Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 20. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 20. schůze Rady města Prostějova

konané 11. 9. 2007

Usnesení z 20. schůze Rady města Prostějova, konané 11. 9. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7730:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 20. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 11. 9. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora – OS LIPKA

Usnesení č. 7731:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 44 05 39 91

- na dofinancování poskytovaných sociálních služeb – částečné pokrytí provozních a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

- termín čerpání: do 15. 10. 2007 v částce 100.000,-- Kč a do 15. 11. 2007 v částce 50.000,-- Kč,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

150.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

150.000,-- Kč

komise sociální a zdravotní - ostatní neinvestiční výdaje

3. Delegování zástupců města Prostějova do DR HK Jestřábi Prostějov

Usnesení č. 7732:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vyslovit souhlas s členstvím RNDr. Aleny Raškové a Mgr. Jiřího Pospíšila, členů Zastupitelstva města Prostějova, v Dozorčí radě HK Jestřábi.

4. Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby

Usnesení č. 7733:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

1

900100

950.000,-

Bezbariérové město Prostějov-I.etapa

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

950.000,-

Fond rezerv a rozvoje

 

4.1 ROZOP kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7734:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, který se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

500.000,- Kč

opravy a udržování

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500.000,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

5. Revokace - schválení poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 na obnovu kulturních památek

Usnesení č. 7735:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

odst.

2 usnesení Rady města Prostějova č. 7706 ze dne 28.8.2007 (schválení znění smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Prostějova v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Prostějova v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007 dle předloženého návrhu.

6. Propojení Anglické a Určické v Prostějově (revokace usnesení, výkup části pozemku p.č. 6340/1 v k.ú. Prostějov)

Usnesení č. 7736:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat odst. 3) usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17139 ze dne 26. 6. 2007, kterým byl schválen výkup spoluvlastnického podílu id. 3/6 na části pozemku p. č. 6340/1 – orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 190 m2,

2) schválit výkup části pozemku p.č. 6340/1 – orná půda o výměře cca 190 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. celkem cca 114.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

7. Schválení pronájmu pozemků v ulici Úprkova

Usnesení č. 7737:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 140 o výměře 730 m2 a části pozemku p.č. 138 o výměře 45 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Úprkova na dobu určitou od 12. 9. 2007 do 17. 9. 2007, za nájemné v celkové výši 100.000,- Kč za sjednanou dobu nájmu, za účelem umístění a provozování lidové technické zábavy.

 

8. ROZOP kapitoly 90 – komunální služby (údržba veřejné zeleně)

Usnesení č. 7738:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně pro účel dosadby stromů na veřejných prostranstvích majetku města Prostějova ve výši 500 000 Kč

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

500 000

(údržba veřejné zeleně)

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

6

500 000

(Fond zeleně)

9.2 Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 7739:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

projednat pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na zasedání zastupitelstva města 30. 10. 2007. 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                    Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                        místostarosta města Prostějova

 

 

Prostějov 11. 9. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:24 | přečteno 227x | Věra Krejčí
load