Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 5. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 5. schůze Rady města Prostějova

konané 16. 1. 2007

Usnesení z 5. schůze Rady města Prostějova, konané 16. 1. 2007

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 5. schůze, konané dne 16. 1. 2007 a pověřuje Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Kontrola usnesení rady
Usnesení č. 7001:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení rady k 16. 1. 2007.

2.1 Studie městské hromadné dopravy města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny

Usnesení č. 7002:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci otevírání obálek s nabídkami,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu odboru dopravy,

zadat zpracování „Studie městské hromadné dopravy města Prostějova včetně komplexní dopravní obslužnosti průmyslové zóny“ společnosti UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava.

3. Záležitosti komisí rady

Usnesení č. 7003:

Rada města Prostějova po projednání

j m e n u j e

členy komisí:

1. Komise pro mládež a tělovýchovu (předseda Mgr. Michal Müller)

členové: Mgr. Ivan Pospíšil

Robert Prokop

Jaroslav Koribský

Mgr. Tomáš Rak

Jiří Svatoš

Václav Skopec

PaedDr. Jiří Kremla

Jaroslav Kořínek

Ing. Zbyněk Netopil

Jan Salaj

tajemnice: Alexandra Ptáčková, zaměstnankyně odboru školství a kultury MěÚ

2. Komise architektury a výstavby (předseda František Lizna)

členové: Radek Trunečka

Ing. Karel Crhonek

Vladislav Škrabal

Ing. Radek Zacpal

Tomáš Wolker

Ing. Petr Slepánek

Ing. Jiří Novotný

Ing. Miroslav Dvořák

Ing. Zdeněk Fišer

Petr Lepša

tajemník: Ing. Miroslav Šich, zaměstnanec odboru rozvoje a investic MěÚ

3. Komise pro výchovu a vzdělávání (předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková)

členové: Marie Dočkalová

Mgr. Radim Janáček

PaedDr. Jan Krchňavý

PaedDr. Jiří Kremla

Mgr. Ivan Pospíšil

Mgr. Jaroslava Mlčoušková

PaedDr. Jana Maršálková

Ivo Slavotínek

Mgr. Leoš Skládal

Ing. Michal Šmucr

PhDr. Ivana Vaňková

PhDr. Hana Bartková

tajemnice: Dagmar Bindasová, zaměstnankyně odboru školství a kultury MěÚ

4. Komise dopravy (předseda Ing. Zdeněk Peichl)

členové: Julius Juhász

Pavel Vavrouch

Jiří Peška

mjr. Jiří Procházka

Ing. Jiří Hloch

Ing. Aleš Zachar

Ing. Zdeněk Fišer

Ing. arch. František Fröml

Petr Sedláček

Ing. Ondřej Vybíhal

Bc. Alois Mačák

tajemnice: Zdena Barvová, zaměstnankyně odboru dopravy MěÚ

5. Komise pro cestovní ruch a podnikání (předseda Lukáš Andrýsek)

členové: Helena Chalánková

Mgr. Vojtěch Pospíšil

Ing. Blanka Vysloužilová

Ing. Petr Šilhánek

Martin Plachý

Marcel Hájek

Marek Moudrý

Petr Chytil

Zdeněk Svoboda

Petr Bartoš

Jindřich Vačkář

Jiří Svatoš

Ladislav Burgr

Mgr. Jindřich Miklas

Ing. Michal Beneš

tajemnice Petra Pospíšilová, zaměstnankyně kanceláře starosty MěÚ

6. Komise životního prostředí (předsedkyně Iveta Pudilová)

členové: Tomáš Vrba

Pavla Prokopová

Vojtěch Blaha

Bc. Ivana Lišková

Mgr. Eva Zatloukalová

Ing. Vojtěch Faltýnek

Josef Jankůj

Ing. Ladislav Zvonek

tajemnice: Ing. Jana Blažková, zaměstnankyně odboru životního prostředí MěÚ

7. Komise koncepce a rozvoje města (předseda Ing. Miroslav Hanák)

členové: Ing. Radek Zacpal - místopředseda

Ing. Petr Gottwald

Ing. Radomír Gröger

Ing. Michal Beneš

Michal Mejzlík

Ing. Ladislav Zvonek

Ing. Petr Slepánek

Ing. arch. Petr Novák

PaedDr. Jaroslav Šlambor

Ing. Tomáš Chalánek

Ing. Miroslav Chytil

tajemnice: Ing. Petra Pavlásková, zaměstnankyně odboru rozvoje a investic MěÚ

8. Komise kulturní (předsedkyně RNDr. Alena Rašková)

členové: Ing. Václav Štos

MUDr. Pavel Holík

Denisa Švecová

Lukáš Andrýsek

Milena Vykopalová

JUDr. Josef Augustin

PhDr. Václav Kolář

MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

tajemnice: Dagmar Cásková, zaměstnankyně odboru školství a kultury MěÚ

