Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 17. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 17. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 7. 2007

Usnesení z 17. schůze Rady města Prostějova, konané 10. 7. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7532:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 17. schůze, konané dne 10. 7. 2007 a pověřuje Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Metropolitní síť – prezentace fy LIBERAL CONSULTING, s. r. o., Praha

Usnesení č. 7533:

Rada města Prostějova po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila zpracováním dalšího materiálu k této problematice.

3. Problematika prostějovské mládežnické kopané

Usnesení č. 7534:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace Ing. Vladimíra Trundy, předsedy OFS Prostějov o problematice mládežnické kopané.

4. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 7535:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zápisy z jednání Komise koncepce a rozvoje města z 17. 5. 2007 a 13. 6. 2007 a Komise architektury a výstavby z 13. 6. 2007.

5. Partnerství 2007 – poskytnutí darů, cen a materiálu

Usnesení č. 7536:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů, cen a preventivního materiálu Městské policie Prostějov dle důvodové zprávy.

6. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. 7537:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 30 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s realizací aktivit v rámci projektu „Realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 v Prostějově“,

b) smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.

7. Funkce euromanažera v organizační struktuře Městského úřadu v Prostějově

Usnesení č. 7538:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

předložit na příští schůzi rady návrh organizační struktury Městského úřadu v Prostějově s přihlédnutím k postavení referenta dotací.

8. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – informace

Usnesení č. 7539:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předložený informativní materiál o pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

8.1 Smlouva o spolupráci při zabezpečování Datového modelu pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a územně analytických podkladů Olomouckého kraje

Usnesení č. 7540:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) Smlouvu o spolupráci při zabezpečování Datového modelu pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a územně analytických podkladů Olomouckého kraje,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3639

6342

Nesp.

15 000

Datový model pro pořízení ÚAP – finanční spoluúčast města Prostějova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3639

5169

Nesp.

15 000

Nákup služeb

9. Náhrada škody způsobené na majetku města Prostějova

Usnesení č. 7541:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a,

že František Lizna, člen Zastupitelstva města Prostějova, odpovídá městu Prostějovu za škodu způsobenou ztrátou svěřeného předmětu – notebooku inv. č. 022/744 a je povinen nahradit městu Prostějovu způsobenou škodu v plné výši 46.308,- Kč.

10. Odpis pohledávky

Usnesení č. 7542:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 3 880,- Kč dle důvodové zprávy.

11. Odpis pohledávky

Usnesení č. 7543:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 83 853,- Kč dle důvodové zprávy.

12. Stanovisko k žádosti obce Držovice o dorovnání majetkového vypořádání

Usnesení č. 7544:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí Návrh na dorovnání majetkového vypořádání, předložený obcí Držovice dne 19. 6. 2007.

13. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7545:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějovem a obcemi Hrdibořice a

Přemyslovice.

14. Dotace ze Státního fondu životního prostředí na ošetření dřevin a regeneraci parku Kolářovy sady

Usnesení č. 7546:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o získání dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady.

15. Užívání a mimořádné zásahy do veřejné zeleně

Usnesení č. 7547:

Rada města Prostějova po projednání

s v ě ř u j e

1. Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově rozhodování o uzavírání Smluv o užívání veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně, a to na dobu určitou do jednoho roku a do výměry 500 m2 za účelem užívání veřejné zeleně zejména z důvodu provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání veřejné zeleně pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl,

2. Ing. Martině Cetkovské, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově, pravomoc podepisovat Smlouvy o užívání veřejné zeleně a podmínkách mimořádných zásahů do veřejné zeleně.

17. Žádost o užití znaku města – Z. Malečková

Usnesení č. 7548:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech, dresech závodníků a reklamním panelu na akci cyklistická Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka. Souhlas se uděluje v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

18. Projednání výsledků následné finanční kontroly v MŠ Prostějov, Šárka 4a

Usnesení č. 7549:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a, na základě zjištění Odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 3.727,-Kč

a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 1.871,- Kč.

19. Projednání výsledků následné finanční kontroly v ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

Usnesení č. 7550:

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, na základě zjištění Odboru interního auditu a kontroly MěÚ v Prostějově o porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací, spočívající v překročení závazného ukazatele, po projednání

r o z h o d l a

ve smyslu § 22 odst. 6 a § 28 odst. 4 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, neuložit příspěvkové organizaci odvod do rozpočtu města ve výši 14.258,-Kč

a ve smyslu § 22 odst. 6 téhož zákona neuložit penále ve výši 2.324,- Kč.

