Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova

konané 31. 7. 2007

Usnesení z 18. schůze Rady města Prostějova, konané 31. 7. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7596:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 18. schůze, konané dne 31. 7. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Informace – prodej rozestavěného zdravotního střediska (Melzer, spol. s r. o.)

Usnesení č. 7597:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

předložit na schůzi rady 28. 8. 2007 materiál s připomínkami dle diskuse.

3. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7598:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období od 1. 2. 2007 do 30. 6. 2007,

k o n s t a t u j e ,

že stanovisko dozorčí rady k výsledkům hospodaření nebylo předloženo.

Usnesení č. 7599:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

o d v o l á v á

JUDr. Josefa Augustina z funkce člena dozorčí rady dnem 31. 7. 2007.

3.1 Kontrola usnesení Rady města Prostějova k 31. 7. 2007

Usnesení č. 7600:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení k 31. 7. 2007.

4. Vyřazení majetku z kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 7601:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odprodej a vyřazení majetku dle důvodové zprávy a přílohy č.1, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy odprodávaného majetku s cenou a zájemci o odprodej dle seznamu.

6. Nabídka spolupráce v rámci projektu Trofeo Niké Moravia 2007

Usnesení č. 7602:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30 000,- Kč International Sports Marketing, s. r. o., sídlem Jiráskova 1266, 530 02 Pardubice

- VFP bude použita na finanční zajištění projektu Trofeo Niké Moravia 2007 – Historic Giro 444 km Olomouckým krajem (spanilá jízda historických vozidel Olomouckým krajem zavítá do Prostějova dne 22. 9. 2007),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2007,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5213

     

30 000,00

(neinvestiční transfery právnickým osobám - zajištění jízdy historických vozidel)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Akce

(Org.)

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

   

707100

30 000,00

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na propagačních materiálech výše uvedené akce. Souhlas se uděluje International Sports Marketing, s. r. o., sídlem Jiráskova 1266, 530 02 Pardubice v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

7. Systém administrace a získávání dotací, referent dotací v organizační struktuře MěÚ v Prostějově

Usnesení č. 7603:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o systému administrace a získávání dotací, referent dotací v organizační struktuře MěÚ v Prostějově.

8. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7604:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

9. Dodatek č. 3 ke smlouvě s ASA TS Prostějov

Usnesení č. 7605:

Rada města Prostějova po projednání

1. s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005,

2. p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb ze dne 29. 11. 2005.

11. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. 7606:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

I. přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300 000,- Kč na akci „Cyklistická stezka v biokoridoru Hloučela“ a schválit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na dle přiloženého návrhu,

II. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

4222

300 000

Investiční přijaté transfery od krajů – CS Hloučela

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

91000000

300 000

Investiční přijaté transfery od krajů – CS Hloučela

12. Přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci energeticky úsporných opatření na RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 7607:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 000 000,- Kč na realizaci energeticky úsporných opatření na RG a ZŠ Prostějov.

13. Investiční akce – informace k 30. 6. 2007

Usnesení č. 7608:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   na   v ě d o m í

informaci o finančním krytí investičních akcí ke dni 30. 6. 2007.

14. Informace o postupu v přípravě projektů pro žádosti o dotace

Usnesení č. 7609:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o přípravě projektů pro žádosti o dotace.

15. Odhad nákladů na realizaci energeticky úsporných opatření na budovách ZŠ a MŠ v majetku města na základě zpracovaných energetických auditů

Usnesení č. 7610:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o odhadu nákladů na řešení energeticky úsporných opatření.

16. Zadání veřejné zakázky – Komunikace a parkoviště Sídl. svobody

Usnesení č. 7611:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) soutěžní kritéria zakázky „Komunikace a parkoviště Sídl. svobody“ a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 80 %,

2. záruka za jakost díla (v měsících) 20 %

b) zadání zakázky „I. etapa Husovo nám. “ těmto zájemcům:

 1. Tomi-remont a.s., Přemyslovka 4, Prostějov
 2. Silnice Brno, s.r.o., Vídeňská 104, Brno
 3. Insta Prostějov, s.r.o., Kojetínská 2, Prostějov
 4. Skanska DS, a.s., Bohunická 133/50, Brno
 5. Strabag, a.s. Na Bělidle 21, Praha

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat veřejnou zakázku „Komunikace a parkoviště Sídl. svobody“ za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům.

16.1 Seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek

Usnesení č. 7612:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

členy a náhradníky komisí pro posouzení a hodnocení nabídek veřejných zakázek

- Rekonstrukce ulice Mánesova

- Kolářovy sady

- I. etapa Husovo náměstí

- Komunikace a parkoviště Sídl. svobody

uvedený v zápisu ze schůze rady,

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů a náhradníků komise dle seznamu, uvedeného v zápisu ze schůze rady.

