Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova

konané 4. 12. 2007

Usnesení z 27. schůze Rady města Prostějova, konané 4. 12. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 70020:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 27. schůze, konané dne 4. 12. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 70021:

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

výsledky hospodaření společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. za období od 1. 2. 2007 do 31. 10. 2007.

3. Příprava zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 70022:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rámcový návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 18. 12. 2007.

3.1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2008

Usnesení č. 70023:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit

 1. rozpočet města Prostějova pro rok 2008 s těmito závaznými ukazateli:
  1. Objem celkových příjmů rozpočtu: 1.019.782.210,- Kč
  2. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu: 879.647.940,- Kč
  3. Investiční výdaje v celkovém objemu: 180.305.000,- Kč

  jmenovitě takto:

  1. Rekonstrukce oken, vybudování přívodu vody, zateplení - hasičská zbrojnice Čechovice.

  50.000,-

 2. Rekonstrukce svislého odpadního potrubí budova MěÚ Školní 4.
 3. 60.000,-

 4. Modernizace orientačního systému v budovách MěÚ.
 5. 650.000,-

  Celkem Správa a zabezpečení

  760.000,-

       
 6. Doplnění systému varování a vyrozumění obyvatelstva města Prostějova po ukončení výstavby II. etapy, podle připomínek a požadavků občanů (např. požadavek osadního výboru místní části Žešov).
 7. 300.000,-

 8. Realizace II.etapy výstavby nadzemních hydrantů na území města Prostějova za účelem zlepšení jejich dosažitelnosti pro jednotky HZS a SDH v zimních podmínkách.
 9. 300.000,-

  Celkem Krizové řízení

  600.000,-

       
 10. Rozšíření MKDS- kamery, záznam.
 11. 450.000,-

 12. Digitalizace rádiové sítě MP - I. etapa.
 13. 415.000,-

 14. Aplikační software (licence,upgrade, PCO, licence Pview).
 15. 70.000,-

 16. Dokoupení licencí MS OFFICE 2007.
 17. 65.000,-

  Celkem Městská policie Prostějov

  1.000.000,-

       
 18. Databáze Oracle - Upgrade databáze Oracle - nutné pro zachování funkčnosti Ginis, spisová služba, www, GIS.
 19. 230.000,-

 20. Ginis EKO (SW ekonomické agendy - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).
 21. 370.000,-

 22. Ginis SSL (SW spisové služby - upgrade 2007 (roční aktualizace), zajištěno smluvně (provozní charakter).
 23. 300.000,-

 24. Antivirový program - nákup nového antivirového programu (stávající licence končí k 9.1.2008).
 25. 200.000,-

 26. SW pro pořizování a správu ÚAP - SW pro sběr dat, tvorbu ÚAP a export pro krajský úřad (vyplývá povinnost ze zákona do 31.12.2008).
 27. 205.000,-

 28. Nový modul Ginis - náhrada za nevyhovující modul WinKDF, ve kterém se žádosti o veřejnou finanční podporu zpracovávají v současné době.
 29. 65.000,-

 30. SW pro audit PC a hlídání legalnosti licencí v rámci MěÚ.
 31. 150.000,-

 32. Poštovní server MS Exchange 2007- náhrada Lotus Notes po ukončení předplatného.
 33. 430.000,-

 34. Notebook se seriovým portem k ovládání hlasovacího zařízení pro ZMP. Bude zároveň sloužit pro OIT ke konfiguraci switchů a UPS. Stávající NB již zcela nevyhovuje (nemá ani CD/DVD ROM mechaniku).
 35. 60.000,-

 36. HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (databázový server).
 37. 300.000,-

 38. HW server a SW Microsoft server 2007- nutná náhrada (aplikační server).
 39. 300.000,-

 40. Licence na software pro MěÚ pro postupný přechod na aktuální verze.
 41. 700.000,-

 42. Zařízení pro ochranu sítě před neoprávněnými přístupy a průniky (IPS).
 43. 150.000,-

 44. Software pro management a diagnostiku počítačové sítě LAN.
 45. 94.000,-

 46. Obnova síťové infrastruktůry LAN.
 47. 296.000,-

 48. Aplikace pro řešení elektronické úřední desky (vyplývá ze zákona).
 49. 150.000,-

  Celkem Informační technologie

  4.000.000,-

       
 50. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 - doskočiště pro skok vysoký 54.000,-Kč; mobilní kryt pro doskočiště 41.000,-Kč.
 51. 95.000,-

  Celkem Školství a kultura

  95.000,-

       
 52. Propojení Anglická – Určická:
  p.č. 1799/1 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1799/2 (zast.pl.+objekt obč.vyb.), p.č. 1800/1 k.ú. PV.
 53. 15.000.000,-

 54. ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí:
  p.č. 335 k.ú. Čechovice – cca 1.540 m2.
 55. 1.900.000,-

 56. Veřejné plochy sídl.E.Beneše:
  = p.č. 5736/38,5736/59,5736/61,5736/2,5736/65,5736/67,6736/69,5736/71,5736/75,
  5736/14,5736/15,5736/56,5736/73,5736/7,5736/60,5736/63,5736/66,5736/72,
  5736/74 k.ú. PV – 9.491 m2.
 57. 4.500.000,-

 58. Pokračování ve výkupech pro rozšíření průmyslové zóny sektor "G".
 59. 8.380.000,-

 60. Městské oddechové a sportovní centrum:
  p.č. 6231/40 (139 m2), 6231/61 (304 m2), 6231/64 (161 m2) k.ú. PV (ÚZSVM)
  (celková výměra 604 m2).
 61. 220.000,-

