Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 11. 2007

Usnesení z 26. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 11. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7958:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 26. schůze, konané dne 20. 11. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

1.1 Valná hromada DSP, s. r. o.

Usnesení č. 7959:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. po projednání

s c h v a l u j e

1. výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „MOSC Prostějov – doplnění atrakcí“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 dle přílohy;

2. složení hodnotící komise takto:

Členové: Miroslav Pišťák, Ing. Pavel Drmola, RNDr. Alena Rašková, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Vladimír Průša;

Náhradníci: MUDr. Pavel Holík, Mgr. Vlastimil Uchytil, Mgr. Michal Müller, Ing. Jaroslav Faltýnek, František Nevrtal;

Tajemník: Ing. Milan Svoboda.

2. Záležitosti komisí rady - Komise pro cestovní ruch a podnikání

Usnesení č. 7960:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doporučení Komise pro cestovní ruch a podnikání ze dne 23. 10. 2007.

3. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2008 – verze III.

Usnesení č. 7961:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 - verze III. dle předloženého materiálu;

r o z h o d l a :

1. Snížit v návrhu rozpočtu kapitoly 20 – Školství a kultura neinvestiční výdaje v celkové výši 150,00 tis. Kč, a to jmenovitě:

- 150,00 tis. Kč na nákup uměleckých předmětů;

2. Zařadit do návrhu rozpočtu kapitoly 20 – Školství a kultura neinvestiční výdaje v celkové výši 12.000,00 tis. Kč, a to jmenovitě:

- 5.000,00 tis. Kč na veřejnou finanční podporu pro BK Prostějov,

- 5.000,00 tis. Kč na veřejnou finanční podporu pro HK Jestřábi Prostějov,

- 1.000,00 tis. Kč na veřejnou finanční podporu pro BC DTJ Prostějov,

- 1.000,00 tis. Kč na veřejnou finanční podporu pro VK Prostějov;

3. Zařadit do návrhu rozpočtu kapitoly 21 – Sociální věci neinvestiční výdaje v celkové výši 1.500,00 tis. Kč, a to jmenovitě:

- 1.500,00 tis. Kč na veřejnou finanční podporu pro OSSP (provoz Azylového centra);

4. Snížit v návrhu rozpočtu kapitoly 70 - Finanční neinvestiční výdaje v celkové výši 13.500,00 tis. Kč, a to jmenovitě:

- 13.500,00 tis. Kč na nerozdělenou veřejnou finanční podporu (převedeno na kapitolu 20 – Školství a kultura a 21 – Sociální věci);

5. Navýšit finanční prostředky na investiční výdaje o 150,00 tis. Kč (snížené prostředky na nákup uměleckých předmětů);

u k l á d á

správcům kapitol,

zapracovat do návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 všechny doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předložené verze III.,

vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

předložit doplněný návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 k projednání na pracovním semináři ZMP dne 3. 12. 2007.

4. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o.

Usnesení č. 7962:

Rada města Prostějově po projednání

o d k l á d á

materiál č. 4. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV, s. r. o. na schůzi rady 4. 12. 2007.

5. Změna právní úpravy místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 7963:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

6. Svěření pravomoci uzavírat smlouvy o poskytování a využívání Projektu sjednocení v oblasti digitálního zpracování územně plánovací dokumentace

Usnesení č. 7964:

Rada města Prostějova po projednání

s v ě ř u j e

Ing. Janu Košťálovi, vedoucímu stavebního úřadu MěÚ v Prostějově, pravomoc uzavírat smlouvy o poskytování a využívání Projektu sjednocení v oblasti digitálního zpracování územně plánovací dokumentace.

7. Návrhy pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č. 7965:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova zahrnout návrhy č. 40 a 41 do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

8. Požadavky na přístupnost webových stránek od 1. 1. 2008 pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení č. 7966:

Rada města Prostějova po projednání

1) b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o znění § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy, který od 1.1.2008 ukládá povinnost orgánům veřejné správy přizpůsobit webové stránky tak, aby byly přístupné i pro osoby se zdravotním postižením dle požadavků zatím neexistujícího prováděcího předpisu;

2) s o u h l a s í
s tím, že požadavky uvedeného právního předpisu budou na našem webu města Prostějova prozatím splněny v míře, kterou umožňuje stávající redakční systém bez nutnosti kompletní výměny redakčního a prezentačního systému za cenu vysokých nákladů;

3) u k l á d á

Mgr. Leo Schlattauerovi, vedoucímu odboru informačních technologií,

po vydání příslušného prováděcího předpisu předložit požadavek na zajištění finančních prostředků pro realizaci nákupu nového redakčního systému a přepracování webových stránek.

