Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 25. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 25. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 11. 2007

Usnesení z 25. schůze Rady města Prostějova, konané 6. 11. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7864:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 25. schůze, konané dne 6. 11. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada LmP, s. r. o.

Usnesení č. 7865:

Rada města Prostějova v působnosti valné hromady obchodní společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

1. nákup lesnického traktoru pro pěstební činnost;

2. navýšení nájemného v roce 2007 o 2,000.000 Kč.

3. Valná hromada DSP, s. r. o.

3.1 Pronájem ledu HK Jestřábi

Usnesení č. 7866:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o pronájmu ledové plochy HK Jestřábi.

3.2 Doplnění atrakcí – Aquapark

Usnesení č. 7867:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

navržený postup při doplnění atrakcí v MOSC.

3.3 Schválení uzavření kupních smluv na prodej kotelen K2 a K4

Usnesení č. 7868:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupních smluv na odprodej kotelen K2 a K4 na sídlišti Hloučela na pozemcích parc. č. 6055/48 a 6055/125 v k.ú. Prostějov dle uzavřených smluv o smlouvách budoucích.

4. Záležitosti komisí rady:

Usnesení č. 7869:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

závěry a doporučení

1. Komise architektury a výstavby ze dne 5. 9. 2007;

2. Komise architektury a výstavby ze dne 10. 10. 2007 a stanovisko komise k návrhu stavebních investic na rok 2008;

3. Komise koncepce a rozvoje města ze dne 13. 9. 2007;

4 Komise koncepce a rozvoje města ze dne 23. 10. 2007;

5. Komise prevence kriminality ze dne 31. 10. 2007.

5. Odměny členům JSDH města Prostějova

Usnesení č. 7870:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. Poskytnutí peněžité odměny členům JSDH města Prostějova dle přílohy

2. Rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5021

51 000

(ostatní osobní výdaje – odměny pro členy JSDH města Prostějova , četu Vrahovice)

12

5512

5031

14 000

(povinné poj. na sociální zabezpečení)

12

5512

5032

5 000

(povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění)

12

5512

5492

28 000

(dary obyvatelstvu – odměny pro členy JSDH města Prostějova, družstva Krasice, Domamyslice, Žešov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

6409

5901

98 000

(snížení nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace)

6. Odměny členům Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Usnesení č. 7871:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

odměny členům Komise pro sociálně právní ochranu dětí zřízené dle § 38 zák. č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy.

7. Odměny členům výborů, komisí a osadních výborů

Usnesení č. 7872:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

předsedům výborů a komisí zastupitelstva a předsedům osadních výborů,

u k l á d á

předsedům komisí rady,

- předložit Ing. Janu Tesařovi, starostovi města, v termínu do 4. 12. 2007 návrh odměn členům výborů, komisí a osadních výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova za činnost v těchto orgánech v roce 2007.

(Pozn.: Doporučeno navrhnout odměny v průměrné výši 1 400,- Kč. Návrh se netýká předsedů výborů a komisí a tajemníků a členů výborů a komisí z řad zaměstnanců MěÚ.)

8. Zadání veřejné zakázky – Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady

Usnesení č. 7873:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

I. soutěžní kritéria zakázky Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady a stanovuje jejich váhu v % takto:

1. výše nabídkové ceny 40 %,

2. lhůta realizace (v týdnech) 10 %,

3. záruka za jakost díla a následná péče o výsadbu (v měsících) 50 %;

II. zadání zakázky Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady těmto zájemcům:

 1. ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 77211 Olomouc
 2. EDEN s.r.o., Slepá 17, 61300 Brno
 3. LESS&FOREST s.r.o., Hradská 132, 76317 Lukov
 4. Larix-zahradnické a sadovnické služby, s.r.o., Sadová 96, 67801 Blansko
 5. ARBOREA Březová, s.r.o., Březová 96, 76315 Slušovice
 6. Ing. Tandler Libor, Hněvotínská 26, 77900 Olomouc
 7. Ing. Vojtěch Halámek, Stříbský mlýn 5/6, 66491 Ivančice
 8. Ing. Alena Smékalová, 79851 Přemyslovice 453, IČO 10072471
 9. Zahradnictví Hubáček s.r.o., Určická 66, 796 01 Prostějov;

u k l á d á

Ing. Martině Cetkovské, vedoucí odboru životního prostředí,

zadat veřejnou zakázku Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady za použití soutěžních kritérií a příslušné váhy uvedeným zájemcům;

j m e n u j e

členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Ošetření dřevin a regenerace parku Kolářovy sady, uvedené v zápisu ze schůze rady.

9. Návrh organizační struktury a organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2008

Usnesení č. 7874:

Rada města Prostějova po projednání

I. s t a n o v í

rozdělení pravomocí v Městském úřadě v Prostějově s účinností od 1. 1. 2008 dle návrhu Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008;

II. s c h v a l u j e

A. změny Organizační struktury Městského úřadu v Prostějově včetně systematizace pracovních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 2008 podle předloženého návrhu takto:

1. Odbor dopravy

zrušení Oddělení přestupků v dopravě a tím snížení počtu zaměstnanců zařazených do Odboru dopravy o 7 na počet 22 zaměstnanců, převod činnosti Oddělení přestupků v dopravě včetně 6 zaměstnanců, zařazených do tohoto oddělení, do Odboru občanských záležitostí, Oddělení přestupků;

2. Odbor občanských záležitostí

zvýšení počtu zaměstnanců, zařazených do Odboru občanských záležitostí o 7 zaměstnanců v Přestupkovém oddělení na celkový počet 31 zaměstnanců, zařazených do Odboru občanských záležitostí;

