Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 14. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 14. schůze Rady města Prostějova

konané 5. 6. 2007

Usnesení z 14. schůze Rady města Prostějova, konané 5. 6. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7453:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 14. schůze, konané dne 5. 6. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Studie městské hromadné dopravy města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny – prezentace fy UDIMO, spol. r. o.

Usnesení č. 7454:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

studii MHD města Prostějova,

u k l á d á

pracovní skupině pro řešení problematiky MHD,

předložit na schůzi rady dne 10. 7. 2007 návrh využití některé z variant uvedené studie.

2.1 Ceny města Prostějova – doplnění

Usnesení č. 7455:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Cenu města Prostějova za rok 2006 Jiřímu Novákovi.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7456:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 26. 6. 2007.

4. Nízkoprahový klub a terénní program pro děti a mládež v Prostějově - doporučení Komise prevence kriminality

Usnesení č. 7457:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

nabídku Sdružení podané ruce, o.s. na vytvoření Nízkoprahového klubu a terénního programu pro děti a mládež v Prostějově,

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí,

zvážit zařazení nabízené aktivity do komunitního plánu sociálních služeb.

5. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2006 a delegování zástupců města na řádnou valnou hromadu společnosti ASA TS Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7458:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) vzít na vědomí předložené informace o výsledcích hospodaření obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. za rok 2006,

2) delegovat Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města a Miroslava Pišťáka, místostarostu města jako náhradníka, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako zástupce společníka města Prostějova na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 4178, která se koná dne 27. května 2007 v objektu Wolkerova 22, Prostějov,

3) pověřit Ing. Pavla Drmolu a Miroslava Pišťáka, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 4178 (dále jen „obchodní společnost“)

a) pro schválení výsledků hospodaření obchodní společnosti za rok 2006,

b) pro schválení návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podle návrhu jednatelů obchodní společnosti.

6. Změny Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2007 – 2008

Usnesení č. 7459:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ZměnyOrganizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na roky 2007- 2008 podle předloženého návrhu takto:

1. V článku 7 se vkládá nový odstavec 7.5, který zní:

„7.5 Tajemník MěÚ je oprávněn uzavírat

a) v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pracovní poměry na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka,

b) pracovněprávní vztahy na dobu určitou, je-li pro to důvod spočívající

1. v potřebě nahradit dočasně nepřítomného zaměstnance nebo

2. ve výjimečných případech v potřebě zajistit plnění úkolů uložených městskému úřadu, pokud je výkon práce v pracovním poměru pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný,

3. ve výjimečných případech v potřebě zajistit zapracování a předání agendy novému zaměstnanci dosavadním zaměstnancem (tzv. souběh), maximálně však na dobu 3 měsíců,

a to i nad rámec celkového počtu zaměstnanců stanoveného radou města.“

2. V článku 8.2 Odbor kancelář starosty se v části b) Oddělení informační služby vypouští text pod číslem 5 „5. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace),“ a pod číslem 6 „6. ověřuje pravost podpisů (legalizace),“ a vkládá se nový text pod číslem 5 tohoto znění:

„5. zajišťuje provoz telefonického klientského servisu v rámci objednávkového systému,“.

Dosavadní text pod čísly 7 až 10 se nově označuje čísly 6 až 9.

3. V článku 8.5 Odbor občanských záležitostí se vkládají nová písmena e) a f) tohoto znění:

„e) ověřuje shodu opisů nebo kopie s listinou (vidimace),

f) ověřuje pravost podpisů (legalizace),“.

Dosavadní písmeno e) se nově označuje jako písmeno g).

4. V článku 8.6 Odbor správy a zabezpečení se v části a) Oddělení spisové a archivní služby vypouští text „pod číslem 5 „5. ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou (vidimace),“. Dosavadní text pod čísly 6 až 8 se nově označuje čísly 5 až 7.

