Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova

konané 14. 6. 2007

Usnesení z 15. schůze Rady města Prostějova, konané 14. 6. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7517:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 15. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 14. 6. 2007 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora:

Usnesení č. 7518:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50 000,- Kč Svazu vodáků ČR, klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, Prostějov, IČO 657 62 274

- na podporu činnosti v raftingu (účast na republikových a mezinárodních závodech)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 9 000,- Kč Loutkovému divadlu STAROST, Wolkerova 4, Prostějov, IČO 479 22 168

- na podporu činnosti (energie, kostýmy, programy, cestovné, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 10 000,- Kč Galerii 2002, Hlaváčkovo nám. 1, Prostějov, (sdružení fyzických osob Ing. Zdeněk Rolný IČ 454 35 251 a Ing. Pavel Snášel IČ 454 35 260)

- na uspořádání výstavy výtvarných děl Jiřího Suchého v Městském divadle v Prostějově (realizace a propagace)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 30 000,- Kč SK Prostějov, horolezeckému oddílu, Sportovní 1, Prostějov, IČO 005 44 264

- na údržbu horolezecké stěny

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

80 000

neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz vodáků, klub 109, Prostějov - na podporu činnosti v raftingu; SK Prostějov, horolezecký oddíl, Prostějov - na údržbu horolezecké stěny

20

3319

5222

9 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Loutkové divadlo STAROST na podporu činnosti

20

3319

5219

10 000

(ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – Galerie 2002 – výstava výtvarných děl Jiřího Suchého)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

99 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

 

Usnesení č. 7519:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 50 000,- Kč Volejbalovému klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, Prostějov, IČO 266 40 520

- na podporu mládežnického volejbalu a beach volejbalu (poplatky, startovné, výchovné, cestovné, pronájmy,ubytování, sportovní vybavení, stravné, soustředění, preventivní zdravotní prohlídky)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 10 000,- Kč

- na Mistrovství Evropy IPSC 2007 ve Francii (přeprava, startovné, ubytování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3) ve výši 10.000,-- Kč Organizaci „Prostějovští vozíčkáři“, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 26 67 87 48

- na sportovní aktivity

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4) ve výši 50.000,-- Kč Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno, Kontaktní centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, IČ 60 55 76 21

- na zajištění provozních a mzdových nákladů Víceúčelového kontaktního centra Želva

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

50 000,--

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub PVK Prostějov)

20

3419

5492

10 000,--

(dary obyvatelstvu – na Mistrovství Evropy IPSC 2007 ve Francii)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000701600

50 000,--

(Výtěžek z VHP – Volejbalový klub PVK Prostějov)

70

6409

5909

0000708000

10 000,--

(ostatní NI výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP – )

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5222

10.000,--

neinvestiční transfery občanským sdružením

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4349

5222

50.000,--

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

40.754,--

nerozdělená veřejná finanční podpora

70

6409

5909

701600

19.246,--

výtěžek z VHP

 

2.7 Veřejná finanční podpora - P. Julínek, Prostějov

Usnesení č. 7520:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 40 000,- Kč Pavlu Julínkovi, IČ 724 92 040

- na florbalovou ligu, sálovou kopanou, silový trojboj (nájemné, ceny, občerstvení, rozhodčí)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5212

40 000

(neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – Pavel Julínek – florbalová liga, sálová kopaná a silový trojboj)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

40 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP )

3. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (revokace usnesení)

Usnesení č. 7521:

Rada města Prostějova po projednání

I. r e v o k u j e

usnesení č. 7419 ze dne 22. 5. 2007 (doporučení Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na bezpečnostní prvky v dopravě a pověřit starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře k podpisu smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku),

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 200 000,- Kč na bezpečnostní prvky v dopravě,

2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7522:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

5 000 000

Sportcentrum IV. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

5 000 000

Rezerva RMP

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

1

54000000

7 000 000

Sportcentrum IV. etapa

-snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

7 000 000

FRR

5. Vybavení interiéru šaten velodromu

Usnesení č. 7523:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

220.000,--

Vybavení interiéru šaten velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

220.000,--

snížení rezervy pro ROZOP Rady města Prostějova

6. Odkoupení pozemku p. č. 351 v k. ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 7524:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. výkup pozemku p.č. 351 – orná půda o výměře 42.435 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 480,- Kč/m2, tj. celkem 20.368.800,- Kč, za následujících podmínek:

      1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
      2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

20.368.800,--

Výkup pozemku p.č. 351 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

20.368.800,--

Fond strategického rozvoje

7.1 Jmenování nové tajemnice Komise pro nákup uměleckých děl

Usnesení č. 7525:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o jmenování Ing. Ivy Přikrylové, zaměstnankyně kanceláře starosty, novou tajemnicí Komise pro nákup uměleckých děl.

 

 

 

Miroslav Pišťák, v. r.                                                                                                                                  Ing. Pavel Drmola, v. r.

místostarosta                                                                                                                                            místostarosta města

v zastoupení starosty města Prostějova

 

 

Prostějov 14. 6. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:36:55 | přečteno 281x | Věra Krejčí
load