Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 22. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 22. schůze Rady města Prostějova

konané 9. 10. 2007

Usnesení z 22. schůze Rady města Prostějova, konané 9. 10. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7813:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 22. schůze, konané dne 9. 10. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Příprava 9. zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 7814:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 30. 10. 2007 v přednáškovém sále Národního domu.

2.1 Závěry z jednání Komise dopravy ze dne 24. 9. 2007

Usnesení č. 7815:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry z jednání Komise dopravy ze dne 24. 9. 2007;

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

1. zajistit realizaci cyklistické stezky na ul. Vrahovická dle doporučení dopravní komise,

2. zadat zpracování PD kruhové křižovatky na Petrském nám.,

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2212

6121

126000000

500 000,00

(PD kruhové křižovatky na Petrském nám.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

500 000,00

(rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

3. Organizační struktura a Organizační řád Městské policie Prostějov

Usnesení č. 7816:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1. Organizační strukturu včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí Městské policie Prostějov s účinností ke dni 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu;

2. Organizační řád Městské policie Prostějov s účinností od 1. 1. 2008;

3. Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie Prostějov na 57 s účinností od 1. 1. 2008.

4. Půjčky obyvatelům v souvislosti se změnou využití lokality U Sv. Anny

Usnesení č. 7817:

Rada města Prostějova po projednání

I. b e r e   n a   v ě d o m í

předložené průběžné informace o plnění podmínek v souvislosti s poskytnutím půjček na úhradu bydlení v souvislosti se změnou využití lokality U Svaté Anny;

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) potvrdit, že příjemci půjček, uvedení v důvodové zprávě, splnili podmínky sjednané smlouvami o půjčce, uzavřenými s městem Prostějovem a současně potvrdit, že město Prostějov z tohoto důvodu v souladu s článkem druhým uvedených smluv nepožaduje vrácení poskytnutých půjček,

2) schválit uzavření písemné dohody o prominutí dluhu v plné výši z důvodů splnění podmínek sjednaných smlouvami o půjčce, a to podle vzoru, který tvoří přílohu materiálu.

5. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na období 2008-2010

Usnesení č. 7818:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 5 Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2008 – 2010 na příští schůzi rady.

6. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2008 – verze I.

Usnesení č. 7819:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 - verze I. dle předloženého materiálu,

r o z h o d l a

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto:

 1. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi kulturní RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 400 000,--;
 2. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro výchovu a vzdělávání RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 240 000,--;
 3. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi pro mládež a tělovýchovu RMP v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 720 000,--;
 4. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro „Grantový systém“ v rámci kapitoly 20 - Školství a kultura ve výši Kč 700 000,--;
 5. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi sociální a zdravotní RMP v rámci kapitoly 21 - Sociální věci ve výši Kč 480 000,--;
 6. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi životního prostředí RMP v rámci kapitoly 40 - Životní prostředí ve výši Kč 240 000,--;
 7. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky pro Komisi prevence kriminality RMP v rámci kapitoly 41 - Doprava ve výši Kč 200 000,--;
 8. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši Kč 50 000 000,--;
 9. zřídit u kapitoly 70 - Finanční odbor rezervu pro havarijní a krizové situace ve výši Kč 4 300 000,--;
 10. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 50 – Správa majetku města na regeneraci MPZ a MPR v celkové výši Kč 1 000 000,--;
 11. zařazení finančních prostředků na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky VFP bude projednáno na příští schůzi rady;
 12. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako výtěžek z VHP v celkové výši Kč 4 900 000,--;
 13. zařadit do návrhu rozpočtu fin. prostředky na konzultační, poradenské a právní služby pro jednotlivé odbory u kapitoly 70 – Finanční odbor jako nerozdělené prostředky v celkové výši Kč 500 000,--;

u k l á d á

 1. správcům kapitol,

 2. zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze I.,
 3. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

 4. předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 jako verzi II. k projednání RMP dne 6.11.2007.

6.1 Doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008 v kapitole 20

Usnesení č. 7820:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

doplnění návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008 v kapitole 20 – školství a kultura o neinvestiční výdaje RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 45.000,- Kč na příslušenství pro doskočiště pro skok vysoký.

