesení č. 7352:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2007,

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

4106

50.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

4106

50.000,-

Neinvestiční dotace občanským sdružením

Částka je určena na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště

22.9 Veřejná finanční podpora - komise životního prostředí

Usnesení č. 7353:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 36.000,- Kč Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Resslova 2, Prostějov, IČ 70866104

- na obnovu základního materiálního vybavení organizace

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5222

4003

36 000

(Neinvestiční dotace občanským sdružením )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

4003

36 000

(Prostředky komise životního prostředí )

22.11 Veřejná finanční podpora – Kiwanis club Prostějov

Usnesení č. 7354:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 17.000,-- Kč Kiwanis clubu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ: 47 98 17 14

- na májový výstup na Kosíř a divadelní představení pro postižené děti a opuštěné děti z dětských domovů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

17.000,-- Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

17.000-- Kč

nerozdělená veřejná finanční podpora

22.12 Veřejná finanční podpora - SON

Usnesení č. 7355:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20.000,-- Kč Sdružení nájemníků ČR – SON, sídlo Nám. W. Churchila 2, Praha 3, místní organizace Kostelecká 17, Prostějov IČ: 48 13 32 81

- na právní poradenskou činnost v oblasti bydlení

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

20.000,-- Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

20.000-- Kč

nerozdělená veřejná finanční podpora

 

23. Rozpočtová opatření:

23.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7356:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

6122

000300

70000.-

6122- nákup nebrzděného přívěsu pro jednotku SDH města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

70000.-

5901- rezerva pro rozpočtová opatření RMP

23.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (kopírky)

Usnesení č. 7357:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

29150007

85 000,- Kč

(Kopírka A3 pro OŠK)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

30150007

85 000,- Kč

(Kopírka A3 pro OSV)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

31150007

85 000,- Kč

(Kopírka A3 pro OSV)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5164

102 000,- Kč

(Úhrada nájemného – 1 x kopírka A3 pro OŠK, 2 x kopírka A3 pro OSV)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

153 000,- Kč

(rezerva RMP pro rozpočtová opatření)

23.3 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie (notebook)

Usnesení č. 7358:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

51 000,- Kč

(hmotný dlouhodobý majetek)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

51 000,- Kč

(rezerva RMP pro rozpočtová opatření)

 

23.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7359:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 300.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

0000200341

300 000,--

(neinv. příspěvek ZŠ Prostějov,Dr. Horáka 24 - šatní skříňky)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

300 000,--

(odvody příspěvkových organizací)

23.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 7360:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 20.000,- Kč na zajištění dopravněvýchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2007,

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

4106

20 000,00

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

20 000,00

Nákup materiálu jinde nezařazený.

Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebného pro zajištění dopravněvýchovných akcí BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresního a krajského kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a preventivní akce Zachraň život.)

41

2223

5175

2 000,00

Pohoštění.

Občerstvení pro účastníky dopravněvýchovných akcí BESIP.

23.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (havarijní a škodní události)

Usnesení č. 7361:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600322

9 717,00

MŠ Rumunská

60

3113

5171

600332

14 946,40

ZŠ Palacká

60

3113

5171

600335

200 216,95

ZŠ Rejskova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

607076

170 000,00

Havarijní a škodní události

70

6409

5901

7076

54 880,35

Rezerva na havarijní situace

23.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Manhardova)

Usnesení č. 7362:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření , kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

80000000

600 000

Komunikace Manhardova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

600 000

Rezerva RMP

23.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace a infrastruktura Wolkerova)

Usnesení č. 7363:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6313

1

46000000

305 000

Wolkerova komunikace a infrastruktura – příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

1

46000000

305 000

Wolkerova komunikace a infrastruktura

23.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD 50 RD za nemocnicí)

Usnesení č. 7364:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

113000000

400 000

Projektová dokumentace 50 RD za novou nemocnicí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

400 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

23.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (křižovatka a komunikace Anglická)

Usnesení č. 7365:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

7

66000000

21 160 000

Okružní křižovatka Anglická - Komunikace Anglická

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

21 160 000

Fond strategického rozvoje

3.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Ovesná, Ječná)

Usnesení č. 7366:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 23.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Ovesná, Ječná) na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn o informace dle diskuse.

23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD fotbalového hřiště v ulici E. Valenty)

Usnesení č. 7367:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 23.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD fotbalového hřiště v ulici E. Valenty) na příští schůzi rady.