9. MŠ Moravská – výměna oken v odloučeném pracovišti na ul. Raisova

Usnesení č. 7967:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o požadavku MŠ Moravská na výměnu oken odloučeného pracoviště MŠ Raisova.

9.1 Žádost TJ Sokol Čechovice o dostavbu hřiště - informace

Usnesení č. 7968:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o požadavku zařadit investiční akci TJ Sokol Čechovice, dostavba soc. zařízení a šaten na fotbalovém hřišti, do návrhu rozpočtu města na rok 2008.

9.2 Technické řešení CS u HŽP Arény Prostějov

Usnesení č. 7969:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

doplňující informaci o technickém řešení cyklistické stezky u HŽP Arény Prostějov (varianta B se zúžením severní obslužné komunikace na 6 m v místě vjezdu na parkoviště u HŽP Arény Prostějov).

10. Pořízení fritézy, serveru a interaktivní tabule pro RG a ZŠ města Prostějova

Usnesení č. 7970:

Rada města Prostějova po projednání

s o u h l a s í

s tím, aby Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, zakoupila z investičního fondu organizace fritézu pro školní jídelnu, server a interaktivní tabuli pro 1. stupeň základní školy.

11. Návrh nařízení, kterým se ruší nařízení města Prostějova č. 2/2003, kterým se upravuje spalování rostlinných materiálů a návrh OZV, kterou se upravuje spalování rostlinných materiálů

Usnesení č. 7971:

Rada města Prostějova po projednání

1) v y d á v á

nařízení, kterým se ruší nařízení města Prostějova č.2/2003, kterým se upravuje spalování rostlinných materiálů podle předloženého návrhu;

2) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravuje spalování rostlinných materiálů na území města Prostějova.

12. Veřejná finanční podpora:

12.1 Veřejná finanční podpora - příspěvek na nákup autobusů MHD

Usnesení č. 7972:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 40.000,- Kč firmě FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ: 46 34 58 50

- na pokrytí části nákladů spojených s nákupem dvou nízkopodlažních autobusů MHD

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se veřejnou finanční podporu použít v souladu se sjednaným účelem do 31.12.2007;

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

5193

4106

40.000,-

Výdaje na dopravní obslužnost území

Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu prokazatelné ztráty v městské autobusové dopravě v Prostějově.

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kap.

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

2221

6313

40.000,-

Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

Částka bude přímou finanční spoluúčastní města při nákupu autobusů. Tato přímá finanční spoluúčast je podmínkou pro přiznání dotace od Ministerstva dopravy.

12.2 Veřejná finanční podpora - komise pro mládež a tělovýchovu

Usnesení č. 7973:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

10.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

10.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením)

b) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise pro mládež a tělovýchovu

1. ve výši 4.000,-- Kč

- na turnaj fotbalových přípravek (medaile, poháry, upomínkové předměty)

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2008;

2. ve výši 6.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě OP Prostějov, oddíl košíkové, Za Kosteleckou 47, IČ 005 47 409

- na vánoční basketbalový turnaj žákyň

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2008;

c) rozpočtové opatření, kterým se

-

zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5493

0000203900

4.000

(dary obyvatelstvu)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5222

0000203900

6.000

(neinvestiční transfery občanským sdružením – TJ OP Prostějov)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5909

0000203900

10.000

(ostatní neinvestiční výdaje)

12.4 Veřejná finanční podpora – žádost nedoporučená komisí sociální a zdravotní

Usnesení č. 7974:

Rada města Prostějova po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Občanskému sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům „Pomocná ruka“, Školní 32, 796 01 Prostějov, IČ 69 74 63 38

- na provozní náklady služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům.

