Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 13. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 13. schůze Rady města Prostějova

konané 22. 5. 2007

Usnesení z 13. schůze Rady města Prostějova, konané 22. 5. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7404:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. program své 13. schůze, konané dne 22. 5. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu,

2. změnu termínu konání schůze rady v měsíci červenci z 3. na 10. 7. 2007.

3. Návrh udělení Cen města Prostějova za rok 2006

Usnesení č. 7405:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2006:

Blahoslavu Adamíkovi

Ludmile Grůzové

Josefu Dolívkovi

Miroslavu Kolbovi

Stanislavu Liškovi

Ondreji Páleníkovi

Karlovi Pokorskému.

4. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova

Usnesení č. 7406:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

5. Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků – dodatek o prodloužení platnosti a o zvýšení odměny

Usnesení č. 7407:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením dodatků dle přílohy o změně  obsahu platné veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené mezi městem Prostějov a obcemi Dětkovice a

Dobrochov.

6. Pokyny pro kontrolu hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2007

Usnesení č. 7408:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2007.

7. Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova na roky 2008 – 2010

Usnesení č. 7409:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny pro aktualizaci a doplnění střednědobého rozpočtového výhledu města Prostějova pro roky 2008 – 2010.

8. Informativní materiál týkající se zařazení finančních prostředků do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008

Usnesení č. 7410:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d n e

o zařazení jednotlivých požadavků do rozpočtu města Prostějova na rok 2008 při přípravě návrhu rozpočtu v měsíci září, příp. říjnu.

9. Informativní materiál – síť organizací působících v oblasti sociálních služeb v Prostějově

Usnesení č. 7411:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál - síť organizací působících v oblasti sociální služeb ve městě Prostějově.

10. Postup zajištění podkladů pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb v Prostějově

Usnesení č. 7412:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

postup zajištění podkladů pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb ve městě Prostějově.

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

realizovat projekt komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově.

11. Informativní materiál – Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení pro azylanty (SIP)

Usnesení č. 7413:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR o Státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení pro azylanty.

12. Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou

Usnesení č. 7414:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou zřizovaných městem ve výši dle přílohy.

13. Odměna učitelce MŠ za záchranu života dítěte

Usnesení č. 7415:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10 000,-- učitelce mateřské školy za záchranu života dítěte, 

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

6409

5492

10 000,--

( dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0000707100

10 000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

14. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy

Usnesení č. 7416:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Rejskova tř. 4, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Hanačka 3.

15. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZUŠ

Usnesení č. 7417:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Základní umělecké školy Prostějov, Kravařova ul. 14, na základě zjištění Odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 42.773,-Kč a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 17.919,- Kč.

16. Generel sportovních a rekreačních aktivit – informace o pořízených materiálech

Usnesení č. 7418:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o pořízených materiálech.

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

zajistit vypracování přehledu sportovišť s připomínkami dle diskuse.

17. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. 7419:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na bezpečnostní prvky v dopravě a pověřit starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře k podpisu smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku.

18. ZŠ Melantrichova – nafukovací hala – doplnění informací

Usnesení č. 7420:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doplňující informace o možnosti vybudovat nafukovací halu na tenisových kurtech u ZŠ a MŠ Melantrichova.

19. Veřejná finanční podpora:

19.1 Komise životního prostředí

Usnesení č. 7421:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 49.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc, IČ 70885940

- na nákup analyzátoru škodlivých látek v ovzduší

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

5512

6339

404003

49 000

(Nákup analyzátoru škodlivých látek v ovzduší )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3799

5909

404003

49 000

(Prostředky komise životního prostředí )

19.2 Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7422:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 7.000,-- Kč Asociaci víceúčelových základních organizací Technických sportů a činností základních organizací Střelců Prostějov, Rozhonova ul. 2, IČ 441 60 003

- na podporu střelecké činnosti mládeže ( terče, střelivo, lepky na terče)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

2. ve výši 46.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická ul. 936/6, IČ 441 59 919

- na plavecký oddíl (nájemné) ve výši 40.000,- Kč

- na „Pohár mládeže v jachtingu“ (věcné ceny, zabezpečení průběhu závodu) ve výši 6.000,- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

3. ve výši 10.000,-- Kč SRPŠ při ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, IČ 440 53 851

- na sportovní soutěže u příležitosti 30. výročí otevření školy Dr. Horáka (ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