3. Odbor interního auditu a kontroly

a) převod Kontrolního oddělení včetně jeho činnosti a 3 zaměstnanců, zařazených do tohoto oddělení, do Finančního odboru,

b) zřízení funkčně nezávislého útvaru interního auditu,

c) zrušení Odboru interního auditu a kontroly;

4. Finanční odbor

a) zřízení Kontrolního oddělení v rámci Finančního odboru v počtu 3 zaměstnanců,

c) zřízení Oddělení rozpočtu v rámci Finančního odboru v počtu 2 zaměstnanců a zrušení samostatného pracoviště správce rozpočtu,

d) zrušení 2 pracovních míst v Oddělení účetnictví

a tím zvýšení počtu zaměstnanců o 2 na celkový počet 17 zaměstnanců, zařazených do Finančního odboru;

5. Začlenění činností spojených s dotacemi včetně pracovního místa EU manažera do organizační struktury Městského úřadu v Prostějově takto:

- v rámci Finančního odboru, Kontrolního oddělení zřizuje nové pracovní místo EU manažer, kontrolor a tím zvyšuje počet zaměstnanců, zařazených do Finančního odboru, o 1 na celkový počet 18 zaměstnanců,

- v rámci Odboru rozvoje a investic, Oddělení rozvoje a investičních záměrů dosavadní pracovní místo referent dotací, EU manažer mění na pracovní místo referent dotací;

B. Organizační řád Městského úřadu v Prostějově na rok 2008 podle předloženého návrhu;

III. b e r e   n a   v ě d o m í

1. zánik funkce vedoucího odboru interního auditu a kontroly dnem 31. 12. 2007 v souvislosti se zrušením odboru interního auditu a kontroly;

2. zánik funkce vedoucího oddělení přestupků v dopravě v souvislosti se zrušením oddělení přestupků v dopravě;

IV. u k l á d á

Ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ v Prostějově,

a) začlenit činnosti spojené s dotacemi včetně pracovního místa EU manažera do organizační struktury i Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově na rok 2008 podle schváleného návrhu,

b) předložit radě města vyhodnocení Organizačního řádu Městského úřadu v Prostějově zejména z hlediska uplatňování dotační politiky k datu 31. 5. 2008.

10. Změna pravidel hospodaření s majetkem města Prostějova

Usnesení č. 7875:

Rada města Prostějova po projednání

v y d á v á

Pravidla hospodaření s majetkem města Prostějova dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2007.

11. Zimní údržba komunikací

Usnesení č. 7876:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o vývoji právního stavu v oblasti zimní údržby komunikací a stavu právní úpravy, obsažené v nařízení města Prostějova č. 12/2006 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Prostějova.

12. Návrh nové OZV Požární řád města Prostějova

Usnesení č. 7877:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku Požární řád města Prostějova podle předloženého návrhu.

13. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na období 2008 – 2010

Usnesení č. 7878:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova pro rok 2008 – 2010.

14. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2008 – verze II.

Usnesení č. 7879:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 - verze II. dle předloženého materiálu,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova zařadit do návrhu rozpočtu další výdaje takto:

Kapitola

tis. Kč

Text - důvod

10

292,80

Nová kalkulace měsíčníku PRO - schváleno usn. RMP č. 7619 ze dne 31.7.2007 (69.400,- Kč x 12 měsíců).

11

250,00

Zvýšení příspěvku na stravenky.

13

250,00

Celkem kapitola 13 - Městská policie – Bc. Nagy upřesní do III. verze

20

100,00

Inspirativní představení v rámci festivalu poezie WP (prodloužení o jeden den) - NI dotace KK DUHA.

40

4 100,00

Regenerace parku Kolářovy sady (dne 9/10 2007 RMP schválila 1,5 mil. Kč na kácení stromů; tyto prostředky nebudou v roce 2008 nárokovány).

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

971,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00

Společnost Pozemstav Prostějov, a.s., má v pronájmu části městských pozemků p.č. 333 a p.č. 318/4 v k.ú. Čechovice u Prostějova, a to na dobu určitou do roku 2018. V souvislosti s předčasným ukončením nájmu (na pozemcích je plánována výstavba 50 Rdú požaduje společnost Pozemstav Prostějov, a.s.:
- uhrazení nákladů na přestěhování skladů materiálu ve výši 971.040,-- Kč,
- likvidaci zeminy, suti a zpevněných ploch městem Prostějov (byl vznesen požadavek na odbor rozvoje a investic o zařazení akce, tj. likvidace zeminy, suti a zpevněných ploch, do návrhu rozpočtu roku 2008),
- bezplatné napojení pozemku p.č. 318/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova na inženýrské sítě a komunikace, které město v dané lokalitě má budovat.

 

Regenerace MPZ

70

16 820,00

Prostředky pro nerozdělenou veřejnou finanční podporu.

71

50,00

Příspěvek na penzijní připojištění – v případě schválení nové kolektivní smlouvy, která by umožňovala poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (250,- Kč na zaměstnance) u všech registrovaných penzijních fondů (v současné době je možno poskytnout příspěvek jen u dvou penzijních fondů).

71

250,00

Stravování – z důvodu jednání o nové kolektivní smlouvě, ve které by došlo k navýšení příspěvku zaměstnavatele na stravenky o 4,- Kč.

90

300,00

Veřejné osvětlení - doplnění a obměna světel vánoční výzdoby.