13. Rozpočtová opatření:

13.1 Rozpočtová opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7975:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5134

0

0

0

5.000,00

( Pol. 5134 – pracovní oděvy )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5139

0

0

0

100.000,00

( Pol. 5139 – kancelářské potřeby, materiál pro údržbu budov )

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5162

0

0

0

75.000,00

( Pol. 5162 – služby telekomunikací )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

5429

0

0

0

6.000,00

( Pol. 5429 – ostatní náhrady )

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0

0

06110007

24.000,00

( Pol. 6123 – dopravní prostředky )

13.2 Rozpočtová opatření kapitoly 12 – krizové řízení

Usnesení č. 7976:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5136

3.000,- Kč

zvýšení položky 5136 pořízení tiskovin (JSDH města Prostějova)

12

5512

5137

24.052,- Kč

zvýšení položky nákup drobného dlouhodobého majetku – nákup náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům (JSDH města Prostějova)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5512

5151

3.000,- Kč

snížení položky 5151 studená voda (JSDH města Prostějova)

12

5512

5134

17.342,- Kč

snížení položky prádlo, oděv, obuv (JSDH města Prostějova)

12

5512

5163

3.710,- Kč

snížení položky služby peněžních ústavů (JSDH města Prostějova)

12

5512

5167

3.000,- Kč

snížení položky školení a vzdělávání (JSDH města Prostějova)

13.3 Rozpočtová opatření kapitoly 13 – městská policie

Usnesení č. 7977:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5134

30000

(nákup oděv, obuv, výstrojní součástky)

13

5311

5161

5000

(poštovné)

13

5311

5163

22000

(služby peněžních ústavů)

13

5311

5164

4000

(nájemné)

13

5311

5173

8000

(cestovné)

13

5311

5361

5000

(nákup kolků)

13

5311

5362

8000

(platby poplatků)

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

5139

30000

(nákup materiálu)

13

5311

5171

44000

(opravy a údržba)

13

5311

5167

8000

(školení a vzdělávání)

13.4 Rozpočtová opatření kapitoly 15 – informační technologie

Usnesení č. 7978:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

1. Zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

15

6171

5172

 

 

812,162,-

Programové vybavení

 

15

6171

5137

 

 

215,000,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

15

6171

5169

 

 

300,000,-

Nákup ostatních služeb

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6122

 

 

27150007 

160.000,-

Stroje, přístroje a zařízení – čtecí zařízení čárových kódů korespondence

15

6171

6125

 

 

28150007 

55.000,-

Výpočetní technika – notebook – odbor KS

15

6171

6122

 

 

34150007 

60.000,-

Stroje, přístroje a zařízení – licence a přístroje pro IP telefonii

15

6171

6111

 

 

21150007 

350.000,-

Programové vybavení GroupWare-Lotus Notes-upgrade 2007

15

6171

5162

 

 

 

130.000,-

Služby telekomunikační a radiokomunikační

15

6171

5164

 

 

 

15.000,-

Nájemné

15

6171

6111

 

 

20150007 

15162 ,-

Programové vybavení – databáze-licence ORACLE –upgrade 2007

15

6171

5171

 

 

242.000,-

Opravy a udržování

15

6171

5139

 

 

300.000,-

Nákup materiálu j.m.

13.5 Rozpočtová opatření kapitoly 20 – školství a kultura (gobelín)

Usnesení č. 7979:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

6127

332.200,--

(Umělecká díla a předměty)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0000707100

332.200,--

(Rezerva pro rozpočtová opatření Rady města Prostějova)

13.6 Rozpočtová opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MD)

Usnesení č. 7980:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

500.000,-

(zvýšení Fondu rezerv a rozvoje)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3311

5331

500.000,-

(snížení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, příspěvková organizace)

13.7 Rozpočtová opatření kapitoly 20 – školství a kultura (zajištění souladu mezi položkami)

Usnesení č. 7981:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

4121

1.101.000,-

(neinvestiční přijaté transfery od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ a děti do MŠ v PV)

- zvyšuje stav rezerv města (FRR, účelové fondy)

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

1.101.000,-

(FRR)

13.8 Rozpočtová opatření kapitoly 70 – finanční (kontrola účelové dotace)

Usnesení č. 7982:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6399

5363

375.000,-

(úhrada sankce)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

375.000,-

(rezerva pro rozpočtová opatření RMP)

13.9 Rozpočtová opatření kapitoly 70 – finanční (přesun do FRR)

Usnesení č. 7983:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

v kapitole 70 – Finanční

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

1337

550.000,-

Poplatek za likvidaci KO – vymožené pohledávky města.