5. V článku 8.7 Stavební úřad se vkládá nové písmeno k) tohoto znění:

„k) vydávání a podepisování koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v řízeních, v nichž nevydává konečné správní rozhodnutí,

l) vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy na požádání, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,“.

Dosavadní písmeno k) nově označuje jako písmeno m).

6. V článku 8.7 Stavební úřad se v posledním odstavci za slova „v působnosti stavebního úřadu“ vkládají slova „na úseku stavebního řádu“.

7. V článku 8.10 Odbor rozvoje a investic se v části b) Oddělení technické přípravy na konci textu vkládá text pod číslem 5 tohoto znění:

„5. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,“.

8. V článku 8.11 Odbor životního prostředí se v části a) Oddělení ochrany přírody a lesnictví na konci textu vkládá text pod číslem 15 tohoto znění:

„15. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,“.

9. V článku 8.11 Odbor životního prostředí se vkládá nové písmeno e) tohoto znění:

„e) vydává a podepisuje koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v řízeních, v nichž nevydává konečné správní rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno e) se nově označuje jako písmeno f).

10. V článku 8.12 Odbor dopravy se v části a) Oddělení dopravy a komunikací na konci textu vkládá text pod číslem 7 tohoto znění:

„7. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,“.

11. V článku 8.12 Odbor dopravy se vkládá nové písmeno g) tohoto znění:

„g) vydává a podepisuje koordinovaná stanoviska a koordinovaná závazná stanoviska podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v řízeních, v nichž nevydává konečné správní rozhodnutí,“.

Dosavadní písmeno g) se nově označuje jako písmeno h).

12. V článku 8.13 Odbor obecní živnostenský úřad se vkládá nové písmeno d) tohoto znění:

„d) vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z obchodního rejstříku a výpisů z veřejné části živnostenského rejstříku,“.

Dosavadní písmena d) až f) se nově označují jako písmena e) až g).

13. V článku 8.14 Odbor správy majetku města se v části a) Oddělení nakládání s majetkem města na konci textu vkládá text pod číslem 7 tohoto znění:

„7. vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to v oblasti výpisů z katastru nemovitostí,“.

7. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova

Usnesení č. 7460:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

8. Návrh OZV – Požární řád města Prostějova

Usnesení č. 7461:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku Požární řád města Prostějova podle předloženého návrhu.

9. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 7462:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov,

2. určit zastupitele Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování změny územního plánu.

10. Bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace – OlK

Usnesení č. 7463:

Rada města Prostějova po projednání

I) r e v o k u j e

své usnesení č. 7311 ze dne 23.4.2007, kdy doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Okružní křižovatka Plumlovská - Domamyslická“, Krajskému úřadu Olomouckého kraje v celkové částce 178 500 Kč,

II) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) schválit bezúplatný převod investičního majetku – projektové dokumentace „Okružní křižovatka Plumlovská – Domamyslická“, zpracovanou firmou Atelier DPK, s.r.o. Brno 03/2007, Olomouckému kraji v celkové částce 178 500 Kč,

b) schválit darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

11. Dodatek ke smlouvě s fou ASA TS Prostějov

Usnesení č. 7464:

Rada města Prostějova po projednání

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,

2. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005.

12. Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Usnesení č. 7465:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku města Prostějova, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2004, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.

13. Program odpadového hospodářství města Prostějova, Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10

Usnesení č. 7466:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit Program odpadového hospodářství města Prostějova,

2. schválit Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM10

3. uložit Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic, zapracovat tyto dokumenty do strategického plánu rozvoje města.

14. Návrh odměn ředitelům kulturních zařízení zřízených městem Prostějovem

Usnesení č. 7467:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům kulturních zařízení – příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov ve výši dle přílohy.

14.1 Prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. 7468:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějov prominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006 jako veřejná finanční podpora a penále, stanovené platebními výměry vydanými Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu: Brauner Tomáš, IČ: 49149750 odvod ve výši 80 000,- Kč ( tj. 80% z původní částky 100 000,- Kč) a penále ve výši 4 400,- Kč.