90

2 500,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - revitalizace hlavní (lipové) aleje.

90

90,00

Sběr a svoz komunálních odpadů - soutěž ve sběru papíru.

90

500,00

Provozní náklady a náklady na likvidaci odpadu z nově vybudovaného sběrného dvora (uplatňováno na základě úkolů uložených 38. poradou vedení města ze dne 8.10.2007).

91

100,00

poradenské a konzultační služby - veřejná obchodní soutěž na správu bytů a nebytových prostor.

Kapitola

tis. Kč

Text

11

50,00

Rekonstrukce oken, vybudování přívodu vody, zateplení - hasičská zbrojnice Čechovice

11

60,00

Rekonstrukce svislého odpadního potrubí budova MěÚ Školní 4

11

650,00

Modernizace orientačního systému v budovách MěÚ

12

300,00

Doplnění systému varování a vyrozumění obyvatelstva města Prostějova po ukončení výstavby II. etapy, podle připomínek a požadavků občanů (např. požadavek osadního výboru místní části Žešov).

12

300,00

Realizace II.etapy výstavby nadzemních hydrantů na území města Prostějova za účelem zlepšení jejich dosažitelnosti pro jednotky HZS a SDH v zimních podmínkách.

13

1.000,00

Celkem kapitola 13 - Městská policie – Bc. Nagy upřesní do III. verze

15

4.000,00

Celkem kapitola 15 - Informační technologie – Mgr. Schlattauer upřesní do III. verze

20

95,00

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - doskočiště pro skok vysoký 54.000,-Kč; mobilní kryt pro doskočiště 41.000,-Kč

50

30.000,--

Celkem kapitola 50 - Správa majetku města – Ing. Grepl upřesní do III. verze

61

2 400,00

Nový Územní plán Prostějova - I. etapa

61

600,00

IV. změna Územního plánu sídelního útvaru Prostějov

70

26 300,00

Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).

70

5 000,00

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.

u k l á d á

1. správcům kapitol,
zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 všechny úpravy na základě rozhodnutí o úpravách předložené verze II.,

2. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

předložit upravený souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 jako verzi III. k projednání RMP dne 20. 11. 2007,

r o z h o d l a ,

že seminář zastupitelstva k návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008 se uskuteční v pondělí dne 3. 12. 2007.

15. Položka nad koeficient 1,0 - navýšení finančních prostředků na údržbu BK Hloučela o 50 tis. Kč

Usnesení č. 7880:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

navýšit v návrhu rozpočtu města na rok 2008 částku na údržbu BK Hloučela o 50 tis.Kč v kapitole 40 – životní prostředí, odpa 3745 , pol. 5169 , org . 5057,

u k l á d á

Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru,

doplnit souhrnný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 o tuto částku.

16. Porovnání nákladů na likvidaci netříděného komunálního odpadu - informace

Usnesení č. 7881:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní materiál týkající se porovnání nákladů na likvidaci netříděného komunálního odpadu mezi městy Prostějov, Šumperk a Kladno.

16.1 Informace o skladbě poplatku za komunální odpad

Usnesení č. 7882:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o skladbě poplatku za komunální odpad.

17. Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků

Usnesení č. 7883:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků dle přílohy na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi městem Prostějov a obcí Výšovice.

18. Návrh cyklostezky u HŽP Arény Prostějov – informace

Usnesení č. 7884:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

zadat zpracování studie na dokončení cyklostezky u HŽP Arény Prostějov.

20. Návrh odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově

Usnesení č. 7885:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční odměny vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově dle důvodové zprávy.

22. Městská hromadná doprava – úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2008

Usnesení č. 7886:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2008 celkovou částku 17,953.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2008 částku 17,953.000,- Kč jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě.

23. Žádosti o užití znaku města Prostějova:

23.1 Žádost o užití znaku města Prostějova - Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava

Usnesení č. 7887:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na informačních materiálech pro občany. Informační materiály se budou týkat problematiky průjezdnosti komunikací pro záchranářskou techniku, parkování apod. Souhlas se uděluje České asociaci hasičských důstojníků, Výškovická 40, 700 44 Ostrava souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích , a to bezúplatně.

23.2 Žádost o užití znaku města Prostějova - P.F. Art spol. s r. o., Brno

Usnesení č. 7888:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s  užitím znaku města Prostějova na nástěnných mapách Prostějova . Souhlas se uděluje nakladatelství P.F.Art spol. s r.o., Gromešova 769/4, 621 00 Brno, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

24. Jmenování člena Školské rady ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14

Usnesení č. 7889:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

Lukáše Andrýska členem Školské rady Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14.

25. Pořízení kopírovacího stroje pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Usnesení č. 7890:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, zakoupila z investičního fondu organizace kopírovací stroj.

26. Pořízení elektrického varného kotle pro ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24

Usnesení č. 7891:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, zakoupila z investičního fondu organizace elektrický varný kotel.

27. Pořízení stravovacího čipového systému pro ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 4

Usnesení č. 7892:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Základní škola a mateřská škola Prostějov, Rejskova tř. 4, zakoupila z investičního fondu organizace stravovací čipový systém (členem výběrové komise bude zástupce odboru školství a kultury MěÚ v Prostějově).

28. Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací

Usnesení č. 7893:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov dle předloženého návrhu se změnami dle diskuse.

