Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova

konané 28. 8. 2007

Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova, konané 28. 8. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7641:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 19. schůze, konané dne 28. 8. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Kontrola usnesení rady

Usnesení č. 7642:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zpráva o plnění usnesení k 28. 8. 2007.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7643:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 18. 9. 2007.

3.2 Informace o termínu a průběhu předávání cen města Prostějova 2006

Usnesení č. 7644:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o termínu a průběhu předávání cen města Prostějova 2006.

4. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

4.1 Schválení dohody o partnerství mezi městem Prostějovem a ČSOP, RS IRIS

Usnesení č. 7645:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 dohodu o partnerství mezi městem Prostějovem a Českým svazem ochránců přírody, regionálním sdružením IRIS.

4.2 Sledování Společných evropských indikátorů v Prostějově

Usnesení č. 7646:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21

a) dohodu o partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR),

b) sledování A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů.

4.3 Připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut – 22. září 2007

Usnesení č. 7647:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

v rámci realizace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a postupu dle oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 připojení města Prostějova k Evropskému dni bez aut – 22. září 2007,

b) p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Jana Tesaře podpisem Charty 2007 k Evropskému dni bez aut.

5. Návrh postupu v souvislosti s realizací vyvolávacího systému na odboru dopravy

Usnesení č. 7648:

Rada města Prostějova po projednání

1) b e r e   n a   v ě d o m í

informace o postupu realizace vyvolávacího a objednávkového systému na odboru dopravy MěÚ Prostějov,

2) u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ,

zajistit provoz vyvolávacího a objednávkového systému na odboru dopravy od 3. 9. 2007 a současně zajistit odpovídající medializaci této nadstandardní služby občanům

v médiích.

6. Zpráva o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za období 1-6/2007

Usnesení č. 7649:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Zprávu o činnosti kontrolního oddělení odboru interního auditu a kontroly za 1-6/2007.

7. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7650:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějovem a obcemi Buková a

Zdětín.

8. Odpis nedobytných pohledávek

Usnesení č. 7651:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. odpis nedobytných a neekonomicky vymahatelných pohledávek za nájemné z bytů, nebytových prostor a faktur Domovní správy Prostějov, s. r. o. dle Příloh č. 1 až 5,

2. odpis přeplatků dle Přílohy č. 6.

9. Přijetí investičního finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Usnesení č. 7652:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 673 000,- Kč na akci „Bezbariérové město Prostějov – I. etapa“ a pověřit starostu města Prostějova Ing. Jana Tesaře podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

10. Finanční hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí 2007

Usnesení č. 7653:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

1. zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2007,

2. rozpočtová opatření za I. pololetí 2007 podléhající na základě usnesení ZMP č. 16311 ze dne 19.12.2006 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2007, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 176.624.076,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6,

3. skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2007 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na pololetních kontrolních dnech k výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2007 konkrétní opatření na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov a příslušných odvětvových odborů MěÚ v Prostějově,

u k l á d á

1. správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací,

zajistit čerpání výdajových (nákladových) položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31.12.2007 a rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),

2. správcům kapitol,

v průběhu II. pololetí 2007 provádět důkladnou měsíční analýzu příjmových a výdajových položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

a) k projednání zprávu o finančním hospodaření města Prostějova a jím řízených organizací za I. pololetí roku 2007,

b) schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2007 podléhající na základě usnesení ZMP č. 16311 ze dne 19.12.2006 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova v roce 2007, kterými se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 176.624.076,- Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně č. 6.

11. Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008

Usnesení č. 7654:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 včetně harmonogramu prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města,

s t a n o v u j e

pro rok 2008 následující kapitoly rozpočtu města:

 