 

15. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí VFP:

15.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP

Usnesení č. 7469:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/20 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory, který se týká úpravy účelu dotace:

 • vytištění pozvánek a plakátů a jejich distribuce
 • zajištění a úhrada přednáškového sálu v Národním domě
 • náklady účinkujícím (jízdné, ubytování, honorář)
 • zajištění filmů a jejich promítání
 • občerstvení pro účastníky akce
 • květiny pro účinkující a pozvané hosty
 • pamětní listy k příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka
 • věcné odměny pro žáky prostějovských škol v soutěži na téma „Památky na TGM v prostějovském okrese).

15.2 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Deltaklub Stichovice

Usnesení č. 7470:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/67 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Deltaklubu Stichovice, E. Beneše 15/21, 796 01 Prostějov, IČ 652 68 954, který se týká doplnění účelu dotace o nákup sekacího stroje pro údržbu letištní plochy.

15.3 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - TJ Pozemstav Prostějov

Usnesení č. 7471:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 2 ke smlouvě (OŠK/Cás/107 - 05) o poskytnutí veřejné finanční podpory Tělovýchovné jednotě Pozemstav, Krasická 6, Prostějov, IČ 441 59 919, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 12. 2007.

15.4 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Klub českých turistů „Kosíř“ Prostějov

Usnesení č. 7472:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/10–07) o poskytnutí veřejné finanční podpory - Odboru Klubu českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Husovo nám. 55, 796 01 Prostějov, IČ 479 21 641, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 31. 10. 2007.

15.5 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP - Občanské sdružení ADRA, pobočka Prostějov

Usnesení č. 7473:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OSV/07/21/05 o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova občanskému sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha, pobočka Prostějov, IČ 61 38 81 22, který se týká rozšíření účelu použití (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o canisterapeutické hodiny pro klienty DD. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

16.2 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7474:

Rada města Prostějova po projednání

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 24.000,-- Kč Tyflocentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 69, Olomouc IČ 25 86 22 94

- na provoz a vybavení kanceláře regionálního střediska TyfloCentra v Prostějově, Budovcova 6

2) ve výši 15.000,-- Kč Organizaci „Prostějovští vozíčkáři“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 26 67 87 48

- na sportovní aktivity

3) ve výši 30.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Rehabilitačnímu centru Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 75 07 41 33

- na zařízení pro lepší poslech občanů se sluchovým postižení v kostele římskokatolické církve U Petra a Pavla, Lidická 1, Prostějov

4) ve výši 30.000,-- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Rehabilitačnímu centru Prostějov, Svatoplukova 15, IČ 75 07 41 33

- na zařízení pro lepší poslech občanů se sluchovým postižení v rámci rekonstrukce obřadní síně Městského hřbitova v Prostějově

5) ve výši 5.000,-- Kč Pavlovi Piňosovi, IČ 14 65 30 95

- na pořádání Dětského dne pro MŠ a ZŠ Jistota, o.p.s., Tetín 1, Prostějov

6) ve výši 25.000,-- Kč Oblastnímu spolku českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 3, Prostějov, IČ 00426369

- na provoz ošacovacího střediska pro sociálně slabé občany

7) ve výši 38.000,-- Kč Tyfloservisu, o. p. s., I. P. Pavlova 69, Olomouc, IČ 26 20 04 81

- na zajištění sociálně rehabilitačních služeb pro nevidomé a slabozraké v Olomouci kraji (služby, spotřební materiál, pomůcky, PHM, cestovné)

II) n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 135.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, 796 01 Prostějov, IČ 44 15 98 54

- na mzdové a provozní náklady pečovatelské služby

2) ve výši 1.800.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00380644

- na nákup zdravotnické technologie pro interní, chirurgickou a ARO JIP (monitory životních funkcí)