  Celkem Správa majetku města

  30.000.000,-

       
 62. Nový Územní plán Prostějova - I. etapa.
 63. 2.400.000,-

 64. IV. změna Územního plánu sídelního útvaru Prostějov.
 65. 600.000,-

  Celkem Stavební úřad

  3.000.000,-

       
 66. Peněžitý vklad do společnosti MI PRO STAV, s.r.o.(dohoda o VPP do roku 2014).
 67. 26.300.000,-

 68. Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení.
 69. 5.000.000,-

  Celkem Finanční

  31.300.000,-

  1. PD - Národní dům - Rekonstrukce zázemí, EZS, spisovna, (FND)

  200.000,-

 70. PD - Městský hřbitov - chodníky, informační systém (FMH)
 71. 100.000,-

 72. Žešov komunikace - zastávka, čekárna
 73. 500.000,-

 74. Doprava - vnitřní okruh, radiály (osvětlení přechodů, informační systém)
 75. 200.000,-

 76. Nová radnice - restaurování vnitřních omítek a ozdobných prvků
 77. 500.000,-

 78. PD vnější okruh Brněnská, Plumlovská
 79. 500.000,-

 80. Autobusové čekárny
 81. 600.000,-

 82. Rejskova ulice rekonstrukce chodníku a CS - koordinace JMP
 83. 1.800.000,-

 84. Plocha pro parkování u městského hřbitova
 85. 300.000,-

 86. Regenerace sídliště Tylova - Brněnská (Libušinka)
 87. 4.000.000,-

 88. Husovo náměstí - rekonstrukce komunikací
 89. 12.000.000,-

 90. Husserlovo nám. - celková rekonstrukce – PD
 91. 300.000,-

 92. Rekonstrukce komunikace Mánesova
 93. 500.000,-

 94. Nám. Spojenců - komunikace chodníky, úprava hrací plochy
 95. 500.000,-

 96. HŽP Aréna - VSH dokončení rekonstrukce šaten a soc. zař. – DS (podmíněno dotací)
 97. 0,-

 98. Zádlažba centrum VII. Dukelská brána
 99. 1.200.000,-

 100. PD –Komunikace a chodníky Budovcova, VO - koordinace VaK
 101. 200.000,-

 102. Nám. TGM – VO před muzeem,
 103. 400.000,-

 104. Židovské ul., chodníky, komunikace - ul. Úprkova
 105. 2.000.000,-

 106. Komunikace, IS a VO pro 50 RD u nové nemocnice (podmíněno dotací)
 107. 20.000.000,-

 108. Doplnění kom. a parkoviště Sídl. Šárka (12, 14 a další) - dvě etapy vč. PD
 109. 2.000.000,-

 110. Rek. kom. Dolní - III. etapa
 111. 2.500.000,-

 112. Pernštýnské nám.7 - fasáda Knížecího domu
 113. 3.000.000,-

 114. Finská 9 - zastřešení 11 balkonů, úprava pro vozíčkáře DS - !!
 115. 400.000,-

 116. Ruská ulice - komunikace a chodníky, VO – dokončení
 117. 1.000.000,-

 118. Rekonstrukce VO nám. Padlých hrdinů
 119. 500.000,-

 120. Rekonstrukce komunikace Erbenova ul.- nám. Padlých hrdinů vč. PD
 121. 1.500.000,-

 122. Okružní křižovatka Určická ulice - Okružní ulice (možnost dotace)
 123. 8.000.000,-

 124. MP Havlíčkova č. 4 - Vápenice č. 24 (stavební úpravy, schodiště, zp. plochy)
 125. 700.000,-

 126. Sběrný dvůr - Vrahovická ul. (podmíněno dotací)
 127. 3.000.000,-

 128. Doplnění chodníku - HŽ - .A.S.A. (u plnírny FTL)
 129. 300.000,-

 130. CS Kralická ulice (včetně úpravy chodníku)
 131. 2.000.000,-

 132. CS Vodní ul. Šmeralova ul
 133. 2.000.000,-

 134. CS Krasice: Západní ul. - Čechovická ul. (včetně nezbytných komunikací); (možnost dotace)
 135. 2.000.000,-

 136. PD - CS Olomoucká ulice, Hloučela - biokoridor, Sídliště Svobody (možnost dotace)
 137. 300.000,-

 138. Regenerace Sídliště Svobody - III. Etapa - dokončení blok 2,3,4
 139. 8.000.000,-

 140. Regenerace Sídliště E. Beneše
 141. 2.000.000,-

 142. Regenerace Sídliště Dolní
 143. 3.000.000,-

 144. Středisko mládeže kopané v Prostějově (podmíněno dotací)
 145. 0,-

 146. PD - Rekonstrukce a využití zámku (možnost dotace)
 147. 300.000,-

 148. Bezbarierová trasa (podmíněno dotací)
 149. 400.000,-

 150. Dostavba ZŠ Vrahovice (podmíněno dotací)
 151. 0,-

 152. Energ. úsporná opatření - ZŠ Melantrichova (podmíněno dotací)
 153. 5.000.000,-

 154. Energ. úsporná opatření - MŠ Hanačka (podmíněno dotací)
 155. 3.000.000,-

 156. Energ. úsporná opatření - ZŠ E. Valenty (podmíněno dotací)
 157. 5.000.000,-

 158. PD - rekonstrukce parku - Smetanovy sady
 159. 250.000,-

 160. PD zádlažba nám. TGM (kuželna)
 161. 200.000,-

 162. Kolářovy sady - IV. etapa v souladu s aktualizovanou PD
 163. 500.000,-

 164. Přemístění zařízení staveniště z pozemků p.č. 333, 581/3,318/4
 165. 1.000.000,-

 166. Kašna nám. Spojenců
 167. 400.000,-

 168. Kanalizace Olympijská - Sportcentrum IV. etapa
 169. 2.500.000,-

 170. Průmyslová zóna sektor G - II. etapa
 171. 3.000.000,-

  Celkem Výstavba

  109.550.000,-

  1. Dotace do Fondu národního domu: 1.000.000,- Kč
  2. Dotace do Fondu městských lázní: 1.000.000,- Kč
  3. Dotace do Fondu městských hřbitovů: 1.000.000,- Kč
  4. Dotace do Fondu reinvestic nájemného: 1.414.000,- Kč
  5. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF): 2.504.600,- Kč
  6. Příděl do Sociálního fondu (zůstatek SF k 31.12.2006): 175.400,- Kč
  7. Užití Sociálního fondu (včetně výdajů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF): 2.930.000,- Kč
  8. Splátka půjčených prostředků ze SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 1.012.000,- Kč
  9. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje) – stavební investice: 45.421.330,- Kč
  10. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě: 74.597.800,- Kč

  jmenovitě takto:

  1. MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO

  1.104.000,-

 172. MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO
 173. 1.809.000,-

 174. MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO
 175. 2.193.000,-

 176. MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO
 177. 2.154.000,-

 178. MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO
 179. 1.058.000,-

 180. ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
 181. 5.124.000,-

 182. ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
 183. 3.358.000,-

 184. ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
 185. 2.956.000,-

 186. ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79
 187. 7.648.000,-

 188. ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
 189. 4.374.000,-

 190. ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
 191. 1.921.000,-

 192. RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
 193. 5.361.000,-

 194. ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
 195. 6.392.000,-

 196. ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52
 197. 4.288.000,-

 198. Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4
 199. 3.857.800,-

 200. ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14
 201. 1.106.000,-

 202. Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1
 203. 4.896.000,-

 204. DUHA - kulturní klub u hradeb v Prostějově, PO, Školní. 4
 205. 5.900.000,-

 206. Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6
 207. 7.605.000,-

 208. Jesle, sídliště Svobody, Prostějov
 209. 1.493.000,-

  1. závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 9.

  s t a n o v i t

  1. výši osobních výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 151.056.200,- Kč,
  2. výši věcných výdajů na činnost Městského úřadu v Prostějově a zvláštních orgánů města Prostějova v celkovém objemu 50.849.740,- Kč,

  s v ě ř i t

  1. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně, tzn. snížení neinvestičních výdajů jedné rozpočtové položky (případně její vyřazení z rozpočtu) a navýšení neinvestičních výdajů jiné rozpočtové položky (případně zařazení nové položky neinvestičních výdajů),
  2. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů a jedná-li se v jednotlivém případě změny rozpočtu o částku do 5.000.000,- Kč včetně jde-li o:
  • investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města,
  • snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu,
  1. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
   • k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2008,
   • k poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
   • k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5.000.000,- Kč včetně v jednotlivém případě,
 210. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy pro havarijní a krizové situace k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací havarijních stavů vzniklých na majetku města a vzniklých krizových situací,
 211. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu a jedná-li se o úpravu dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření města Prostějova a při projednání závěrečného účtu města Prostějova po skončení kalendářního roku.
 212. p o v ě ř i t

  1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ v Prostějově, nakládáním s volnými finančními zdroji města Prostějova v průběhu roku 2008 za účelem jejich co nejvýhodnějšího zhodnocení s tím, že Zastupitelstvu města Prostějova budou podány informace při hodnocení výsledků hospodaření města Prostějova za I. pololetí 2008 a po skončení kalendářního roku,
  2. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat a schvalovat:
  • řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2008 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),
  • odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

  u l o ž i t

  1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, kterými jsou povinni se řídit,
  2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, kterými jsou povinny se řídit,
  3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2008:
  • navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
  • bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Prostějova pro rok 2008 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

  Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 2008 zapojováním rezervních zdrojů města.

  4. Plán zasedání zastupitelstva a schůzí rady na rok 2008

  Usnesení č. 70024:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  plán zasedání zastupitelstva a schůzí rady na rok 2008 takto:

  - schůze rady: 8., 22. ledna, 5. února, 4. a 18. března, 1. dubna, 6. a 20. května, 3. června, 1. července, 5. a 26. srpna, 23. září, 7 a 21. října, 18. listopadu;

  - zasedání zastupitelstva: 26. února, 22. dubna, 24. června, 16. září, 4. listopadu, 16. prosince.

  5. Schválení odměn členům komisí rady

  Usnesení č. 70025:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  odměny členům komisí Rady města Prostějova za rok 2007 dle důvodové zprávy.

  5.1 Zápis komise koncepce a rozvoje města

  Usnesení č. 70026:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  Zápis komise koncepce a rozvoje města ze dne 15. 11. 2007.

  6. Smlouva o zajištění ostrahy objektu

  Usnesení č. 70027:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  smlouvu o zajištění ostrahy objektu Národní dům Prostějov o.p.s., na dobu neurčitou dle podmínek smlouvy.

  7. Poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova

  Usnesení č. 70028:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

  8. Nabídka vydávání RL

  Usnesení č. 70029:

  Rada města Prostějova po projednání

  r o z h o d l a

  uzavřít smlouvu se společností Haná Press, s. r. o. na vydávání Radničních listů od 1. 1. 2008;

  j m e n u j e

  pracovní skupinu pro vytvoření koncepce změny RL ve složení Ing. Tesař, M. Pišťák, Ing. Drmola, Mgr. Mačák, Mgr. Uchytil, Y. Pudilová a Mgr. Gáborová.

  9. Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob

  k 31. 12. 2007

  Usnesení č. 70030:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  Pokyny pro kontrolu hospodaření města Prostějova a jím zřízených a založených právnických osob k 31.12.2007.

  10. Řešení problematiky odvodu finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně

  Usnesení č. 70031:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova neprominout odvod prostředků poskytnutých z rozpočtu města Prostějova v roce 2006, který byl stanoven platebním výměrem vydaným Finančním odborem Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyúčtování poskytnutých prostředků veřejné finanční podpory dle důvodové zprávy.