7. Změna právní úpravy místního poplatku za komunální odpad

Usnesení č. 7821:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „ poplatek

za komunální odpad“) s tím, že sazba poplatku za komunální odpad na rok 2008 bude stanovena ve výši 492,-- Kč, celkem ( částka dělitelná 12), z toho v článku 7 odst. 1 písm. a) ve výši 242,-- Kč, v článku 7 odst. 1 písm. b) ve výši 250,- Kč.

8. OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Usnesení č. 7822:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem dle předloženého návrhu.

9. Pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov – doplnění návrhů

Usnesení č. 7823:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova zahrnout návrhy č. 36/38, 36/39 a 38) do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

10. Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2007-2008

Usnesení č. 7824:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na zimní období 2007 – 2008 dle předloženého návrhu.

11. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

Usnesení č. 7825:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky Měření rychlosti vozidel, monitorování jízdy na červenou a vymáhání nedoplatků na pokutách na katastrálním území města Prostějova

ve složení:

členové:                                                                náhradníci:

Mgr. Vlastimil Uchytil, místostarosta                Ing. Pavel Drmola, místostarosta

Ing. Miroslav Nakládal, odbor dopravy              Zdeňka Barvová, odbor dopravy

Ing. Jaroslav Tůma, odbor dopravy                   Jaroslav Pavlíček, odbor dopravy

Miroslav Mikulka, odbor dopravy                       Vladimír Hutera, odbor dopravy

Ing. Emil Mohr, odbor dopravy                           Bc. Marek Malínek, odbor dopravy.

12. Úprava jízdného v MHD

Usnesení č. 7826:

Rada města Prostějova po projednání

1) s c h v a l u j e

úpravu jízdného v městské hromadné dopravě v Prostějově od 1. 1. 2008 podle pravidel Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s výjimkami podle předloženého návrhu;

2) u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zajistit realizaci schválené úpravy jízdného, podle předloženého návrhu od 1. 1. 2008.

13. Souhlas s výpůjčkou NP - ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7827:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s výpůjčkou nebytových prostor k účelu ubytování účastníků výcvikového tábora sportovní gymnastiky mládeže v prostorách ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 ve dnech 27. do 28. října 2007.

14. Pořízení interaktivní tabule a dataprojektoru pro ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 4

Usnesení č. 7828:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4 zakoupila interaktivní tabuli a dataprojektor z investičního fondu organizace.

15. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí VFP – JUNIOR AEROBIC KLUB Prostějov

Usnesení č. 7829:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/21 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory JUNIOR AEROBIC KLUBU Prostějov, Hlaváčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČ 266 56 981, který se týká doplnění účelu dotace o pronájem tréninkového sálu.

15.1 Veřejná finanční podpora 2007– oblast výchovy a vzdělávání

Usnesení č. 7830:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro výchovu a vzdělávání

1. ve výši 10.000,-- Kč Hanáckému klubu plastikových modelářů při AMK Minerva Prostějov, Olomoucká 207a, Prostějov, IČ 441 60 119

- na pronájem sálu, ceny do soutěže „Prostějovská 72“ soutěž plastikových modelářů

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

2. ve výši 20.000,-- Kč Střední odborné škole průmyslové a SOU strojírenskému Prostějov, Lidická 4, IČ 696 50 721

- na tisk almanachu k 65. výročí založení školy

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

3. ve výši 11.000,-- Kč Junáku - svazu skautů a skautek ČR o. s. , Prostějov, Šmeralova ul., IČ 163 67 596

- na montáž přístřešku pódia, pronájem laviček k pódiu – oslavy 100 let skautingu, dětský den

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

4. ve výši 35.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3, IČ 479 22 206

- na uspořádání koncertu k 100. výročí Národního domu v Prostějově

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2007

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5222

0000204100

11 000,--

(neinv. transfery občanským sdružením)

0020

3299

5229

0000204100

10 000,--

(ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným.organizacím)

0020

3299

5339

0000204100

55 000,--

(neinv.příspěvky ostatním příspěv.organizacím)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0020

3299

5909

0000204100

76 000,--

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené)

16. Rozpočtová opatření:

16.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty (Muzeum Prostějovska)

Usnesení č. 7831:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3315

6121

53 000,00

(zvýšení položky – nasvětlení sálu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102500