3) ve výši 1.000.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00380644

- na nákup zdravotnické technologie pro neurologickou JIP (centrála k monitorům životních funkcí,4 ks monitorů životních funkcí, defibrilátor, EKG)

4) ve výši 420.000,-- Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00380644

- na nákup zdravotnické technologie pro ARO (PICCO – monitor srdečního výdeje)

5) ve výši 2.700.000,--Kč Nemocnici Prostějov, příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 00380644

- na nákup zdravotnické technologie pro centrální operační sály (laparoskopická věž, laparoskopické přístroje)

6) ve výši 141.000,-- Kč Občanskému sdružení „Chvála dřeva“, Lipová – Seč 34, IČ 26 68 19 94

- na projekt „Mezinárodní řezbářská dílna pro handicapované v Prostějově“ (ubytování účastníků, strava, proplacení dohod za provedenou práci pro asistenty)

7) ve výši 94.500,-- Kč Podané ruce – Projekt OsA Frýdek–Místek, Borovská 465, Frýdek-Místek, IČ 70 63 25 96

- na poskytování služeb osobní asistence (mzdové náklady, odvody na sociálním a zdravotním pojištění)

8) ve výši 40.000,-- Kč

- na účast na 7. Mezinárodní abilympiádu v Japonsku.

16.4 Veřejná finanční podpora - Oblast sportu (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7475:

Rada města Prostějova po projednání

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50.000,-- Kč Expert Tuning Clubu Prostějov, o. s., nám. E. Husserla 13, IČ 657 62 797

- na akci „5. Experttuning Párty Prostějov“ (pronájmy)

2. ve výši 30.000,-- Kč

- na Mistrovství Evropy IPSC 2007 ve Francii (přeprava, startovné, ubytování)

3. ve výši 40.000,-- Kč Janě Bálešové, IČ 657 68 850

- na soutěžní startovné, jízdné, kostýmy a obuv

4. ve výši 50.000,-- Kč

- na závody na umělé stěně, sportovní akce pro veřejnost (startovné, cestovné, výzbroj, DIA materiál)

II. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 218.500,-- Kč

- na automobilové závody (startovné, pohonné hmoty, ubytování, pneumatiky, licence závodníka, havarijní připojištění, na výbavu jezdce)

2. ve výši 250.000,-- Kč Aeroklubu Falcon Air Prostějov, Letecká 1, IČ 709 02 801

- na činnost klubu a pořádání soutěží (cestovné, stravné, rozhodčí, medaile, trička, ceny, videomateriál, opakovací seskoky, pronájem letounu na seskoky)

3. ve výši 140.000,-- Kč Aeroklubu Prostějov - Západ, Západní 95, Prostějov, IČ 265 86 061

- na podporu zájmu mládeže o letecký sport (nájem, pojištění, palivo, radiostanice)

4. ve výši 502.800,-- Kč Jezdeckému oddílu města Prostějova, Vápenice 9, Prostějov, IČ 269 85 551

- na činnost klubu (pomůcky, startovné, pronájmy, doprava, závody a soutěže).

16.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro výchovu a vzdělávání (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7476:

Rada města Prostějova po projednání

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 30.000,-- Kč Nadačnímu fondu Švehlovy střední školy Prostějov, nám. Spojenců 17, IČ 163 67 821

- na pronájem Národního domu v Prostějově – Výroční 50. reprezentační ples Švehlovy střední školy

2. ve výši 35.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu Prostějov, Komenského 17, IČ 440 53 916

- na projekt Studenti CMG dětem a mládeži 8. 9. 2007 na nám. TGM – ozvučení, osvětlení, moderátor, vystoupení kouzelníka, mimika

3. ve výši 50.000,- Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, Prostějov, Šmeralova ul., IČ 163 67 596

- na účastnický poplatek na celosvětové setkání skautů ve Velké Británii - Jamboree 2007

II. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 150.000,-- Kč Big Ben School English, s. r. o., Wolkerova 20, Prostějov, IČ 277 17 151

- na lavice, židle, tabule, audiovizuální techniku do učeben

2. ve výši 150.000,-- Kč Pvfree.net, o. s., Daliborka 3, Prostějov, IČ 266 56 787

- na nákup centrálního serveru, síťové tiskárny, dataprojektoru.