  11. Schválení dohody o splátkách

  Usnesení č. 70032:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  dohodu o splátkách dle důvodové zprávy,

  u k l á d á

  JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru právního a personálního,

  uzavřít dohodu o splátkách dle důvodové zprávy.

  12. Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o.

  Usnesení č. 70033:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova

  a) r e v o k o v a t

  usnesení č. 16183 ze dne 10.10.2006, kterým schválilo

  1) Nepeněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, spočívající v:

  - Projektové dokumentaci pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

  - Mapový podklad pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. – ve výši 52.264,80 Kč

  - Dokumentaci inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov – koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

  - Urbanisticko-architektonické studii Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

  - MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

  - Inženýrsko-geologický průzkum – MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč,

  v hodnotě, stanovené podle posudku zpracovaného znalcem, jmenovaným za tím účelem soudem na návrh podaný obchodní společností

  2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

  - odbornou technickou pomoc k územnímu řízení – posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč

  - měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01

  b) s c h v á l i t

  1) uzavření kupní smlouvy s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 2696 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01, o prodeji níže uvedené dokumentace v majetku města Prostějova, pořízené v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov, a to:

  - Projektové dokumentace pro stavební povolení Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 2,356.200,- Kč,

  - Mapového podkladu pro projekt sportovního areálu mezi ulicemi Holandská, Anenská a areálem společnosti Gama a.s. v pořizovací ceně 52.264,80 Kč

  - Dokumentace inženýrsko-geologického posouzení staveniště Prostějov – koupelky v pořizovací ceně 9.758,- Kč,

  - Urbanisticko-architektonické studie Městské oddechové a sportovní centrum v Prostějově v pořizovací ceně 386.750,- Kč,

  - MOSC - dokumentace pro územní řízení v celkové pořizovací ceně 541.450,- Kč,

  - Inženýrsko-geologického průzkumu – MOSC v pořizovací ceně 76.398,- Kč,

  za kupní cenu sjednanou ve výši rovnající se pořizovací ceně, celkem tedy ve výši 3,422.820,80 Kč.

  2) uzavření dohody o úhradě nákladů vynaložených městem Prostějovem v souvislosti s výstavbou Městského oddechového a sportovního centra Prostějov na

  - odbornou technickou pomoc k územnímu řízení – posouzení stavby na ŽP ve výši 48.600 Kč

  - měření celodenního komunálního hluku na ulici Anenská ve výši 49.694,40 Kč, tedy v celkové výši 98.294,40 Kč s obchodní společností MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26965186 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01

  II.) s c h v á l i t

  peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 3,522.000,- Kč.

  III.) s c h v á l i t

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  6202

  3.522.000,-

  (Nákup majetkových podílů)

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  707100

  3.522.000,-

  (rezervy RMP pro rozpočtová opatření)

  IV.) s c h v á l i t

  peněžitý vklad města Prostějova do obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 ve výši 26,300.000 Kč, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 61 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o,

  V.) p o v ě ř i t

  Ing. Jana Tesaře, starostu města a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu města,

  1) podpisem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžitého vkladu města Prostějova do obchodní společnosti dle bodu II. a IV. tohoto usnesení,

  2) svoláním valné hromady obchodní společnosti společníkem městem Prostějovem v souladu s článkem VIII. bod A. Valná hromada Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným MI PRO STAV s.r.o. nebo zasláním žádosti o svolání valné hromady některému z jednatelů společnosti,

  VI.) d e l e g o v a t

  Ing. Jana Tesaře, starostu města a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka místostarostu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce společníka města Prostějova na valnou hromadu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o. Prostějov IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01,

  VII.) p o v ě ř i t

  Ing. Jana Tesaře, starostu města a v případě jeho nepřítomnosti Miroslava Pišťáka, místostarostu města, jako zástupce města Prostějova, hlasovat na valné hromadě obchodní společnosti pro

  1) zvýšení základního kapitálu o 3,522.000,- Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu,

  2) zvýšení základního kapitálu o dalších 26,300.000 Kč a tím i změnu Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným společnosti MI PRO STAV s.r.o., IČ: 26 96 51 86 se sídlem Prostějov, Vápenice 17, PSČ 796 01 podle předloženého návrhu, kterým město Prostějov získá obchodní podíl a rozhodovací (hlasovací) práva odpovídající 61 % základního kapitálu obchodní společnosti MI PRO STAV s.r.o..

  13. Zadávání veřejných zakázek na stavební práce v souvislosti s napojením na distribuční soustavu elektrické energie

  Usnesení č. 70034:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  vedoucím odborů Městského úřadu v Prostějově,

  při zadávání

  1. veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem je provedení stavebních prací nebo zhotovení stavby v souvislosti s napojením na distribuční soustavu elektrické energie,

  2. veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem je dodávka elektrické energie,

  postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  14. Veřejná obchodní soutěž - Kolářovy sady (smlouva s RTS a ROZOP)

  Usnesení č. 70035:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  předloženou informaci o zadání veřejné zakázky na Ošetření dřevin a regeneraci parku Kolářovy sady;

  s c h v a l u j e

  a) mandátní smlouvu mezi obchodní společností RTS, a.s. a městem Prostějovem

  b) rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  40

  3745

  5166

  26 650

  (Mandátní smlouva mezi RTS , s.r.o. a městem Prostějovem )

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  40

  3745

  5169

  26 650

  (Zeleň – Kolářovy sady – služby)

  15. Návrhy na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

  Usnesení č. 70036:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova zahrnout návrh č. 36/40 a nezahrnout návrh č. 42 do připravované IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov.