9. Komise sociální a zdravotní (předseda MUDr. Pavel Holík)

členové: Zuzana Bratterová

RNDr. Alena Rašková

Mgr. Ivana Hemerková

Iveta Pudilová

Jitka Hájková

Ivo Slavotínek

DiS. Alena Klečková

MUDr. Danuše Pelikánová

tajemnice: DiS. Dagmar Horáčková, zaměstnankyně odboru sociálních věcí MěÚ

10. Komise prevence kriminality (předseda JUDr. Jiří Pudil)

členové: Mgr. Iva Součková

Michal Mejzlík

Ing. Ivo Kurfürst

Robert Plaček

Otakar Hájek

Dagmar Mlčochová

Libor Šebestík

Mgr. Zdeněk Rajtr

Božena Černohorská

Mgr. Gabriela Slavíková

Michal Kovář

Jakub Gáll

tajemník: Bc. Kamil Janeček, zaměstnanec odboru sociálních věcí MěÚ

11. Komise bytová (předseda Ing. Jaroslav Faltýnek)

členové: Stanislav Buriánek

Mgr. Jiří Pospíšil

Marie Navrátilová

Jaroslav Kořínek

Iveta Černá

Emílie Studená

Jiří Malina

Mgr. Eva Zatloukalová

Mgr. Jiří Snášel

tajemnice: Danuše Daňková, zaměstnankyně Domovní správy Prostějov, s. r. o.

4. Výstrojní řád Městské policie Prostějov

Usnesení č. 7004:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

Výstrojní řád, kterým se stanoví nákup, výdej, nošení, evidence a vyřazování výstrojních součástek pracovníků zařazených do Městské policie Prostějov a stanoví účinnost tohoto řádu od 1. 1. 2007.

5. Poskytnutí darů a prezentačního materiálu města Prostějova

Usnesení č. 7005:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí darů a prezentačních materiálů města Prostějova dle důvodové zprávy.

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví

Usnesení č. 7006:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

přijetí movitých věci formou daru od České republiky – Ministerstva obrany a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 061808354 mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, sídlem Tychonova 1, Praha 6, IČ 60162694 jako převodcem (dárcem) a městem Prostějovem jako příjemcem (obdarovaným) podle předloženého návrhu.

7. Výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o.

Usnesení č. 7007:

Rada města Prostějova po projednání

1) b e r e   n a   v ě d o m í

informace o dosavadním průběhu výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o., včetně stanovení termínu strukturovaného rozhovoru výběrové komise s uchazeči na den 19. 1. 2007 od 9.00 hod.,

2) s t a n o v í

výběrovou komisi pro výběr jednatele obchodní společnosti Společenský dům Prostějov, s.r.o. ve složení:

předseda: Ing. Pavel Drmola

členové: Mgr. Michal Müller, MUDr. Pavel Holík.

8. Souhlas s aktualizací Generelu odvodnění

Usnesení č. 7008:

Rada města Prostějova po projednání

u d ě l u j e

souhlas obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, Prostějov, IČ 49 45 17 23 k aktualizaci díla Generel odvodnění.

Souhlas je udělen za těchto podmínek:

- obchodní společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. pořídí aktualizaci Generelu odvodnění vlastním jménem a na vlastní náklady,

- obchodní společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. předá městu Prostějovu zpracované dílo

- aktualizaci Generelu odvodnění po jeho převzetí bezplatně v jednom písemném vyhotovení a v elektronické podobě na přenosném nosiči dat.

10. Vyřazení movitého majetku – odbor správy a zabezpečení

Usnesení č. 7009:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení přebytečného movitého majetku formou prodeje zájemcům za ceny stanovené odborným posudkem dle návrhu uvedeného v příloze.

11. Vnitřní platový předpis pro ředitele příspěvkových organizací a stanovení stupňů řízení

Usnesení č. 7010:

Rada města Prostějova po projednání

a) v y d á v á

vnitřní platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení a ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov s platností od 1. 1. 2007,

b) s c h v a l u j e

stupně řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějov dle přílohy.