17. Park Kolářovy sady

Usnesení č. 7613:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova přijmout neinvestiční dotaci a uzavřít smlouvu se Státním fondem životního prostředí,

s c h v a l u j e

koordinaci prací v Kolářových sadech dle varianty B, tj. současně investiční i neinvestiční akce.

18. Informace o stanovisku Rady OlK – dovybavení školního hřiště RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 7614:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru školství a kultury o stanovisku Rady Olomouckého kraje k žádosti města Prostějova o finanční příspěvek na vybavení hřiště Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2.

19. Výhled potřeby budov pro základní a mateřské školy v Prostějově

Usnesení č. 7615:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o výhledu potřeby budov pro základní a mateřské školy v Prostějově.

20. Vybavení odboru sociálních věcí informačními technologiemi

Usnesení č. 7616:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o přenechání majetku do užívání mezi městem Prostějov a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

21. Rozpočtová opatření:

21.1 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7617:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3412

5137

294.000,--

Vybavení šaten – HŽP Aréna Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

294.000,--

Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

21.2 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 7618:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5166

900100

20.000,-

Situační plán bezbariérové trasy

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

20 000,-

Oprava chodníků a komunikací

21.3 ROZOP kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7619:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

244 800,00

(zvýšení položky)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

707100

244 800,00

(snížení položky – rezerva RM pro ROZOP)

21.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7620:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6121

500 000

PD energ. úsporná opatření, využití zámku, nový městský park

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

93000000

500 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

22. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

22.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP – DPS na ul. Polišenského

Usnesení č. 7621:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor včetně balkonu o celkové rozloze 33,89m2 v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici 47 b.j. v Prostějově, za těchto podmínek:

- pro činnost pečovatelské služby

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov

- uzavření smlouvy o nájmu po nabytí právní moci kolaudace objektu.

22.2 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacích míst – DPS na ul. Polišenského

Usnesení č. 7622:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu 10 parkovacích míst v suterénu domu s pečovatelskou službou v Polišenského ulici 47 b.j. v Prostějově, za těchto podmínek:

- s předností pronájmu nájemníkům DPS Polišenského 47 b.j. v Prostějově

- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov

- uzavření smlouvy o nájmu po nabytí právní moci kolaudace objektu.

22.3 Změna v osobě nájemce NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 7623:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor – skladu o rozloze 28,9m2 na nám. T. G. Masaryka č. 200/22 v Prostějově

z: Miroslav Chmelař, IČ 44048076

na: Marián Bonk, IČ 64497178.

22.4 Schválení pronájmu NP – DPS na ul. Polišenského 1

Usnesení č. 7624:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 22.4 Schválení pronájmu NP – DPS na ul. Polišenského 1 s tím, že bude doplněn dle diskuse.

23. Majetkoprávní záležitosti:

23.1 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku p. č. 62/1 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7625:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje částí pozemku p.č. 62/1 – ostatní plocha v k.ú. Krasice, v ulici Zahradní za následujících podmínek:

 1. kupní ceny budou stanoveny ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 500,- Kč/m2 a budou v celé výši zaplaceny před podpisem kupních smluv,
 2. v kupních smlouvách budou zřízena věcná předkupní práva města Prostějova k převáděným nemovitostem tak, že se kupující zavážou tyto nemovitosti nebo jejich části, v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujících; předkupní práva budou zrušena poté, co bude možné dokončené stavby garáží na převáděných nemovitostech užívat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 3. náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
 4. kupující na své náklady zajistí zaplocení areálu s uzamykatelnou bránou a celoroční údržbu příjezdové komunikace.

23.2 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p. č. 7544/2 a 7558/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7626:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7544/2 – ostatní plocha o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 7558/1 – ostatní plocha o výměře 323 m2, oba v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v celé výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby příjezdové komunikace na převáděných pozemcích,
 • náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7630 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7627:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 7630 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) rozvodné skříně VO, NN a sděl. kabelů budou nákladem kupujícího přeloženy na novou hranici pozemků (v rámci stavby nového oplocení),

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.4 Vyhlášení záměru prodeje objektu na ul. Jano Köhlera 2

Usnesení č. 7628:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 a pozemku st. p.č. 179 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše v k.ú. Vrahovice, za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou splněny následující podmínky:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 3. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.5 Vyhlášení záměru prodeje podílu id. 1/11 na části pozemku p. č. 5985/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7629:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/11 na části pozemku p.č. 5985/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 45 m2 (přesná výměra bude známa po vypracování geometrického plánu), za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