29. Změna zřizovací listiny Sportcentra – DDM

Usnesení č. 7894:

Rada města Prostějova po projednání

a) s o u h l a s í

s vytvořením mládežnických klubů z bývalých prostor restaurace v objektu Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace,

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace v příloze č. 1 – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov předává do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, podle předloženého návrhu takto:

Þ objekt č.p. 4228 umístěného na pozemku parc. č. 5914/5, 5908/5, 5930/21

Þ pozemek parc. č. 5914/5 – zastavěná plocha,

Þ pozemek parc. č. 5914/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

Þ pozemek parc. č. 5914/3 – orná půda,

Þ pozemek parc. č. 5914/9 – ostatní plocha, manipulační plocha,

Þ objekt č.p. 2977 (Vápenice 9) umístěný na pozemku parc. č. 5465 (mimo nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu o výměře 181 m2)

Þ pozemek parc. č. 5465 – zastavěná plocha,

Þ pozemek parc. č. 5463 – ostatní plocha, manipulační a skladová plocha,

Þ pozemek parc. č. 5464 – ostatní plocha, hřiště, stadion,

Þ pozemek parc. č. 5466 – ostatní plocha, hřiště, stadion,

Þ pozemek parc. č. 5467/1 – ostatní plocha, místní a účelová komunikace,

vše v k.ú. Prostějov.

30. Dodatek ke smlouvě o VFP – Sportovní klub Prostějov

Usnesení č. 7895:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/37–07) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Sportovnímu klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČ 005 44 264, který se týká změny termínu vyúčtování a to do 31. 12. 2007.

30.1 Jmenování komise – „Sportcentrum IV. a V. etapa – rozšíření díla“

Usnesení č. 7896:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Sportcentrum IV. a V. etapa – rozšíření díla“, uvedené v zápisu ze schůze rady.

31. Veřejná finanční podpora:

31.1 Veřejná finanční podpora - žádosti nedoporučení Komisí pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7897:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151 na zajištění účasti v dorostenecké lize JUDO,

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 80.000,-- Kč PRO SKI Prostějov, Sportovní 1, IČ 479 22 150 na rozvoj sjezdového lyžování regionu Prostějov.

31.2 Veřejná finanční podpora - žádosti doporučené Komisí pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7898:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

5.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5492

0000203900

5.000

(dary obyvatelstvu)

b) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu ve výši 5.000,-- Kč Sportovnímu klubu BC Moravan Prostějov, Netušilova 7, IČ 628 58 190

- na výchovu mládeže a dospělých v boxu (jízdné, pronájmy, stravné, poplatky, nákup a údržba materiálu)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

c) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

5.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – Sportovní klub BC Moravan Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

5.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

31.3 Veřejná finanční podpora - oblast sportu

Usnesení č. 7899:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 40.000,-- Kč

Tělovýchovné jednotě Kulečník Prostějov, Palackého tř. 25, Prostějov, IČ 479 18 055

- na činnost sportovní organizace (cestovné, sportovní vybavení, materiál)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 30.000,-- Kč

Sportovnímu klubu policie „Moravan“ Prostějov, Havlíčkova 9, IČ 479 21 463

- na výchovu mládeže a dospělých v oddíle boxu (jízdné, stravné, trenéři, poplatky, nájmy, údržba, sportovní vybavení )

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70

1. ve výši 60.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostějov, IČ 479 20 025

- na zbudování přípojky pitné vody do areálu fotbalového hřiště

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 80.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 155 26 151

- na „100 let prostějovské sokolovny 1908 – 2008“ (příprava a vyhledávání písemných podkladů, fotek, jejich zpracování)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 60.000,-- Kč Českému horolezeckému svazu, Horolezeckému oddílu ADRENALIN, Západní 93, Prostějov, IČ 004 60 001

- na podporu činnosti oddílu (výstroj a výzbroj, cestovné, vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní školení, výcvik na skalách, startovné, propagační materiál, zabezpečení letní a zimní kondiční přípravy)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

4. ve výši 75.000,-- Kč

- na účast na Mistrovství České republiky 2007 v parašutismu (trénink, startovné)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

32. Rozpočtová opatření:

32.1 Rozpočtové opatření kapitoly 10 – kancelář starosty

Usnesení č. 7900:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

6119

42 364,00

(zvýšení položky – pořízení nehmotného majetku – audioprůvodce v AJ – úprava zaúčtování dle dop. auditora)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5169

102400

1 000,00

(zvýšení položky – Sochařské sympozium – nákup služeb, dorovnání položky)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5169

100300

200 000,00

(zvýšení položky – nákup propagačních služeb dle konkrétních potřeb )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

3319

5139

102400

1 000,00

(snížení položky – Sochařské sympozium – nákup materiálu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

100300

242 364,00

(snížení položky – nákup propagačních materiálů)

32.2 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (zvýšení příjmů a výdajů)

Usnesení č. 7901:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0

0

6110007

245.000,00

( Pol. 6123 – Dopravní prostředky )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0

0

8110007

110.000,00

( Pol. 6123 – Dopravní prostředky )

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

3113

0

0

0

355.000,00

( Pol. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku - automobily)

32.3 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení (úprava provozních výdajů)

Usnesení č. 7902:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5163

0

0

0

80.000,00

( Pol. 5163 – Služby peněžních ústavů )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5173

0

0

0

120.000,00

( Pol. 5173 – Cestovné – tuzemské i zahraniční )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5153

0

0

0

80.000,00

( Pol. 5153 - Plyn )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5162

0

0

0

120.000,00

( Pol. 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací )

32.4 Rozpočtové opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7903:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

6122

001000000

277000

6122-stroje přístroje a zařízení, bezdrátové hlásiče místního rozhlasu

12

5512

6122

002000000

56000

6122-stroje přístroje a zařízení, multifunkční vyrozumívací zařízení pro JSDH města Prostějova

12

5273

5137

10000

5137-drobný hmotný dlouhodobý majetek, digitální přijímač pro ovládání rotační sirény v Čechovicích

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5134

18000

5134- prádlo, oděv a obuv

12

5273

5139

70000

5139- nákup materiálu j. n.