70

1343

415.000,-

Poplatek za užívání veřejného prostranství – zpoplatněno více záborů veřejného prostranství; bylo vycházeno z časové řady let minulých.

70

1361

230.000,-

Správní poplatky – více správních úkonů; bylo vycházeno z časové řady let minulých.

70

4121

220.000,-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí –platby za vyřízení přestupkové agendy

70

6171

2322

550.000,-

Přijaté pojistné náhrady – likvidace pojistných událostí v roce 2007.

70

6171

2324

170.000,-

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – dobropisy týkající se roku 2006

70

6310

2141

830.000,-

Příjmy z úroků – více finančních prostředků na účtech města než plánované saldo rozpočtu města 2007; zisk při obchodování s cennými papíry.

2. Snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

2142

400.000,-

Příjmy z podílu na zisku a dividend – prodej akcií ČS, a.s. v I. pololetí 2007.

70

6310

2142

707700

140.000,-

Správa aktiv – správa ukončena v I. pololetí 2007.

3. Zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6171

5141

65.400,-

Úroky vlastní – od roku 2007 splátka návratné finanční výpomoci ze SFŽP ČR – dopočítané úroky do konce roku 2007.

70

6171

5195

6.600,-

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené – odvod se provádí v lednu následujícího roku za rok aktuální. Při tvorbě rozpočtu 2007 bylo vycházeno z odvodu v roce 2006 za rok 2005.

70

6310

5149

740.000,-

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – na základě doporučení auditorské firmy účtována ztráta z okamžitého prodeje cenných papírů v roce 2007 (zisk z prodeje cca 800 tis. Kč účtován do příjmové pol. 2141 – viz výše) a provize správci portfolia.

4. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6310

5163

400.000,-

Služby peněžních ústavů – výhodné služby pro město ze strany bankovních ústavů; správa aktiv (provize) účtována dle doporučení auditorské firmy na pol. 5149.

5. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2.013.000,-

Zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje.

v kapitole 12 – Krizového řízení

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

12

5273

5169

5.000,-

Služby poskytované v souvislosti se zabezpečením krizové sítě Olomouckého kraje

12

5512

5021

10.000,-

Mzdové prostředky vyplacené na dohody SDH

12

5512

5153

35.000,-

Plyn – SDH

12

5512

5154

49.000,-

Elektrická energie – SDH

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

99.000,-

( zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

v kapitole 13 – Městská policie

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

13

5311

2210

450.000,-

Pokuty městské policie

13

5311

2324

16.000,-

Náhrady škody městské policie

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

466.000,-

( zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

v kapitole 14 – Právní a personální

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

14

6171

5011

3.299.729,-

(prostředky na platy zaměstnanců)

14

6171

5031

857.930,-

(odvody sociálního pojištění)

14

6171

5032

296.976,-

(odvody zdravotního pojištění)

14

6171

5038

13.859,-

(ostatní povinné pojištění)

 

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

4.468.494,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 20 – Školství a kultura

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3319

5139

100.000,-

Nákup materiálu

20

6409

5909

4.000,-

Peněžní prostředky na akci „ Zdravé město „

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

104.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 40 – Životního prostředí

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1332

5.000,-

Poplatky za znečisťování ovzduší

40

1334

6.000,-

Peněžní prostředky za odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

40

1014

5169

150..000,-

Peněžní služby – náklady na psy ( Liga na ochranu zvířat )

3.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

161.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 41 – Doprava

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

41

1361

2.500.000,-

Správní poplatky odboru dopravy

41

6171

2329

12.000,-

Peněžní prostředky za prodej evidenčních značek

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

2.512.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 50 – Správa majetku města

1.Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

1031

2139

2.000.000,-

Ostatní příjmy z pronájmu majetku – LMP, s.r.o.

50

3322

2210

94.500,-

Přijaté sankční platby (pokuty – odd. pam. péče)

50

3634

2132

40.828,-

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. – TH DSP, s.r.o.