19.1 Mimořádná odměna řediteli Městské knihovny Prostějov za udělení Ceny českých knihovníků 2007

Usnesení č. 7551:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přiznání mimořádné odměny PhDr. Miloši Kvapilovi, řediteli Městské knihovny Prostějov za udělení Ceny českých knihovníků 2007 dle důvodové zprávy.

 

 

2. Zadání veřejné zakázky – I. etapa Husovo nám. v Prostějově

Usnesení č. 7552:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) soutěžní kritéria zakázky „I. etapa Husovo nám.“ a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 80 %,

2. záruka za jakost díla (v měsících) 20 %

b) zadání zakázky „I. etapa Husovo nám. “ těmto zájemcům:

1. Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73 , Prostějov

2. Silnice Brno, s.r.o., Vídeňská 104, Brno

3. Insta Prostějov, s.r.o., Kojetínská 2, Prostějov

4. Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, Brno

5. Strabag, a.s. Na Bělidle 21, Praha,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku I. etapa Husovo nám. v Prostějově

za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům.

21. Zadání veřejné zakázky – Kolářovy sady v Prostějově

Usnesení č. 7553:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) soutěžní kritéria zakázky „Kolářovy sady v Prostějově“ a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 70 %,

2. lhůta výstavby (v týdnech) 20 %,

3. záruka za jakost díla (v měsících) 10 %

b) zadání zakázky „Kolářovy sady v Prostějově“ těmto zájemcům:

1. Tomi – remont, a.s., Přemyslovka 4, Prostějov

2. Pozemstav Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73 , Prostějov

3. .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, Prostějov

4. Prostějovská stavební společnost – Prostas, s.r.o., Ječmínkova 11, Prostějov

5. Strabag, a.s. Na Bělidle 21, Praha

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku Kolářovy sady v Prostějově za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům.

22. Zadání veřejné zakázky – Rekonstrukce ulice Mánesova v Prostějově

Usnesení č. 7554:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) soutěžní kritéria zakázky „Rekonstrukce ulice Mánesova v Prostějově“ a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 75 %,

2. záruka za jakost díla (v měsících) 15 %,

3. lhůta výstavby (v týdnech) 10 %

b) zadání zakázky „Rekonstrukce ulice Mánesova v Prostějově“ těmto zájemcům:

1. Tomi – remont, a.s., Přemyslovka 4, Prostějov

2. Insta Prostějov, s.r.o., Kojetínská 2, Prostějov

3. .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, Prostějov

4. Silnice Brno, s.r.o., Vídeňská 104, Brno

5. Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, Brno

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Mánesova v Prostějově za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům.

23. Informace o možnosti získání dotace na zateplení prostějovských škol

Usnesení č. 7555:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a  v ě d o m í

informaci o možnostech získání dotace na zateplení budov škol, jejichž zřizovatelem je město Prostějov,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

předložit na schůzi rady 31. 7. 2007 odhad nákladů na zateplení budov všech škol včetně mateřských, jejichž zřizovatelem je město Prostějov.

23.1 Výsledky hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7556:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

o d k l á d á

projednání výsledků hospodaření obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období od 1. 2. 2007 do 30. 6. 2007 na schůzi rady 31. 7. 2007.

24. Veřejná finanční podpora:

24.1 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7557:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 10.000,-- Kč

Klubu malé kopané KATASTROFA Prostějov, Čechovická 106, IČ 270 28 461

- na KATASTROFA POHÁR 2007 (rozhodčí, asistenti, pronájem zvukové aparatury, reklama a tisk, občerstvení, ceny)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 20.000,-- Kč

Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, IČ 266 60 865

- na KARAKORAM HIGHWAY 2007 EXPEDITON

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

30 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Klub malé kopané KATASTROFA Prostějov na KATASTROFA POHÁR 2007; Adrenalinsport klub PV – na KARAKORAM HIGWAY 2007 )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

30 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

24.2 Veřejná finanční podpora - Kulturní komise

Usnesení č. 7558:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků kulturní komise

1. ve výši 2.000,-- Kč

- na Živý betlém (doprava zvířat, stromků, kulis a rekvizit, zvuk. aparatura, sbor, pohoštění účastněným, kostýmy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2008

2. ve výši 6.000,-- Kč

Svatolazarské komendě, Prostějov, Lidická 86, IČ 266 18 290

- na uspořádání koncertu Jožky Černého (nájem divadelního sálu, honorář, doprava, pohoštění)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

0000204000

2 000

(dary obyvatelstvu  – Živý betlém)

20

3319

5222

0000204000

6 000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Svatolazarská komenda – koncert Jožky Černého )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

0000204000

8 000

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené )

24.5 Veřejná finanční podpora - TJ SOKOL II. Prostějov

Usnesení č. 7559:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

postoupit žádost TJ SOKOL II. Prostějov o veřejnou finanční podporu Komisi pro mládež a tělovýchovu.

