Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 10. 2007

Usnesení z 21. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 10. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7740:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 21. schůze, konané dne 1. 10. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 7741:

Rada města Prostějova po projednání

o d v o l á v á

Ivanu Liškovou z funkce členky Komise životního prostředí na základě její vlastní žádosti,

b e r e   n a   v ě d o m í

- Zápis Komise koncepce a rozvoje města z 23. 8. 2007 s připomínkami dle diskuse,

- Zápis Kulturní komise z 10. 9. 2007,

- rezignaci Bc. Libora Vykopala na funkci člena osadního výboru Vrahovice ze dne 1. 10. 2007.

3. Jmenování řídícího a realizačního týmu projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Usnesení č. 7742:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vytvoření řídícího a realizačního týmu k projektu Zdravé město a místní Agenda 21;

j m e n u j e

Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu města, předsedou týmu

Miroslava Pišťáka, místostarostu města, členem týmu

Mgr. Michala Müllera, člena rady města, členem týmu

MUDr. Danuši Pelikánovou, členku zastupitelstva, členkou týmu

Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka městského úřadu, členem týmu

Bc. Jana Nagyho, ředitele městské policie, členem týmu

RNDr. Jaroslavu Tatarkovičovou, vedoucí odboru kancelář starosty, členkou týmu

Mgr. Jaroslava Svozila, vedoucího odboru sociálních věcí, členem týmu

Ing. Martinu Cetkovskou, vedoucí odboru životního prostředí, členkou týmu

Ing. Jaroslava Štěpaníka vedoucího odboru komunálních služeb, členem týmu

PaedDr. Františka Říhu, vedoucího odboru školství a kultury, členem týmu

Ing. Miroslava Nakládala, vedoucího odboru dopravy, členem týmu

Ing. Petru Pavláskovou, vedoucí oddělení rozvoje a investic, členkou týmu

Ing. Petru Mejzlíkovou, koordinátorku projektu, členkou týmu.

4. Připojení města Prostějova do projektu Ministerstva životního prostředí

Usnesení č. 7743:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

připojení města Prostějova do projektu „Zapojování veřejnosti do rozhodování v otázkách udržitelného rozvoje v partnerských městech TIMUR“;

p o v ě ř u j e

starostu města Ing. Jana Tesaře podpisem „Prohlášení o spolupráci“.

5. Poskytnutí daru v rámci kampaně „Na kolo jen s přilbou“

Usnesení č. 7744:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí daru (jízdního kola) v rámci kampaně „Na kolo jen s přílbou“ a knižních poukázek do literární soutěže k Evropskému dni bez aut;

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5194

6 290,00

(zvýšení položky dary)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

101300

6 290,00

(snížení položky Zdravé město – nákup služeb)

6. Inventarizace hospodářských prostředků ve správě města Prostějova 31. 12. 2007

Usnesení č. 7745:

Rada města Prostějova po projednání

1) j m e n u j e

ústřední inventarizační komisi k provedení inventarizace hospodářských prostředků ve správě města Prostějova k 31.12.2007 ve složení:

předseda komise:                        Miroslav Pišťák, místostarosta

členové komise:                           Bc. Radim Carda, vedoucí finančního odboru

Ing. Miroslav Grepl, vedoucí oboru správy majetku města

Bc. Libor Vykopal, vedoucí odboru správy a zabezpečení

Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí

PaedDr. František Říha, vedoucí odboru školství a kultury

Mgr. Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí

Ing. Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru komunálních služeb

Mgr. Leo Schlattauer, vedoucí odboru informační technologie

Mgr. Milan Cibulka,vedoucí právního oddělení odboru právního a personálního

tajemník komise:                        Emil Dadák, pracovník finančního odboru

2) u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

zpracovat do 15.10.2007 Harmonogram inventarizace k 31.12.2007 v souladu se Směrnicí č.7 – Inventarizace majetku a závazků,

vedoucím odborů MěÚ v Prostějově,

splnit úkoly schváleného Harmonogramu inventarizace k 31. 12. 2007,

Miroslavu Pišťákovi, místostarostovi města Prostějova,

zajistit projednání výsledků inventarizace předložené inventarizačními zápisy dílčích inventarizačních komisí v ústřední inventarizační komisi a zajistit vypracování souhrnného inventarizačního zápisu o výsledku provedené inventarizace do 29.2.2008,

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru,

předložit zápis ústřední inventarizační komise radě města Prostějova jako nedílnou součást projednání závěrečného účtu města Prostějova za rok 2007.

7. Ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějova“

Usnesení č. 7746:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit ukončení pořizování dokumentu „Regulační plán centra města Prostějov“.

8. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7747:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějov a obcemi Dětkovice a

Otinoves.

9. Zrušení veřejné soutěže o návrh parkovacího systému

Usnesení č. 7748:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zrušit veřejnou soutěž o návrh „ Návrh rozvoje systému parkování na území města Prostějova“.

10. Jmenování člena školské rady ZŠ a MŠ Prostějova, Melantrichova 60

Usnesení č. 7749:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

MUDr. Pavla Holíka členem Školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

11. Povolení výjimky z počtu žáků a studentů ve třídách škol

Usnesení č. 7750:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

povolit výjimku z počtu žáků a studentů ve třídách základní a střední školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 pro

- Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, po 32 žácích ve třídách 5.A a 5.B ZŠ pracoviště ul. Dr. Horáka 24,

- Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská 2, ve výši 32 žáků v 1. ročníku čtyřletého gymnázia pracoviště Studentská ul. 2.

12. Pořízení služebního automobilu pro Městskou knihovnu v Prostějově

Usnesení č. 7751:

Rada města Prostějova po projednání

n e s o u h l a s í

s tím, aby Městská knihovna v Prostějově zakoupila služební automobil z prostředků investičního fondu organizace.

13. Kolářovy sady – postup a koordinace prací

Usnesení č. 7752:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

postup prací v rámci realizace Regenerace parku Kolářovy sady dle var. C) dvě výběrová řízení, realizace částečně na podzim 2007, dokončení v roce 2008,

u k l á d á

Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,

předložit na příští schůzi rady rozpočtové opatření.

15. Sběrný dvůr Prostějov – investiční a provozní náklady akce

Usnesení č. 7753:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál s tím, že bude řešeno dle diskuse.

16. Cyklistická stezka za místním nádražím

Usnesení č. 7754:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

realizaci investiční akci „Cyklistická stezka za místním nádražím“ v rámci již schválených finančních prostředků pro rok 2007 na kapitole 60 (ORI), vedené pod org. číslem 91000000 – „Cyklistická stezka Olomoucká, Šmeralova, Krasice“,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města a Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zajistit realizaci cyklistické stezky Šmeralova a Krasice.

17. Veřejná finanční podpora:

17.1 Veřejná finanční podpora - Komise sociální a zdravotní

Usnesení č. 7755:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise sociální a zdravotní ve výši 9.710,-- Kč Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., okresní organizace, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 62 85 86 02

- na zajištění poskytování sociálních služeb a provoz půjčovny kompenzačních pomůcek – krytí provozních nákladů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

210100

9.710,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5909

210100

9.710,--Kč

ostatní neinvestiční výdaje - komise sociální a zdravotní

17.2 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí sociální a zdravotní

Usnesení č. 7756:

Rada města Prostějova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč Klubu stomiků Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov, IČ 49 92 14 47 na zajištění a organizaci zájezdu – doprava,

b) n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1) ve výši 135.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 44 15 98 54

- na charitní pečovatelskou službu – mzdové náklady

2) ve výši 100.000,-- Kč Charitě Prostějov, Sádky 14, Prostějov, IČ 44 15 98 54

- na Denní stacionář pro psychotiky - mzdové náklady

3) ve výši 214.722,-- Kč Centru pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, Náměstí Svobody 4, 750 00 Přerov, regionální pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov IČ 26 59 40 64

- společná žádost neziskových organizací zdravotně postižených

a) Prostějovští vozíčkáři, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČ 26 67 87 48

- na zajištění výletu

b) Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „ Sedmikráska“ , Kostelecká 17, Prostějov, IČ 64 43 91 78

- na nájemné, režijní náklady, renovace počítače

c) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní odbočka Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov IČ 65 39 94 47

- na úhradu provozních nákladů kanceláře a klubovny, telefon, internet, el. energie

d) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, IČ 75 07 41 33

- na nájemné včetně služeb, telefon, opravy, údržba, kancelářské potřeby, poštovné, poplatky, odborná literatura, semináře, besedy, cestovné

e) Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, reg. pracoviště Prostějov, Kostelecká 17, Prostějov, IČ 26 59 40 64

- na provozní náklady, kancelářské potřeby, telefon, internet, cestovné, poštovné

f) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „Radost“, Wolkerova 22, Prostějov, IČ 47 92 22 81

- na ozdravný a integrační pobyt rodičů s dětmi „Jaderské moře“.