23.6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 8148 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7630:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 8148 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 231 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti TOMI-REMONT, a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514/4, IČ: 25508571, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
 • 23.7 Vyhlášení záměru pronájmu prostor kolárny – Vápenice 5

  Usnesení č. 7631:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr pronájmu prostor kolárny o celkové výměře 38,95 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Vápenice 5 v Prostějově č.p. 2981 na p.č. 5473/1 v k.ú. Prostějov za účelem rozšíření bytové jednotky č. 4 v domě na ul. Vápenice 5 v Prostějově za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do započetí s užíváním bytových prostor v pronajatých prostorách v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nejdéle však do 31.12.2008,
  2. nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 779,- Kč měsíčně,
  3. nájemné bude placeno měsíčně předem.

  23.9 Odpis přeplatků za nájemné z bytů a NP z DSP, p. o.

  Usnesení č. 7632:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  odpis přeplatků za nájemné z bytů a nebytových prostor z Domovní správy Prostějov, přísp. org., v celkové výši 58.898,96 Kč dle přílohy, z toho:

  Domovní správa Prostějov, přísp. org. – přeplatky za nájemné z bytů ve výši 44.138,-- Kč

  Domovní správa Prostějov, přísp. org. – přeplatky za nájemné z nebyt. prostor ve výši 14.760,96 Kč.

  23.10 Výkupy a směna pozemků v. ú. Krasice (polní cesta k Záhoří)

  Usnesení č. 7633:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál 23.10 Výkupy a směna pozemků v. ú. Krasice (polní cesta k Záhoří) s tím, že bude doplněn o připomínky v diskusi.

  23.11 Schválení úpravy smluv o výpůjčce nemovitostí v areálu velodromu

  Usnesení č. 7634:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 ze dne 21. 12. 2005 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a Českým Občanským Klubem Cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, Úprkova 16, IČ 70879885, jako vypůjčitelem, v části týkající se objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného na pozemku p.č. 5997 a pozemků p.č. 5997 a p.č. 5999/3, vše v k.ú. Prostějov, dohodou k 31. 8. 2007, a
  2. prodloužení platnosti smluv o výpůjčce nemovitostí uzavřených s Českým Občanským Klubem Cyklistů Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, Úprkova 16, IČ 70879885, a to,
   1. smlouvy o výpůjčce č. 2003/16/147 ze dne 19. 5. 2003 na bezplatné užívání stavby velodromu umístěné na pozemku p.č. 5999/4 v k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky,
   2. smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 ze dne 21. 12. 2005 na bezplatné užívání pozemků p.č. 5999/4 a p.č. 5999/5, oba v k.ú. Prostějov, za účelem provozování sportovní cyklistiky,

  na dobu určitou do 31. 12. 2028.

  23.12 Půdní vestavba na ul. Kollárova 5

  Usnesení č. 7635:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  odstavec 3), 4) a 5) usnesení RMP č. 6972 ze dne 9.5.2006

  s c h v a l u j e

  1) změnu Smlouvy o nájmu č. 2006/16/177 ze dne 3.10.2006, a to v části týkající se osoby nájemce a doby pronájmu následovně:

   - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání bytových prostor v pronajatých prostorách, nejdéle však do 31.12.2008

    - ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2006/16/177 zůstanou nezměněny,

     - změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 1.8.2007,

      2) změnu Smlouvy o budoucí dohodě o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení č. 2006/16/178 ze dne 3.10.2006, a to v části týkající se osoby budoucího převodce a termínu pro uzavření dohody o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení :

       - dohoda o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení bude uzavřena do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavebních úprav a technického zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4717 v k.ú. Prostějov spočívajícího v realizaci půdní vestavby za účelem bydlení, nejpozději však do 31.3.2009,

        - ostatní podmínky Smlouvy u budoucí dohodě o úplatném převodu stavebních úprav a technického zhodnocení č. 2006/16/178 zůstanou nezměněny,

         - změna bude provedena formou dodatku ke smlouvě, a to s účinností od 1.8.2007,

          3) započtení pohledávky za městem Prostějovem ve výši ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov a pohledávky města Prostějova v celkové výši odpovídající výši ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov spočívající v nájemném z nájemní smlouvy uzavřené dle odst. 5 tohoto usnesení dohodou,

          4) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o. dne 2.9.2004 o bytové prostory I. kategorie v domě na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov o výměře cca 80 m² (přesná výměra bude známa až po realizaci půdní vestavby) vzniklé stavebními úpravami a technickým zhodnocením půdních prostor ve 4. nadzemním podlaží tohoto objektu; rozšíření bude provedeno po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,