12

5273

5169

45000

5169- nákup ostatních služeb

12

5273

5171

9000

5171- opravy a udržování

12

6409

5901

201000

5901- nespecifikované rezervy – rezerva na havarijní situace

32.5 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (publikace „Národní dům ...“)

Usnesení č. 7904:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6129

1

000000206500

1.310.600,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007 včetně CD; nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5909

1

44.000,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007; ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - honoráře)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5169

1

000000206500

384,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007; nákup ostatní služeb - skenování)

20

3319

6112

1

000000206500

1.266.216,--

(Publikace Národní dům v Prostějově 1907 – 2007 včetně CD; ocenitelná práva)

32.6 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (dary obyvatelstvu)

Usnesení č. 7905:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5493

90.000,--

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – oblast kultury

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

100.000,--

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – oblast sportu

20

3299

5493

15.000,--

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – oblast výchovy a vzdělávání

20

3319

5493

0000203500

43.000,--

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – kulturní granty

20

3319

5493

0000204000

73.000,--

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – kulturní komise

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5492

90.000,--

Dary obyvatelstvu – oblast kultury

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5492

100.000,--

Dary obyvatelstvu – oblast sportu

20

3299

5492

15.000,--

Dary obyvatelstvu – oblast výchovy a vzdělávání

20

3319

5492

0000203500

43.000,--

Dary obyvatelstvu – kulturní granty

20

3319

5492

0000204000

73.000,--

Dary obyvatelstvu – kulturní komise

32.7 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (přesun v rámci kapitoly)

Usnesení č. 7906:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6127

500.000,--

(Umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5177

500.000,--

(Nákup uměleckých předmětů)

32.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)

Usnesení č. 7907:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 32.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK).

32.9 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (nákup knihovního fondu)

Usnesení č. 7908:

Rada města Prostějova po projednání

a) u k l á d á

řediteli Městské knihovny Prostějov, příspěvkové organizace odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace zřizovateli ve výši 250.000,-- Kč

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

5331

250.000,-

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizace–nákup knihovního fondu)

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3314

2122

250.000,-

(odvod příspěvkové organizace – Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace)

32.10 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura a 70 – finanční odbor

Usnesení č. 7909:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

0000708000

10.000,--

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5219

10.000,--

Ostatní neinvestiční transfery podn. subjektům – GALERIE 2002 – výstava výtvarných děl Jiřího Suchého

32.11 Rozpočtové opatření kapitoly 21 – sociální věci

Usnesení č. 7910:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5137

12.000,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek – DHDM (přenosný PC a tiskárna pro potřeby poradenské místnosti pro oběti domácího násilí)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4329

5175

5.000,- Kč

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – Pohoštění (cukrovinky pro děti v ústavní péči)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

5311

5169

12.000,- Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek – Nákup ostatních služeb

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4339

5169

2102

5.000,- Kč

OSV – Tábory sociální prevence - Nákup ostatních služeb (doprava, ubytování)

32.12 Rozpočtové opatření kapitoly 40 – životní prostředí

Usnesení č. 7911:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2310

5171

8 700

(pitná voda – opravy a údržba veřejných studní )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

2310

5151

8 700

(výtokový stojan Brněnská - vodné)

32.13 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

Usnesení č. 7912:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3122

5171

21.384,- Kč

výměna přenosového zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v objektu Vápenice 1 v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

21.384,- Kč

rezerva pro rozpočtová opatření RMP

32.14 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek)

Usnesení č. 7913:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3745

6121

56000000

1 250 000

Kolářovy sady IV. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

58000000

1 250 000

Rejskova ulice, chodníky a CS

32.15 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (revokace investiční akce)

Usnesení č. 7914:

Rada města Prostějova po projednání

1. r e v o k u j e

usnesení Rady města Prostějova č. 7689 ze dne 28.8.2007, kdy byly schváleny finanční prostředky na investiční akci – ZŠ Dr. Horáka – horolezecká stěna

2. r o z h o d l a

a) nerealizovat tuto investiční akci v roce 2007,

b) zařadit investiční akci „ZŠ Dr. Horáka – horolezecká stěna“ do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008,

3. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3113

6121

114000000

600 000

ZŠ Dr. Horáka – horolezecká stěna

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

600 000

Rezerva RMP pro ROZOP

32.16 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD kruhové křižovatky na Petrském nám.)

Usnesení č. 7915:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

126000000

500 000

PD kruhové křižovatky na Petrském nám

.

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2212

6121

126000000

500 000

PD kruhové křižovatky na Petrském nám.