17.3 Veřejná finanční podpora - OS LIPKA

Usnesení č. 7757:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,--Kč Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín 1, Prostějov, IČ 44 05 39 91

- na dofinancování poskytovaných sociálních služeb – částečné pokrytí provozních a mzdových nákladů včetně zákonných odvodů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

50.000,--Kč

neinvestiční transfery občanským sdružením

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

708000

50.000,-- Kč

nerozdělená VFP

17.4 Veřejná finanční podpora - Žádosti nedoporučené komisí pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7758:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova

1. ve výši 15.000,-- Kč Petru Šiškovi,  IČ 651 57 567

- na 3. ročník FUNBOX SKATECUP (ceny, propagace, zvuk. aparatura, odměny)

2. ve výši 30.000,-- Kč

- na dva titulové zápasy - Interkontinentální IBF v Itálii a Mezinárodní mistr Anglie (vitamínové přípravky, speciální strava, sauna, masáže, sportovní vybavení, cestovné, ubytování, jízdné, letenky).

17.5 Veřejná finanční podpora - Komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7759:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 5.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, IČ 479 20 653

- na výcvikový tábor mládeže a žákovský turnaj žáků (ceny, rozhodčí, nocležné, cestovné, pronájem)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 1, IČ 005 44 264

- na zabezpečení účasti hráče na mistrovství světa mládeže v šachu na rok 2007

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 11. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

10.000

(Neinvestiční transfery občanským sdružením)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

10.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

18. Rozpočtová opatření:

18.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7760:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5137

0

0

0

151.000,00

( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - OD )

11

6171

5169

0

0

0

150.000,00

( Pol. 5169 – Nákup ostatních služeb - OD )

11

6171

5171

0

0

0

150.000,00

( Pol. 5171 – Opravy a udržování )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5151

0

0

0

50.000,00

( Pol. 5151 – Studená voda )

11

6171

5153

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5153 – Plyn )

11

6171

6122

0

0

14110007

301.000,00

( Pol. 6122 – Rekonstrukce pracovišť odboru dopravy )

18.2 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7761:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1) - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5172

30.000,- Kč

zvýšení položky 5172 programové vybavení – grafické zobrazení rozmístění hlásičů

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5137

30.000,- Kč

snížení položky 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

2) - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5175

15.000,- Kč

zvýšení položky 5175 stravování během cvičení Krizového štábu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

15.000,- Kč

snížení položky 5169 nákup ostatních služeb (krizové řízení)

3) - zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5156

15.000,- Kč

zvýšení položky 5156 pohonné hmoty a maziva (JSDH města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5137

15.000,- Kč

snížení položky 5134 prádlo, oděv a obuv (JSDH města Prostějova)

18.4 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (odvod neinvestičních příspěvků)

Usnesení č. 7762:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

600.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

5331

0000200338

400.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova 60)

20

3319

5331

0000202030

200.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku Duha-KK u hradeb v PV, PO)

18.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ Kollárova)

Usnesení č. 7763:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 32.000,-- Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600336

32.000,-

(vybudování bezpečnostní dopadové plochy, úprava terénu na hřišti školní družiny ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200336

32.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4)

18.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (ZŠ J. Železného)

Usnesení č. 7764:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 440.000,-- Kč;

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

0000600337

440.000,-

(instalace docházkového a kamerového systému v ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3113

2122

0000200337

440.000,-

(odvod příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ JŽ PV, Sídliště svobody 24/79)

18.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 60 – rozvoj a investice (MŠ Smetanova)

Usnesení č. 7765:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, PO,

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 51.000,-- Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3111

6121

0000600328

51.000,-

(pořízení dětského zabudovaného kolotoče do zahrady MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3111

2122

0000200328

51.000,-

(odvod příspěvkové organizace – MŠ PV, Smetanova ul. 24, PO)

18.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD regenerace sídl. E. Beneše)

Usnesení č. 7766:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

117000000

250 000

PD – Regenerace panelového sídliště E. Beneše

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

250 000

Rezerva RMP

18.12 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD regenerace sídl. Dolní)