50

3639

2131

90.000,-

Příjmy z pronájmu pozemků

50

3639

2132

875.134,-

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí – nebyt. prostory

50

3639

3111

3.059.720,-

Příjmy z prodeje pozemků

50

6171

2111

271.350,-

Příjmy z poskytování služeb (reklamy)

50

6171

2310

30.000,-

Příjmy z prodeje drob.dlouhodob. maj.

50

6171

2329

901.175,-

Ostatní nedaňové příjmy

50

6171

3113

967.020,-

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

2. Snižuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

2310

2111

60.000,-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (přef.-vodné)

50

3613

2324

130.000,-

Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady (přef.-energie)

3. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

50

3319

5151

56.892,-

KaSC – studená voda

50

3319

5153

87.912,-

KaSC – plyn

50

3322

5166

177.025,-

Konzultační, právní a poradenské služby

50

3322

5493

25.000,-

Účelové neinvest.transf. nepodanikajícím fyz. osobám

50

3329

5169

99.510,-

Nákup ostatních služeb

50

3412

5137

55.283,-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

50

3613

5153

80.000,-

Plyn

50

6171

5151

150.000,-

Studená voda

50

6171

5361

8.000,-

Nákup kolků

50

6171

5362

505053

8.274,-

Platby daní a poplatků SR

50

6409

6130

7

35000000

3.000.000,-

Pozemky

4.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

11.887.623,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 60 – Rozvoj a investice

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3319

6121

64000000

500.000,-

KaSC

60

2219

6121

82000000

900.000,-

Chodník Krasická ul.

60

2212

6121

87000000

200.000,-

Komunikace Vrahovická ul. ( Vahal )

60

3612

6121

81000000

150.000,-

Vodní ul. 26

60

3612

6121

94000000

70.000,-

Šárka 9-11

60

3113

6121

99000000

2.000.000,-

ZŠ Majakovského

60

3633

6121

108000000

1.200.000,-

VTL plynovod

60

2212

6121

109000000

71.500,-

Křižovatka Plumlovská - Domamyslická

60

3412

6121

118000000

300.000,-

Doplnění areálu Aquaparku

60

2212

6121

121000000

1.000.000,-

Komunikace Ruská

60

2212

6121

1

46000000

1.500.000,-

Komunikace Wolkerova

60

3745

6121

101000000

100.000,-

Biokoridor Hlučela, most, zeleň

60

2212

6121

61000000

1.100.000,-

Komunikace Brandlova

60

3113

6121

1

79000000

900.000,-

ZŠ Melantrichova – tělocvična

60

3113

6121

75000000

300.000, -

ZŠ Kolárova – fasáda

60

2212

6121

73000000

2.800.000,-

Husovo nám.

60

2219

6121

88000000

3.000.000,-

Regenerace Sídl. Svobody parkoviště

2.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

16.091.500,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

v kapitole 90 – Komunální služby

1. Zvyšuje rozpočet příjmů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

2219

2111

900100

821.000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

90

3725

2324

341.000,-

Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

90

3322

2111

900300

43.000,-

Čištění města – Příjmy z poplatků WC

90

3745

2310

45.000,-

Příjmy z prodeje dřeva ze hřbitova

90

3745

2111

900500

90.000,-

Pohřebnictví – Příjmy z pronájmu hrobových míst

2. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

583.000,-

Komunikace – Příjmy za parkovné

90

3745

5166

900400

17.000,-

Příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů

90

3722

5169

900200

4.400.000,-

Čištění města – Příjmy z poplatků WC

3.Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

6.340.000,-

Zvýšení prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

13.10 Rozpočtová opatření kapitoly 70 – finanční a kapitoly 61 – stavební úřad

Usnesení č. 7984:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

v kapitole 61 – Stavební úřad

1. Snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

61

3639

5169

280.000,-

Služby poskytované v souvislosti s činností stavebního úřadu

61

6171

5139

65.000,-

Nákup drobného materiálu u stavebního odboru

61

6171

5166

200.000,-

Konzultační, poradenské a právní služby

2. Zvyšuje stav rezerv finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

8115

1

545.000,-

( Zvýšení finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje )

13.11 Rozpočtová opatření kapitoly 90 – komunální služby (přesun položek)

Usnesení č. 7985:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5171

900600

200 000,-

Veřejné osvětlení – odstraňování závad a opravy rozvaděčů

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900300

380 000,-

Čištění města – strojní čištění a úklid strojní

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3631

5154

900800

580 000,-

Elektrická energie – náklady na veřejné osvětlení

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

400 000,-

Veřejná zeleň –opravy a údržba

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

120 000,-

Veřejná zeleň –služby

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

520 000,-

Komunální odpad – sběr, svoz, úklid TKO

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5171

900400

990 000,-

Veřejná zeleň –opravy a údržba

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3745

5169

900400

990 000,-

Veřejná zeleň – služby

13.12 Rozpočtová opatření kapitoly 90 – komunální služby (oprava hrobky Vojáčkových)

Usnesení č. 7986:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3632

5169

55 000,-

Oprava hrobky manželů Vojáčkových

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

90

3722

5169

900200

55 000,-

Komunální odpad

13.13 Rozpočtová opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor

Usnesení č. 7987:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3419

5169

910300

108 000,-

91

3419

5169

910400

72 000,-

91

3619

5169

910500

21 779,-

91

3612

5152

910600

160 000,-

Správa a údržba ML, VÚH, hlídací služba,teplo a TUV byty

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

91

3619

5169

910200

361 779,-

Správa bytů a nebytových prostor

13.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (50 RD za nemocnicí)

Usnesení č. 7988:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 13.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (50 RD za nemocnicí).

13.15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum – kanalizace Olympijská)

Usnesení č. 7989:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

2 000 000

Sportcentrum IV. a V. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

2 000 000

Rezerva RMP

13.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (kašna na nám. Spojenců)

Usnesení č. 7990:

Rada města Prostějova po projednání

I) u k l á d á

Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,

jednat s uchazečem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. o podpisu smlouvy o dílo;

II) s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3326

6121

103000000

400 000

Kašna Náměstí Spojenců

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

102000000

400 000

Náměstí Spojenců – komunikace, chodníky, úprava hrací plochy

13.17 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (zámek na Pernštýnském nám.)

Usnesení č. 7991:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3322

6121

52000000

119 000

Zámek (statika, fasáda, PD)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

119 000

Rezerva RMP

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

14.1 Schválení pronájmu NP – Fanderlíkova 38

Usnesení č. 7992:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 16,87m2 v domě s pečovatelskou službou ve Fanderlíkově ulici č.393/38 v Prostějově

- sdružení Podané ruce, o.s. - Projekt OsA Frýdek-Místek se sídlem Zborovská 465, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 706 32 596;

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.500,-Kč, s inflační doložkou;

- za účelem zřízení a provozování kanceláře pro sociální služby - osobní asistence.

14.2 Schválení pronájmu NP – Norská 3

Usnesení č. 7993:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 40,01m2 v Norské ulici č.4224/3 v Prostějově

- Markétě Filipové, IČ 702 77 168;

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč, s inflační doložkou;

- za účelem zřízení a provozování kosmetických služeb.

14.3 Schválení pronájmu NP – DS Vrahovická 83

Usnesení č. 7994:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 47,2m2 v domě služeb ve Vrahovické ulici č.83 v Prostějově

- společnosti Žebřík, o.s. se sídlem Na Letné 45, 779 00 Olomouc-Lazce, IČ 270 19 896;

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 2.000,-Kč, s inflační doložkou;

- v nájemní smlouvě bude sjednána jednoměsíční výpovědní lhůta;

- za účelem zřízení a provozování Informačního a poradenského střediska k podpoře integrace cizinců.

14.4 Vyhlášení záměru pronájmu kotelen – Belgická 2 a 4

Usnesení č. 7995:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 14.4 Vyhlášení záměru pronájmu kotelen – Belgická 2 a 4.

15. Řád veřejného pohřebiště města Prostějova

Usnesení č. 7996:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Řád veřejného pohřebiště města Prostějova dle předloženého materiálu.