12. Návrh osobního příplatku ředitelů škol, školských a kulturních zařízení

Usnesení č. 7011:

Rada města Prostějova po projednání

s t a n o v í

ředitelům škol, školských zařízení, městské knihovny, městského divadla a kulturního klubu s účinností od 1. 1. 2007 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást zápisu.

13. Program prevence kriminality – PARTNERSTVÍ 2007

Usnesení č. 7012:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Program prevence kriminality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ 2007.

14. Informace k vyhodnocení dosavadní činnosti odboru v souvislosti se změnou nových sociálních zákonů

Usnesení č. 7013:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informace o změnách poskytovaných služeb odborem sociálních věcí MěÚ v Prostějově od 1. 1. 2007.

15. Veřejná finanční podpora:

15.2 Veřejná finanční podpora - Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov

Usnesení č. 7014:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.500.000,-- Kč Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101, Prostějov, IČ: 270 11 801

- na zajištění provozních a mzdových nákladů Azylového centra

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

- termín čerpání: do 28.2.2007 v částce 750.000, –Kč a do 25.07.2007 v částce 750.000,--Kč.

15.3 Veřejná finanční podpora- HK Prostějov, BK Prostějov, DTJ

Usnesení č. 7015:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2007

1. ve výši 6.000.000,-- Kč HK Jestřábům Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, IČ 266 68 947

- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor, na dopravu, rozhodčí, výstroj a výzbroj, na turnaje žáků a mládeže, odměny, náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu,

- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 3.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 3.000.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

2. ve výši 6.000.000,-- Kč BK Prostějov, Za Kosteleckou 51, IČ 266 37 634

- na činnost klubu (sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, cestovné, stravné, ubytování , rekondiční a rehabilitační služby, soustředění, pitný režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF a startovné, ceny, propagační materiál, plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pronájmy, náklady na trenéry, náklady na tělovýchovné projekty a služby) a další provozní náklady spojené se sportovní činností a chodem klubu

- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 4.000.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 2.000.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007

3. ve výši 1.000.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, IČ 709 18 309

- na startovné, dopravu, stravné, ubytování, sportovní výstroj boxerů, podpůrnou výživu, rehabilitaci, propagační materiály a výchovné, soustředění boxerů, posilovací nářadí

- termíny čerpání: do 15. 3. 2007 částku 500.000,-- Kč; do 30. 4. 2007 částku 500.000,-- Kč

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2007.

15.5 Veřejná finanční podpora - Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela

Usnesení č. 7016:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 50 000 Kč ČSOP – ZO Hloučela , Husovo nám. 67, Prostějov , IČ 67027237

- na realizaci další části projektu - Výchova lesních porostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa v roce 2007

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu

- příjemce je oprávněn a zavazuje se použít příspěvek v souladu se sjednaným účelem do 30.11.2007.

16. Rozpočtová opatření:

16.1 Rozpočtová opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení

Usnesení č. 7017:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

11

6171

6123

0

0

0

600 000,-

( Pol. 6123 – Dopravní prostředky ) – nákup vozidla pro potřeby MěÚ

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

0

0

7071

600 000,-

( Pol. 5901 - Rezerva rady pro RO )

16.3 Rozpočtová opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice

Usnesení č. 7018:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

10900000

250 000

PD Okružní křižovatka Plumlovská - Domamyslická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

7071

250 000

Rezerva RMP

17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:

17.1 Schválení pronájmu NP – Pernštýnské nám. 183/4

Usnesení č. 7019:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem nebytových prostor o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýnském nám.č.183/4 v Prostějově dle důvodové zprávy:

- za účelem provozování kavárny,

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- za roční nájemné ve výši 216 000,- Kč,
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let s následným přechodem na dobu neurčitou,
- nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 3. 2007, po podpisu smlouvy o budoucím převodu investic dle předloženého návrhu, nájemné bude hrazeno od 1. 4. 2007.

17.2 Ukončení nájmu NP – DS na Vrahovické ulici

Usnesení č. 7020:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 47,2m2 v Domě služeb ve Vrahovické ulici v Prostějově dohodou, k 31.12.2006

b) v y h l a š u j e

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové rozloze 47,2m2 v Domě služeb ve Vrahovické ulici v Prostějově, za těchto podmínek:

 • formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
 • za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, s inflační doložkou
 • s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
 • zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

17.3 Ukončení nájmu NP – Svatoplukova 42

Usnesení č. 7021:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 40m2 ve Svatoplukově ulici č.42 v Prostějově dohodou, k 31. 1. 2007.