Usnesení č. 7767:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

124000000

250 000

PD – Regenerace panelového sídliště ul. Dolní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

250 000

Rezerva RMP

18.13 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (kotelna v ML)

Usnesení č. 7768:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

62000000

240 000

Městské lázně – kotelna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

240 000

Rezerva RMP

18.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice)

Usnesení č. 7769:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

5171

600332

19 830

MŠ Čechovice – škodní událost

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707076

19 830

Havarijní fond

18.17 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Národní dům)

Usnesení č. 7770:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3322

5137

89 156

Národní dům – mobiliář interiéru – nábytek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

1

42000000

89 156

Národní dům – restaurace, vývařovna, výčep, zázemí, EZS

18.18 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD VO Smetanova ul.)

Usnesení č. 7771:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

125000000

25 000

PD VO Smetanova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

25 000

Rezerva RMP

18.19 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunikace Padlých hrdinů)

Usnesení č. 7772:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

5169

25 000

Komunikace Padlých hrdinů – sondy a návrh

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

25 000

Rezerva RMP

18.20 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce ul. Ruská)

Usnesení č. 7773:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

121000000

3 500 000

Rekonstrukce ulice Ruská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

3 500 000

Rezerva RMP

18.21 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (úprava položek)

Usnesení č. 7774:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5151

900300

5331,-

Komunální služby – vodné

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900300

5 331,-

Komunální služby – Čištění města

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

900400

1 880 000,-

Komunální služby – obnova dětských hřišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

1 880 000,-

Komunální služby – Veřejná zeleň

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

6121

900400

350 500,-

Komunální služby – obnova dětských hřišť

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

350 500,-

Komunální služby – Veřejná zeleň

18.22 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (přesun v rámci kapitoly)

Usnesení č. 7775:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

6121

900100

2 516 506,-

Komunální služby - Komunikace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

2 516 506,-

Komunální služby - Komunikace

18.23 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (signalizační zařízení)

Usnesení č. 7776:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5169

900100

64 000,-

Komunální služby - Úprava SSZ na městském silničním okruhu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

64 000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

18.24 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor (Národní dům)

Usnesení č. 7777:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5171

9101

180 260,-

Opravy bytů a nebytových prostor

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

2111

9101

180 260,-

Opravy bytů a nebytových prostor – přijaté pojistné náhrady

18.25 ROZOP kapitoly 41 – doprava

Usnesení č. 7778:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) návrh pracovní skupiny pro řešení záležitostí městské hromadné dopravy nechat zpracovat firmou UDIMO Ostrava s.r.o. návrh jízdních řádů městské hromadné dopravy v Prostějově ve dvou variantách dle závěrů studie městské hromadné dopravy

b) rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

83.300,--

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

6171

5166

83.300,--

Konzultantské poradenské a právní služby

Zpracování jízdních řádů městské hromadné dopravy v Prostějově ve dvou variantách dle závěrů Studie městské hromadné dopravy v Prostějově

18.26 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (osvětlení ul. Krapkova)

Usnesení č. 7779:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3631

6121

100000000

125.000

PD VO Krapkova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

125.000

Rezerva RMP

19. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

19.1 Zpráva o provozu Aquaparku v sezoně 2007

Usnesení č. 7780:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o provozu Aquaparku v sezoně 2007.

19.2 Ubytovací řád ubytovny na ul. Kostelecká 17

Usnesení č. 7781:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) ubytovací řád ubytovny Kostelecká 17 dle předloženého návrhu,

b) ceník ubytování Kostelecká 17 dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2008

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o hospodaření domu Kostelecká 17 dle předloženého návrhu.

19.3 Náležitosti smlouvy o prodeji podniku nebo části podniku

Usnesení č. 7782:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

náležitosti smlouvy o prodeji podniku dle důvodové zprávy.

19.4 Pozastavení nakládání s městskými byty

Usnesení č. 7783:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 19.4 Pozastavení nakládání s městskými byty.

19.5 Návrh výše nájemného v DPS na ul. Polišenského 4467/3

Usnesení č. 7784:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

nájemné v nové zástavbě v domě s pečovatelskou službou na ul. Polišenského č. 4467/3 ve výši 17,14 Kč/m².