  16. Vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova na rok 2008

  Usnesení č. 70037:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  vyhlášení grantů na kulturní projekty města Prostějova pro rok 2008 s následujícím tématickým určením:

  • Představení umění prostějovské mládeže a studentů
  • Knižní medailonky prostějovských osobností (Václav Ševčík, Alfons Jindra, aj. …)
  • Prostějovské kulturní léto
  • Videodokumenty.

  17. Dodatky ke smlouvám o VFP – Adrenalinsport klub Prostějov

  Usnesení č. 70038:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/15–07) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, 796 01 Prostějov, IČ 266 60 865, který se týká doplnění účelu dotace (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o: tandemové seskoky pro vítěze. Dále se týká změny termínu vyúčtování (čl. III, odst. 2 – použití a účel příspěvku; čl. VI, odst. 4 – práva a povinnosti příjemce) a to do 15. 12. 2007;
  2. dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/34–07) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, 796 01 Prostějov, IČ 266 60 865, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 15. 12. 2007;
  3. dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Ptá/36–07) o poskytnutí veřejné finanční podpory – Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, 796 01 Prostějov, IČ 266 60 865, který se týká změny termínu vyúčtování, a to do 15. 12. 2007;
  4. dodatek č. 1 ke smlouvě (OŠK/Cás/42 – 07) o poskytnutí veřejné finanční podpory Adrenalinsport klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 266 60 865, který se týká doplnění účelu dotace (čl. III, odst. 1 – použití a účel příspěvku) o: ceny, reklamu, úpravu webových stránek, pronájem, telefony, pohonné hmoty. Dále se týká změny termínu vyúčtování (čl. III, odst. 2 – použití a účel příspěvku; čl. VI, odst. 4 – práva a povinnosti příjemce) a to do 15. 12. 2007.

  18. Možnosti dispozičních řešení Městské knihovny v Prostějově

  Usnesení č. 70039:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  zprávu o možnostech dispozičních řešení Městské knihovny v Prostějově předloženou vedoucím odboru školství a kultury PaedDr. Františkem Říhou;

  u k l á d á

  PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

  zajistit architektonickou studii úpravy Městské knihovny v Prostějově dle varianty A s doplněním dle diskuse.

  19. Úprava kapitoly 91 v návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2008

  Usnesení č. 70040:

  Rada města Prostějova po projednání

  1. r o z h o d l a

  snížit v návrhu rozpočtu kapitoly 91 – výdaje na opravy bytů a nebytových prostor o 14.795,00 tis. Kč,

  2. u k l á d á

  Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Prostějově,

  provést změny v návrhu rozpočtu na rok 2008.

  20. Zapojení města Prostějova do městské úrovně systému prevence kriminality - dotační program Ministerstva vnitra ČR

  Usnesení č. 70041:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit zapojení města Prostějova do městské úrovně systému prevence kriminality.

  21. Pojmenování nových ulic

  Usnesení č. 70042:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit názvy ulic pro stávající a nově vznikající komunikace takto:

  1. Akátová – (kód UVP 674) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

  2. Olšová – (kód UVP 676) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

  3. Lísková – (kód UVP 677) pro ulici v k.ú. Domamyslice

  4. Vrbová – (kód UVP 675) pro ulici v k.ú. Domamyslice,

  5. Slovácká – (kód UVP 583) pro ulici v k.ú. Prostějov,

  6. Kováříkova – (kód UVP 584) pro ulici v k.ú. Prostějov,

  7. Lomená – (kód UVP 585) pro ulici v k.ú. Prostějov,

  8. Kubelíkova – (kód UVP 284) pro ulici v k.ú. Vrahovice.

  22. Výpůjčka uměleckého díla – obrazy pro reprezentativní prostory radnice

  Usnesení č. 70043:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku 3 ks uměleckých obrazů od Muzea Prostějovska v Prostějově, příspěvkové organizace, do bezplatného užívání za účelem výzdoby reprezentačních prostor radnice.

  23. Parkování vozidel – žádosti o výjimky z dopravního značení

  Usnesení č. 70044:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál Parkování vozidel – žádosti o výjimky z dopravního značení.

  24. Rozpočtová opatření:

  24.1 Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

  Usnesení č. 70045:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5137

  0

  0

  0

  65.000,00

  ( Pol. 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek )

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5154

  0

  0

  0

  65.000,00

  ( Pol. 5154 – Elektrická energie )

  24.2 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – informační technologie

  Usnesení č. 70046:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  1. Zvyšuje rozpočet výdajů

   

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

   

  15

  6171

  6122

   

   

  26150007

  16.280,00

  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – stroje, přístroje, zařízení

  Objednávkový systém pro OD – rozšíření počtu licencí na přepážky

  2. Snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  11

  6171

  5137

  0

  0

  0

  16.280,00

  Nákup materiálu – drobný hmotný dlouhodobý majetek

  Převod finančních prostředků na objednávkový systém pro OD

  24.3 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa majetku města

  Usnesení č. 70047:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet příjmů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  2221

  6122

  15.000,--

  Zakoupení přívěsného vozíku na převážení sněžného skútru

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  3612

  5137

  15.000,--

  Snížení položky DHDM (pořízení vybavení Kostelecká 17)

  24.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

  Usnesení č. 70048:

  Rada města Prostějova po projednání

  I. r o z h o d l a

  o zadání zakázky “PD Středisko mládeže kopané – sportovní areál E. Valenty“ projekční kanceláři Ing. arch. Radko Pavlacký – projektová kancelář, Nám. 3. května 1605, Otrokovice,

  II. s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  3412

  6121

  119000000

  250 000

  PD fotbalové hřiště v ul. E. Valenty

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  60

  6409

  6121

  250 000

  PD energeticky úsporná opatření

  24.5 Rozpočtové opatření kapitoly 61 – stavební úřad

  Usnesení č. 70049:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření v kapitole 61 – stavební úřad, kterým se