16. Majetkoprávní záležitosti:

 

16.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 150/2, p. č. 150/3 a p. č. 150/4 v k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 7997:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

1. záměr prodeje pozemku p.č. 150/2 – zahrada o výměře 32 m2 v k.ú. Čechůvky za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující;

2. záměr prodeje pozemku p.č. 150/3 – zahrada o výměře 37 m2 v k.ú. Čechůvky za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující;

3. záměr prodeje pozemku p.č. 150/4 – zahrada o výměře 29 m2 v k.ú. Čechůvky za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

16.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 3263 (původ PK) v k. ú. Ptení

Usnesení č. 7998:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 3263 o výměře 586 m2 v k.ú. Ptení za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- bude nadále zachována průjezdnost lesní cesty na pozemku p.č. 3402/5 v k.ú. Ptení, která zpřístupňuje lesy v majetku města Prostějova ve Dvoreckém Žlebu.

16.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 7652/5, části pozemku p. č. 578/12, oba v k. ú. Prostějov, části pozemku p. č. 583 v k. ú. Seč u Lipové a části pozemku p. č. 3391/3 v k. ú. Ptení

Usnesení č. 7999:

Rada města Prostějova po projednání

o d k l á d á

materiál č. 16.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 7652/5, části pozemku p. č. 578/12, oba v k. ú. Prostějov, části pozemku p. č. 583 v k. ú. Seč u Lipové a části pozemku p. č. 3391/3 v k. ú. Ptení.

16.6 Prodej pozemku p. č. 373/2 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 70000:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 373/2 – ostatní plocha o výměře 205 m2 v k.ú. Prostějov za následujících podmínek:

  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

a pro uzavření kupní smlouvy stanovuje pořadí zájemců dle důvodové zprávy.

16.7 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 70001:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup pozemků par. č. 3702/10 – ostatní komunikace o výměře 81 m2, par. č. 3710/20 – zeleň o výměře 49 m2, par.č. 6753/19 – zeleň o výměře 104 m2, par.č. 6753/20 – ostatní komunikace o výměře 244 m2 , par.č. 6753/22 – ostatní komunikace o výměře 333 m2, par.č. 6753/26 – zeleň o výměře 90 m2 , par.č. 6753/28 - zeleň o výměře 611 m2, par.č. 6768/1 – ostatní komunikace o výměře 227 m2 vše v k.ú. Prostějov , od vlastníka těchto pozemků, za následujících podmínek:

- kupní cena za pozemky bude stanovena ve výši 100,- Kč/ m2 pozemku, tj. celkem 173 900,- Kč a bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí ,

- náklady spojené s převodem pozemků do majetku města, a to zpracování znaleckých posudků, poplatek spojený s podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí město Prostějov.

16.8 Bezúplatný převod hmotného majetku

Usnesení č. 70002:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatný převod hmotného movitého majetku uvedeného v příloze tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 456 402,00 Kč, z majetku města Prostějova, do vlastnictví společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. , se sídlem Průmyslová 1b, Prostějov, IČ 26224178.

16.9 ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí

Usnesení č. 70003:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výkup části pozemku p.č. 335 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova, o výměře cca 1.540 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1.200,- Kč/m2, tj. celkem cca 1.848.000,- Kč, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude zaplacena následovně: část kupní ceny ve výši 97 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 3 % (výše daně z převodu nemovitostí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z převodu nemovitostí příslušnému finančnímu úřadu,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

16.10 Ukončení smlouvy o nájmu pozemku – zahrádka „Močidýlka“

Usnesení č. 70004:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2006/16/266 ze dne 17. 10. 2006 dohodou ke dni 31. 12. 2007.

16.11 Revokace usnesení č. 17178 z 18. 9. 2007 a prodej pozemku p. č. 4463/2 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 70005:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova

1) revokovat usnesení č. 17178 ze dne 18.9.2007 týkající se prodeje pozemku p.č. 4463/2 v k.ú. Prostějov,

2) schválit prodej pozemku p.č. 4463/2 – zastavěná plocha o výměře 182 m2 v k.ú. Prostějov, společnosti Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 796 02, IČ 25599186, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá)

, tj. 1.000,- Kč/m2, tj. celkem 182.000,- Kč a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

16.12 Právní rozbor možnosti odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě (garážový dům)

Usnesení č. 70006:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

právní rozbor možnosti odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě (garážový dům).