16.6 Nedoporučené kulturní granty 2007

Usnesení č. 7477:

Rada města Prostějova po projednání

I. n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Prostějova

1. (výše požadované VFP v žádosti neuvedena)

- na návrh pamětních desek generálu Josefu Dudovi a profesoru Otto Wichterlemu

2. ve výši 40.000,-- Kč

- na návrh pamětních desek generálu Josefu Dudovi a profesoru Otto Wichterlemu (cestovné, materiál, odlévání a patinování, autorský honorář)

3. ve výši 50.000,-- Kč Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov, IČ 266 60 865

- na videodokument „Sportem proti drogám“

II. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 84.000,-- Kč

- na knižní medailonek „Akademický malíř a grafik Václav Ševčík“

2. ve výši 80.000,-- Kč

- na videodokument „Fotografická rodina Ševčíků z Prostějova“

3. ve výši 95.000—Kč Mgr. A. Martinu Fišerovi, IČ 686 46 682

- na založení internetové stránky

www.prostejov-mestomody.cz a sní spojených aktivit propagace oděvnictví.

16.7 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7478:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40.000,-- Kč Domu dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, IČ 479 18 314

- na „Country jízdu 2007“ (ozvučení akce, světla, pronájem podia).

16.8 Veřejná finanční podpora - Komise životního prostředí (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7479:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 5.000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Držovice, ul. Gorkého 10, Držovice, IČ 47922699

- na soutěžní výstavu drobných zvířat

2. ve výši 6.500,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, územnímu sdružení Prostějov, Daliborka 3, Prostějov,IČ 433829

- na úhradu nájemného při konání akce „Výstava ovoce, zeleniny a květin“

3. ve výši 25.000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizaci Prostějov, Mánesova 26, Prostějov, IČ 16367812

- na vybavení výpočetní technikou

4. ve výši 40.000,- Kč

- na knížku „O zvířatech aneb malý opravník lidských omylů“.

16.10 Veřejná finanční podpora - Dětské dopravní hřiště

Usnesení č. 7480:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z prostředků komise prevence kriminality ve výši 150.000,- Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská č.1, Prostějov, IČ: 00 53 16 93

- na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2007,

b) rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

410600

150.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5222

410600

150.000,--

Neinvestiční dotace občanským sdružením

Částka je určena na pokrytí části nákladů spojených s provozem Dětského dopravního hřiště a pořádání dopravně výchovných akcí pro děti

17. Rozpočtová opatření:

17.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7481:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5134

0

0

0

40.900,00

( Pol. 5134 – Prádlo, oděv, obuv ) moto-oděvy zkušebních komisařů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

0

0

40.900,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb ) provozní výdaje

17.2 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7482:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5169

1

0000000

206500

384,--

(nákup ostatních služeb – skenování předloh pro publikaci Národní dům v Prostějově 1907 - 2007)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6112

1

0000000

206500

384,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007)

17.3 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7483:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3121

6121

0000600340

150.000,-

(realizace komplexního zabezpečovacího zařízení v RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 4)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3121

5331

0000200340

150.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 4)

17.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD komunikace Ruská)

Usnesení č. 7484:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

121000000

200 000

PD rekonstrukce komunikace Ruská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

200 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

17.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)

Usnesení č. 7485:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

42000000

4 300 000

Národní dům – restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS

50

3322

5137

2

1 300 000

Národní dům – mobiliář interiéru – nábytek

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4 300 000

FRR

70

8115

2

1 300 000

Fond Národního domu

17.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (fotbalové hřiště E. Valenty)

Usnesení č. 7486:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

analytický materiál k PD sportovního areálu na ul. E. Valenty,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

   

119000000

150 000

PD fotbalového hřiště v ulici E. Valenty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

   

93000000

150 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

17.8 Rozpočtové opatření kapitoly 70 – finanční odbor

Usnesení č. 7487:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1351

701600

69.246,-

Odvod výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů.

2. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

701600

69.246,-

Ostatní finanční výdaje jinde nezařazené – výtěžek z provozování výherních hracích přístrojů k rozdělení na veřejně prospěšné účely.

17.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 7488:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit akci „Úprava cesty za místním nádražím“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008.

17.10 ROZOP kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 7489:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5660

0000

5 000

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

71

6171

5499

0050

141 888

Kultura, tělovýchova

71

6171

5499

0010

25 000

Dětská rekreace

2. Snižuje prostředky sociálního fondu

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

8115

171 888

Sociální fond

17.11 ROZOP kapitoly 20 - školství a kultura a kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova- hřiště)

Usnesení č. 7490:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 49.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600336

49.000,-

(vybavení hřiště školní družiny ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 zabudovanými houpačkami a skluzavkou)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200336

49.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

17.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého tř.)

Usnesení č. 7491:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

105000000

140 000

ZŠ Palackého – soc. zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

140 000

Rezerva RMP

18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

18.1 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy

Usnesení č. 7492:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem ledové plochy včetně příslušenství v HŽP ARÉNĚ PROSTĚJOV dle návrhu smlouvy s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 v souladu s přiloženým písemným materiálem.

18.2 Ukončení smlouvy o nájmu NP

Usnesení č. 7493:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.570 ze dne 1.11.2005 na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 294,50m2 dohodou k 31. 3. 2007.

18.4 Přechod nájmu NP – nám. T. G. Masaryka 200/22

Usnesení č. 7494:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přechod nájmu nebytových prostor č.715 na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově.

18.5 Schválení pronájmu parkovacího místa – Finská 4242/11

Usnesení č. 7495:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa č.7 ve Finské ulici č.4242/11 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za měsíční nájemné ve výši 550,-Kč, tj. 6.600/rok, s inflační doložkou.

18.6 Problematika domu na ul. Dolní 2 – 6

Usnesení č. 7496:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o problematice domu Dolní 2-6,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

předložit radě pravidla pro příp. odprodej bytových domů v majetku města.

19. Majetkoprávní záležitosti:

19.1 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/2, oba v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 7497:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/2, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměře jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, IČ: 25317423, za účelem umístění 2 ks mobilních stojanů pro informačně-navigační systém za následujících podmínek:

- dodatkem ke smlouvě bude stávající Smlouva o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001 rozšířena o pronájem předmětných částí pozemků,

- nájemné bude stanoveno ve výši 4.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,

- na mobilním stojanu bude umístěno max. 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 0,3 x 1,3 m,

- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.2 Vyhlášení záměru prodeje a pronájmu částí pozemku p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7498:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1) záměr prodeje části pozemku p.č. 7907/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) záměr pronájmu části pozemku p.č. 7907/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m za účelem zřízení a užívání jako výtahové šachty, za následujících podmínek:
- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
- výše nájemného 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 60,- Kč ročně,
- způsob placení nájemného – ročně předem,
- výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.3 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7544/2 a p.č. 7558/1, oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7499:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 19.3 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7544/2 a p.č. 7558/1, oba v k.ú. Prostějov s tím, že Ing. Grepl projedná se žadatelem připomínky v diskusi.

19.4 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7493/2 a p.č. 7491, oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7500:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7493/2 – ostatní plocha o výměře 640 m2 a části pozemku p.č. 7491 – ostatní plocha o výměře 80 m2, oba v k.ú. Prostějov, za účelem zřízení dětského hřiště za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let,

- nájemné bude stanoveno ve výši ceny obvyklé a bude placeno ročně předem,

- nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.5 Prodej pozemku p.č. 5984/7 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7501:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 5984/7 – orná půda o výměře 952 m2 v k.ú. Prostějov a spoluvlastnického podílu id. 1/11 na pozemku p.č. 5985/1 – orná půda o výměře 1268 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
 • bude zachován průchod do lesoparku Hloučela.