Číslo kapitoly


Název kapitoly


Správce

10

Kancelář starosty

RNDr. Tatarkovičová Jaroslava

11

Správa a zabezpečení

Bc. Vykopal Libor

12

Krizové řízení

Ing. Hudský Jiří

13

Městská policie

Bc. Nagy Jan

14

Právní a personální

JUDr. Olašáková Květa

15

Informační technologie

Mgr. Leo Schlattauer

16

Občanské záležitosti

Mgr. Javůrková Marie

17

Interní audit a kontrola

Ing. Gottwald Vlastimil

20

Školství a kultura

PaedDr. Říha František

21

Sociální věci

Mgr. Svozil Jaroslav

30

Obecní živnostenský úřad

Bc. Ing. Orálková Antonie

40

Životní prostředí

Ing. Cetkovská Martina

41

Doprava

Ing. Nakládal Miroslav

50

Správa majetku města

Ing. Grepl Miroslav

60

Rozvoj a investice

Ing. Zajíček Antonín

61

Stavební úřad

Ing. Košťál Jan

70

Finanční

Bc. Carda Radim

71

Sociální fond

JUDr. Olašáková Květa

90

Komunální služby

Ing. Štěpaník Jaroslav

91

Správa bytů a nebytových prostor

Ing. Štěpaník Jaroslav

 

12. Náhrada škody způsobené na majetku města Prostějova

Usnesení č. 7655:

Rada města Prostějova po projednání

1) r e v o k u j e

usnesení č. 7541 ze dne 10.7.2007, kterým rozhodla, že František Lizna, člen Zastupitelstva města Prostějova, odpovídá městu Prostějovu za škodu způsobenou ztrátou svěřeného předmětu – notebooku inv. č. 022/744 a je povinen nahradit městu Prostějovu způsobenou škodu v plné výši 46.308,- Kč,

2) r o z h o d l a,

že František Lizna, člen Zastupitelstva města Prostějova, odpovídá městu Prostějovu za škodu způsobenou ztrátou svěřeného předmětu – notebooku inv. č. 022/744 a je povinen nahradit městu Prostějovu způsobenou škodu ve výši 31.962,- Kč.

13. Informativní materiál – možnost přesunu finančních prostředků

Usnesení č. 7656:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

Informativní materiál k možnosti přesunu finančních prostředků u příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem bez souhlasu vedoucího odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově.

14. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Usnesení č. 7657:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, stanovené platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle smluvního ujednání tomuto subjektu:

Začal Pavel, IČ: 75 73 00 06 penále ve výši 6 620,- Kč.

15. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 7658:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1. schválit pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov, která bude zahrnovat návrhy č. 6, 16, 25, 26C, 28B, 30, 31, 32, 33, 34, 36/1, 36/2, 36/6, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/22, 36/23, 36/25, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/37,

2. určit zastupitele Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města Prostějova, který bude spolupracovat s pořizovatelem v jednotlivých fázích procesu pořizování změny územního plánu.

16. Informace o průběhu zadávacího řízení zakázky „Demolice Vodní 26“

Usnesení č. 7659:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zrušit zadávací řízení zakázky Demolice Vodní 26.

17. Přijetí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje

Usnesení č. 7660:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. přijetí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 68 750,- Kč na zajištění činností euromanažera,

2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.

18. Rekonstrukce ulice Mánesova

Usnesení č. 7661:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o ukončení technické přípravy investiční akce „Rekonstrukce ulice Mánesova“,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zahájit v koordinaci s VaK Prostějov práce v uceleném rozsahu v objemu finančních prostředků schválených pro rok 2007.

19. Projektové záměry města vhodné pro získávání dotačních zdrojů

Usnesení č. 7662:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o návrhu projektových záměrů města,

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit do návrhu rozpočtu města Prostějova investiční akce dle důvodové zprávy se změnou dle diskuse.

20. Projekty regenerace sídlišť E. Beneše a ul. Dolní

Usnesení č. 7663:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. projekt regenerace panelového sídliště E. Beneše,

2. projekt regenerace panelového sídliště ul. Dolní.

21. Integrovaný dopravní systém OlK – informace o jednání na KrÚ OlK

Usnesení č. 7664:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informaci o jednáních v záležitosti dalšího rozšiřování Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

22. Výběrové řízení na zabezpečení a obstarání úředního měření rychlosti vozidel - návrh kvalifikačních předpokladů a kritérií pro hodnocení nabídek

Usnesení č. 7665:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

předložený Návrh kvalifikačních předpokladů a kritérií pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Měření rychlosti vozidel, monitorování jízdy na červenou a vymáhání nedoplatků na pokutách na katastrálním území města Prostějova.

23. Změna vnitřního platového předpisu ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení č. 7666:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu vnitřního platového předpisu pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov v předloženém znění.

24. Povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídách MŠ a ZŠ

Usnesení č. 7667:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu dětí a žáků ve třídách mateřské a základní školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 pro

  • Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14, po 25 dětech ve dvou třídách MŠ pracoviště Mánesova ul. 15, po 25 dětech ve třech třídách MŠ pracoviště ul. 5. května 7 a po 34 žácích v 1. ročníku ZŠ pracoviště Skálovo nám. 5.

25. Jmenování člena školské rady ZŠ Prostějov, Vl. Majakovského 1

Usnesení č. 7668:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

Ing. Pavla Drmolu členem Školské rady Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1.

26. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Usnesení č. 7669:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Sídliště svobody 24/79 spočívající ve změně názvu školy na Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79.

28. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – SK Prostějov

Usnesení č. 7670:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/105 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory SK Prostějov, horolezeckému oddílu, Sportovní 1, 796 01 Prostějov, IČ 005 44 264, který se týká změny účelu (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku): příspěvek na horolezecký výcvik Kroužku mládeže HO SK Prostějov, nácvik pohybu ve skalním horském terénu; doplnění materiálního vybavení Kroužku mládeže HO SK Prostějov jistícími a bezpečnostními prostředky; příspěvek na pořádání závodů ve sportovním lezení pro děti a mládež – Prostějovská stovka 2007 – materiální zabezpečení, cestovné, ceny a diplomy; příspěvek na účast členů Kroužku mládeže na závodech Českého horolezeckého svazu v sportovním lezení; příspěvek na horolezeckou činnost členů HO SK Prostějov a Kroužku mládeže ve vysokohorském terénu.

29. Informace o jednání - projekt KLOKÁNEK

Usnesení č. 7671:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o možnostech poskytnutí vhodného objektu pro FOD – občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem za účelem zřízení tzv. KLOKÁNKU.

30. Postup zpracování komunitního plánu sociálních služeb ve městě Prostějově

Usnesení č. 7672:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zpracování komunitního plánu sociálních služeb ve městě Prostějově externím zpracovatelem za využití dotačních prostředků,

u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí MěÚ v Prostějově,

postupovat podle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

30.1 Žádost o užití znaku města – Český svaz ochránců přírody

Usnesení č. 7673:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na informačních panelech Naučené stezky biokoridorem Hloučela . Souhlas se uděluje Českému svazu ochránců přírody, regionální sdružení IRIS, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

30.2 Žádost o užití znaku města – Cyrilometodějské gymnázium

Usnesení č. 7674:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova k propagaci 15. výročí založení školy akcí nazvanou „Děti, pojďte si hrát“. Souhlas se uděluje Cyrilometodějskému gymnáziu, Komenského 17, 796 01 Prostějov, IČO: 44053916, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

31. Veřejná finanční podpora:

31.1 Veřejná finanční podpora - Nadace okřídlené kolo, Přerov

Usnesení č. 7675:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 30 000,- Kč NADACI OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56/3036, Přerov, IČO: 26833018

- na úhradu nákladů spojených se zlepšením technického stavu historické památky (pomníku) včetně úpravy odborného popisu pro veřejnost

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6409

5229

30 000,00

(zvýšení položky neinvestiční transfery neziskovým org.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

0000708000

30 000

(ostatní NI výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

31.3 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (nedoporučené žádosti)

Usnesení č. 7676:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 8.100,-- Kč

Občanskému sdružení Patříme k sobě, Dřevnovice 59, IČ 27 05 46 41

- na pronájem sálu Městského divadla v Prostějově – Benefiční koncert „Patříme k sobě“

2) ve výši 20.000,-- Kč

Kiwanis Clubu Young Professional Prostějov, o. s., sídl. Svobody 350/2, Prostějov, IČ 27 04 88 37

- na pobyt dětí z dětských domovů v Plumlově a Prostějově ve Švýcarsku (úhrada dopravy)

3) ve výši 20.000,-- Kč

Dětskému domovu a Školní jídelně, Plumlov, Balkán 333, IČ 47 92 23 20

- na pobyt dětí z dětských domovů v Plumlově a Prostějově ve Švýcarsku (úhrada dopravy)

4) ve výši 20.000,-- Kč

Základní škole, Dětskému domovu, Školní družině, Speciálně pedagogickému centru a Přípravnému stupni základní školy speciální Prostějov, Lidická 86, Prostějov, IČ 47 92 22 65

- na pobyt dětí z dětských domovů v Plumlově a Prostějově ve Švýcarsku (úhrada dopravy).