4. ve výši 5.000,-- Kč PARAMOTOR CLUBU PROSTĚJOV, Finská 3, IČ 265 50 725

- na akci „ Český pohár v motorovém paraglidingu“

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

5. ve výši 10.000,-- Kč Janě Bálešové, IČ 657 68 850

- na VIII. ročník DANCEMARATHONU (provozní náklady, odměny, občerstvení, mzdy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

6. ve výši 10.000,-- Kč Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, Tř. Míru 115, IČ  619 89 592

- na seminář „Sport a věda“ (spotřební materiál, pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2007

7. ve výši 16.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865

- na uspořádání akce „Sportuje celá rodina“ (poháry, diplomy, ozvučení areálu, moderátor, reklamní předměty, občerstvení, pronájem kurtů a rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

84.000

(neinv. transfery občanským sdružením)

20

3419

5212

0000203900

10.000

(neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám)

20

3419

5332

0000203900

10.000

(neinv. transfery vysokým školám)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

104.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

19.3 Veřejná finanční podpora – Kdo sportuje, nezlobí

Usnesení č. 7423:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000,- Kč Občanskému sdružení Kdo sportuje, nezlobí, sídlem Belgická 4163/2, 796 04 Prostějov,

– nenávratná veřejná finanční podpora bude použita na úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodních soutěžích,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Kdo sportuje, nezlobí)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

50 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

20. Rozpočtová opatření:

20.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7424:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí peněžních odměn za vítězství v soutěži o nejoriginálnější maturitní tablo níže uvedeným výhercům:

za 1. místo Gymnáziu J. Wolkera, třídě 4. A 1 500,- Kč

za 2. místo SPŠO, Vápenice, třídě 4. A 1 000,- Kč

za 3. místo RG a ZŠ města Prostějova, třídě 4. A 500,- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

3 000,00

(zvýšení položky – peněžité dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

3 000,00

(snížení položky - propagační materiál)

20.2 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 7425:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

40.000,--

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

410600

40.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje

Finanční prostředky komise prevence kriminality vyčleněné pro preventivní činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu

20.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice ( ZŠ Sídliště svobody)

Usnesení č. 7426:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

74000000

200 000

ZŠ Sídl. svobody – rekonstrukce rozvodů a osvětlení pavilonu A

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

200 000

Rezerva RMP

20.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (propojení ulice J. Lady a Mathonovy)

Usnesení č. 7427:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit investiční akci propojení ulice J. Lady a ulice Mathonovy do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008.

20.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD fotbalového hřiště na ul. E. Valenty)

Usnesení č. 7428:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

předložit na příští schůzi rady analytický materiál k PD škvárového fotbalového hřiště v ul. E. Valenty (upřesní M. Pišťák).

20.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Rumunská – oplocení, pískoviště)

Usnesení č. 7429:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

600322

70 000

MŠ Rumunská – oplocení, pískoviště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

70 000

Rezerva RMP

20.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Velodrom – sociální zařízení)

Usnesení č. 7430:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

78000000

4 000 000

Velodrom, sociální zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

4 000 000

Rezerva RMP

20.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (DPS Za Nerudovou ulicí)

Usnesení č. 7431:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3612

6121

69000000

2 500 000

DPS Za Nerudovou ul. 47 b.j. vč. PD

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2 500 000

Fond rezerv a rozvoje

20.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Ovesná, Ječná)

Usnesení č. 7432:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

86000000

1 400 000

Komunikace Ovesná, ječná

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1 400 000

Fond rezerv a rozvoje

20.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (KK Duha)

Usnesení č. 7433:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

122000000

120 000

KK Duha úprava strojovny klimatizace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

120 000

Rezerva RMP

21. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

21.1 Zpráva o hospodaření za 1. čtvrtletí 2007

Usnesení č. 7434:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2007.

21.2 Navýšení základního kapitálu Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7435:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.

22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

22.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Polišenského 4380/1

Usnesení č. 7436:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 61,9m2 v Polišenského ulici č.4380/1 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

22.2 Snížení nájemného za pronájem NP – Svatoplukova 2596/15

Usnesení č. 7437:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného z nebytových prostor ve Svatoplukově ulici č.2596/15 v Prostějově Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, IČ 65399447 na částku 100,- Kč měsíčně.

22.3 Finanční zajištění oprav v Národním domě Prostějov

Usnesení č. 7438:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

2

910100

2.000.000,-

Realizace oprav v Národním domě Prostějov.