17.5 Uzavření dodatku k NS - pronájem ledové plochy

Usnesení č. 7022:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.5.2006 na pronájem ledové plochy včetně příslušenství ve víceúčelové hale v Prostějově s HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1, Prostějov, IČ 26668947 dle přiloženého materiálu.

17.6 Návrh uzavření NS – byty na opravu vlastním nákladem

Usnesení č. 7023:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě:

         Stanovené pořadí na byt Netušilova 1622/3 , Pv

         Stanovené pořadí na byt Zrzavého 3975, Pv

         Stanovené pořadí na byt Okružní 1449/129,Pv

17.7 Sleva na nájemném za užívání bytu

Usnesení č. 7024:

Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e

žádost o slevu z nájmu ve výši 35 % čistého nájmu odpovídající celkové částce 3.216,- Kč po dobu čtyři a půl měsíce roku 2006 pro nájemce bytu na ulici Kravařova 1 v Prostějově.

19. Majetkoprávní záležitosti:

19.1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova

Usnesení č. 7025:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje části pozemku p.č. 371/1 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 3.500 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu)  za těchto podmínek:

 • kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude v plné výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
 • kupující se v kupní smlouvě zaváže, že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude pravomocně zkolaudována stavba polyfunkčního objektu (sídlo firmy, prodejna se skladovým zázemím) na převáděné části pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v případě archeologického nálezu a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba polyfunkčního objektu nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost města Prostějova odstoupit od smlouvy,
 • v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo města Prostějova k převáděnému pozemku tak, že se kupující zaváže nabídnout ho v případě svého úmyslu pozemek prodat nebo jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavby polyfunkčního objektu na převáděném pozemku,
 • náklady spojené s vynětím pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova ze zemědělského půdního fondu, s vypracováním geometrického plánu a znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.2 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v ulici Šafaříkova

Usnesení č. 7026:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr prodeje pozemků pod stavbami garáží v ulici Šafaříkova, vlastníkům staveb garáží, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ). Jedná se o následující pozemky :

 • pozemek p.č. 5362/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.700,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 16.800,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 17.500,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 18. 900,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 22.400,- Kč,
 • pozemek p.č. 5362/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Prostějov, vlastníkovi stavby garáže, za kupní cenu ve výši min. dle znaleckého posudku ( cena obvyklá ), tj. celkem 14.000,- Kč.

Kupní ceny budou zaplaceny před podpisem kupních smluv.

Náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladů vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

19.5 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7928/1 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7027:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7928/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 Janě Vymyslické Ftačníkové, místo podnikání Prostějov, Újezd 1502/3A, PSČ: 796 01, IČ: 45439559 (fyzická osoba podnikající), za účelem umístění navigační tabule o rozměrech 2 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
 • nájemné je stanoveno ve výši 2.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.6 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 121 v k. ú. Čechůvky

Usnesení č. 7028:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 121 – ostatní plocha v k.ú. Čechůvky o výměře 7 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 140,- Kč ročně, splatné ročně předem, za účelem uložení stavebního materiálu.

Výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.

19.7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7540/16 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7029:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 7540/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 100 m2 společnosti DONA Investment s.r.o., se sídlem Prostějov, Držovice, Sebastiniho 372/6, PSČ: 796 07, IČ: 26870061, za účelem umístění reklamní tabule o rozměrech 24 x 1 metr za následujících podmínek:

 • nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let,
 • nájemné je stanoveno ve výši 24.000,- Kč ročně a bude placeno ročně předem,
 • nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

19.8 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemku v k. ú. Stichovice

Usnesení č. 7030:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 77 704 m2 v k.ú. Stichovice ve vlastnictví města Prostějova DELTAKLUBU Stichovice, se sídlem v Prostějově, sídl.E.Beneše 15/21, IČ 65268954, a AEROKLUBU Prostějov-Stichovice, se sídlem letiště Stichovice, (kontaktní adresa Prostějov, E.Valenty 39), IČ 62859226, ke sportovní a  letecké činnosti s účinností od 1.1.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůjčitel ponese veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

19.9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7893/4 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7031:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7893/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 106 m2 za účelem užívání jako odstavné plochy za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 1.1.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky, a

s c h v a l u j e

1. ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/042 ze dne 27.3.2000 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 7893 v k.ú. Prostějov (v současnosti označen jako p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov) o výměře 59 m2 dohodou ke dni 31.12.2006,

2. prominutí zaplacení nájemného dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 2000/16/042 ze dne 27.3.2000 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 7893 v k.ú. Prostějov (v současnosti označen jako p.č. 7893/4 v k.ú. Prostějov) o výměře 59 m2, a to za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 ve výši 13.688,- Kč.