31.5 Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 7677:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000,- Kč členovi české reprezentace v silniční cyklistice,

- VFP bude použita na soustředění – příprava na sezónu 2008,

- jedná se nenávratnou veřejnou finanční podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2008,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5492

40 000

(dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

0000708000

40 000

(ostatní NI výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

32. Rozpočtová opatření:

32.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7678:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

15 900,00

(zvýšení položky – květiny a dary)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

102400

70 000,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium – nákup služeb)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5137

102400

8 100,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium – nákup DHIM)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5156

102400

7 000,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium – nákup PHM)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

103100

2 600,00

(snížení položky – příspěvek do SHS)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5192

103600

3 500,00

(snížení položky – příspěvek do NSZM)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5329

103400

1 700,00

(snížení položky – příspěvek do SOSM)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3636

5192

8 100,00

(snížení položky – příspěvek do reg. fondu RARSM)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102400

85 100,00

(snížení položky – Sochařské sympozium – nákup materiálu)

32.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7679:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5171

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování )

11

6171

5173

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5173 – Cestovné – tuzemské i zahraniční )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5156

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5156 – Pohonné hmoty a maziva )

11

6171

5162

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací )

32.3 Rozpočtové opatření kapitoly 13 –městská policie

Usnesení č. 7680:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5137

70.000

(nákup drobného dlouhodobého majetku)

70

6409

5901

707100

150.000

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

6122

200.000

(vybudování klientského centra na městské policii)

13

5311

5169

20.000

(nákup služeb – zvýšené náklady v roce 2007)

32.4 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální (dohody)

Usnesení č. 7681:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5021

200.000,-

Ostatní osobní výdaje

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

200.000,-

Mzdové prostředky pracovníků

32.5 Rozpočtové opatření kapitoly 14 – právní a personální (refundace)

Usnesení č. 7682:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5019

0000

12 000

Refundace mezd členů zastupitelstva města

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6112

5023

0000

12 000

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

32.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (Sportcentrum)

Usnesení č. 7683:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3421

5331

0000200399

514.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, PO – dovybavení posilovny, šaten, klubové místnosti)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0000707100

514.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

32.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (publikace Národní dům)

Usnesení č. 7684:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

1

24.000,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007 - honoráře)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6112

1

0000000

206500

24.000,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007)

32.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (úprava položek)

Usnesení č. 7685:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

8.353.760,--

Příjmy z prodeje pozemků

50

3612

3112

5050001

1.000.000,--

Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

9.353.760,--

Fond rezerv a rozvoje

32.9 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (hřiště na ul. J. Suka)

Usnesení č. 7686:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3421

5169

250.000,- Kč

náklady na odstranění hřiště na ul. Josefa Suka v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

250.000,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

32.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (přesun položek)

Usnesení č. 7687:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

5171

42000000

612 350

Národní dům, restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

42000000

612 350

Národní dům, restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS

32.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kanalizace Olympijská ul.)

Usnesení č. 7688:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zařadit investiční akci „Kanalizace Olympijská ulice“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008.

32.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (horolezecká stěna)

Usnesení č. 7689:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

114000000

600 000

ZŠ Dr. Horáka - horolezecká stěna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

600 000

Rezerva pro ROZOP RMP

32.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (velodrom)

Usnesení č. 7690:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

78000000

120 000

Velodrom soc. zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

120 000

Rezerva RMP

32.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (úsporná opatření, zámek, park)

Usnesení č. 7691:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

6121

1 500 000

PD energetická úsporná opatření, využití zámku, nový městský park

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 500 000

Rezerva RMP

32.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)

Usnesení č. 7692:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

42000000

1 800 000

Národní dům

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1 800 000

Fond rezerv a rozvoje

32.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Rejskova)

Usnesení č. 7693:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

106000000

180 000

ZŠ Rejskova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

180 000

Rezerva RMP

32.18 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 7694:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

900100

350 000,-

Zajištění provozu parkovišť od dubna do září 2007

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

350 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

32.19 ROZOP kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7695:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 100.000,-- Kč,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

107000000

100.000,-

(úhrada víceprací – vybudování šaten v budově ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200341

100.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24)

32.20 ROZOP kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 7696:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900300

26 000,-

Čistění města – úklid na velodromu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

26 000,-

Rezerva pro rozpočtové opatření Rady města Prostějova

33. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7697:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. za 1. pololetí roku 2007.

34. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

34.1 Předběžná zpráva o provozu Aquaparku

Usnesení č. 7698:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předběžnou zprávu o provozu Aquaparku.

34.2 Schválení pronájmu NP – nám. T. G. Masaryka 196/19

Usnesení č. 7699:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 113m2 ve dvorním traktu domu na nám.T.G.Masaryka č.196/19 v Prostějově přímému zájemci

- Olze Komínkové, IČ 152 26 573

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 135.728,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem provozování prodejny nábytku,

b) rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností č. 2004/91/001 ze dne 2.9.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o, se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ: 26259893, o nebytové prostory o celkové rozloze 113m² ve dvorním traktu domu na nám. T.G.Masaryka 19 v Prostějově č.p. 196 na p.č. 265 v k.ú. Prostějov; rozšíření bude provedeno formou dodatku ke smlouvě.

34.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – DPS Fanderlíkova 393/38

Usnesení č. 7700:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 16,87m2 v domě s pečovatelskou službou ve Fanderlíkově ulici č.393/38 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

34.4 Vyhlášení záměru pronájmu NP – HŽP Aréna Prostějov

Usnesení č. 7701:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze cca 28 m2 v HŽP Aréně Prostějov, U Stadionu č.p. 4452, přímému zájemci, Martinu Tomigovi za těchto podmínek:

- za účelem provozování rychlého občerstvení

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou.

34.5 Vyhlášení záměru pronájmu parkovacího stání – DPS Hacarova 4343/2

Usnesení č. 7702:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu parkovacího místa v suterénu domu s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č.4343/2 v Prostějově, za těchto podmínek:

- s předností pronájmu nájemníkům DPS v Hacarově a Polišenského ulici v Prostějově

- za nabídnuté roční nájemné v minimální výši 6.500,-Kč s inflační doložkou

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

34.6 Změna v osobě nájemce NP – Pernštýnské nám. 183/4

Usnesení č. 7703:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 34.6 Změna v osobě nájemce NP – Pernštýnské nám. 183/4.

34.7 Rozšíření sortimentu v NP – Dukelská brána 210/1

Usnesení č. 7704:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rozšíření sortimentu v nebytových prostorách v ulici Dukelská brána č. 1 v Prostějově o prodej textilu.

34.8 Zrušení účinnosti dodatku k NS – Dolní 3659/4

Usnesení č. 7705:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zrušení účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě č. 245 o nájmu nebytových prostor v Dolní ulici č.3659/ 4 v Prostějově dohodou.

35. Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 na obnovu kulturních památek

Usnesení č. 7706:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí příspěvků na obnovu kulturních památek uvedených v Rozpisu účelové dotace poskytnuté městu Prostějovu ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007

objekt

vlastník/ správce

druh prací

město-návrh

kostel Povýšení sv.Kříže

Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

konzervace, oprava a nátěr fasády

10 000,00 Kč

Národní dům

město Prostějov

-restaurování štuk.výzdoby v restauraci a vstup.části do restaurace, výmalba restaurace a chodby

165.000,00 Kč

 

 

-restaurování reliéfu v restauraci

-restaurování dřevěných podhledů v Kysel.saloncích a souboru dveří v divadelní části

dům Sv.Čecha 6

Ing.Ochmanová

obnova střechy, druhá polovina

25 000,00 Kč

součet

 

 

200 000,00 Kč

2. znění smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Prostějova v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007 pro Římskokatolickou farnost Povýšení sv. Kříže a Ing. Ochmanovou.

36. Majetkoprávní záležitosti:

36.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7707:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 416/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 82 m2 vlastníkům objektu bydlení č.p. 308 (Pod Kosířem 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 422 v k.ú. Prostějov za účelem využití pozemku jako zázemí pro potřeby obyvatel domu na ul. Pod Kosířem 43 v Prostějově za následujících podmínek:

  • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • nájemné bude stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/rok, tj. 410,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

36.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 683/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7708:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 36.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 683/2 v k. ú. Prostějov.