  1. snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  61

  3639

  6342

  -15.000,--

  Investiční transfery krajům ( Smlouva o spolupráci při zabezpečování Datového modelu pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a územně analytických podkladů Olomouckého kraje )

  2. zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  61

  3639

  5323

  15.000,--

  Neinvestiční transfery krajům ( Smlouva o spolupráci při zabezpečování Datového modelu pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a územně analytických podkladů Olomouckého kraje )

  24.6 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (dětská hřiště)

  Usnesení č. 70050:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3745

  6121

  900400

  320 000,-

  Komunální služby – obnova dětských hřištˇ

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3745

  5171

  900400

  320 000,-

  Komunální služby - veřejná zeleň

  24.7 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (úprava položek)

  Usnesení č. 70051:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  2219

  5166

  900100

  2 000,-

  Komunální služby – zrušení zakázky parkovacího systému na území města Prostějova

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  2219

  5171

  900100

  2 000,-

  Komunální služby – opravy krajnic vozovek

  24.8 Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK)

  Usnesení č. 70052:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství a kultura (MK);

  u k l á d á

  PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu odboru školství a kultury,

  předložit stanovisko k uvedenému materiálu.

  24.9 Rozpočtové opatření kapitoly 90 – komunální služby (přesun položek)

  Usnesení č. 70053:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3631

  6122

  7.210,-

  Komunální služby – Bezpečné přechody

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  90

  3631

  5171

  900600

  7.210,-

  Opravy veřejného osvětlení

  24.10 Rozpočtové opatření kapitoly 91 – správa bytů a nebytových prostor

  Usnesení č. 70054:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  91

  3612

  5169

  910700

  250 000,-

  Bytové hospodářství – zajištění služeb do bytů

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  91

  3619

  5171

  910100

  250 000,-

  Opravy bytů a nebytových prostor

  25. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

  25.1 Převzetí ručitelského závazku

  Usnesení č. 70055:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit níže uvedené usnesení:

  „Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

  s o u h l a s í

  1. s převzetím záruky (ručitelského závazku) za úvěr ve výši do 20,000.000,- Kč včetně příslušenství pro obchodní společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., sídlem Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov, IČO: 26259893 Městem Prostějovem za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově;
  2. s navýšením základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o. o finanční částku, rovnající se splátkám úvěru a úroků, čerpaným za účelem doplnění atrakcí v MOSC v Prostějově;

  u k l á d á

  Radě města Prostějova,

  předložit Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení

  1. návrh smlouvy, kterou město Prostějov převezme záruku (ručitelský závazek)
  2. návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Domovní správa Prostějov,s.r.o.“

  25.2 Revokace usnesení č. 7924 z 6. 11. 2007 (podnájem NP na ul. Mlýnská 30)

  Usnesení č. 70056:

  Rada města Prostějova po projednání

  r e v o k u j e

  své usnesení č.7924 ze dne 6.11.2007, kterým vyhlásila záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 17,74m2 v Mlýnské ulici č.30 v Prostějově .

  25.3 Schválení pronájmu NP – U spořitelny 5

  Usnesení č. 70057:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Prostějově dle důvodové zprávy

  - za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 3.000,-Kč, s inflační doložkou

  - za účelem zřízení a provozování rychlého občerstvení.

  25.4 Schválení pronájmu garáže – bývalá uhelna na Sídlišti Svobody

  Usnesení č. 70058:

  Rada města Prostějova po projednání

  a) s c h v a l u j e

  ukončení smlouvy o nájmu garáže o rozloze 34,6m2 v objektu bývalé uhelny na Sídlišti svobody v Prostějově dohodou;

  b) s c h v a l u j e

  pronájem garáže o rozloze 34,6m2 v objektu bývalé uhelny na Sídlišti svobody v Prostějově dle důvodové zprávy,

  - za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1.020,-Kč, s inflační doložkou.

  25.5 Snížení nájmu z NP – nám. T. G. Masaryka 19

  Usnesení č. 70059:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  snížení ročního nájemného nájemci nebytových prostor ve dvorním traktu domu č.196/19 na nám.T.G.Masaryka v Prostějově o 30.000,-Kč.

  25.6 Sleva na nájemném za užívání bytu – Tylova 2

  Usnesení č. 70060:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  žádost o slevu z nájmu odpovídající celkové částce 2 494,-- Kč po dobu dvou měsíců od 25: 7. 2007 do 25: 9. 2007 pro nájemce bytu č. 2 v domě na ulici Tylova 2 v Prostějově.

  25.7 Sleva na nájemném za užívání bytu – Dolní 6

  Usnesení č. 70061:

  Rada města Prostějova po projednání

  n e s c h v a l u j e

  žádost o slevu z nájmu pro nájemce bytu č. 7 v domě na ulici Dolní 6 v Prostějově.

  25.8 Stanovení zálohových cen za teplo k 1. 1. 2008

  Usnesení č. 70062:

  Rada města Prostějova po projednání

  b e r e   n a   v ě d o m í

  informaci o stanovení zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2008.

  25.9 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky

  Usnesení č. 70063:

  Rada města Prostějova po projednání

  o d k l á d á

  materiál č. 25.9 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky s tím, že bude znovu projednán až po uhrazení pohledávky a příslušenství ve výši 179.608,- Kč.

  26. Majetkoprávní záležitosti:

  26.1 Prodej části pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova

  Usnesení č. 70064:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej části pozemku p.č. 371/1 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 3.500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), Sportovnímu klubu SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se sídlem Trávníky 364, 798 17 Smržice, IČ: 226 71 668, za těchto podmínek:

  • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba polyfunkčního sportovního objektu na převáděné části pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního objektu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout ho v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby polyfunkčního objektu na převáděném pozemku,
  • náklady spojené s vynětím pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova ze zemědělského půdního fondu, s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

  26.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6027/1 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 70065:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr prodeje části pozemku p.č. 6027/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za těchto podmínek:

  • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  • správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené se zpracováním geometrického plánu a znaleckého posudku uhradí kupující.