32.17 Rozpočtové opatření kapitoly 71 – sociální fond

Usnesení č. 7916:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

Ka.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5499

710070

7 500

Peněžní odměny při pracovních a životních výročích

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

71

6171

5194

710070

7 500

Věcné dary při pracovních a životních výročích

32.18 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (přesun v rámci kapitoly)

Usnesení č. 7917:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5171

900200

800 000,-

Komunální služby – komunální odpad

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

800 000,-

Komunální služby – komunální odpad

32.19 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (samolepící známky)

Usnesení č. 7918:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5139

900200

8 000,-

Komunální služby – samolepící známky na sběrné nádoby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

8 000,-

Komunální služby – komunální odpad

32.20 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (informační tabule do průmyslové zóny)

Usnesení č. 7919:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

5171

900100

87.000,-

Směrové informační tabule do průmyslové zóny

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

87.000,-

Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova

32.21 ROZOP kapitoly 11 – zajištění ohňostroje

Usnesení č. 7920:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5169

0

0

0

115.000,00

( Pol. 5169 –Nákup ostatních služeb – zajištění ohňostroje včetně organizačního zabezpečení – Silvestr 2007 )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

115.000,00

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

32.22 ROZOP kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 7921:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

6125

 

 

25150007

58.760,-

Výpočetní technika – obnova již výkonově nevyhovujícího serveru HP

 

15

6171

6111

 

 

19150007

70.734,-

 

15

6171

6111

 

 

18150007

6.506,-

 

Programové vybavení – dokoupení chybějících SW licencí na spisovou službu a EKO.

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

5167

 

 

 

136.000,-

Služby, školení a vzdělávání v oblasti informačních technologií

33. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

33.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7922:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál 33.1 Pronájem bytů na opravu vlastním nákladem.

33.2 Změna cen k 1. 1. 2008

Usnesení č. 7923:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

změnu cen v MOSC, městských lázních a HŽP Aréně Prostějov od 1.1.2008 dle předloženého návrhu.

33.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP – Mlýnská 30

Usnesení č. 7924:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 17,74m2 v Mlýnské ulici č.30 v Prostějově, přímému zájemci,  za těchto podmínek:

- za účelem provozování projekční kanceláře

- za nabídnuté nájemné, s inflační doložkou.

33.4 Vyhlášení záměru pronájmu garáže – bývalá uhelna na Sídlišti Svobody

Usnesení č. 7925:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu garáže o celkové rozloze 34,6m2 v objektu bývalé uhelny na sídlišti Svobody v Prostějově, přímému zájemci, za těchto podmínek:

- za nabídnuté nájemné, s inflační doložkou.

33.5 Schválení pronájmu parkovacích míst – DPS Polišenského 3

Usnesení č. 7926:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem 10 parkovacích míst v domě s pečovatelskou službou v Polišenského ulici č. 4467/3 v Prostějově dle důvodové zprávy.

33.6 Změna v osobě nájemce NP – nám. T. G. Masaryka 22

Usnesení č. 7927:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu v osobě nájemce nebytových prostor o rozloze 169,31m2 na nám. T.G.Masaryka č.200/22 v Prostějově

z: Vladimír Krč, IČ 133 89 181

na: Gabriela Vozihnojová, IČ 78674190.

33.7 Dodatek k NS na pronájem ledové plochy

Usnesení č. 7928:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 7.6.2007 na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 dle přiloženého materiálu.

34. Majetkoprávní záležitosti:

34.1 Vyhlášení záměru prodeje objektu Svatoplukova 78

Usnesení č. 7929:

Rada města Prostějova po projednání

n e v y h l a š u j e

záměr prodeje objektu bydlení č.p. 2388 (Svatoplukova 78 v Prostějově) na pozemku p.č. 4318 a pozemku p.č. 4318 - zastavěná plocha o výměře 431 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:

 1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá),
 2. kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 3. v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem,
 4. náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

34.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6055/111 v k. ú. Prost;ějov

Usnesení č. 7930:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje částí pozemku parc.č. 6055/111 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 47 m² (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) družstvu Děravá střecha, družstvu, se sídlem Prostějov, Suchardy 4070/4, IČ 25321285 za kupní cenu ve výši 480,-Kč /m² s tím, že náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Děravá střecha, družstvo.

34.3 Prodej části pozemku p. č. 8148 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7931:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u ču j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 8148 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 231 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti TOMI-REMONT, a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514/4, IČ: 25508571, za následujících podmínek:

  1. kupní cena bude stanovena ve výši znaleckého posudku (cena obvyklá) 500,- Kč/m2, tj. cca 115.500,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  2. náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

34.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7965 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7932:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7965 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2  za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2 x 0,5 metru za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

34.5 Vyhlášení záměru pronájmu kotelen v objektech Belgická 2 a 4

Usnesení č. 7933:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr pronájmu kotelny v bytovém domě na ul. Belgická 2 v Prostějově č.p. 4163 na pozemku p.č. 6082/7 v k.ú. Prostějov a kotelny v bytovém domě na ul. Belgická 4 v Prostějově č.p. 4164 na pozemku p.č. 6082/12 v k.ú. Prostějov Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, IČ: 26259893, za účelem zajištění výroby a rozvodu tepla a teplé užitkové vody za následujících podmínek:

 • doba nájmu – od 1.3.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • způsob placení nájemného – čtvrtletně předem,
 • nájemné bude stanoveno ve výši ročních odpisů,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
 • pronájem bude proveden formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2.3.2004.

34.6 Schválení pronájmu části fasády objektu na ul. Plumlovská 33

Usnesení č. 7934:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části plochy fasády objektu na ul. Plumlovská 33 v Prostějově č.p. 852 na pozemku p.č. 1397 v k.ú. Prostějov o výměře 1,37 m2 , za účelem umístění 2 ks navigačních tabulí o rozměrech 0,38 x 1,37 metru a 0,85 x 1 metr za následujících podmínek:

 1. nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. nájemné je stanoveno ve výši 1.370,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 3. nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

34.7 Schválení pronájmu pozemku p. č. 8036/8 v k. ú. Prostějov městu Prostějovu

Usnesení č. 7935:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 8036/8 – ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví ČR, správě Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, městu Prostějovu za účelem umístění a užívání cyklostezky, za těchto podmínek:

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- výše nájemného 120,- Kč/m2 ročně,

- pronájem bude uzavřen s účinností od 1. 11. 2007.