36.3 Prodej objektu Tetín 4 v Prostějově

Usnesení č. 7709:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17134 ze dne 26.6.2007, kterým byl schválen prodej objektu bydlení č.p. 1491 (Tetín 4 v Prostějově) na pozemku p.č. 2727 a pozemků p.č. 2727 - zastavěná plocha o výměře 290 m2 a p.č. 2728 - zahrada o výměře 126 m2, vše v k.ú. Prostějov,
u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

zajistit prodej předmětných nemovitostí veřejnou dražbou.

36.4 Prodej částí pozemků v k. ú. Prostějov (M E T E C H s. r. o.)

Usnesení č. 7710:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej částí pozemků p.č. 7360/44 – orná půda o výměře cca 690 m2, p.č. 7359 – orná půda o výměře cca 9.300 m2 a p.č. 7358/3 – orná půda o výměře cca 2.300 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, spol. M E T E C H s.r.o., se sídlem Majetín, Náves 37, PSČ: 751 03, IČ 26808056, za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 500,- Kč/m2,

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést výstavbu celého výrobního areálu spol. M E T E C H s.r.o. včetně vydaného kolaudačního souhlasu, na převáděných pozemcích nejpozději do 3 let ode dne podpisu kupní smlouvy (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nedodržení této podmínky bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu spol. M E T E C H s.r.o., na převáděných pozemcích,

e) kupující se zaváže, že zaměstná v nově vybudovaném areálu do 4 let od podpisu kupní smlouvy min. 130 osob; pro případ porušení uvedeného závazku ze strany kupujícího bude sjednána smluvní pokuta ve výši 2,5 mil. Kč,

f) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.5 Prodej částí pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7711:

Rada města Prostějova po projednání

A) v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupujíví,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) prodej části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2) prodej části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupující bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3) prodej části pozemku p.č. 4741/1 – ost. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) za těchto podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá),

b) kupní cena bude v plné výši uhrazena před podpisem kupní smlouvy,

c) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 dnů po realizaci stavby garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov; pro případ prodlení s uzavřením kupní smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý měsíc prodlení,

d) do doby uzavření kupní smlouvy bude užívání části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov  ošetřeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

e) v termínu do 3 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude realizována stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky ze strany kupujícího bude ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba garáže na části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

f) kupující se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že si vlastním nákladem zajistí komunikační napojení garáže přes část pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov, který nebude předmětem prodeje,

g) náklady spojené s vypracováním geom. plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

36.6 Prodej pozemků p. č. 309/13, p. č. 309/34 a p. č. 309/2, vše v k. ú. Kralice na Hané

Usnesení č. 7712:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemků p. č. 309/13 – orná půda o výměře 16 397 m2, p.č. 309/34 – orná půda o výměře 854 m2 a p.č. 309/2 – orná půda o výměře 9 776 m2, vše v  k.ú. Kralice na Hané, společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, za účelem výstavby logistického areálu, za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši 450,- Kč/m2 (celkem 12.162.150,- Kč)a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  2. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům p.č. 309/13 a p.č. 309/34, oba v k.ú. Kralice na Hané, tak, že se společnost FTL – First Transport Lines, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání logistického areálu na převáděných pozemcích,
  3. v kupní smlouvě se společnost FTL – First Transport Lines, a. s. zaváže provést výstavbu logistického areálu na převáděných pozemcích včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 75 000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba logistického areálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
  4. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost FTL – First Transport Lines, a.s..

36.7 Prodej nemovitostí v k. ú. Prostějov – rozestavěné zdravotní středisko

Usnesení č. 7713:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje nemovitostí v k.ú. Prostějov a změnu v osobě kupujícího dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15153 ze dne 14. 6. 2005, a to následovně:

a) smlouva kupní bude uzavřená se společností IBL-CONSULT, s.r.o., se sídlem Ludvíkov 122, PSČ 794 25, IČ 64612678,

b) ze smlouvy kupní bude vypuštěna následující podmínka: v termínu do 5 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy na převod části pozemku p.č. 7396 v k.ú. Prostějov do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba areálu sídla společnosti Melzer, spol. s r. o., na částech pozemků p.č. 7364/1, p.č. 7364/4 a p.č. 7396, vše v k.ú. Prostějov (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení průzkumu bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro případ nesplnění této podmínky bude sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,

c) ze smlouvy kupní bude vypuštěna následující podmínka: bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po kolaudaci stavby areálu sídla společnosti Melzer, spol. s r. o., na částech pozemků p.č. 7364/1, p.č. 7364/4 a p.č. 7396, vše v k.ú. Prostějov.