19.6 Sleva na nájemném za užívání bytu – Švýcarská 2

Usnesení č. 7785:

Rada města Prostějova po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

žádost o slevu z nájmu po dobu 11 měsíců od 1.1.2006 do 30.11.2006 pro nájemce domu na ulici Švýcarská 2 v Prostějově dle důvodové zprávy.

19.7 Sleva na nájemném za užívání bytu – Svatoplukova 15

Usnesení č. 7786:

Rada města Prostějova po projednání předloženého materiálu

s c h v a l u j e

žádost o slevu z nájmu odpovídající celkové částce 3.640,- Kč po dobu 2,5 měsíce od 26.5.2007 do 7.8.2007 pro nájemce domu na ulici Svatoplukova 15 v Prostějově dle důvodové zprávy.

19.8 Změna v osobě nájemce NP – Pernštýnské nám. 4

Usnesení č. 7787:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 94,4m2 na Pernštýnském nám. č.183/4 v Prostějově

z: Eleonora Kosová, IČ 44048076 (nájemce) a společník

na: Jarmila Jelínková, IČ 42696623.

19.9 Schválení pronájmu parkovacího místa – Hacarova 2

Usnesení č. 7788:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem parkovacího místa v domě s pečovatelskou službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově

- za účelem parkování vozidla ve vlastním užívání

- za roční nájemné ve výši 6.500,-Kč, s inflační doložkou.

19.10 Schválení pronájmu NP – HŽP Aréna Prostějov

Usnesení č. 7789:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 28m2 v HŽP Aréně Prostějov, U Stadionu č,p,4452, Prostějov, přímému zájemci

- Martinu Tomigovi, IČ 75674807

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.500,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem provozování rychlého občerstvení.

19.12 Schválení pronájmu NP – DS na Olomoucké ul.

Usnesení č. 7790:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 47,6m2 v domě služeb na Olomoucké ulici č.p.4181 v Prostějově

- Jaroslavu Kvapilovi, IČ 60695421

- za nabídnuté nájemné ve výši 500,-Kč/m2/rok, tj.23.800,-Kč/rok, s inflační doložkou

- za účelem zřízení a provozování prodejny se smíšeným zbožím.

19.13 Schválení pronájmu NP – DPS na ul. Polišenského 1

Usnesení č. 7791:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor č.790 o celkové rozloze 61,9m2 v DPS v Polišenského ulici č.4380/1 v Prostějově

- CHARITĚ PROSTĚJOV, se sídlem Sádky 14, 796 01 Prostějov, IČ 44159854

- za nabídnuté roční nájemné ve výši 12000,-Kč, s inflační doložkou

- za účelem rozšíření sociálních služeb Charity Prostějov o denní ambulantní služby pro dospělé osoby s chronickým onemocněním, tzv. Denní stacionář.

19.14 Návrh prominutí poplatků z prodlení

Usnesení č. 7792:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení dle důvodové zprávy.

20. Majetkoprávní záležitosti:

20.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Vrahovice

Usnesení č. 7793:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 93/1 - ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 444/4 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7794:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 444/4 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 27 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného 200,- Kč/m2, t.j. 5 400,- Kč/rok,

c) způsob placení nájemného předem,

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,

e) odstavná plocha bude vydlážděna zatravňovacími panely.

20.5 Prodej objektu Sádky 3 v Prostějově

Usnesení č. 7795:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov za kupní cenu ve výši 1.300.000,- Kč (prodej bude realizován do podílového spoluvlastnictví – každému kupujícímu id. 1/4) za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

20.6 Revokace usnesení ZMP č. 17082 z 24. 4. 2007 (prodej p. č. 6059/6 v k. ú. Prostějov)

Usnesení č. 7796:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení ZMP č. 17082 ze dne 24.4.2007, kterým byl schválen prodej části pozemku p.č. 6059/6 v k.ú. Prostějov o výměře cca 2 m2 .

20.7 Vyhlášení záměru pronájmu reklamních ploch umístěných na přívěsu na přepravu kol pro cyklobus Prostějov - Drahanská vrchovina

Usnesení č. 7797:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu 2 částí plochy přívěsu na přepravu kol pro cyklobus Prostějov-Drahanská vrchovina registrační značky 1M7-08-08, a to reklamní plochy na boční straně přívěsu o velikosti 4,9 x 1,9 metru a reklamní plochy na zadní straně přívěsu o velikosti 2 x 1,9 metru, za účelem umístění komerční reklamy za nabídnuté nájemné v minimální výši 1.000,- Kč/m2 reklamní plochy/rok.

