Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 24. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 24. schůze Rady města Prostějova

konané 30. 10. 2007

Usnesení z 24. schůze Rady města Prostějova, konané 30. 10. 2007

 

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7862:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 24. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 30. 10. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

2. Prodej objektu Sádky 3 v Prostějově

Usnesení č. 7863:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

novou nabídku na odkup objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov, doručenou na podatelnu MěÚ v Prostějově dne 29.10.2007,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej objektu bydlení č.p. 1626 (Sádky 3 v Prostějově) na pozemku p.č. 2939 a pozemku p.č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 251 m2, vše v k.ú. Prostějov, dle usnesení Rady města Prostějova č. 7795 ze dne 1.10.2007.

 

 Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                             Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                      místostarosta města Prostějova

 

 Prostějov 30. 10. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

 

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:47 | přečteno 203x | Věra Krejčí
load