36.8 Propojení Anglické a Určické v Prostějově (ukončení nájemního vztahu výpovědí, výkup a směna pozemků v k. ú. Prostějov)

Usnesení č. 7714:

Rada města Prostějova po projednání

A) s c h v a l u j e

výpověď z nájmu společnosti STATEK Prostějov s.r.o., se sídlem Určická 1749/94, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 45474991, pozemku ve vlastnictví města Prostějova p.č. 6337/4 v k.ú. Prostějov, užívaného za účelem zemědělského využití,

B) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemku p.č. 6324/1 – orná půda o výměře 8859 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 3.543.600,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

C) v y h l a š u j e

záměr směny části pozemku p.č. 161 – zast. plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 210 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 6247/1 – orná půda o výměře 1316 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu cen směňovaných pozemků dle znaleckých posudků (cena obvyklá), které bude v plné výši uhrazeno před podpisem směnné smlouvy,

b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

c) ve směnné smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné části pozemku p.č. 161 v k.ú. Prostějov tak, že se budoucí vlastníci zaváží nabídnout ji v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem vyhotoveným pro uzavření směnné smlouvy.

36.10 Řešení majetkoprávních vztahů (městský park) - informace

Usnesení č. 7715:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o řešení majetkoprávních vztahů v rámci výstavby městského parku s tím, že Ing. Grepl bude nadále pokračovat o prodej příp. pronájmu pozemků za účelem výstavby městského parku.

36.11 Bezúplatné převody pozemků s Olomouckým krajem

Usnesení č. 7716:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 6055/138 – ostatní plocha o výměře 438 m2, p.č. 6083/66 – ostatní plocha o výměře 513 m2, p.č. 7739/1 – ostatní plocha o výměře 2824 m2, p.č. 7739/2 – ostatní plocha o výměře 1955 m2, p.č. 7818/1 – ostatní plocha o výměře 756 m2, p.č. 7818/2 – ostatní plocha o výměře 1502 m2, p.č. 7899/1 – ostatní plocha o výměře 4009 m2 a p.č. 7899/2 – ostatní plocha o výměře 185 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj,

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7430/2 – ostatní plocha o výměře 28 m2, p.č. 7737/2 – ostatní plocha o výměře 15 m2 a p.č. 7737/3 – ostatní plocha o výměře 123 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 162/8 – ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Žešov, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

36.12 Bezúplatný převod movitého majetku

Usnesení č. 7717:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod movitých věcí - pomůcek a hraček z majetku města Prostějova, specifikovaných v příloze materiálu v celkové pořizovací hodnotě 17 003,50 Kč, do vlastnictví Základní školy a Dětského domova Prostějov, se sídlem Prostějov, Lidická 86, IČ 47922265.

36.13 Souhlas s užíváním městských pozemků v k. ú. Prostějov (INFOS LEAS, spol. s r. o.)

Usnesení č. 7718:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 36.13 Souhlas s užíváním městských pozemků v k. ú. Prostějov (INFOS LEAS, spol. s r. o.) s tím, že bude doplněn dle diskuse.

36.14 Zrušení překupního práva města Prostějova k pozemku p. č. 626 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7719:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 36.14 Zrušení překupního práva města Prostějova k pozemku p. č. 626 v k. ú. Krasice s tím, že bude doplněn dle diskuse.

36.15 Změna usnesení ZMP č. 17095 z 24.4.2007 (dohoda o splátkách)

Usnesení č. 7720:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17095 ze dne 24.4.2007, kterým bylo schváleno uzavření dohody s o uhrazení částky ve výši 14.841,- Kč ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně po dobu 22 měsíců jako škody města Prostějova v části týkající se výše a doby splátek tak, že částka ve výši 14.841,- Kč bude uhrazena ve splátkách ve výši 300,- Kč měsíčně po dobu 50 měsíců.

