Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova

18. 12. 2007

Usnesení z 28. schůze Rady města Prostějova, konané 18. 12. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 70080:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 28. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18. 12. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Osvědčení o novém členu Zastupitelstva města Prostějova

Usnesení č. 70081:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í ,

zánik mandátu MUDr. MBA. Marie Marsové dnem 17. 12. 2007 na základě její písemné rezignace na mandát členky Zastupitelstva města Prostějova,

o s v ě d č u j e ,

že novým členem Zastupitelstva města Prostějova se dnem 18. 12. 2007 stal Ing. Tomáš Chalánek.

3.1 Dodatek ke smlouvě o VFP – Konfederace politických vězňů

Usnesení č. 70082:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek ke smlouvě (KS 12/07-Mej) o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5 000,- Kč Konfederaci politických vězňů, pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15, Prostějov, IČO: 417581 na akce směřující k uchování předávání a rozvíjení demokratických a humanitních tradic, připomínání významných dějinných událostí našeho státu – zájezdy na celostátní akce KPV, nákup kytic při slavnostních příležitostech, a to změnu termínu vyúčtování do 31. 1. 2008.

3.2 Dodatek ke smlouvě o VFP – NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO

Usnesení č. 70083:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

dodatek ke smlouvě (KS 38/07-Mej) o poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30 000,- Kč NADACI OKŘÍDLENÉ KOLO, Kojetínská 56/3036, Přerov, IČO: 26833018 na úhradu nákladů spojených se zlepšením technického stavu historické památky (pomníku) včetně úpravy odborného popisu pro veřejnost, a to změnu termínu čerpání VFP do 30. 6. 2008 a změnu termínu vyúčtování do 31. 7. 2008.

4. Diskodrom 2008

Usnesení č. 70084:

Rada města Prostějova po projednání

u k l á d á

Alici Gregušové, ředitelce DUHY – Kulturního klubu u hradeb,

uspořádat Diskodrom 2008 v nejúspornější variantě.

 

 

 

 

Ing. Jan   T e s a ř , v. r.                                                                                                                                                       Miroslav   P i š ť á k , v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                                               místostarosta města Prostějova

Prostějov 18. 12. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:10 | přečteno 315x | Věra Krejčí
load