23.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (IS a komunikace Armádního sboru)

Usnesení č. 7368:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

70000000

1 000 000

IS a komunikace Armádního sboru

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

1 000 000

Rezerva RMP

23.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty – PD hřišť pro míčové hry)

Usnesení č. 7369:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

120000000

50 000

ZŠ E. Valenty – PD hřišť pro míčové hry

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7076

50 000

Rezerva na havarijní situace

23.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (lázně kotelna, technologie)

Usnesení č. 7370:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u je

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

62000000

8 070 000

Lázně kotelna, technologie, střecha

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

3

1 830 000

Fond městských lázní

70

8115

1

6 240 000

Fond rezerv a rozvoje

Celkem 8 070 000

23.16 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (víceúčelové hrací plochy)

Usnesení č. 7371:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

4

115 000,-

Komunální služby – navýšení finančních prostředků na údržbu a kontrolu DH

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

115 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

23.17 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (soutěž ve sběru papíru)

Usnesení č. 7372:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3725

5194

900100

80 000,-

Věcné dary

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

80 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

24. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

24.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – U spořitelny 5

Usnesení č. 7373:

Rada města Prostějova po projednání

a) r e v o k u j e

své usnesení č.7163 ze dne 6.3.2007, kterým schválila pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově za účelem zřízení a provozování rychlého občerstvení,

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

24.2 Schválení pronájmu NP – Kostelecká 4165/17

Usnesení č. 7374:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor č. 725 o celkové rozloze 22,25m2 v Kostelecké ulici č.4165/17 v Prostějově Člověku v tísni – společnosti při České televizi, o.p.s. se sídlem Sokolská 18, 120 00 Praha 2, IČ 257 55 277

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem využití jako kanceláře pro terénní pracovníky společnosti.

 

24.3 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího místa – Finská 4242/11

Usnesení č. 7375:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa č.6 ve Finské ulici č.4242/11 v Prostějově za těchto podmínek:

- za účelem parkování osobního vozidla ve vlastním užívání

- za nabídnuté roční nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

24.4 Schválení pronájmu parkovacího místa – J. V. Myslbeka 4283/19

Usnesení č. 7376:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č.1 v ulici J.V.Myslbeka č. 4283/19 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za měsíční nájemné ve výši 550,-Kč, tj. 6.600/rok, s inflační doložkou.

24.5 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP – Vápenice 2950/27

Usnesení č. 7377:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.340 ze dne 2.4.2002 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a tiskárnou Jola v.o.s. se sídlem Bezručova 53, 798 41 Kostelec n.H. jako nájemcem na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 42,75m2 dohodou, nebo výpovědí.

24.6 Návrh uzavření NS – byty na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7378:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

24.7 Sleva na nájemném za užívání bytu

Usnesení č. 7379:

Rada města Prostějova po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

a) žádost o slevu z nájmu odpovídající celkové částce 2.730,- Kč po dobu šest měsíců od 1.10.2006 do 31.3.2007 pro nájemce domu na ulici Vodní 26 v Prostějově, byt č.3, 

b) snížení nájmu pro nájemce domu na ulici Vodní 2 v Prostějově, byt č.3 od 1.4.2007 na 663,- Kč/měsíc.

25. Majetkoprávní záležitosti:

25.2 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7404/1, p. č. 7416/9 a p. č. 8063/1, vše v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7380:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p.č. 7404/1, p.č. 7416/9 a p.č. 8063/1, vše v k.ú. Prostějov, o výměře každé z částí 1 m2 za účelem umístění informačních tabulí za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 6.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

a pro uzavření nájemní smlouvy stanovuje následující pořadí zájemců:

 1. společnost Mubea IT Spring Wire s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 797 11, IČ: 26954664,
 2. společnost VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, PSČ: 796 01, IČ: 25317423.

25.3 Schválení pronájmu NP – Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově

Usnesení č. 7381:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor umístěných v III. nadzemním podlaží objektu č.p. 177 na pozemku p.č. 245 v k.ú. Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a v Prostějově) o celkové výměře 128,8 m2 Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy, se sídlem Prostějov, Česká 15, PSČ: 796 01, IČ: 00435937, za účelem zřízení sídla Okresního fotbalového svazu v Prostějově za těchto podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 200,- Kč/m2/rok, tj. celkem 25.760,- Kč ročně, a bude placeno předem ve čtvrtletních splátkách,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

25.4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 110/8 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7382:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 110/8 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 20 m2, v ulici K. Svolinského, za účelem umístění dřevěného přístřešku restaurační předzahrádky, za následujících podmínek :

 • doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • výše nájemného 50,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.000,- Kč ročně,
 • způsob placení nájemného – ročně předem,
 • výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

25.5 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 6284/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7383:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 6284/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 2000 m2, v ulici Určická, společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, IČ 26224178, za účelem zřízení a užívání skladovací plochy pro velkoobjemové kontejnery, za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 40.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

25.6 Revokace usnesení č. 7246 a vyhlášení záměru pronájmu částí objektu Čechovická 53 v Prostějově

Usnesení č. 7384:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7246 ze dne 1. 8. 2006 v části týkající se schválení pronájmu části půdních prostor o výměře 10 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova,

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části půdních prostor o výměře 13 m2 ve 3. nadzemním podlaží a části střechy o výměře 6,2 m2 objektu ve vlastnictví města Prostějova na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681, za účelem výstavby a užívání základnové stanice, za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
 • nájemné bude stanoveno ve výši 70.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno o míru inflace.

25.7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 7357/7 a části pozemku p. č. 7357/1, oba v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7385:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 7357/6 – orná půda o výměře 1066 m2 a části pozemku p.č. 7357/1 – orná půda o výměře cca 15.400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 236/63, IČ 49240005, za účelem výstavby výrobního areálu, za následujících podmínek :

 • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
 • v kupní smlouvě se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Modřanská potrubní, a.s.

25.8 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7386:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1) záměr prodeje částí pozemků p.č. 7360/44 – orná půda o výměře cca 690 m2, p.č. 7359 – orná půda o výměře cca 9.300 m2 a p.č. 7358/3 – orná půda o výměře cca 2.300 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, spol. M E T E C H s.r.o., se sídlem Majetín, Náves 37, PSČ: 751 03, IČ 26808056, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu výrobního areálu spol. M E T E C H s.r.o. včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu spol. M E T E C H s.r.o., na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) záměr prodeje části pozemku p.č. 7359 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 12 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti E.ON Distribuce a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, PSČ: 370 49, IČ: 26078198, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

25.9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 193/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 7387:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 193/1 - ostatní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

25.10 Prodej částí pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7388:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 25.10 Prodej částí pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov na příští schůzi rady.

25.11 Prodej objektu Tetín 4 v Prostějově

Usnesení č. 7389:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců, uvedené v důvodové zprávě.

 

25.12 Prodej pozemku p. č. 373/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7390:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 373/2 – ostatní plocha o výměře 205 m2 v k.ú. Prostějov společnosti POLYCREDIT, s.r.o., se sídlem Prostějov, Daliborka 2, IČ 49967177, za následujících podmínek:

  • kupní cena bude stanovena ve výši 700,- Kč/m2, tj. 143.500,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost POLYCREDIT, s.r.o.

25.13 Prodej pozemku p. č. 5984/7 v k. ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p. č. 5985/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7391:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 25.13 Prodej pozemku p. č. 5984/7 v k. ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p. č. 5985/1 v k. ú. Prostějov na příští schůzi rady.

25.14 Schválení prodeje zařízení in-line hřiště

Usnesení č. 7392:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodej původního zařízení in-line hřiště z majetku města Prostějova městu Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČ: 00288632

- za kupní cenu ve výši 30.000,-- Kč za následujících podmínek:

- celá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- odvoz zařízení zajistí kupující na vlastní náklady.

25.15 Převod pozemků p. č. 6319 a p. č. 8036/8, oba v k. ú. Prostějov (Pozemkový fond ČR)

Usnesení č. 7393:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) bezúplatný převod pozemku p.č. 6319 – orná půda o výměře 25.697 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

2) úplatný převod pozemku p.č. 8036/8 – ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov, z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

25.16 Výkup části pozemku p. č. 2283/1 v k. ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické)

Usnesení č. 7394:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemků p.č. 2283/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem cca 50.000,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

25.18 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k. ú. Prostějov a výpověď nájmu

Usnesení č. 7395:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 5759 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova, za část pozemku p.č. 5746 – orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 800 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

- směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

- ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku p.č. 5759 v k. ú. Prostějov za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem,

- žadatel odstraní do uzavření směnné smlouvy z části pozemku p.č. 5746 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, veškerá zástavní práva tak, aby část pozemku p.č. 5746 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, byla při uzavření směnné smlouvy na její převod městu Prostějovu prosta jakýchkoliv zástavních práv,

- stavba na pozemku p.č. 5759 v k.ú. Prostějov (zahradní domek), bude odstraněna městem Prostějovem v termínu do 31. 12. 2008,

s c h v a l u j e

výpověď z nájmu části pozemku p.č. 5759 o výměře 583 m2 v k.ú. Prostějov, (nájemní vztah vznikl na základě smlouvy o dočasném užívání národního majetku ze dne 14. 3. 1990, za účelem užívání předmětného pozemku jako zahrady).