16.13 NÁRODNÍ DŮM PROSTĚJOV, o.p.s. - užívání movitých věcí - vybavení restaurace

Usnesení č. 70007:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2004/16/170 uzavřené mezi městem Prostějovem jako půjčitelem a společností Národní dům Prostějov, o.p.s., se sídlem Vojáčkovo nám.1, Prostějov, IČ 25576313, jako vypůjčitelem dne 30.6.2004 v části týkající se movitých věcí města Prostějova uvedených v příloze v bodě 1) dohodou,

2. pronájem movitých věcí města Prostějova tvořících vybavení restaurace Národního domu uvedených v příloze v bodě 2) Národnímu domu Prostějov, o.p.s., se sídlem Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, IČ 25576313, za účelem užívání při činnosti obecně prospěšné společnosti za následujících podmínek:

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok,

b) nájemné bude činit 3850,- Kč měsíčně,

c) nájemné bude placeno měsíčně předem,

d) nájemné nebude upravováno inflačním koeficientem,

e) nájemce bude platit veškeré náklady spojené s údržbou a opravami pronajatých movitých věcí,

16.14 Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova

Usnesení č. 70008:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 15/2006, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 5, dle předloženého materiálu.

16.16 Dohoda o umožnění průchodu a průjezdu do nebytových prostor ve dvorním traktu domu na nám.T.G.Masaryka 19 v Prostějově

Usnesení č. 70009:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

předložit materiál dle diskuse na schůzi rady 4. 12. 2007.

16.17 Žádost Družstva Východní Šárka 54 o poskytnutí veřejné finanční podpory na vykoupení pozemku

Usnesení č. 70010:

Rada města Prostějova po projednání

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2007 ve výši 456 500,-- Kč Družstvu Východní Šárka 54, Prostějov za účelem vykoupení pozemků pod domem Šárka 52, 54, 56.

16.18 Sportovní areál TJ SOKOL na ulici Kostelecká

Usnesení č. 70011:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

předložit na příští schůzi Rady města Prostějova smlouvu o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o budoucí směnné smlouvě s Tělocvičnou jednotou SOKOL I Prostějov ve věci výkupu nemovitostí

v areálu na ulici Kostelecká.

16.19 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov

Usnesení č. 70012:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 3800 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV-AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 108, PSČ 796 01, IČ: 25336711, za následujících podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděné nemovitosti jako právo věcné s tím, že kupující bude povinen nabídnout ji nebo její část v případě, svého úmyslu tuto prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17. Bytové záležitosti:

17.1 Návrh uzavření NS v DPS

Usnesení č. 70013:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

17.2 Návrh uzavření NS

Usnesení č. 70014:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

17.3 Revokace usnesení č. 7953 z 6. 11. 2007 (změna nájemní smlouvy)

Usnesení č. 70015:

Rada města Prostějova po projednání

r e v o k u j e

usnesení č. 7953 z 6. 11. 2007 (změna nájemní smlouvy).

18. Různé

18.1 Stížnost

Usnesení č. 70016:

Rada města Prostějova po projednání

1. b e r e   n a   v ě do m í

písemnou stížnost ze dne 29. 10. 2007 a doplnění stížnosti ze dne 29. 10. 2007, upozorňující na podezřelé aktivity v souvislosti s přístupem k Rómskému etniku,

2. d o p o r u č u j e

Ing. Janu Tesařovi, starostovi města Prostějova,

zaslat stěžovateli písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti v souladu se závěry diskuse.

18.2 Výpůjčka odvlhčovačů vzduchu občanům v havarijních situacích

Usnesení č. 70017:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

- výpůjčky odvlhčovačů občanům v havarijních situacích,

- přiložený návrh smlouvy o výpůjčce,

s v ě ř u j e

pravomoc uzavírat smlouvy o výpůjčce vedoucí Odboru kanceláře starosty.

18.3 Dohoda o náhradě škody

Usnesení č. 70018:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dohodu o náhradě škody dle předloženého návrhu.

18.4 Parkování nákladních vozidel

Usnesení č. 70019:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

vyhovět žádostem, uvedeným v zápisu ze schůze rady.

 

 

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                                           Miroslav P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                    místostarosta města Prostějova

Prostějov 20. 11. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:58 | přečteno 221x | Věra Krejčí
load