2. Snižují finanční prostředky trvalého peněžního fondu města Prostějova - Fondu národního domu

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

2

2.000.000,-

Trvalý peněžní fond města Prostějova – Fond národního domu.

23. Majetkoprávní záležitosti:

23.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 273/23 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7439:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 273/23 – ost.plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 15 m2 Společenství vlastníků Krasická 43, 45, se sídlem, Krasická 3933/43, 796 01 Prostějov, IČ: 27668525, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

23.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 5714/3 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7440:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 5714/3 – zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Prostějov za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku uhradí kupující.

23.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemků p. č. 110/29 v k. ú. Krasice a p. č. 3483/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7441:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 110/29 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 10 m2 a 2 částí pozemku p.č. 6055/87 – ostatní plocha, v k.ú. Prostějov o celkové výměře 20 m2, Společenství vlastníků V.Špály 11, 13, 15, společenství vlastníků jednotek, se sídlem Prostějov, V.Špály 4054/11, PSČ 796 014, IČ 27713300, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 325/1, p.č. 906/3 a p.č. 906/4, vše v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7442:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 23.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 325/1, p.č. 906/3 a p.č. 906/4, vše v k.ú. Kralice na Hané s tím, že bude doplněn dle diskuse.

23.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k. ú. Domamyslice

Usnesení č. 7443:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků parc.č. st 360 – zastavěná plocha o výměře 296 m2 a parc.č. st. 362 – zastavěná plocha o výměře 27 m2 oba v k.ú. Domamyslice , družstvu ROZVOJ, stavebnímu bytovému družstvu, se sídlem Wolkerova 15, Prostějov, IČ 049891, za kupní cenu ve výši 110,- Kč/ m2, tj. celkem 35 530,- Kč, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ROZVOJ, stavební bytové družstvo.

23.9 Prodej pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7444:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 23.9 Prodej pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané s tím, že bude doplněn dle diskuse.

23.10 Výkup části pozemků v k. ú. Prostějov – propojení Anglické a Určické ulice

Usnesení č. 7445:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup části pozemku p.č. 6330/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 600 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 240.000,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
Prostějov,

2) výkup spoluvlastnického podílu id. 2/6 na části pozemku p. č. 6340/1 – orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od MUDr. Pavla Vavříka, bytem U Milosrdných 804/14, Praha, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2 (spoluvl. podíl činí 133,30 Kč/m2), tj. celkem cca 25.327 Kč, a výkup spoluvlastnického podílu id. 1/6 na části pozemku p. č. 6340/1 – orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od Jiřiny Vavříkové, bytem Těšnov 1699/3, Praha, za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2 (spoluvl. podíl činí 66,70 Kč/m2), tj. celkem cca 12.673,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
Prostějov.

23.12 Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7446:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) ukončení platnosti Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 98/16/113 ze dne 5.11.1998 na pronájem pozemku parc.č. 5914/11 o výměře 1045 m2 v k.ú. Prostějov ke dni 30.6.2007 dohodou ,

2) pronájem pozemku parc.č. 5914/11 o celkové výměře 1045 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků pozemku s účinností od 1.7.1007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 19,- Kč/m2/rok, tj. celkem 19 855,- Kč ročně, nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,

3) pronájem pozemků parc.č. 5909/2 o celkové výměře 21 m2 , parc.č. 5908/5 o celkové výměře 3 m2,parc.č. 5908/4 o celkové výměře 38 m2, parc.č. 5914/12 o celkové výměře 78 m2 a částí pozemků parc.č. 5908/1 o výměře cca 800 m2 a parc.č. 5914/14 o výměře cca 450 m2 a parc.č. 5930/18 o výměře cca 200 m2 (výměra bude upřesněna po zaměření a vytýčení dohodnutého rozsahu) vše v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků pozemků,

za následujících podmínek:

- nájemní smlouvy budou uzavřeny s účinností od 1.6.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,

- roční nájemné bude činit 63 600,- Kč a bude splatné vždy k 1.7. kalendářního roku,

- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

- náklady spojené s vytýčením pozemků uhradí město Prostějov,

4) zaplacení úhrady za užívání pozemků uvedených v bodě 3) usnesení za období 3 let zpětně, tj. 3 x 63 600,- Kč .

5) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5164

227 900,00

Úhrada za pronájem pozemků u haly Sportcentra

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

227 900,00

snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova

23.13 Souhlas s užíváním městského pozemku p. č. 748/15 v k. ú. Vrahovice

Usnesení č. 7447:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s provedením skrývky zeminy včetně následného zpevnění makadamem na městském pozemku p.č. 748/15 – orná půda o výměře 595 m2 v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

- práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy,

- vynětí pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice, ze ZPF a provedení skrývky zeminy včetně následného zpevnění makadamem na pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice, bude provedeno nákladem žadatele, bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,

- provizorní příjezdová komunikace na pozemku p.č. 748/15 v k.ú. Vrahovice, bude řešena jako veřejná (tj. bude umožněn příjezd a přístup k sousedním pozemkům v uvedené lokalitě - p.č. 749/1, p.č. 748/2, p.č. 748/1, p.č. 747/8, p.č. 747/1, p.č. 747/2, p.č. 747/3, p.č. 747/4 a p.č. 747/5, vše v k.ú. Vrahovice),

- provizorní příjezdová komunikace bude sloužit pro dopravu stavebního materiálu pouze po dobu výstavby rodinných domů, nikoli pro obsluhu vybudovaných rodinných domů (vybudované rodinné domy bude nutno dopravně napojit na novou komunikaci, která bude zajišťovat jejich obsluhu).

23.14 Souhlas s užíváním pozemků ve vlastnictví města Prostějova a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

Usnesení č. 7448:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  provedením výstavby veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) na městských pozemcích (příp. jejich částech) p.č.7563/1 – ost. plocha, p.č. 7563/3 – orná půda, p.č. 7563/2 – ost. plocha, p.č. 7564/168 – ost. plocha, p.č. 7564/170 – orná půda, p.č. 7564/169 – ost. plocha a p.č. 5070/1 – ost. plocha, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy,

- stavba veřejné komunikace (včetně zelených pásů, chodníku) bude vybudována nákladem investora, bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,

- náklady za vynětí pozemků p.č. 7563/3 a p.č. 7564/170, oba v k.ú. Prostějov, ze ZPF hradí investor,

- investor umožní komunikační napojení vlastníkům sousedních pozemků v uvedené lokalitě (p.č. 8091, p.č. 7544/1, p.č. 7564/1, p.č. 7563/9, p.č. 7562/1, p.č. 7562/2, p.č. 5070/1, p.č. 7563/5 a p.č. 7564/165, vše v k.ú. Prostějov),

d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí stavby veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) realizované na pozemcích města Prostějova, příp. jejich částech, a to p.č.7563/1 – ost. plocha, p.č. 7563/3 – orná půda, p.č. 7563/2 – ost. plocha, p.č. 7564/168 – ost. plocha, p.č. 7564/170 – orná půda, p.č. 7564/169 – ost. plocha a p.č. 5070/1 – ost. plocha, vše v k.ú. Prostějov,  do vlastnictví města Prostějova, za následujících podmínek:

- darovací smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu s užíváním veřejné obslužné komunikace (včetně zelených pásů a chodníku) na městských pozemcích (příp. jejich částech) p.č.7563/1, p.č. 7563/3, p.č. 7563/2, p.č. 7564/168, p.č. 7564/170, p.č. 7564/169 a p.č. 5070/1, vše v k.ú. Prostějov,

- do doby uzavření darovací smlouvy bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o budoucí darovací smlouvě.

23.15 Problematika rekonstrukce mostu Olomoucké ulici

Usnesení č. 7449:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města,

projednat s vedením Olomouckého kraje rozhodnutí o provizorním přemostění při rekonstrukci mostu na Olomoucké ulici a informovat vedení Olomouckého kraje o ostatních problémech souvisejících s dopravou v Prostějově.

24. Bytové záležitosti:

24.1 Návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 7450:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

24.2 Změna bodového systému pro přidělování bytů

Usnesení č. 7451:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu bodovacího systému pro vyhodnocování žádostí o nájem městských bytů / bodu č. 2, č. 8, č. 9 a č. 10/, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pro přidělování městských bytů v majetku města Prostějova ze dne 6.12.2005.

25. Různé:

25.1 Masarykova společnost, pobočka Prostějov - vzpomínková slavnost u příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka

Usnesení č. 7452:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity nad vzpomínkovou slavností, kterou u příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka uspořádá Masarykova společnost v Prostějově,

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na pamětním lisu o T. G. Masarykovi, vydaném u příležitosti vzpomínkové slavnosti. Souhlas se uděluje Masarykově společnosti v Prostějově, Skálovo nám. 4, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                      Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                          místostarosta města Prostějova

Prostějov 22. 5. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:43 | přečteno 445x | Věra Krejčí
load