  26.3 Vyhlášení záměru prodeje objektu na p.č. 1732/13 a pozemku p.č. 1732/13 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 70066:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr prodeje stavby technického vybavení (budovy bez č.p nebo č.e.), na pozemku p.č. 1732/13 a pozemku p.č. 1732/13 – zastavěná plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Prostějov

  , za následujících podmínek:
  1. kupní cena bude stanovena ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
  2. v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo města Prostějova k převáděným nemovitostem jako právo věcné s tím, že kupující bude povinen tyto nemovitosti nebo jejich část nabídnout v případě, svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za kupní cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu těchto nemovitostí z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího,
  3. náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

   

  26.5 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov a v k.ú. Vrahovice

  Usnesení č. 70067:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr směny pozemků st. p.č. 998 – zastavěná plocha, o výměře 96 m2, st. p.č. 996 – zastavěná plocha, o výměře 1 170 m2, p.č. 441/3 – ostatní plocha, o výměře 1319 m2 a částí pozemků p.č. 441/1 – ostatní plocha, o výměře cca 1567 m2 a p.č. 441/2 – ostatní plocha, o výměře cca 2297 m2 (přesná výměra bude známá po vypracování geometrického plánu) vše v k.ú. Vrahovice ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 2994/1 – ostatní plocha, o výměře 2 304 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví České republiky - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34, IČ 00007064, za následujících podmínek:

  • směna bude provedena bez finančního vyrovnání,
  • náklady spojené se zpracováním geometrického plánu uhradí Česká republika - Ministerstvo vnitra,
  • náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků uhradí vlastníci směňovaných pozemků,

  správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv dle směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov.

  26.6 Výpůjčka movitých věcí

  Usnesení č. 70068:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2003/16/328 ze dne 24.10.2003 uzavřené mezi městem Prostějov jako půjčitelem a společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem v Prostějově, Průmyslová 1b, IČ 26224178 (dříve Technickými službami Prostějov, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 2169/28, Prostějov, IČ 26224178), jako vypůjčitelem ke dni 31.12.2007 dohodou ,

  2. výpůjčku movitých věcí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu z majetku města Prostějova obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., se sídlem v Prostějově, Průmyslová 1b, IČ 26224178 s účinností od 1.1.2008 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za účelem výkonu činnosti, která je předmětem podnikání obchodní společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o.

  26.7 Schválení pronájmu kotelen v objektech Belgická 2 a 4 v Prostějově

  Usnesení č. 70069:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  pronájem kotelny v bytovém domě na ul. Belgická 2 v Prostějově č.p. 4163 na pozemku p.č. 6082/7 v k.ú. Prostějov a kotelny v bytovém domě na ul. Belgická 4 v Prostějově č.p. 4164 na pozemku p.č. 6082/12 v k.ú. Prostějov Domovní správě Prostějov, s.r.o., se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, IČ: 26259893, za účelem zajištění výroby a rozvodu tepla a teplé užitkové vody za následujících podmínek:

  • doba nájmu – od 1.3.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
  • způsob placení nájemného – čtvrtletně předem,
  • nájemné bude stanoveno ve výši ročních odpisů, tj. 200.860,- Kč ročně za obě kotelny,
  • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem,
  • pronájem bude proveden formou dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2.3.2004.

  26.8 Zrušení předkupního práva k objektu v ulici Fanderlíkova

  Usnesení č. 70070:

  Rada města Prostějova po projednání

  d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, na pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Prostějov a pozemku p.č. 679/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 989 m2 v k.ú. Prostějov, v ulici Fanderlíkova, ve vlastnictví společnosti KORNOLITH HLIVO s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, ul. SNP č.p. 9, IČ : 27 72 82 69 s tím, že tato smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání nebytových prostor a bytových jednotek v budově na pozemku p.č. 679/2 v k.ú. Prostějov.

  26.9 Dohoda o finančním vyrovnání

  Usnesení č. 70071:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření Dohody o finančním vyrovnání dle důvodové zprávy.

  26.10 Dohoda o vydání plnění z bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku pod stavbou hřiště na ul. J. Suka v Prostějově

  Usnesení č. 70072:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. uzavření Dohody o vydání plnění z bezdůvodného obohacení dle důvodové zprávy; 

  2. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6409

  5192

  28.800,-

  Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  28.800,-

  Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

   

  26.11 Dohoda o zaplacení úhrady za užívání průchodu, průjezdu a vedení inženýrských sítí do nebytových prostor ve dvorním traktu domu na nám. TGM 19 v Prostějově

  Usnesení č. 70073:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  1. uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání průchodu, průjezdu a vedení inženýrských sítí do nebytových prostor ve dvorním traktu domu na nám. T.G.Masaryka 19 v Prostějově dle důvodové zprávy;

  2. rozpočtové opatření, kterým se

  - zvyšuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  50

  6409

  5192

  84.000,-

  Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady

  - snižuje rozpočet výdajů

  Kapitola

  ODPA

  Pol

  ZP

  UZ

  Organizace

  O hodnotu v Kč

  70

  6409

  5901

  7071

  84.000,-

  Rezerva pro rozpočtová opatření RMP

  26.12 Revokace usnesení RMP č. 7935 ze dne 6.11.2007, schválení pronájmu a dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku p.č. 8036/8 v k.ú. Prostějov

  Usnesení č. 70074:

  Rada města Prostějova po projednání

  A) r e v o k u j e

  usnesení Rady města Prostějova č. 7935 ze dne 6. 11. 2007 (schválení pronájmu pozemku p.č. 8036/8 v k.ú. Prostějov městu Prostějovu),

  B) s c h v a l u j e

  1) pronájem pozemku p.č. 8036/8 – ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, městu Prostějovu za účelem umístění a užívání cyklostezky, za těchto podmínek:

  a) doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

  b) výše nájemného 120,- Kč ročně,

  c) pronájem bude uzavřen s účinností od 1. 1. 2008,

  2) dohodu o zaplacení úhrady za užívání pozemku p.č. 8036/8– ost. plocha o výměře 14 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 45797072, městem Prostějovem, za těchto podmínek:

  a) výše úhrady 120,- Kč ročně,

  b) úhrada za užívání bude zaplacena za dobu od 30. 6. 2007 (tj. od nabytí části stavby cyklostezky na pozemku p.č. 8036/8 v k.ú. Prostějov do vlastnictví města Prostějova) do 31. 12. 2007.

  26.13 Převod nemovitostí ve sportovním areálu TJ SOKOL na ulici Kostelecká

  Usnesení č. 70075:

  Rada města Prostějova po projednání

  1) v y h l a š u j e

  záměr směny pozemků p.č. 236/2 – ostatní plocha o výměře 422 m2 a p.č. 236/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví města Prostějova za pozemek p.č. 5999/12 – ostatní plocha o výměře 1617 m2 v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151, za následujících podmínek:

  1. směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
  2. správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí město Prostějov,
  3. směná smlouva bude uzavřena za podmínky, že současně bude uzavřena kupní smlouva na odkoupení nemovitostí ve vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov ve sportovním areálu na ulici Kostelecká do vlastnictví města Prostějova; do té doby bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě,

  2) d o p o r u č u j e

  Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na výkup objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5995, objektu bydlení č.p. 3113 na pozemku p.č. 5996, objektu občanské vybavenosti, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 5998, pozemků p.č. 5995 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, p.č. 5996 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, p.č. 5998 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p.č. 5999/1 – ostatní plocha o výměře 3790 m2, p.č. 5999/6 – ostatní plocha o výměře 870 m2, p.č. 5999/7 – ostatní plocha o výměře 8537 m2, p.č. 5999/8 – ostatní plocha o výměře 3804 m2, p.č. 5999/9 – ostatní plocha o výměře 929 m2, p.č. 5999/13 – ostatní plocha o výměře 110 m2 a p.č. 5999/14 – ostatní plocha o výměře 332 m2, vše v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Tělocvičné jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151.

  26.14 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v průmyslové zóně sektoru G

  Usnesení č. 70076:

  Rada města Prostějova po projednání

  v y h l a š u j e

  záměr prodeje pozemků p.č. 7350 – orná půda o výměře 11.715 m2, p.č. 7349 – orná půda o výměře 3.361 m2, p.č. 7348 – orná půda o výměře 1.332 m2, p.č. 7347 – orná půda o výměře 3.082 m2 a částí pozemků p.č. 7346 – orná půda o výměře cca 14.810 m2, p.č. 7345 – orná půda o výměře cca 3.460 m2, p.č. 7344 – orná půda o výměře cca 3.480 m2, p.č. 7343 – orná půda o výměře cca 3.140 m2, p.č. 7342 – orná půda o výměře cca 3.250 m2, p.č. 7341 – orná půda o výměře cca 3.150 m2, p.č. 7340 – orná půda o výměře cca 3.230 m2 a p.č. 7339 – orná půda o výměře cca 3.240 m2 (přesné výměry pozemků budou známy po vyhotovení geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, společnosti Modřanská potrubní, a.s., se sídlem Praha 4, Modřany, Komořanská 236/63, IČ 49240005, za účelem výstavby výrobního areálu a skladu hutního materiálu, za následujících podmínek:

  • kupní cena bude stanovena ve výši min. dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví společnosti Modřanská potrubní, a.s.; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných pozemcích,
  • v kupní smlouvě se společnost Modřanská potrubní, a.s., zaváže provést výstavbu výrobního areálu a skladu hutního materiálu na převáděných nemovitostech včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba výrobního areálu a skladu hutního materiálu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
  • náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí společnost Modřanská potrubní, a.s.

  26.15 Výpůjčka obrazů pro reprezentační prostory radnice

  Usnesení č. 70077:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  výpůjčku 2 ks uměleckých obrazů – portrét K.H.Kepky a jeho manželky autora Jiřího Skramlíka, rozměry obrazů 145 x 187 cm, od jejich vlastníka do bezplatného užívání za účelem výzdoby reprezentačních prostor radnice na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

  27. Bytové záležitosti

  Usnesení č. 70078:

  Rada města Prostějova po projednání

  s c h v a l u j e

  uzavření nájemních smluv na byty se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

  28.1 Poskytnutí údajů z Geografického informačního systému Prostějova fě ASA TS Prostějov

  Usnesení č. 70079:

  Rada města Prostějova po projednání

  u k l á d á

  Mgr. Leo Schlattauerovi, vedoucímu odboru informačních technologií,

  zajistit uzavření Smlouvy o poskytování a využívání údajů z Geografického informačního systému Prostějova s fou ASA TS Prostějov v souladu se Směrnicí č. 8/2002 o využívání, poskytování a ochraně údajů Městského informačního systému Prostějova bezplatně.

   

   

  Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                                                                                             Miroslav P i š ť á k , v. r.

  starosta města Prostějova                                                                                                       místostarosta města Prostějova

  Prostějov 4. 12. 2007

  Zpracovala: Věra Krejčí

  Vytvořeno 7.7.2009 10:38:04 | přečteno 318x | Věra Krejčí
  load