          5) pronájem bytových prostor I. kategorie o rozloze cca 8

          0 m² (přesná výměra bude známá až po realizaci půdní vestavby) ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov vzniklých realizací půdní vestavby za účelem bydlení, za následujících podmínek:

          1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
          2. nájemné bude činit 51,42 Kč/m²/měsíc, tj. cca 4.114,- Kč měsíčně,
          3. nájemní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání předmětných bytových prostor,

          d) při skončení nájmu bytové jednoty ve 4. nadzemním podlaží objektu na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov bude vrácena neumořená část ceny za stavební úpravy a technické zhodnocení půdních prostor v domě ve vlastnictví města Prostějova na ul. Kollárova 5 v Prostějově č.p. 2603 na p.č. 4714 v k.ú. Prostějov spočívající v realizaci půdní vestavby za účelem bydlení v domě na ul. Kollárova 5 v Prostějově.

          23.13 Propojení Anglické a Určické v Prostějově

          Usnesení č. 7636:

          Rada města Prostějova po projednání

          A) s c h v a l u j e

          výpověď z nájmu společnosti STATEK Prostějov s.r.o., se sídlem Určická 1749/94, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 45474991, pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 6249/2, p.č. 6250/2, p.č. 6251/2, p.č. 6252/2, p.č. 6323/4, p.č. 6325/6, p.č. 6326/1, p.č. 6328/2, p.č. 6333, p.č. 6334/2, p.č. 6339/5, p.č. 6344/2, vše v k.ú. Prostějov, užívaných za účelem zemědělského využití.

          B) v y h l a š u j e

          v souvislosti s akcí „Propojení Anglické a Určické v Prostějově“ (investor město Prostějov) záměr směny dvou částí pozemku p.č. 7835 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 75 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za část pozemku p.č. 6365/3 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu),

          za následujících podmínek:

          a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

          b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

          c) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným částem pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov,

          d) budou odstraněny do uzavření směnné smlouvy z části pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, veškerá zástavní práva tak, aby část pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, která bude předmětem směny s městem Prostějovem, byla při uzavření směnné smlouvy na její převod městu Prostějovu prosta jakýchkoliv zástavních práv,

          e) ve směnné smlouvě bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch města Prostějova k převáděným částem pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, spočívající v právu umístění a užívání komunikace, chodníku, zeleně a inženýrských sítí, včetně umožnění přístupu k zajištění běžné údržby, provozu a odstraňování poruch na těchto zařízeních,

          f) žadatel provede na vlastní náklady v rámci stavby „Fitness centrum Kirchner s.r.o.“ přesunutí autobusové zastávky místní dopravy na část pozemku p.č. 7835 v k.ú. Prostějov, která nebude předmětem převodu,

          g) město Prostějov na vlastní náklady v rámci stavby rondelu na Určické ulici vybuduje na pozemku p.č. 6365/3 v k.ú. Prostějov, nový vjezd (včetně ozelenění) z ul. Určická do areálu fy Kirchner,

          23.14 Revokace usnesení č. 7510 ze dne 5. 6. 2007 (bezúplatný převod nemovitosti v k. ú. Prostějov)

          Usnesení č. 7637:

          Rada města Prostějova po projednání

          r e v o k u j e

          usnesení č. 7510 ze dne 5. 6. 2007 (bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prostějov).

          24. Stanovisko odboru správy majetku města a odboru dopravy k žádosti o přehodnocení usnesení rady ve věci užívání pozemku p. č. 5759 v  k. ú. Prostějov

          Usnesení č. 7638:

          Rada města Prostějova po projednání

          b e r e   n a   v ě d o m í

          stanovisko odboru správy majetku města a odboru dopravy k uvedené žádosti.

          24.1 Informace o regeneraci panelových sídlišť v Prostějově

          Usnesení č. 7639:

          Rada města Prostějova po projednání

          b e r e   n a   v ě d o m í

          informaci o regeneraci panelových sídlišť v Prostějově.

          25. Různé

          25.1 Schválení zahraniční pracovní cesty

          Usnesení č. 7640:

          Rada města Prostějova po projednání

          s c h v a l u j e

          účast Ing. Drmoly, Mgr. Mačáka a Mgr. Uchytila na pracovní cestě do Španělska ve dnech 21. – 25. 8. 2007, včetně výplaty kapesného v max. výši.

          Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                Miroslav Pišťák, v. r.

          starosta města Prostějova                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

          Prostějov a Seč 31. 7. 2007

          Zpracovala: Věra Krejčí

          Vytvořeno 7.7.2009 10:37:13 | přečteno 240x | Věra Krejčí
          load