19.6 Odkup pozemku v průmyslové zóně sektor G

Usnesení č. 7502:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup pozemků p.č. 7326 – orná půda o výměře 3831 m2, p.č. 7332 – orná půda o výměře 7618 m2, p.č. 7334 – orná půda o výměře 3997 m2, p.č. 7339 – orná půda o výměře 3813 m2, p.č. 7340 – orná půda o výměře 3679 m2 a p.č. 7341 – orná půda o výměře 3812 m2, vše v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 12.037.500,- Kč, za následujících podmínek:

 • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2) výkup pozemku p.č. 7333 – orná půda o výměře 3736 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 335,- Kč/m2, tj. celkem 1.251.560,- Kč, za následujících podmínek:

 • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

3) výkup pozemků p.č. 7328 – orná půda o výměře 5926 m2 a p.č. 7329 – orná půda o výměře 3593 m2, oba v k.ú. Prostějov od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 3.331.650,- Kč, za následujících podmínek:

 • část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající.

19.7 Výkup části pozemku p.č. 6337/1 v k.ú. Prostějov (propojení Anglické a Určické v Prostějově)

Usnesení č. 7503:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 6337/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 440 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem cca 176.000,- Kč, za následujících podmínek:

- kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město
Prostějov.

19.8 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Prostějov s Olomouckým krajem

Usnesení č. 7504:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 102/2 - ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku p.č. 112/2 - ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 112/2 – ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

19.9 Změna usnesení RMP č. 7279 ze dne 3.4.2007 v části týkající se doby výpůjčky

Usnesení č. 7505:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení Rady města Prostějova č. 7279 ze dne 3.4.2007, kterým byla schválena výpůjčka vozíku na přepravu kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina společnosti FTL, a.s., se sídlem Letecká 8, č.p. 3647, 796 23 Prostějov, IČ: 46345850, v části týkající se doby výpůjčky tak, že výpůjčka bude sjednána na dobu určitou v délce trvání 10 let.

19.10 Majetkoprávní vztahy pro realizaci in-line stezky – informační materiál

Usnesení č. 7506:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informační materiál 19.10 Majetkoprávní vztahy pro realizaci in-line stezky s tím, že Mgr. Uchytil zajistí další postup dle diskuse.

19.11 Vyhlášení záměru prodej pozemku p. č. 7472/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7507:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 7472/2 – ost. plocha o výměře 3221 m2 v k.ú. Prostějov, spol. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 25527380, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

- kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.13 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemku p. č. st. 626 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7508:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 19.13 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemku p. č. st. 626 v k. ú. Krasice.

19.14 Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Ptení

Usnesení č. 7509:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nemovitostí mezi městem Prostějovem a společností OPTOPRISMA s.r.o., se sídlem Olomouc – Neředín, Pod strání 143/6, PSČ 779 00, IČ: 258 29 084 na vyhledání zájemce na koupi objektu k bydlení (nemovité kulturní památky) č.p. 60 na pozemku p.č.st. 59 a pozemků p.č. st. 59 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5762 m², p.č. 82/1 – zahrada o výměře 342 m², p.č. 82/2 – zahrada o výměře 676 m², p.č. 82/3 - zahrada o výměře 691 m², p.č. 83/1 – zahrada o výměře 277 m², p.č. 83/2 – zahrada o výměře 575 m², p.č. 81/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m² a části pozemku p.č. 3630/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 230 m² (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Ptení za kupní cenu 5.500.000,- Kč, popřípadě za kupní cenu vyšší s tím, že provize pro společnost OPTOPRISMA s.r.o., se sídlem Olomouc - Neředín, Pod strání 143/6, PSČ 779 00, IČ: 258 29 084 bude činit 5% + DPH ze sjednané kupní ceny.