34.8 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 444/4 v k. ú. Krasice

Usnesení č. 7936:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 444/4 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 20 m za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:

 1. doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 2. výše nájemného 200,- Kč/m2, tj. 4.000,- Kč ročně,
 3. způsob placení nájemného předem,
 4. výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem,
 5. odstavná plocha bude vydlážděna zatravňovacími panely.

34.9 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 7977 v k. ú. Prostějov výpovědí

Usnesení č. 7937:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/16/079 ze dne 26.6.2006 na pronájem části pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 výpovědí.

34.10 Ukončení nájemní smlouvy a schválení pronájmu pozemku

Usnesení č. 7938:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u je

1. ukončení Nájemní smlouvy č. 59N05/53 (2005/16/301) ze dne 25.10.2005 uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072, jako pronajímatelem a městem Prostějov jako nájemcem na pronájem pozemku parc.č. 212/1 - orná půda o výměře 2 122 m² v k.ú. Domamyslice dohodou ke dni 30.11.2007,

2. pronájem pozemku parc.č. 212/1 – orná půda o výměře 2 049 m² v k.ú. Domamyslice od Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072, za účelem údržby pozemku a sečení za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.12.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc ,

nájemní smlouvu bude možno vypovědět vždy jen k 1 říjnu běžného roku,

b) nájemné bude činit 260,- Kč ročně a bude splatné ročně pozadu vždy k 1.10. kalendářního roku.

34.11 Bezúplatné nabytí pozemků OlK v k. ú. Prostějov a k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 7939:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemků p.č. 8021/10 – ostatní plocha o výměře 1637 m2, p.č. 8021/11 – ostatní plocha o výměře 2400 m2, p.č. 8014/4 – ostatní plocha o výměře 18 m2, p.č. 7416/12 – ostatní plocha o výměře 32 m2 a p.č. 8063/6 – ostatní plocha o výměře 13 m2, vše v k.ú. Prostějov a pozemků p.č. 64/14 – ostatní plocha o výměře 148 m2, p.č. 65/5 – ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 69/9 – ostatní plocha o výměře 226 m2, p.č. 69/10 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 83/5 – ostatní plocha o výměře 732 m2, p.č. 83/6 – ostatní plocha o výměře 166 m2, p.č. 127/1 – ostatní plocha o výměře 3475 m2 a p.č. 127/4 – orná půda o výměře 1561 m2, vše v k.ú. Čechůvky, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40, IČ 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, do vlastnictví města Prostějova s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov. Do doby vydání rozhodnutí o vyřazení části silnice II/150 ze silniční sítě bude na převáděné pozemky uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.

34.12 Souhlas s užíváním pozemků ve vlastnictví města Prostějova a schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

Usnesení č. 7940:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s provedením výstavby místní komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 973/1 – orná půda, p.č. 973/2 – orná půda, p.č. 973/3 – orná půda, p.č. 740/13 - orná půda a p.č. 748/11 – orná půda, vše v k.ú. Vrahovice, za následujících podmínek:

 1. práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy,
 2. stavba místní komunikace bude vybudována nákladem investora, bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto vynaložených,
 3. náklady na vynětí pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice ze ZPF hradí investor,
 4. stavba místní komunikace včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2014,

s o u h l a s í

s rozšířením usnesení Rady města Prostějova ze dne 3.4.2007 č. 7297 v části týkající se souhlasu s provedením výstavby komunikace na částech pozemků ve vlastnictví města Prostějova p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice o následující podmínku:

 1. stavba místní komunikace včetně vydaného kolaudačního souhlasu bude dokončena nejpozději do 31.12.2014,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy mezi vlastníky pozemků p.č. 747/2 a p.č. 747/6 oba v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem o bezúplatném převodu stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11 vše v k.ú. Vrahovice, do vlastnictví města Prostějova za následujících podmínek:

 • smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání stavby místní komunikace na částech pozemků p.č. 973/1, p.č. 973/2, p.č. 973/3, p.č. 740/13 a p.č. 748/11, vše v k.ú. Vrahovice,
 • do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu stavby místní komunikace mezi vlastníky pozemků p.č. 747/2 a p.č. 747/6 oba v k.ú. Vrahovice a městem Prostějovem bude smluvní vztah ošetřen smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby místní komunikace do vlastnictví města Prostějova.
 • 34.13 Schválení dohody o vybudování veřejné studny

  Usnesení č. 7941:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření dohody o vybudování veřejné studny, a to nejpozději do 30.4.2008. V případě, že uvedený závazek nebude splněn, bude v dohodě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč. Po vybudování bude bezplatně převedena stavba veřejné studny do majetku města Prostějova.

  34.14 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7924 v k. ú. Prostějov

  Usnesení č. 7942:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku části pozemku p.č. 7924 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:

  1. výpůjčka bude sjednána na dobu určitou 15 let,
  2. vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.