19.10 Schválení výpůjčky objektu noclehárny pro muže bez přístřeší a částí pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7032:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku objektu noclehárny pro muže bez přístřeší umístěného na části pozemku p.č. 6468/1 (dle geometrického plánu označena jako pozemek p.č. 6468/4), části pozemku p.č. 6468/1 o výměře 1074 m2 a části pozemku p.č. 6474 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Prostějov, Občanskému sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická 101, PSČ: 796 01, IČ: 27011801, za účelem poskytování azylového ubytování osob za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána na dobu neurčitou,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu a provoz předmětu výpůjčky,

- výpůjčka bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005.

19.11 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 2418/11 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7033:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku části pozemku p.č. 2418/11 – ost.plocha, zeleň v k.ú. Prostějov o výměře 1,4 m2 za účelem umístění zdvižné plošiny pro tělesně postiženou osobu a části o výměře 10 m2 za účelem zřízení příjezdové cesty k této plošině na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na údržbu předmětu výpůjčky a zdvižné plošiny a příjezdové cesty umístěných na předmětu výpůjčky.

19.12 Bezúplatné převody pozemků v k. ú. Prostějov a k. ú. Žešov s Olomouckým krajem

Usnesení č. 7034:

Rada města Prostějova po projednání

v y h l a š u j e

záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 416/9 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 (dle GOP nově díl „i“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/9 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 22 m2 (dle GOP nově díl „b“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/10 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 72 m2 (dle GOP nově díl „c“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/15 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 (dle GOP nově díl „e“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 578/16 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 13 m2 (dle GOP nově díl „d“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7652/3 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 60 m2 (dle GOP nově díl „a“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7652/4 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 105 m2 (dle GOP nově díl „f“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7654 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 45 m2 (dle GOP nově díl „k“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7678/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 (dle GOP nově díl „h1“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7679 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 64 m2 (dle GOP nově díl „j“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7681 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 121 m2 (dle GOP nově díl „h“ jako součást pozemku p.č. 7653/1 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 560 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 68 m2 (dle GOP nově díl „a“ jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 561 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 49 m2 (dle GOP nově díl „b“ jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 6006/2 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 225 m2 (dle GOP nově díl „d“ jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 6003/7 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 (dle GOP nově díl „g“ jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7631 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 4.158 m2 (dle GOP nově díl „h“ jako součást pozemku p.č. 7631/4 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, do správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 142 m2 (dle GOP nově díl „o“ jako součást pozemku p.č. 7653/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/5 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/6 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, a pozemku p.č. 162/8 - ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Žešov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Olomoucký kraj a náklady na zpracování geometrických plánů uhradí město Prostějov,

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 142 m2 (dle GOP nově díl „o“ jako součást pozemku p.č. 7653/4 v k.ú. Prostějov), části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/5 v k.ú. Prostějov) a části pozemku p.č. 7653/1 - ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 (dle GOP nově pozemek p.č. 7653/6 v k.ú. Prostějov), vše v k.ú. a obci Prostějov, a pozemku p.č. 162/8 - ostatní plocha o výměře 462 m2 v k.ú. Žešov z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460, ze správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Prostějova, s tím, že správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na zpracování geometrických plánů uhradí město Prostějov.

19.13 Zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 6020/177 a p. č. 6020/167 v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7035:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření smlouvy o zániku předkupního práva města Prostějova k pozemkům p.č. 6020/177 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2 a p.č. 6020/167 – orná půda o výměře 634 m2, oba v k.ú. Prostějov, v ulici Polišenského.