19.15 Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7510:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16268 ze dne 14.11.2007, týkající se bezúplatného převodu mateřské školky pro děti se zdravotním znevýhodněním v ulici Mozartova 30,

b) schválit bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti č.p. 1349 na pozemku p.č. 2493/6, pozemku p.č. 2493/6 – zastavěná plocha o výměře 467 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/7, pozemku p.č. 2493/7 – zastavěná plocha o výměře 438 m2 , objektu občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2493/8, pozemku p.č. 2493/8 – zastavěná plocha o výměře 447 m2 a pozemku p.č. 2493/2 – ostatní plocha o výměře 3074 m2, vše v k.ú. Prostějov, Olomouckému kraji, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ: 60609460, za následující podmínky:

- veškeré náklady spojené s převodem předmětných nemovitostí včetně znaleckého posudku a správního poplatku spojeného s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

- Olomoucký kraj se ve smlouvě zaváže, že minimálně po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budou převáděné nemovitosti využívány pro školské účely; v případě porušení uvedeného závazku bude město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit.

19.16 Změna části usnesení ZM č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 a vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 310/3, p. č. 310/19 a p. č. 310/2 v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7511:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17080 ze dne 24. 4. 2007 v části týkající se závazku společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., provést výstavbu výrobního areálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do tří let po uzavření kupní smlouvy tak, že do tří let po podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudační souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějov smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 310/3 – orná půda o výměře 935 m2, p.č. 310/19 – ostatní plocha o výměře 361 m2 a p.č. 310/2 – ostatní plocha o výměře 640 m2, vše v k.ú. Kralice na Hané, společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ: 00546542, za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 300,- Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto pozemky prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o.; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných pozemcích,
 • v kupní smlouvě bude sjednána podmínka, že do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci železniční vlečky a povolení na napojení výrobního areálu na požadovaná energetická média v dostatečném množství a kvalitě a do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy bude výstavba výrobního areálu dokončena včetně vydaného kolaudačního souhlasu; pro případ, že výstavba výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nebude dokončena do šesti let ode dne podpisu kupní smlouvy, zaváže se společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o., zaplatit městu Prostějov smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, bude v kupní smlouvě sjednána možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Železárny-Annahütte, spol. s r.o.

19.17 Řešení výkupu pozemků pro rozšíření sektoru G průmyslové zóny

Usnesení č. 7512:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál 19.17 Řešení výkupu pozemků pro rozšíření sektoru G průmyslové zóny.

19.19 Havarijní stav hlavního vstupu společenského domu – informativní materiál

Usnesení č. 7513:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o havarijním stavu hlavního vstupu společenského domu.

20.1 Vybavení školního hřiště RG a ZŠ města Prostějova kompletním doskočištěm pro skok vysoký

Usnesení č. 7514:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města,

požádat Radu Olomouckého kraje o finanční příspěvek na zakoupení neinvestičních součástí doskočiště pro skok vysoký na školním hřišti RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2, Prostějov.

20.2 Informace o jednání Komise dopravy

Usnesení č. 7515:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

ve spolupráci s Ing. Miroslavem Nakládalem, vedoucím odboru dopravy, zpracovat návrh řešení cyklostezky na ulici Plumlovská v souladu s doporučením Komise dopravy.

20.3 Pověření člena Zastupitelstva města Prostějova podle zákona o rodině

Usnesení č. 7516:

Rada města Prostějova po projednání

1. p o v ě ř u j e

Ivetu Pudilovou, členku Zastupitelstva města Prostějova, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství,

2. s t a n o v í

podle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že členka Zastupitelstva města Prostějova, Iveta Pudilová je oprávněna užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                        Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                           místostarosta města Prostějova

   

Prostějov 5. 6. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:49 | přečteno 436x | Věra Krejčí
load