25. Rozpočtová opatření:

25.1 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7560:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

70.000,- Kč

(drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup dýchacích přístrojů s příslušenstvím pro JSDH města Prostějova)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

70.000,- Kč

(FRR)

b) smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle předloženého návrhu.

25.2 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 7561:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5169

35 000

(životní prostředí – zeleň - služby)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3745

5166

35 000

( životního prostředí – studie, posudky)

25.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7562:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

5137

357.500,- Kč

bytové hospodářství – nákup vybavení pro ubytovnu Kostelecká 17

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

357.500,- Kč

rezerva pro rozpočtové opatření RMP

b) změnu účelu užití zůstatku finančních prostředků ve výši 142.500,-- Kč na kapitole 50 paragraf 3612 položka 5137 na nákup základního vybavení pro ubytovnu na Kostelecké ul. 17 v Prostějově.

25.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Palackého)

Usnesení č. 7563:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600332

170 000

ZŠ Masarykova – havárie kanalizačního potrubí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6404

5901

707076

170 000

Havarijní fond

u k l á d á

PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

předložit na schůzi rady 31. 7. 2007 upřesněný výhled potřeb budov pro základní a mateřské školy v Prostějově.

25.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (optické reflexní prvky)

Usnesení č. 7564:

Rada města Prostějova po projednání

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4122

200 000

Neinvestiční transfery od krajů – optické reflexní prvky na okružních křižovatkách

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5171

50000000

200 000

Neinvestiční transfery od krajů - optické reflexní prvky na okružních křižovatkách

II. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

5171

50000000

240 000

Doprava vnitřní okruh

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

50000000

240 000

Doprava vnitřní okruh

25.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovická komunikace - VAHAL)

Usnesení č. 7565:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

3122

200 000

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

87000000

200 000

Vrahovická komunikace VAHAL

25.7 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 7566:

Rada města Prostějova po projednání

1. b e r e   n a  v ě d o m í

předloženou informaci o výběrovém řízení na zabezpečení a obstarání úředního měření rychlosti vozidel,

2. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

112.000,--

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

112.000,--

Konzultantské poradenské a právní služby

Úhrada služeb spojených se zajištěním zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávku služeb měření rychlosti vozidel, monitorování jízdy na červenou, atd.

26. Valná hromada Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7567:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

u k l á d á

Ing. Vladimíru Průšovi, jednateli obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.,

provést výběrové řízení na dodavatele dostavby MOSC dle předloženého návrhu.

27. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

27.1 Nájemné v bytech města Prostějova

Usnesení č. 7568:

Rada města Prostějova po projednání

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o jednostranném zvýšení regulovaného nájemného k 1.1. 2008 v bytech s regulovaným nájemným dle § 1 Zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964, občanský zákoník ze dne 14.3.2006 ve výši maximálního přírůstku měsíčního nájemného stanoveného v příloze č.4 a č.4a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.151/2007 Sb. ze dne 25.6.2007 publikovaného ve Sbírce zákonů částka č.55 dne 29.6.2007, takto:

byty

standartní

se sníženou kvalitou

aktuální nájemné v Kč/m2 měsíčně

20,29

16,33

13,19

10,24

zvýšené nájemné v Kč/m2 měsíčně

24,86

21,51

18,02

15,22

cílová hodnota nájemného v Kč/m2 měsíčně k 1. 1. 2010

37,32

37,32

33,59

33,59

II. s c h v a l u j e

a) u nově uzavíraných smluv

- smluvní nájemné v bytech standardních ve výši 51,42 Kč/m2 měsíčně,

- smluvní nájemné v bytech se sníženou kvalitou ve výši 38,49 Kč/m2 měsíčně,

v souladu se Zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14.3. 2006,

b) smluvní nájemné v bytech domů s pečovatelskou službou a v bytech objektů na ul. Jezdecká 6a a 6b v Prostějově ve stávající výši 17,14 Kč/m2 měsíčně.

