Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 23. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 23. schůze Rady města Prostějova

konané 23. 10. 2007

Usnesení z 23. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 10. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7854:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 23. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 23. 10. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Souhlasné prohlášení absolutní neplatnosti směnné smlouvy

Usnesení č. 7855:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, IČ 70885940, o uznání absolutní neplatnosti směnné smlouvy č. 2006/16/155 ze dne 10.07.2007, týkající se směny pozemků v k.ú. Stichovice tvořících součást plochy neveřejného civilního letiště Stichovice za pozemky v k.ú. Prostějov nacházející se pod budovami stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Prostějově, s právními účinky vkladu ke dni 27.9.2006, pro rozpor se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

3. Organizační struktura a Organizační řád Městské policie Prostějov – změna usnesení

Usnesení č. 7856:

Rada města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

své usnesení č. 7816 ze dne 9. 10. 2007,

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

  • Organizační strukturu včetně systemizace pracovních míst a pracovních funkcí Městské policie Prostějov s účinností ke dni 1. 12. 2007 dle předloženého návrhu;
  • Organizační řád Městské policie Prostějov s účinností od 1. 12. 2007;
  • Celkový počet zaměstnanců zařazených do Městské policie Prostějov na 57 s účinností od 1. 12. 2007.

5. Zadání veřejné zakázky „Komunikace a parkoviště na Sídlišti Svobody před bloky 2,3,4,5“

Usnesení č. 7857:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d la

zadat veřejnou zakázku „Komunikace a parkoviště na Sídlišti Svobody před bloky 2,3,4,5“ uchazeči ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., na základě doporučení hodnotící komise;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi , vedoucímu odboru rozvoje a investic,

podniknout příslušné administrativní úkony, směřující k podpisu smlouvy o dílo.

6. Zadání veřejné zakázky DDM Sportovní centrum - kanalizace Olympijská

Usnesení č. 7858:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

rozšířit akci „DDM Sportovní centrum“ o realizaci kanalizace a vyzvat formou výzvy k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění zhotovitele díla Pozemstav Prostějov a.s.;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

1. zadat veřejnou zakázku DDM Sportovní centrum – kanalizace Olympijská v souladu s usnesením;

2. předložit Radě města Prostějova rozpočtové opatření na zajištění podílu vlastních finančních zdrojů.

 

7. Zrušení zadání veřejné zakázky „Husovo náměstí komunikace I.etapa“

Usnesení č. 7859:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zrušit zadání veřejné zakázky „Husovo náměstí komunikace I. etapa“ na základě doporučení hodnotící komise;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

podniknout příslušné administrativní úkony, směřující ke zrušení zadání veřejné zakázky.

8. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura

Usnesení č. 7860:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5166

40.460,-

(Konzultační, poradenské a právní služby – Městská knihovna Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5139

40.460,-

(Nákup materiálu j. n.)

9. Zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Ruská“

Usnesení č. 7861:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d la

zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Ruská“ uchazeči Pozemstav Prostějov, a.s.;

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi , vedoucímu odboru rozvoje a investic,

podniknout příslušné administrativní úkony, směřující k podpisu smlouvy o dílo.

 

 Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                     Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                               místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 24. 10. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:41 | přečteno 183x | Věra Krejčí
load