53 000,00

(snížení položky – 100 let Národního domu – nákup materiálu)

16.3 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 7832:

Rada města Prostějova po projednání

1) r o z h o d l a

zadat zakázku malého rozsahu na kácení dřevin v parku Kolářovy sady dle projektu Regenerace parku Kolářovy sady obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ: 26 22 41 78;

2) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

3475

5169

1 500 000

(kácení dřevin)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 500 000

(rezerva RMP pro ROZOP)

16.4 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (měření rychlosti)

Usnesení č. 7833:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2299

2210

0041

1,000.000,-

Přijaté sankční platby

Jedná se o příjmy z pokut získaných provozem stacionárního měřiče průjezdu na červenou a rychlosti vozidel

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2299

5164

0041

15 000,--

Nájemné

Jedná se o úhradu nájemného za stacionární měřič průjezdu na červenou a rychlosti vozidel.

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2299

5169

0041

500 000,--

Nákup ostatních služeb

Jedná se o služby spojené s užíváním podpůrného systému určeného pro zpracování výsledků měření stacionárního měřiče průjezdu na červenou a rychlosti vozidel.

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

 

8115

1

 

485 000,--

FRR

 

 

16.5 Rozpočtové opatření kapitoly 41 – doprava (skupina prevence)

Usnesení č. 7834:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 20.000,- Kč na nákup propagačních předmětů pro potřeby skupiny prevence Městské policie Prostějov;

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

5311

5909

410600

20.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Prostředky komise prevence kriminality

-  zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2223

5139

 

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

Jedná se o nákup materiálu (reflexní pásky, samolepky a přívěsky, nažehlovací obrázky, klíčenky) pro potřeby skupiny prevence kriminality Městské policie Prostějov.

16.6 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (nákup lednic)

Usnesení č. 7835:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. nákup lednic pro bytové jednotky v 5.-7. podlaží ubytovny v Kostelecké ul. 17 v Prostějově;

2. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3612

5137

21.309,--

DHDM – vybavení Kostelecká 17

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5169

21.309,--

Nákup služeb – Společenský dům Prostějov

16.7 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (FSR)

Usnesení č. 7836:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3639

3111

8.868.930,--

Příjmy z prodeje pozemků

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

8.868.930,--

Fond strategického rozvoje

16.8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města (přesun položek)

Usnesení č. 7837:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

6122

421.092,- Kč

hydraulická regulace ÚT v objektu Tylova 44 v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6171

5171

421.092,- Kč

opravy a udržování

17. Záležitosti DSP, s. r. o. - změna v osobě nájemce NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 7838:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 169,31m2 na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově

z: Radek Jano,  IČ 426 96 291

na: Vladimír Krč, IČ 133 89 181.

17.1 Pronájem ledové plochy HK Jestřábi

Usnesení č. 7839:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o pronájmu ledu HK Jestřábi.

18. Majetkoprávní záležitosti:

18.1 Prodej částí pozemku p. č. 273/23 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7840:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej částí pozemku p.č. 273/23 – ost.plocha v k.ú. Krasice o výměře 11 m2 (dle zpracovaného geometrického plánu označeny jako p.č. 273/30 – ost.plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Krasice a p.č. 273/31 – ost.plocha o výměře 6 m v k.ú. Krasice) Společenství vlastníků Krasická 43, 45, se sídlem, Krasická 3933/43, 796 01 Prostějov, IČ: 27668525, za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena ve výši 50,-- Kč/m2, celkem 550,-- Kč, a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

18.2 Propojení Anglické a Určické (směna pozemků Černohousová, Kulíšková, Novosadová)

Usnesení č. 7841:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

v souvislosti s akcí „Propojení Anglické a Určické v Prostějově“ (investor město Prostějov) záměr směny částí pozemků p.č. 6327/1 – orná půda o výměře cca 1.230 m2, p.č. 7783/3 – orná půda o výměře cca 595 m2 a p.č. 6326/1 – orná půda, vše v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.740 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), ve vlastnictví města Prostějova, za část pozemku p.č. 6336/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 430 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) a pozemek p.č. 5926 – ost. plocha o výměře cca 4.135 m2 v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

a) směna bude provedena bez finančního vyrovnání,

b) daň z převodu nemovitostí, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckých posudků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

18.4 Zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 6020/176 a p. č. 6020/166 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7842:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/176 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2 a p.č. 6020/166 – orná půda o výměře 399 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Polišenského.