20.8 Vyhlášení záměru pronájmu části fasády objektu na ul. Plumlovská 33

Usnesení č. 7798:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části plochy fasády objektu na ul. Plumlovská 33 v Prostějově č.p. 852 na p.č. 1397 v k.ú. Prostějov o výměře 1,37 m2 Andreji Khýrové, IČ: 74363484 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění 2 ks navigačních tabulí o rozměrech 0,38 x 1,37 metru a 0,85 x 1 metr za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné je stanoveno ve výši 1.370,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

20.10 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 416/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7799:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 416/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 82 m2 vlastníkům objektu bydlení č.p. 308 (Pod Kosířem 43 v Prostějově) na pozemku p.č. 422 v k.ú. Prostějov,  za následujících podmínek:

  1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  2. nájemné bude stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/rok, tj. 410,- Kč ročně, a bude placeno ročně předem,
  3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.
  4. způsob oplocení bude odsouhlasen pronajímatelem.

20.11 Vyhlášení záměru pronájmu půdních prostor v objektu Slovenská 12

Usnesení č. 7800:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu půdních prostor o celkové výměře 40 m2 v objektu na ul. Slovenská 12 v Prostějově č.p. 2546 na p.č. 4618 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví města Prostějova za účelem rozšíření bytové jednotky č. 1 v domě na ul. Slovenská 12 v Prostějově za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do započetí s užíváním bytových prostor v pronajatých prostorách v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nejdéle však do 31.12.2008,

b) nájemné bude činit 20,- Kč/m2/měsíc, tj. celkem 800,- Kč měsíčně,

c) nájemné bude placeno měsíčně předem.

20.12 Změna využití pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Prostějov - informace

Usnesení č. 7801:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace, uvedené v materiálu č. 20.12 Změna využití pozemku p.č. 1701/2 v k.ú. Prostějov.

20.14 Ukončení smlouvy o výpůjčce

Usnesení č. 7802:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy č. 99/16/099 ze dne 29.6.1999 o výpůjčce hmotného movitého majetku - 1 ks dřevěného stánku, uzavřené mezi městem Prostějov jako půjčitelem a Základní školou Prostějov, se sídlem Prostějov, Kollárova ul.4 , IČ 47922494, jako vypůjčitelem, a to dohodou.

20.17 Bezúplatný převod hmotného majetku

Usnesení č. 7803:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod hmotného movitého majetku uvedeného v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 583 395,00 Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov, IČ 00402362.

20.18 Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemku p. č. st. 626 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7804:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemku p.č. st. 626 v k.ú. Krasice.

20.19 Informace – polní cesta k Záhoří

Usnesení č. 7805:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál č. 20.19 Informace – polní cesta k Záhoří.

20.20 Informace - plnění usnesení ve věci přenesení pravomocí rady na OSMM

Usnesení č. 7806:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4.11.2003 a č. 6340 ze dne 4.10.2005.

20.21 Informace – Tetín 1

Usnesení č. 7807:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

materiál č. 20.21 Informace – Tetín 1.

21. Bytové záležitosti:

21.1 Návrh uzavření NS

Usnesení č. 7808:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

21.2 Návrh uzavření NS v DPS

Usnesení č. 7809:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

22. Různé:

22.1 Přijetí věcného daru – pořadačů

Usnesení č. 7810:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) přijetí věcného daru – 1 tisíc použitých pořadačů s plastovými obaly od Ing. Ivan Sabo – Elsyst Enginnering, IČO: 15238199,

b) uzavření darovací smlouvy dle přiloženého návrhu.

22.2 Žádost Českého zahrádkářského svazu, Prostějov

Usnesení č. 7811:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím závěsného znaku města Prostějova v místnosti kulturního klubu DUHA v době konání „Výstavy ovoce, zeleniny a květin“. Souhlas se uděluje Českému zahrádkářskému svazu, územnímu sdružení Prostějov, Daliborka 3, Prostějov, IČ 433829 v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

22.3 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7812:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

j m e n u j e

Mgr. Jiřího Snášela, člena Zastupitelstva města Prostějova, členem dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o..

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                                  Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 1. 10. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:30 | přečteno 350x | Věra Krejčí
load