36.16 Revokace usnesení ZMP č. 16164 z 19.9.2006 a schválení dohody o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Usnesení č. 7721:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

  1. revokovat usnesení ZMP č. 16164 ze dne 19.9.2006 ve věci schválení prodeje částí pozemků p.č. 158/1, p.č. 153, p.č. 152/1 a p.č. 154, vše v k.ú. Prostějov, za účelem výstavby Domu knihy LIBREX se zahradní galerií,
  2. schválit zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2007/16/084 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím dne 11.5.2007 dohodou.

36.17 Revokace části usnesení ZMP č. 15103 z 26.4.2005 (výkup pozemků v k. ú. Prostějov)

Usnesení č. 7722:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 36.17 Revokace části usnesení ZMP č. 15103 z 26.4.2005 (výkup pozemků v k. ú. Prostějov).

36.18 Revokace usnesení ZMP č. 14268 z 9.11.2004 (prodej částí pozemku v k. ú. Prostějov)

Usnesení č. 7723:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č.14268 ze dne 9.11.2004 (schválení prodeje částí pozemku p.č. 2493/1 v k.ú. Prostějov).

36.19 Výpůjčka bytu v objektu šaten v areálu velodromu

Usnesení č. 7724:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y h l a š u j e

záměr výpůjčky bytu v 2. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č. 5997 v k.ú. Prostějov, v areálu velodromu na ulici Kostelecká, Domovní správě

Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ 26259893, na dobu neurčitou, za účelem ubytování správce velodromu. Domovní správa Prostějov, s.r.o., bude oprávněna uzavřít na užívání bytu

nájemní smlouvu s  tím, že takto získané nájemné bude použito na úhradu mzdy správci velodromu,

2) s c h v a l u j e

výpůjčku bytu v  2. nadzemním podlaží  objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č. 5997 v k.ú. Prostějov, v areálu velodromu na ulici Kostelecká, Domovní správě

Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ 26259893, na dobu určitou od 1. 9. 2007 do 30. 9.2007, za účelem ubytování správce velodromu. Domovní správa Prostějov, s.r.o., bude oprávněna uzavřít na

užívání bytu nájemní smlouvu s  tím, že takto získané nájemné bude použito na úhradu mzdy správci velodromu.

36.20 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí (výkupy pozemků v k. ú. Čechovice u Prostějova)

Usnesení č. 7725:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup části pozemku p.č. 346 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova, o výměře cca 1.180 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem cca 944.000,- Kč,

2) výkup částí pozemků p.č. 344/1 – orná půda, p.č. 344/2 – orná půda a p.č. 344/3 – orná půda, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova, o celkové výměře cca 885 m2 (přesné výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2, tj. celkem cca 708.000,- Kč,

3) výkup pozemku p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 630,- Kč/m2, tj. celkem 11.786.040,- Kč,

vše za následujících podmínek:

a) kupní ceny budou zaplaceny následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupních smluv do katastru nemovitostí a část kupní
ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

4) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

13.438.040,--

Výkupy pozemků p.č. 346, p.č. 344/1, p.č. 344/2, p.č. 344/3 a p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

13.438.040,--

Fond strategického rozvoje

36.21 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 6055/119 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 7726:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 6055/119 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 700 m2 Tenisovému klubu Prostějov, se sídlem Prostějov, Sportovní 1, IČ: 00205061, za účelem umístění a provozování nafukovací tenisové haly s tím, že výpůjčka bude sjednána na dobu určitou 20 let.

36.22 Návrh pravidel prodeje bytových domů

Usnesení č. 7727:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města Prostějova.

36.23 Výstavba komunikace na pozemku p. č. 1701/2 v k. ú. Prostějov - informace

Usnesení č. 7728:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o možnosti výstavby komunikace.

37.1 Svazek obcí Prostějov-venkov – žádost o finanční příspěvek na dostavbu cyklostezky Prostějov – Čelčice.

Usnesení č. 7729:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a ,

že město Prostějov nadále nebude participovat na dostavbě cyklistické stezky Prostějov – Čelčice.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                  Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 28. 8. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:18 | přečteno 275x | Věra Krejčí
load