27.2 Vyhlášení záměru pronájmu NP – DS na Olomoucké 4181

Usnesení č. 7569:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 47,6m2 v domě služeb na Olomoucké ulici č.p.4181 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

27.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 196/19

Usnesení č. 7570:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze cca 113m2 ve dvorním traktu domu č.196/19 na nám.T.G.Masaryka v Prostějově, přímému zájemci, za těchto podmínek:

- za účelem provozování prodejny nábytku

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou.

27.4 Přechod nájmu NP – nám. T. G. Masaryka 200/22

Usnesení č. 7571:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přechod nájmu nebytových prostor č.714, skladu o rozloze 35,34m2 na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově dle důvodové zprávy.

 

27.5 Změna v osobě nájemce NP – Palackého 145/2

Usnesení č. 7572:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor v Palackého ulici č.145/2 v Prostějově

z: Petr Dědek, IČ 62802445

na: Vladimír Krč, IČ 13389181.

27.6 Rozšíření sortimentu v NP – nám. T. G. Masaryka 112/7

Usnesení č. 7573:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

a) rozšíření sortimentu v nebytových prostorách na nám.T.G.Masaryka č.112/7 v Prostějově o prodej oděvů,

b) vstup stávajícího nájemce do sdružení s další fyzickou osobou za účelem pronajaté prostory využívat společně.

27.8 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 121/11

Usnesení č. 7574:

Rada města Prostějova po projednání

I. s c h v a l u j e

a) pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 54m2 na nám.T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově

- Mgr.Miroslavu Burgetovi, IČ 66246237

- za nabídnuté nájemné 2.100,-Kč/m2/rok, tj.113.400,-Kč/rok, s inflační doložkou

- za účelem využití jako kanceláře pro advokátní činnost

b) ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.512, uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Mgr.Miroslavem Burgetem IČ 66246237 jako nájemcem na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 38,88m2 na nám.T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově dohodou, k 31.7.2007

II. v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 38,88m2 na nám.T.G.Masaryka č.121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné v minimální výši 1800,-Kč/m2/rok, s inflační doložkou

- účel využití jako kancelář

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

28. Majetkoprávní záležitosti:

28.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7925 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7575:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7925 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2892 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7576:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 2892 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování GP), za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá), a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

28.10 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov a zřízení věcného břemene v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7577:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku p.č. 4463/2 – zastavěná plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující a

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu jízdy a chůze, na částech pozemků města Prostějova p.č. 4463/1 - ostatní plocha a p.č. 4465 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4463/2 v k.ú Prostějov za následujících podmínek:

a) věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znalcem,

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, stanovením ceny věcného břemene a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186,

c) smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena nejdříve po provedení vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov do katastru nemovitostí ve prospěch Znaleckého a oceňovacího ústavu, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186.

28.11 Prodej pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7578:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 28.11 Prodej pozemků p.č. 309/13, p.č. 309/34 a p.č. 309/2, vše v k.ú. Kralice na Hané.

28.13 Prodej objektu Sádky 3 v Prostějově

Usnesení č. 7579:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,

c) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

28.14 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 7493/2 a p.č. 7491, oba v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7580:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7493/2 – ostatní plocha o výměře 640 m2 a části pozemku p.č. 7491 – ostatní plocha o výměře 80 m2, oba v k.ú. Prostějov, za účelem zřízení dětského hřiště za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let,

b) nájemné bude stanoveno ve výši ceny obvyklé, tj. 4.850,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,

c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.15 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/2, oba v k.ú. Vrahovice

Usnesení č. 7581:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem částí pozemků p.č. 976/1 a p.č. 976/2, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 2 m2 (výměra jednotlivých částí pozemků činí 1 m2) společnosti VENDI s.r.o., se sídlem Prostějov, Určická 31, IČ: 25317423, za účelem umístění 2 ks mobilních stojanů pro informačně-navigační systém za následujících podmínek:

  1. dodatkem ke smlouvě bude stávající Smlouva o nájmu č. 2001/16/197 ze dne 15.11.2001 rozšířena o pronájem předmětných částí pozemků,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 4.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. na mobilním stojanu bude umístěno max. 5 ks reklamních tabulí o rozměrech 0,3 x 1,3 m,
  4. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

28.16 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7582:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7907/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 za účelem zřízení a užívání jako výtahové šachty, za následujících podmínek:

a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 60,- Kč ročně,

c) způsob placení nájemného – ročně předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