19.14 Zřízení věcného břemene na částech pozemků v k. ú. Prostějov

Usnesení č. 7036:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, na částech pozemků města Prostějova p.č. 3439, p.č. 3443/6, p.č. 3453/1 a p.č. 7883/1 vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, za následujících podmínek:

 • věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši stanovené dle znaleckého posudku,
 • veškeré náklady spojené s umístěním a užíváním stavby komunikačního vedení (včetně údržby a oprav) uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
 • do zaměření věcného břemene geometrickým plánem bude mezi městem Prostějovem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a

s v ě ř u j e

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru správy majetku města Městského úřadu v Prostějově působnost:

1) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen spočívajících v právu zřídit a provozovat na pozemcích města Prostějova nebo v nich

 1. nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
 2. anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,
 3. anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,
 4. v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
 5. změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, ve prospěch
 6. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, za
 7. úplatu ve výši stanovené soudním znalcem s tím, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a
 8. znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího
 9. věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

2) rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a smluv o zřízení věcných břemen spočívajících v právu zřídit a provozovat na stavbách ve vlastnictví města Prostějova nebo v nich

 1. vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,
 2. anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky,
 3. anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky,
 4. v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
 5. změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

v platném znění, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34, IČ: 60193336, za úplatu ve výši stanovené soudním znalcem s tím, že náklady spojené s vymezením rozsahu věcného břemene a vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

19.15 Změna smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku s DSP, s. r. o.

Usnesení č. 7037:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

zúžení Přílohy č. 1 ke Smlouvě pro správu, provoz a údržbu městského majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Prostějovem a Domovní správou Prostějov, s.r.o., dne 2.9.2004 o nemovitosti v k.ú. Držovice na Moravě, tj. o objekt na ul. SNP 37 č.p. 71 na pozemku st. p.č. 25, objekt Svadůvky 15 č.p. 153 na pozemku st. p.č. 68/1 a bytovou jednotku v objektu Pod školou 4a č.p. 399 na pozemku st. p.č. 546, vše v k.ú. Držovice na Moravě, a to ke dni fyzického předání předmětných nemovitostí obci Držovice, se sídlem Držovice, ul. SNP 37/71, PSČ: 796 07, IČ: 75082144.

19.16 Informace o plnění usnesení ve věci svěření části pravomocí

Usnesení č. 7038:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 3996 ze dne 4. 11. 2003 a č. 6340 ze dne 4. 10. 2005 (svěření části pravomocí odboru správy majetku města).

19.17 Prodloužení výpůjčky NP – Vrahovická 4a

Usnesení č. 7039:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení výpůjčky nebytových prostor v objektu Vrahovická 4a v Prostějově dle zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002 uzavřeného mezi ČR – Zemským archivem v Opavě, se sídlem Opava, Sněmovní 1, PSČ: 746 22, IČ: 70979057, jako půjčitelem a městem Prostějovem jako vypůjčitelem o 5 let do 31.12.2011. Prodloužení výpůjčky bude provedeno formou dodatku k zápisu o výpůjčce nebytových prostor ze dne 31.12.2002.

20.1 Jmenování nového člena Rady pro kontrolu hospodaření Nemocnice Prostějov

Usnesení č. 7040:

Rada města Prostějova po projednání

n o m i n u j e

Ing. Jana Tesaře, starostu města Prostějova, na funkci člena Rady pro kontrolu hospodaření Nemocnice Prostějov.

20.2 Bytové záležitosti

Usnesení č. 7041:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

20.3 Žádost kulturního klubu DUHA o převzetí záštity na akcemi roku 2007

Usnesení č. 7042:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci Ing. Jana Tesaře, starosty města Prostějova, o převzetí záštity nad akcemi kulturního klubu DUHA v roce 2007 dle žádosti ze dne 8. 1. 2007.

20.4 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o., Husovo nám. 91/2061 – žádost o snížení nájemného

Usnesení č. 7043:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

snížení nájemného dle Smlouvy o nájmu č. 2006/16/167 ze dne 30.6.2006 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, IČ: 25348418, jako nájemcem na pronájem objektu na Husově nám. 91 v Prostějově na rok 2007 o 60 tis. Kč.

20.5 Žádost o splátkový kalendář

Usnesení č. 7044:

Rada města Prostějova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o schválení splátkového kalendáře pro dluh vedený pod č. j. 15E 680/2006-8,

u k l á d á

Ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu odboru správy majetku města,

projednat věc s dlužníkem, připravit návrh dohody o splátkách a informovat radu města na schůzi dne 30. 1. 2007.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                 Ing. Pavel Drmola, v. r.

starosta města Prostějova                                                     místostarosta města Prostějova

Prostějov 16. 1. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:35:38 | přečteno 534x | Věra Krejčí
load