18.5 Revokace usnesení rady č. 7028 z 16. 1. 2007 (pronájem části p. č. 121 v k. ú. Čechůvky)

Usnesení č. 7843:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7028 ze dne 16. 1. 2007 (schválení pronájmu části pozemku p.č. 121 – ostatní plocha v k.ú. Čechůvky).

18.6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7924 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7844:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7924 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:

 1. výpůjčka bude sjednána na dobu určitou 15 let,
 2. vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

18.7 Souhlas s užíváním pozemků ve vlastnictví mě sta Prostějova a schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

Usnesení č. 7845:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 18.7 Souhlas s užíváním pozemků ve vlastnictví mě sta Prostějova a schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu na příští schůzi rady s tím, že bude doplněn dle diskuse.

18.8 Odkup pozemků v průmyslové zóně sektor G

Usnesení č. 7846:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

1) výkup pozemku p.č. 7350 – orná půda o výměře 11715 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 4.100.250,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

2) výkup pozemku p.č. 7349 – orná půda o výměře 3361 m2 v k.ú. Prostějov od podílových spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 1.680.500,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

3) výkup pozemků p.č. 7347 – orná půda o výměře 3082 m2 a p.č. 7348 – orná půda o výměře 1332 m2, oba v k.ú. Prostějov, od podílových spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 2.207.000,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

4) výkup pozemků p.č. 7343 – orná půda o výměře 3654 m2 a p.č. 7344 – orná půda o výměře 3959 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 3.806.500,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

5) výkup pozemku p.č. 7342 – orná půda o výměře 3655 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 1.827.500,- Kč, za následujících podmínek:

 1. část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3% (záruka pro zaplacení daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
 2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,

6) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

6409

6130

7

0035000000

13.621.750,-

Výkup pozemků v sektoru G průmyslové zóny

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

7

13.621.750,-

Fond strategického rozvoje

18.9 Nebytové prostory ve dvorním traktu domu na nám. T. G. Masaryka 19

Usnesení č. 7847:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace uvedené v materiálu č. 18.9 Nebytové prostory ve dvorním traktu domu na nám. T. G. Masaryka 19 s tím, že na příští schůzi rady bude předložen materiál s návrhem konkrétního řešení příp. ve variantách.

19. Různé:

19.1 Žádost o užití znaku města – Sbor Církve bratrské

Usnesení č. 7848:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na pozvánkách a plakátech na akci „Den pro Izrael“. Souhlas se uděluje Sboru Církve bratrské, Šárka 10a, 796 01 Prostějov v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

19.2 Muzeum Prostějovska – žádost o převzetí záštity nad výstavou 110 let gobelinu na Moravě

Usnesení č. 7849:

Rada města Prostějova po projednání

p ř e b í r á

záštitu na reprezentativní výstavou 110 let umění gobelinu na Moravě, která se bude konat v Muzeu Prostějovska ve dnech 15. listopadu 2007 – 27. ledna 2008.

19.3 Žádost o schválení výjimky z ubytovacího řádu ubytovny na ul. Kostelecká 17

Usnesení č. 7850:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výjimku z ubytovacího řádu ubytovny na ul. Kostelecká 17 s tím, že výjimka platí do 31. 12. 2007.

19.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (SPŠO)

Usnesení č. 7851:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3122

6121

607008

29 000

SPŠO počítačová učebna

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

29 000

Rezerva RMP

19.7 Burza středních škol

Usnesení č. 7852:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

partnerství při organizaci 13. přehlídky středních škol, která se uskuteční ve Společenském domě v Prostějově ve dnech 7. – 8. 11. 2007.

19.8 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy – nabídka zpracování projektů

Usnesení č. 7853:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

RNDr. Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí odboru kancelář starosty,

zajistit zpracování žádosti o dotaci na neinvestiční projekt Mezinárodní sympozium sochařů (národní dotační titul) dle uvedené nabídky.

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                         Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                             místostarosta města Prostějova

Prostějov 9. 10. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:36 | přečteno 196x | Věra Krejčí
load