28.17 Schválení pronájmu částí objektů Čechovická 53 v Prostějově

Usnesení č. 7583:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1) pronájem části půdních prostor o výměře 13 m2 ve 3. nadzemním podlaží a části střechy o výměře 6,2 m2 objektu ve vlastnictví města Prostějova na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ 64949681, za účelem výstavby a užívání základnové stanice, za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 70.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno o míru inflace,

2) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2001/16/123 ze dne 27. 7. 2001 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř., příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Palackého tř. 14, IČ 47922486, jako vypůjčitelem, v části týkající se části půdních prostor o výměře 3 m2 ve 3. nadzemním podlaží a části střechy o výměře 6,2 m2 objektu na ulici Čechovická 53 v Prostějově č.p. 179 na pozemku st. p.č. 170 v k.ú. Čechovice u Prostějova, dohodou ke dni 31. 7. 2007

28.18 Schválení změny v osobě nájemce u Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/116 ze dne 19.4.2001

Usnesení č. 7584:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/116 ze dne 19.4.2001 dle důvodové zprávy. Změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 1.8.2007.

28.19 Schválení uzavření dohody o finančním vypořádání – SVBF Praha

Usnesení č. 7585:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o finančním vypořádání mezi Správou vojenského bytového fondu Praha, se sídlem Praha 6, U Prioru 8, č.p. 1047, PSČ: 16100, IČ: 60460580, a městem Prostějovem týkající se zúčtování záloh na služby spojené s nájmem jednotlivých bytů v objektech Studentská č. 8 a č. 10 a Belgická č. 2 a č. 4 v Prostějově s vynaloženými náklady na poskytování těchto služeb za měsíce leden a únor 2007 v souvislosti s předáním předmětných objektů do vlastnictví města Prostějova za podmínek dle přílohy.

28.20 Ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 31.8.1998 – Městská knihovna Prostějov

Usnesení č. 7586:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 31.8.1998 uzavřené mezi Domovní správou Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Křížkovského 7, IČ: 62858572, jako půjčitelem, jejíž je město Prostějov právním nástupcem, a Městskou knihovnou Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 6, IČ: 67008976, jako vypůjčitelem na výpůjčku nebytových prostor (skladu) o výměře 38 m2 v objektu Havlíčkova 37 v Prostějově, a to dohodou ke dni 19.6.2007.

28.22 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Prostějov (INFOS LEAS, s.r.o.)

Usnesení č. 7587:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 28.22 Souhlas s užíváním pozemků v k.ú. Prostějov (INFOS LEAS, s.r.o.) s tím, že budou projednány připomínky v diskusi.

28.23 Odpis přeplatků za nájemné z bytů a nebytových prostor z DSP, p. o.

Usnesení č. 7588:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 28.23 Odpis přeplatků za nájemné z bytů a nebytových prostor z DSP, p. o. na příští schůzi rady s tím, že Ing. Grepl materiál doplní o informace dle diskuse.

28.24 Vydání bezdůvodného obohacení

Usnesení č. 7589:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši 159.864,- Kč,

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

5192

159.864,--

Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

159.864,--

Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

28.25 Odvodnění branného areálu ve Vrahovicích – informační materiál

Usnesení č. 7590:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace, uvedené v materiále č. 28.25 Odvodnění branného areálu ve Vrahovicích.

28.26 Informace o plnění usnesení RMP č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005

Usnesení č. 7591:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005.

28.27 Svěření nemovitostí v areálu velodromu do správy DSP, s. r. o.

Usnesení č. 7592:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností č. 2004/91/001 ze dne 2.9.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ: 26259893, o objekt šaten velodromu na pozemku p.č. 5997 v k.ú. Prostějov s tím, že cena za správu a údržbu nebytových prostor bude činit 110,08 Kč/m2/rok a cena za správu a údržbu bytu 1952,- Kč/rok; tato úprava Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností č. 2004/91/001 ze dne 2.9.2004 bude provedena formou dodatku.

29. Bytové záležitosti:

29.1 Návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 7593:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

29.2 Návrh uzavření nájemních smluv v DPS

Usnesení č. 7594:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

30.2 Cyklostezka – Česká, Plumlovská

Usnesení č. 7595:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit zpracování studie proveditelnosti cyklistické stezky Česká, Plumlovská, včetně napojení z ulice Česká na ul. Palackého.

 

 

 

 

 

 

Miroslav P i š ť á k , v. r.                                                                                                                       Mgr. Vlastimil U c h y t i l , v. r.

místostarosta města                                                                                                                            místostarosta města Prostějova

v zastoupení starosty města Prostějova

 

 

Prostějov 10. 7. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:07 | přečteno 306x | Věra Krejčí
load