25.19 Vyhlášení záměru směny pozemků v ulici Vodní

Usnesení č. 7396:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zastavit přípravné práce realizace výstavby parkoviště na ul. Vodní.

25.20 Schválení změny v osobě nájemce – zahrádky v lokalitě „Močidýlka“

Usnesení č. 7397:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/039 ze dne 11. 2. 2004, a to v části týkající se osoby nájemce, ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/039 ze dne 11. 2. 2004 zůstanou nezměněny.

Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

2) změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/045 ze dne 2. 2. 2004, a to v části týkající se osoby nájemce, ostatní podmínky Smlouvy o nájmu pozemku č. 2004/16/045 ze dne 2. 2. 2004 zůstanou nezměněny.

Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

25.21 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 8075/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7398:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 8075/1 – vodní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 450 m2 Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, se sídlem Netušilova 7, 796 01 Prostějov, IČ: 70918309, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců; vypůjčitel ponese po celou dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

25.22 Schválení výpůjčky NP – Sportcentrum na Olympijské ul. 4

Usnesení č. 7399:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku nebytových prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží objektu č.p. 4228 (Olympijská 4 v Prostějově – Sportcentrum) na pozemku p.č. 5914/5 v k.ú. Prostějov, a to restaurační místnosti o výměře 144,20 m2, skladu o výměře 91,60 m2, kuchyně o výměře 93 m2 a kanceláře o výměře 11,60 m2 příspěvkové organizaci města Prostějova DUHA - Kulturní klub u hradeb v Prostějově, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Školní ul. 4, IČ: 00402354, za účelem zajištění stravovacích služeb pro účastníky akce Diskodrom 2007 za následujících podmínek:

 • výpůjčka bude sjednána na dobu určitou od 30.5.2007 do 4.6.2007,
 • vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky.

25.23 Schválení výpůjčky části objektu č. p. 4212 na pozemku p. č. 6468/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7400:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

  1. výpůjčku části objektu č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov o výměře 125,19 m2 Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 27011801, za účelem poskytování azylového ubytování osob za následujících podmínek:

   • výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou,
   • vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,
   • výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005,

  2. zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o část objektu č.p. 4212 na pozemku p.č. 6468/2 v k.ú. Prostějov o výměře 125,19 m2.

  25.24 Schválení výpůjčky částí pozemků v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7401:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku pozemku p.č. 441/4 – ostatní plocha o výměře 592 m2, st. p.č. 997 – zastavěná plocha o výměře 347 m2 a částí pozemků p.č. 441/1 – ostatní plocha o výměře 2876 m2 a p.č. 441/2 – ostatní plocha o výměře 1410 m2 vše v k.ú. Vrahovice, Svazu branně technických sportů ČR Základní organizaci Areál, se sídlem K. SVĚTLÉ 8, Prostějov, PSČ 798 11, IČ 44159773, za účelem provozování střelnice, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

  25.27 Souhlas se zpětvzetím podaného odvolání

  Usnesení č. 7402:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 44Co 448/2006-83 ze dne 12.2.2007, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Prostějově č.j. 5C 70/2006-69 ze dne 27.7.2006 a současně nabytí právní moci tohoto rozsudku dnem doručení, tedy dnem 18.4.2007 a souhlasí s tím, že proti tomuto rozsudku nebude podáno dovolání,

  s o u h l a s í

  se zpětvzetím odvolání žalobce města Prostějova proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově č.j. 7C 26/2006-76 ze dne 27.9.2006,

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6399

  5149

  50.000,--

  Ostatní úroky a ostatní fin.výdaje

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3319

  5169

  50.000,--

  Nákup ostatních služeb

  25.28 Informace o plnění usnesení – svěření části pravomocí rady odboru správy majetku města

  Usnesení č. 7403:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005.

   

    

  Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                             Miroslav Pišťák, v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                místostarosta města Prostějova

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svratouch 9. 5. 2007

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:36:37 | přečteno 518x | Věra Krejčí
  load