  34.15 Schválení výpůjčky bytu v objektu šaten v areálu velodromu

  Usnesení č. 7943:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  A) výpůjčku bytu v  2. nadzemním podlaží   objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, na pozemku p.č. 5997 v  k.ú. Prostějov, v  areálu velodromu na ulici Kostelecká,

  Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ 26259893, s účinností od 1. 12. 2007 na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou tři měsíce, za účelem ubytování správce

  velodromu. Domovní správa Prostějov, s.r.o., bude oprávněna uzavřít na užívání bytu nájemní smlouvu s  tím, že takto získané nájemné bude použito na úhradu mzdy správci velodromu, a

  B) zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností č. 2004/91/001 ze dne 2. 9. 2004 uzavřené mezi městem Prostějovem a společností Domovní

  správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Křížkovského 36/7, IČ 26259893, o bytovou jednotku v objektu šaten velodromu na pozemku p.č. 5997 v k.ú. Prostějov.

  34.16 Rozšíření bytu v objektu na ul. Slovenská 12

  Usnesení č. 7944:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál Rozšíření bytu v objektu na ul. Slovenská 12.

  34.17 Vypořádání stavebních úprav bytové jednotky č. 3 v objektu na ul. J. Köhlera 2

  Usnesení č. 7945:

  Rada města Prostějova po projednání

  u z n á v á

  závazek města Prostějova v celkové výši 126.537,- Kč stanovený znaleckým posudkem a spočívající v technickém zhodnocení bytové jednotky č. 3 v objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova provedením stavebních úprav této bytové jednotky, a

  s c h v a l u j e

   1. uzavření dohody o úplatném převodu technického zhodnocení bytové jednotky č. 3 v objektu bydlení č.p. 180 (Jano Köhlera 2 v Prostějově) na pozemku st. p.č. 179 v k.ú. Vrahovice spočívajícího v provedení stavebních úprav této bytové jednotky do vlastnictví města Prostějova s tím, že hodnota stavebních úprav bude stanovena ve výši znaleckého posudku, tj. ve výši 126.537,- Kč,
   2. rozpočtové opatření, kterým se:

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3612

  5909

  126.537,- Kč

  převod stavebních úprav bytové jednotky č. 3 v objektu na ul. Jano Köhlera 2 v Prostějově

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  126.537,- Kč

  rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  34.18 NÁRODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s. – užívání movitých věcí (vybavení restaurace)

  Usnesení č. 7946:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál na příští schůzi rady s tím, že budou zapracovány připomínky v diskusi.

  34.19 Revokace usnesení ZMP č. 17180 z 18. 9. 2007 (prodej pozemků fě METECH)

  Usnesení č. 7947:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17180 ze dne 18. 9. 2007 (schválení prodeje pozemků v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti M E T E C H s.r.o.).

  34.20 Revokace usnesení ZMP č. 14274 z 9. 11. 2004 (prodej části pozemku p. č. 2772/29 v k. ú. Prostějov)

  Usnesení č. 7948:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14274 ze dne 9. 11. 2004 (schválení prodeje částí pozemku p.č. 2772/29 v k.ú. Prostějov).

  34.21 Zrušení OZV č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště

  Usnesení č. 7949:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 60/2002 Řád veřejného pohřebiště dle předloženého materiálu.

  34.22 Kanalizace na ul. G. Preisové – informace

  Usnesení č. 7950:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  materiál 34.22 Kanalizace na ul. G. Preisové – informace.

  34.23 NP ve dvorním traktu na nám. TGM 19 – informace

  Usnesení č. 7951:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  materiál 34.23 NP ve dvorním traktu na nám. TGM 19 – informace.

  34.24 Nemovitosti v lokalitě ul. Komenského a Wolkerova - informace

  Usnesení č. 7952:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  materiál 34.24 Nemovitosti v lokalitě ul. Komenského a Wolkerova – informace.

  35. Bytové záležitosti:

  35.1 Bytové záležitosti - změna nájemní smlouvy

  Usnesení č. 7953:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  změnu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy.

  35.2 Bytové záležitosti - návrh uzavření NS – DPS

  Usnesení č. 7954:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou dle důvodové zprávy.

   35.3 Bytové záležitosti - návrh uzavření NS

   Usnesení č. 7955:

   Rada města Prostějova po projednání

   s c h v a l u j e

   uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.

   36. Různé:

   36.1 Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

   Usnesení č. 7956:

   Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

   d o p o r u č u j e

   členům dozorčí rady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o., aby předsedou dozorčí rady zvolili Ing. Miroslava Hanáka.

   36.2 Petice – nesouhlas se záměrem vybudovat garážový dům ve vnitrobloku ulic Brněnská, Tylova, Dobrovského

   Usnesení č. 7957:

   Rada města Prostějova po projednání

   u k l á d á

   Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

   na základě uvedené petice, se kterou byli seznámeni členové Zastupitelstva města Prostějova na zasedání dne 30. 10. 2007, zpracovat právní rozbor možnosti odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na předmětnou nemovitost ze strany města Prostějova.

   36.3 Bytové družstvo Šmeralova 13, Prostějov – žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1701/2 v k. ú. Prostějov

   Nebyl schválen návrh:

   Rada města Prostějova po projednání

   v y h l a š u j e

   záměr prodeje části pozemku p. č. 1701/2 v k. ú. Prostějov o výměře cca 1646 m2 Bytovému družstvu Šmeralova 13, Prostějov.

    

    

   Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                         Miroslav P i š ť á k , v. r.

   starosta města Prostějova                                                                                                                  místostarosta města Prostějova

    

   Prostějov 6. 11. 2007

   Zpracovala: Věra Krejčí

   Vytvořeno 7.7.2009 10:37:53 | přečteno 209x | Věra Krejčí
   load